Zala, 1953. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1953-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLElÁRJAI EG YESVLJEIEK! Felszabadulási hét az ujudvari töl tőállomáson. _ A lelcnyei pá rtszervezet javitsa meg nevelő munkáját a tavaszi mun­kákban és a begyűjtésben lemaradt dolgozó parasztok kö­zött, — Miért nem teljesiti vállalását a letenyei járás AZ MDP ZALA MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA IX. évfolyam, 77. szám. Ára 50 fillér 1953. április 1. Szerda Előre a fémgyiijtőhónap sikeréért! A DISz javaslatára a tru- .nisztértanács a tavalyi uagysi­ker ii fémgyüjtőhónap'hoz ha­sonlóan ebben az évben is moz- gósitja az egész országot a vas­es fémhulladék felkutatására és összegyűjtésére. Április 1-től április 30 ig — egy teljes hó napon keresztül — városban és falun, a gyárakban, hivatalok­ban, és Lakóterületeken egy a ránt folyik majd a felhaszná­latlanul heverő vas, acél, szí­nesfém és a többi értékes hul­ladék összegyűjtése. A féingyüjtőhónap fontos eseménye gazdasági életűnk- . nők; a fémgyűjtés sikerei ko­moly segítséget adnak már ne­héziparunk további fejlesztésé­hez, ötéves tervünk sikeres végrehajtásához. Azt a fölemelő, lelkesítő célt tűztük magunk elé, hogy ha­zánkat páratlanul rövid idő -alatt erős, virágzó, szocialista országgá változtatjuk. Uj gyá­rak sokaságát építjük fel, új­fajta gépekkel könnyítj ük, gyor­sítjuk a legnehezebb munká­kat, traktorok és kombájnok ezreit küldjük a mezőgazda­ságnak, villanyfényt adunk minden falunak, alkotó mun­kánk uj szocialista városokat teremt. Alihoz, hogy ezek a céljaink mihamarabb valóság­gá váljanak, egyre több vas­ra, egyre több acélra, színes­fémre van szükségünk. A lém- gyüjtés minden időben nagy- fontosságú érdeke a szocialista népgazdaságnak. Az idei fém­gyűjtésnek azonban különös jelentőséget ad az, hogy a t-erv nagy alkotásainak felépítése, a termelés hatalmasan megnöve­kedett feladatai minden eddi­ginél több nyersanyagot igé nyelnek. A ma meginduló nagyszabású gyűjtés jelentős mennyiségű nyersanyagot ad majd iparunknak. Az acéltermeléshez többel- között hulladékvasat haszná­lunk fel. Minél több a rendel­kezésre álló hulladékvas. annál több acélt tudunk gyártani és — ami ezzel elválaszthatatlanul összefügg — annál gyorsabb ütemben fejlődik a nehézipar ,,szive“> a gépgyártás is. A múlt rendszer tőkés gazdálko­dásánál harmincnégy venszer- to gyorsabban nő a szocialista ipar termelése, ez a szám egy­úttal kifejezi azt- is, hogy ipa­runknak, s igy elsősorban ne­héziparunknak rohamosan nő a réz-, ólom-, és egyéb szine-s- fémszükséglete. Hazánk fémek­ben szegény ország, jórészt kül­földről kel] ezeket az elsőren­dű fontosságú nyersanyagokat megvásárolni. . A fémgyűjtés segítségével értékes valutát megtakarítva, saját tartaléka­inkból fedezhetjük a szükséges színesfém jelentős részét- A fémgy.üjtők előtt óriási le­hetőségek nyilnak. És ezeket a lehetőségeket ki keli használ­ni. Megyeszerte össze keil gyűjteni a vas-, fénr -és egyéb íjulladékanyagokat. Rákosi elvtárs december 15-én mondott országgyűlési beszédében rá­mutatott arra: „az anyagpa­zarlással, a takarékosság hiá­nyával minden téren fel kell vennünk a harcot.