Zala, 1953. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1953-04-01 / 77. szám

„KÉM, NINCS KÖZELEBB“ „Közelebb vamc most a harma­dik világháború, mint két vagy három évvel ezelőtt?“ Amerikai vidéki lapszerkesztők egy csoport, ja ma egy éve négy külpolitikai jellegű kérdéssel fordult Sztá­lin eívtárshoz. Ez a kérdés volt az első, ez a legfontosabb, mert ess a kérdés ott ég a világ becsü­letes emberéinek szivében, béke. ben akarnak élni. „Nem, nincs közelebb“ — hang­zott a sztálini békeszózat, és hal. tatára a szovjet emberek és a népi demokráciák felszabadult né­pei keményebb marokra fogták a munkát; a tőkés országok dolgo­zói nj erővel lendültek belő a há­borús politikát folytató kormá­nyaik elleni harcba. E szavak hősi elszántságot öntöttek a börtönben sínylődő jugoszláv, görög és spa­nyol hazafiak szivébe. E szavak hallatán boldog mosolyra nyíltak a gyermekek ajkai. Sztálin elv társ szavai örömmel töltötték cl a békoszerető cinbe- reket, mert annak elismerését lát­ták bennük, hogy érdemes és le­ket küzdeni a háborús gyújtogat ók < llen, hogy le> tudják fogni az ag- re:íszórók kezét. A Szovjetunió az ENSzLben és más nemzetközi fó­rumokon az elmúlt évben is min­dent megtett a béke fennmara­dása érdekében, a vitás kérdések békés rendezésére. Malenkov elv- (árs, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnöke a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa 4. ülésszakán is ki. fejeződre juttatta ezt a szándékot, amikor ezt mondotta: nincs jelen­leg olyan vitás kérdés, amelyet, békés ütőn ne lehetne rendezni s i-r. áll a Szovjetunió és az Egye­sült Államok viszonyára is. Min­den békoszerető állam bízhat a Szovjetunió szilárd békepolitiká­jában. A Szovjetunió szállt síkra kö­vetkezetesen a népeknek azért a há.' talmas követeléséért, hogy a nagy. hatalmak tanácskozzanak és Sztü.. lin elvtárs lehetségesnek tartotta, frogy ez a tanácskozás hasznos lenne, A szovjet kormány tett ja­vaslatot a német kérdés békés megoldására, a német békeszerző­dés megkötésére, mert alkalmas­nak találta az időpontot Németor. szag egyesítésére. Mindkét kér­désben az imperialista hatalmak, az Egyesült Államokkal, az élen, helyezkedtek szembe a tárgyalá­sokkal, » megegyezéssel, sőt min­den ténykedésükkel — mint a bon- ni és párizsi szerződések ratifiká­lási). a csaló választási törvények, a tuniszi, a kenyai tcrrorintéZkc- d.ések, stb. — a népek haragját és gyűlöletét vívták ki, mert a népek békéje ellen cselekedtek. A béke- harcosoknak éppen az a felada­tuk, hogy állandóan leleplezzék a háborús gyujtogatákat, akik a népekét jeigáznl és háborúba dön­teni akarják. Sztálin elvtárs azt mondotta egy évvel ezelőtt, hogy nincs közelebb a harmadik világ­háború, mint két vagy három ev­vel ezelőtt, Ha azt akarjuk, hogy ma sem és jövőre sem legyen kö­zelebb, hanem elmúljék a háború veszélye, akkor továbbra is kitar­tóan azon az utón kell haladnunk, amelyet a Szovjetunió, Sztálin elvtárs mutat: a népek békéjének és barátságának utján. Sztálin elv-társ azt mondotta az ameri­kai lapszerkesztőknek: ,,A kapita­lizmus és a kommunizmus békés egymás mellett élése teljes mér­tékben lehetséges, ha megvan a kölcsönös óhaj az együttműködés­re, a készség a vállalt kötelezett. végek teljesítésére és ha betartják az egyenlőség elvét, valamint a más államok bel ügyei be való be nem avatkozás elvét.“ Sztálin elvtárs elment közülünk, do szivünkben él tanítása a béke megőrzésének lehetőségéről, a ka. pita Uzmus» és szocializmus békés < gymás mellett éléséről. A sztálini 1anok megszivlelóso teszi képes- • só a béke-világ»m»AgaImát, hogy eredményesen harcoljon a béke fennmaradásáért. Szerda, 1933 április 1. Yves karg ti) Nemzetközi Sstálin-békedija» francia békeharcos autóbaleset következtében mez halt # Tbiliszi (TASzSz). Közlemény Yves Farge autóbaleset következ­tében szenvedett súlyos sérülésé­ről. Március 29-én este, visszajővet Goriból Tbiliszibe, az a gépkocsi, amelyben Yves Fargo, »A népék közötti béke megszilárdTásíérF el­nevezésű Nemzetközi Szitálin.di- jas francia közéleti személyiség ült feleségével és a kísérő' szemé­lyekkel, a sötétben Összeütközőt f egy ’tehergépkocsival. A gépkocsik összeütközésénél Yves Farge komoly sérülést szén. védeít. Állapota jelenleg súlyos- A város legjobb orvosai állandóan figyelik a sebesült egészségi álla­potát és minden szükséges gyógy. intézkedést meglesznek, Yves Fai. ge felesége és a kísérő személyek a baleset során épségben marad­tak. Yves Farge március 28-án ér. kezeit Grúziába, hogy megismer­kedjék a Grúz Szovjet Szocialista Köztársaság gazdasági és kultu” ralis építésével. Közlemény Yves Farge halálá­ról. Március __ 30.án Yves Fargo egészségi állapotában ivem mu- ta kozott »amilyen javulás, a be­teg nem tért eszméletére. Yves Farge, amint a konzílium mogállapitofta, 'súlyos agykopo" nya,sérülÓ3it szenvedett, aminek köve kéziében, comatózus állapot fejlődőit ki jobboldali agybénulás tüneteivel és heveny szív. és vér­ér működési zavarokkal. Azonnali intézkedéseket tellek a szív- és vérér-, valamim légzési za­varóik megszüntetésére. Minden intézkedés ellenére már. cius 30-án 21 órától kezdve a be­teg általános állapota erősen rom-' lobt. Március SO.áróll 31-éro vir­radó éjjel Yves Fargo elhunyt. 4 Magyar Országos Béketanács részvéttávirata Yves Farge halála alkalmából „Franciaországi Béketanácsnak, Párizs A magyar nép, amely nagy v&. rakozassál és szeretettel készül a nemzetközi békemozgalom vezér­karának budapesti tanácskozásá­ra. mély megrendüléssel értesül* a békeharc egyik legbátrabb, Ieg- önfeláldozóbb vezetőjének, a Ma­gyarországon is mindenütt tjsz. telt és becsült Yves Farge, nak váratlan haláláról, önök­kel vagyunk « mély gyászuk­ban, amely a francia béke ta­nácsot elnökének elvesztésében érte. A világ minden becsületes, békeszerető emberével együtt gyá­szoljuk a bálortollu újságírót, a gyujtószavu szónokot,, a volt par­tizánt, az igazság rettenthetetlen bajnokát, a Béke Világtanács Iro dájának tagját, az egyik legna­gyobb kitüntetésnek, a nemzetek békés együttműködésén mun­kálkodó bekeharcosok kitünteté­sének, a Nemzetközi Sztálln-béke- dijnak viselője. Az ügy, amelyér1 Yves Fargé, » kiváló francia ha zaii harcolt, győzni fog! MAGVAK országos béketan Aos A nemet nép nem akarja? liog’y megismétlődjék a szörnyű hitleri láieáloui Berlin (MTI), A hamburgi kikih iő kommunista cs szociáldemokrata dolgozói közös a-kej óprogranamot dolgoztak ki az amerikai imperia­listák háborús szerződéseinek meg­hiúsítására. Az erre vonatkozó tár­gyalások. alapjául Németország Szo­cialista Bgységpárlja Központi Bi­zottságának a szociáldemokrata párt tagjaihoz és funkcionáriusaihoz in­tézett nyílt levele Szolgált. A hamburgi dolgozók felszólítot­ták