“ A fémgyüj tőhónapot fiatal­jaink kezdeményezték. Pár­tunk és kormányunk örömmel fogadta a DISz javaslatát és azt a kitüntető megbízatást adta ifjúságunknak, hogy - miként tavaly — most is ; fémgyűjtés motorja, lendületes szervezője legyen. Az ifjúság nyitott szemmel jár-kél az élet­ben, fürge, szorgalmas, találé­kony. Ezek a tulajdonságok különösen alkalmassá teszik fiataljainkat. hogy termelő­munkájuk s a tanulás- mellett sikerrel elvégezhessék a fém­gyűjtés nagyszerű feladatát. A fémgyűjtés elsősorban a DISz-ifjak feladata — de nem egyedül az övók. A minisztertanács határozata külön feladatot ró a felnőttek­re, az üzemek dolgozóira. Az el­rendelt gyártakaritás fontos nemzetgazdasági érdek és saját munkánkat teszi könnyebbé- Gondoljanak az üzemek dolgo­zói arra, hogy a gyárakban szerteheverő hulladék nemcsak anyagpocsékolás, hanem a tervszerű munka akadálya is- Használják fel a fómgyüjtőhó- napot arra, hogy fokozzák üze­meink tisztaságát, csinosítsák a munkahelyeket. Az üzemi bizottságok, szak- szervezetek legyenek gazdái a fémgyűjtésnek. Szaktudás uk - kai, anyagismercfükkel irányit sák a fémgyűjtés fJmunkáját, tartsák fontos kötelességüknek az összeszedett hulladék gyors elszállításának megszervezését A gyárigazgatók, ^ termelési szakemberek mérjék fel az üzemben elfekvő hulladékot és készítsenek munkatervet össze­gyűjtéséről. De az üzemi gyűjtésen túl­menően nagy jelentősége van a háztartási gyűjtésnek is. Az üzemek dolgozói mutassanak otthon is példát: kutassák át lakásuk, házuk minden rejte- két, a pincéket, a padlásokat, a kamrákat és tegyék még szebbé a munkásmozgalom nagy ünnepének, május 1-nek napját azzal is. hogy minden kilogramm vasat és fémet ösz- szegyüj fenek. A múlt évben Rendezett fénr gyüjtőhónap nagyszerű bizo- nyitékát adta, milyen kimerít­hetetlen gazdag erőforrásank a takarékosság. A szocialista takarékosság azon alapul, hogy a dolgozók a gondos gazda szemével nézik az országot, a termelés minden mozzanatát, a nép vagyonát. Népünkben a társadalmi tulajdonhoz való újfajta, szocialista viszony az utóbbi évben nagyot fejlődött, tovább erősödött. A takarékos­ság milliók mozgalmává^ tere­bélyesedett. A fénigyüj tóhó­nap vasban, színesfémben és egyéb hasznos anyagokban gaz­dag eredménye, ujaljb meg­nyilvánulása lesz majd ennek a fejlődésnek: a dolgozók, ^ a fiatalok öntudatának, felelős­ségérzetének, a szocialista ta­karékosságnak. A fémgyiijtőhónap csatáját meg kell nyerni. Induljon ne­mes vetélkedés minden dolgo­zó között a hazafias kötelesség maradéktalan teljesítéséért, a legeredményesebb gyűjtőknek kijáró „Kiváló fémgyüjtő“ jel­vény megszerzéséért. Verse­nyezzenek fiatalok és felnőttek egyaránt: ki gyűjt több yas- és fémhulladékot, ki segíti job­ban a szocializmus építését, a béke megvédését. Előre a fémgyiijtőhónap si­keréért! Ahol elvetették as árpát és sabot Ságod Pálfiszeg Lickóvadoinos Boncodíöldo Alibánfa Megérdemli a dicsérc let jó mun­kájáért Lakner Gyuláné és Var. sányi Ottó elvtárs. Példa, mu­tatlak nemcsak járásuk, de a megye igen sok községének is az árpa. és zabvetésben. Községük­ben jóval a ha áridü előlit végez, ték el lezt a munkát. Nagy Gyula tanácselnök tanácstitkár Lakrvdr Gyuláné, Varsányi öttó Nagy Gyula, Szirmai Gyula Simon István, Sümegi Kálmán Kálmán István, Reszte Zoltán Hurták István, Ferón ez Zoltán és Szirmai Gyula elvtársak is megmutatták, hogy le lehet küz­deni a