valamennyi nyugatnémetorsfcági kikötő munkásait, tegyék magukévá a boilni és a párizsi paktumok meg­hiúsítására irányuló akeiópvogram- mót. A nyugnhiémélor,’íZ-ági szociálde­mokrata dolgozók körében egyre erőteljesebb visszhangot, kelt Né­metország Szocialista Egységpáríjó­nak nyilt levele. Ernst Hóí'stetter, müncheni szociáldemokrata párt­funkcióira rius a bajor tartományi főváros szociáldcmO'kraín. dolgozói nevében, követelte, hogy azonnal megindítandó pariamoJJtnnkivüli ak­ciókkal hárítsák el a háborús szer­ződősökben. rejlő veszélyt, lloí'gtet* tér kemény szavakkal bírálta Ollen* hauer, Mollies és a többi jobboldali szociáldemokrata párt vezető áruló politikáját. Droll, egy orlangéni cipőgyár üze­mi bizottságának szociáluemokraí a tagja hangsúlyozta: — Mollies, a szociáldemokrata párt. alelnöki; nem a szociáldemo­krata munkások nevében beszélt, amikon ^ütőképes' ‘ nyugatnémet hadsereg mielőbbi felállításáért szállt síkra, A nürnbergi ipari vállalatok üzemi bizottságainak több szociál- dcmokrala tagja választói nevébe» kijelentenie, hogy a szociáldemo" krata dolgozó1!-; készek a kommu. nista és páríonkivüli munkások­kal szoros akcióegységet alkotva tömégtürrtetésekkel és sztrájkkal Karcolni a S2égyenleit«s és vésze- delmes háborús paktum ok végre­hajtása ellen. líHjtrá Pfalzbau, ahol már több mint 75 ezer hektár értékes szán lowerin' letet cs erdőséget foglaltak le ka­tonai célokra, ismét nagyarányú iöildlefog 1 alások ra készülnek. A bonni szőve ségi gyűlés kommunista páriámén i csoportja ezzel kap­csolatban programmal dolgozott ■ki, amely szerint minden paraszt" szervezetben állást kell foglalni a földlefoglalásokkal szemben. Tíl el­hozni kell a földiefogialások ellen az üzemekben, hivatalokban, szak- szervezo ékben és tömogszerveze- Ickbon is. A Német Demokratikus Köztár­saság Népi Kamarájának és Tar-* 'tományi Kamarájának elnöke, a kormány és Németország Demo, krátikus Nemzeti Fronljának Or­szágos Tanácsa szüntelenül küpjsi a bonni és a párizsi háboríts szer­ződések ratifikálása miatt a til­takozó táviratokat. A levelek és táviratok írói, munkások, parasz­tok, értelmiségiek egyöntetűen ki. fejezésl'e juttatják, hogy a há­borús szerződések semmisek. A. dolgozók ugyanakkor kijelentik, harcukat mindaddig foly' alják, amíg meg nem dörrtik a impellents Adenauer-kormányi; én Nyugat- Némelöíszágban ki nem vívják a hazafias erők halalomrö-jutásá . A dolgozók azt kérik a Német Te" mokratikus Köztársaság legfelső népképvi,»életétől és a kormány, tói, hogy a bonni cs párizsi há­borús szerződések képében jelent­kező fény égd ó veszély láttán le­gyenek intézkedéseket a Német Demokratikus Köztársaság VÍV" manyainak védelmére. Egyéves csecsemögondozónökepzö tanfolyam Indul Az egészségügyi minisztérium ez év áprilisában egyeves bentlakásos csccsc- nicicoliduztrtiökúpzü tanfolyamot indít Budapesten a Zója noiidozóllSKépzö is­kolában. (Vili. ■ Szentkirályi-utca 7.) cs a Turjanicza Anna gondozénőképzo is­kolában (IV, Erkel-u. 20.). A tanfolyam, ra jelentkezhetnek IS -30 év közötti egészséges nők, akik hivatást éreznek erfe a pályára és lehetőleg elvégezték az általános iskola nyolc osztályát, belvúteli kérelmeket április fl-lg lehet benviijtnni az iskolák vezetőségéhez. A kérvényekhez sajátkezűiéig Irt önéletrá]- zol, szüleiéül, iskolai, hatósági, vagyo­ni. körzeti orvost bizunyltváfiyt. s ha a felvételre Jelentkező már dolgozott, mii ködósi bizonyítványát is kell mellékelni. A tanfolyam időtartama alatt a hall­gatók lakást, teljes ellátást és havi 116 forint tanulmányi segélyt kapnak. A tanfolyam sikeres elvégzése után a csecsemőgondozónők elhelyezéséről az egészségügyi minisztérium gondosko­dik. (MTI) lilább árleszállítások a Szovjetunióban Moszkva (TASzSz). A Szovjetunió Minisztertanácsa. c.s a Szov. jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága határozatot ho. zott az élelmiszerek és iparcikkek állami kiskereskedelmi árának újabb nagymértékű leszállításáról. Az árleszállítások április X-tőt* lépnek életbe. (MTI) K. ,/. Vorosilov kitüntette a Szovjetunió haditengerészeti erői tengernagyai, tábornokai és tisztiéi nasrv csonortiát Moszkva (TAS'zSz). K. J. Voro­silov, a Szovjetunió Legfelső Ta* nácsa Elnökségének clnöko március 28-án óítlemi’éílddket és érdemérme ket nyújtott át tengernagyok, tábor­nokok és tisztek nagy csoportjának, akiket'a Szovjetunió haditengeré­szeti ereinél töKötit. sokévi cs kiváló szolgálatukért tüntettek ki, EenLn-i endet kapott B1. D. Koszti- gov ellentengernagy, V, I. Orlov el- hrntcng’ei'nagy, M. K. ííyikoíszkij tüzérségi vezérőrnagy és mások. Vö­rös Zászló-renddel fünf ott ék ki V. A. Fokon áltengernagyot, B. M, Bal öv ellentengernagyát, D. "I, Kőmyljen­ko vezérőrnagyot ős másokat. A. kitűnt öltek nevében felszólalt V. A, Fokon altengemagy éa Sf, V. Szöboíjov elsőosztályu kapitány. K. J. Vorosilov az érdemrendek és érdemérmek átadása után rövid beszédet intézett a kitüntet ott ékhez, amelyben hangsúlyozta: A Sztálin . élv'árs halála miatt érzett fájdalom váljék alkotó erővé, ami a kitünte­tet1'éknél abban nyilvánul meg, hogy védelmezzék a Szovjetunió tengeri határait. Vorosilov uj sikereket kí­vánt a kitüntetetteknek a Szovjet­unió haditengerészeti erőinek erősi­fhí'nn „Az ifjúságról“ címmel gyűjteményes kötet jelent meg Rákosi Mátyás elvtárs beszédeiből és írásaiból Április '4-rc hazánk fels&abadu. 1 ás úriak évfordulójára az Ifjúsá­gi Könyvkiadó dÍ6z«s kivitelű gyűjteményes kötetet adott ki, amely ,Az ifjúságról" címmel Rá­kosi elv'társnak az ifjúságról szó­ló beszédeit, valamint beszédeinek és írásainak aís ifjúságra vonat­kozó szemelvényeit tartalmazza. A kötet három fejezetben kozü Rákósi elvtárs beszédeinek és Írá­sainak. az ifjúsággal foglalkozó részleteit, Á három fejezet címe a következő: ..'A magyar ifjúság egységéért*, .-Az ifjúság szere­péről és 'az Ifjúsági Szövetség feladatairól a szocializmus építé­sében“ és ..Az ifjúság hazafias neveléséről“, A kötetben több olyan szemel' vény is szerepel, amely itt jelenik meg első Ízben nyomtatásban. Függelékként közli a kötet a Ma­gyar Dolgozók Pártja Közpon t Vezetőségének: tv DISzkongresz' szudhuz intézett levelét. (MTI) Nagy kedvezményeket kapnak a tartaiékszőiőierületek meaművelői és beadási kótelezőlteég eines. M szerződéseket három évre kötik, .f mert az elhanyagolt szőlő feljaví­tására fordított költség és munka gyümölcse nem az első, Iranern a második és harmadik évben je* lentkezik igazán. A tfZcs-k, amennyiben a szőlőt megfelelően! kezelték, lsét év u'án véglegesen saját kezelésükbe vehetik át. A földművelésügyi minisztérium szőlőkezelési igazgatósága na egyes községekben hasznos! ási j felelősöket bízott meg a szerződések megkötésével és a bérbeadóit sző­lők