nehézségeket, ha kellő szorgalommal és lelkesedéssel, va­lamint felelősségérzetei végzik munkájukat. Simon István és Sü­megi Kálmán clviársak sem si­ránkoztak, nem objektiv kifogá­sokat kerestek. hanem inkább dolgoztak. Az eredmény meg is látszik. Megérdemel'en kapnak dicséretet. Kálmán István és Kész- te Zoltán elvársak községében ugyancsak befejeződött az árpa és zab vetése. Jól mozgósították a falu dolgozóit. Hurták István é& Ferencz Zoltán elvtársak községé­ben is földbe került már az árpa és zab- Alibánfa is méltóképpen ünnepelheti hazánk felszabadná' sának nyolcadik évfordulóját. Ahol még mindig tétlenkednek Kisbucs» Nagylengyel Pacsa Zalaháshágy Nemesapáti Molnár János elv társnak egy- ál alában nem válik dicsőségére, hogy a legrosszabbak közé tarto­zik községe. Persze szájtátiskodás- sal nem lehet eredményeket elérni. Ehhez jobban kellene megfogni a dolog végét. Scheiber Károly és Regös István elvtársak nem ve­szik észre, hogy más községekben már szépen kell az árpa és a zab is, pedig ott is voltlak nehézségek- Csak éppen ott nem siránkoztak, hanem dolgoztak. Ők mikor akar­ják teljesíteni a tervet? Minden tanácselnök tanácstitkár Molnár János — Scheiber Károly, Regös István Farkas Károly, Dulgyovai Antal Bojér István, Baldauf Erzsébet Bucsics István, Kulcsár István okuk megvan rá, hogy szégyen" kezzenek. Farkas Károly és bul­gy ovai Antal elv ársak sem érzik, hogy mint a tanács vezetői első­sorban felelősek az árpa é3 zab­vetés befejezéséért. Meddig akar­nak azok közé tartozni, akik visz. szahuzzák a megyét? Ne a kifogá. sokon törjék a fejüket, hanem aaon, hogy hogyan tudják mi­előbb megoldani a feladataikat. Bojér István és Baldauf Erzsébet elvtársak községe is csúfosan le­maradt az árpa- és zabvetésben. Sőt, árpából még úgyszólván sem­mit sem vetettek. Miért n a meg­alkuvás? Hogyan akarnak ünne­pelni április 4-én? Persze a sült­galamb nem repül senkinek a szá­jába és a mag sem meg/ magától a földbe. Most má- tegyenek is valamit ezért! Bucsics István és Kulcsár István elvtársak úgy látszik nem tudják, hogy a zabot nem hegyezni, hanem vetni kell ilyenkor tavasszal. Ha ezt iud- nák, akkor a tétien kedés helyett biztosan jobban szorgalmaznák, hogy mielőbb a földben legyen. A zab és árpave'esnél a 24- órában járunk. Most már nem lehet el­tűrni egyetlen percnyi késedéi* met 9em. Zalucsány a felszabadulási hétért A zalacsányi dolgozó parasztok elsőrendű kötelességüknek tartják hogy maradéktalanul eleget te, gjenek a felszabadulási hétre tett vállalásaiknak. Egymással pá- rosversenyben, jó munkát végezve fejezik ki a Szovjetunió iránti hálájukat, szeretetüket. Árvái Jó. zsefné, 5 holdas dolgozó paraszt asszonj- is tudja, hogy mit köszön­het a Szovjetuniónak, éppen ezért teljesítette 250 százalékra első negyedévi tojásbegyüjtési kötele­zettségét Árvái Józsefné nem akar lemaradni a tejbegyüjtésben sem. Ebből is 100 százalék a tel­jesítése. Réti József 9 holdas dol­gozó paraszt is megmutatta, hogy tettekkel is kész harcolni a béke megvédéséért. Ezért teljesítette tojásból 300 százalékra az első negyedévi begyűjtési kötelezettsé­gét. Tejből pedig .100 százalékot ért el. Zalaegerszeg befejezte az ama, zab, lucerna és vöröshere vetését A Nagykanizsa és Zalaegerszeg városok közötti versenyben a ta. va.szi munkák kezdetétől Zala­egerszeg áll az első helyen. Di­cséretre méltó, szép munkát vé­geznek a város dolgozó parasztjai. Olyant, ami nemcsak méltó a vá­roshoz, de az egész megyéhez is. Különösen nagy lendületet adott a tavaszi mezőgazdasági munkák, hoz a felszabadulási hét. Egymás, sál versenyeznek a város dolgozó parasztjai, hogy ki teljesiti az elsők között a felszabadulási hét­re tett felajánlását. A lelkes ver­seny meglátszik az eredménye- ken. Zalaegerszeg városa befejez, te az árpa, zab, lucerna, vörös­here és rostlen vetését. Példát mutatnak az egész megyének a simitózásban is. Ezt a munkát is teljes egészében befejezték, a fejtrágyázás tervét pedig 106 szá. aíékra teljesítették. A lenti járásban 850 dolgozó paraszt teljesítette a mezőgazdasági munkákra tett felajánlását A lenti járásban valamennyi község pún'oswrsenyben végzi a begyűjtést és a tavaszi mezőgaz­dasági munkát. Az . egyénileg dol­gozók részéről összesen 850 fel­ajánlás történt. A pártszervezetek, valamint a tanács dolgozói jól vioz- gósitoitak a felajánlások teljesíté­sére. Meglátogatták a községek dolgozóit, beszélgettek velük a fel. szabadulás jelentőségéről és arról, hogy legniéltóbbkcppen munkában elért eredményeinkkel fejezhetjük lei a Szovjetunió iránti hálánkat és szeretetünket. A jó népnév elő munka eredmé­nyeként a mezőgazdasági munkák. ra lett vállalását már minden dol­gozó paraszt teljesítette. Jól halad­nak a begyűjtésben is. Napról- napra, többen és többen tesznek eleget adott szavuknak. A begyűj­tés túlteljesítésére tett vállaláso- Izat eddig 4.71 dolgozó paraszt tel. jesitetie, 182 pedig a vállaltnál is többet adott be. Különösen kitűnik ezek közül Kovács Jánosné bentikápolnai dol­gozó parasztasszony, aki első ne­gyedévi baromfibegyiijtési kötele­zettségét 400, tojásbegyüjtési köte­lezettségét 200 százalékra' teljesí­tette. Lakatos Istvánná, hernyéki dolgozó parasztasszony baromfiból 300, tojásból pedig 130 százalékra tett vleget kötelezettségének. Pél­dát mutatnak a fogadalmak való. raváltásában a járás termelőszö­vetkezetei és csoportjai is. A za- labahUai Győzelem és Kerkam-enti Haladás, valamint a szenipéterföl- dei termelöcsoport 150 százalékra tett eleget begyűjtési kötelezettsé­gének. Gerócs József példát mutat Nagykanizsa dolgozó parasztjai között is többen vannak, akik lel­kesen harcolnak azért, hogy mél­tóképpen ünnepelhessék felszaba­dulásunk 8. évfordulóját. Gerócs József dolgozó paraszt jóval a határidő előtt elvégezte tavaszi árpa., zab-, napraforgó- és cukor­répavetését. Gerócs József tudja, hogy jó munkájával boldog, sza­bad életünket védi. Méltó a dicsé- rétre. DICSŐSÉG! ABLA * IFJ. RÉTI JÓZSEF zalacsányi 7 holdas dolgozó paraszt beadását \ tojásból 20.0, baromfiból 200, tejből és sertésből j 100 százalékra teljesítette. ! \KISS JÓZSEF zalacsányi 7 holdas dolgozó paraszt beadását tojás-1 ból 180, baromfiból 160, tej- és hizousertcsböl 100 ♦ százalékra teljesítette. J UFJ. MÓRICZ ISTVÁN zalacsányi 7 holdas dolgozó paraszt barom- * fibeadását 160, [o jásbeadását 150 százalékra telje ! sitette. ♦ ÍKUI ASI ISTVÁNNÉ zalaegerszegi dolgozó parasztasszony tojás- ♦ ♦ beadásának 230 százalékra. let.t eleget. J \KÁMÁ N JÓZSEFNÉ zalaegerszegi dolgozó parasztasszony tojásbe ♦ adását 210 százalékra teljesítette. f

Next

/
Oldalképek
Tartalom