művelésének ellenőrzésével, (MTI) A földművelésügyi miniszté­rium aitartalékszőlőterüleü'k hasz- hősi ásárol kétféloképpen-gonnos" kodikevagy állami gazdaságoknak adja a szőlőket használatba, vagy termelőszövetk«zotok és egyénileg dolgozó parasztok kapják haszon- bérletbe. A haszonbérbeádas célja a szőlők helyes művelésének biz­tosit ása. A szőlők helyes művelésére a haszonbérlő a bérleti szerződésben Vállal kö cl esetit séget. A szerző" dés kiköti a szerves trágyázás, a fejtrágyázás és a megfelelő met­szés elvégzését. Ennek ellenében viszont igen nagy kedvezménye, két biztosit: a haszonbérleti díj rendkívül alacsony, a bérbeve t tér ük l után :icm kell adót fizetni Menuyi étolajat és darát kapnak a termelők napraforgótermésükért A napraforgó termelők idén a tavalyi rendelkezésektől éL érően, a beadási kötelezetítségcn felül mara­dó napraforgómagot étolajra és da­rára cserélhetik át. A beadási kö­telezet1' ség 'teljesítésére átadott nap­raforgó uláll is kapniuk a •termelők olajat és darát kedvezményes áron. Ha a termelő napraforgóbeadási kötelezettségét napraforgómaggal eljesitolte, a ,,B‘ ‘ vételi jegyre be­adott mennyiség- minden mázsája után 2 liter étolajat, egy kiló szap­pant, és 5 kg darát vásárolhat. A beadási kötelezettségen felül meg­maradt) napraforgót a termelők olajra és darám cserélhetik' áb r.á éfolajcsördelépeken. Minden 100 kg napraforgómagért 17 liter ó' olajat és 20 kg darát kapnak. Az olaj. szappan és daru juttat ást a termelők 3 részletben kapják meg: első harmadát a napraforgómag beadá­sakor, másodikat 1031 január 31-ig, a harmadikat pedig 1051 .március 31-ig. A törvényerejű rendelet szerint napraforgómagot szabadpiaci for­galomba hozni nem szabadj a nap­raforgómagért kapottt olajjal és darával azonban a termelők szaba­don rendelkeznek, (MTI) A luiöisxlerfanácü határozata a fűtési érad befejezéséről A minisztertanács határozata értelmé­ben az 1932—53. évi fűtési évad március 81-én befejeződik. Március 31. és áp­rilis 13. között az állami szerveknél, át­látni vállalatoknál és a központi fű­tése» lakóházakban csak akkor szabad fűteni, ha az Országos Meteorológiai Intézet előző napon kiadott időjárás elő­rejelzése (prognózisa) szerint a követ­kező napon a hőmérséklet várható napi középértéke 10 Celsius fok alatt lesz. A lakóházakban a fűtési évad meg­szűnté után 1? hcleiíkénl egy alkalom­mal lesz tnelógvizszolgUUatás. Április 15-ig továbbra is fűteni teher n kórházak, rendelőintézetek, óvodák, csecsemőotthonok, iskolák, egyetemek, napközi otthonok, valamint az Állami Balett Intézet, az Állam! Operaház és a Bud3peslt Városi Színház helyiségeit, ha ezeknek a helyiségeknek hőmérsékle­te 18 Celsius fok alá süllyed. (MTI) IDOJAIÍASJELKNTLS Várható időjárás: Változó fel. holtot, többfele csővel, főleg- a Dunántúlon és az északi megyék­ben. Időnként élénk nyugati, észak­nyugat! szél. A hőmérséklet csök­ken. Várható hőmérsékleti érté" kék reggel 2—5, délben 14—17 fok közölt. A várható napi közép. Imm érseki or In fok fetafr lesz — MAYER francia miniszter* elnök megkezdte tárgyalásait a ka­nadai kormánnyal s •mint kiderüli, iit ts (föltáró) t koldul: Kátéidét to. vábbi támogatását kéri a* inda* kínai szennyes habomhoz. •— HOLLANDIA délnyugati ró. szén ismét: árvízveszély fenyege* s ezért ezen a részen ostromúllapo. főt, rendeltek cl a hatóságok,

Next

/
Oldalképek
Tartalom