Zala, 1953. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1953-03-12 / 60. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EG YESVLJE1EK 1 Falusi DISz-fiatalok a tavaszi munkák sikeréért. — Az ENSz európai gazdasági bizottságának ülése. — Felszabadulási héttel a terv sikeréért. AZ MDP ZALA MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA IX, évfolyam, 60, szám. Szakszervezeteink feladata és felelőssége Vannak mondások, amelyek a sok használat folytán megszokottá, élésé, polt ó válnak; Azok a jelszavak, amelyeket pártunk alkotott, mindig frissek, jelentőségükben lelkesítők és mozgósítók. Maga a jelszó addig ól, amíg valósággá érik a tett, amelyre mozgósító.t. Az uj felada­tok uj jelszavakat hoznak felszínre. Van azonban egy igen kifejező s a gyakorlati tapasztalatok szerint száz százalékig igazolt mondás, amely örökérvényű. így hangzik: —• Ahol jól dolgozik a gárt szerveset, aktiv mánkat vege.: a szakszervezet, olt jók a termelési eredmények. ötéves tervünk elmúlt- időszaka során számtalan esetben megállapít­hattuk üzemeinknél, hogy milyen az összefüggés a pártszervezet, a szakszervezet munkája és a terme­lési eredmények között. A Megyei Tatarozó Vállalatnál, ahol a szak­szói vezet- ne.ni vált a verseny gazda, jává, az éveleji elmaradás az év végéig kísérte a vállalatot, A szak- szervezeti versenyszervezés megfe­neklett az „objektiv'4 nehézségeken. Ebből az következett, hogy a szak- szervezet opportunizmusa rányömó- ■dott, rásulyosodott a vállalat egész munkájára, terv' eljegitésére. Nem. egy esetben sekélyesedett el az olajvállalatoknál is a munkaver­seny a szakszervezet hibájából. Az üzemi bizottságok a területi bizottsá­gokat okolták és megfordítva. A dolgozók — ahol késve, vagy hely­telenül tették -meg felajánlásaikat •— egyaránt, okolták a területi és .az üzemi bizottságot. —»Teljes inériék. bc-n igazuk volt. Szakszervezeteink igen nagy segít­séget- kapnak a párttól. Kristóf István elvtárs, a SzOT fóti kára ezt igy. határozta meg a szakszerveze­tek XVIII kongresszusán: „A szakszervest ti m u nka ered menyeinek legfőbb forrása az a segítség, ame­lyet a Magyar Dolgozói; Pártja nyújt a szakszervezetek feladatai­nak megjelölésével, a szakszervezeti ■munka helyes irányánál; megmutatá­sával.1 ‘ Ott, ahol a párt iránymutatását helyes«! alkalmazzák a szakszerve­zetek, jól folyik a versenyszervező munka és jói megy a termelés is. A nagykanizsai Eémárugyárban a februári tervét, — annak ellenére, hogy állandóan tanítottak be uj munkásokat is, ami a munkamódszer. Atadó munkájánál bizonyos fokú gát­lást jelentett — 107 ■ százalékra tel­jesítették. Kárász István, az üb. elnöke mindenkor és minden tekin­tetben igyekezett pontosan betartani azt az irányt amit a párfc megmu­tat ot s végrchajani azokat a felada­tokat, amelyeket a párt megjelölt. Kellő időben és helyes formában fo­gott hozzá a munkavorsenyek szer­vezéséhez. A felajánlások teljesíté­sét rendszeresen ellenőrzi és biztosít­ja a verseny nyilvánosságát A szakszervezeti munka hiányossá, gairól beszélve rámutattunk, ho^y a Tatarozó Vállalatnál a múlt év­ben állandó volt az elmaradás, nem tudták let őrlésiteni a 'tervadóssú- güt. A szakszervezet több ízben ke­mény bírálatot kapott s ez ügyi al­szik használt. Az üzemi bizottság- ma már nem másodrendű kérdés­ként kezeli a versenyszerve­zést. Az erédmény abban mu­tatkozik, hogy a vállalat már az cv első hónapját töfvtulteljesitéssél zárta s a februári tervet is 102.5 százalékra téljesitetlte, A nagy-kanizsai MASZOLAJ Ás­ványolaj Gépgyárban is jól dolgozik a szakszervezet. A dolgozókkal való jó kapcsolat révén jól érvényesül a mu senyékre való mozgási tűs. A szakszervezetek feladatai közé tartozik a különböző mozgalmak kiszélesítése is. Ezen a téren még igen sok hiányosság tapasztalható. Szakszervezeteink munkáját a'kajn- pányszerüség jellemzi. Az egyik esetben csak a Gazda.mozgalmat szorgalmazzák, a másik esetben a Loy-, vagy valamely más mozgalom­ra fektetik a fősulyt. Mind a nagy- kanizsai. mind pedig a zalaegerszegi fülőháza’knál az 500 kilométeres cs a 2000 tonnás mozgalom állandó vi­tele mellett nem fordítottak elég gondot a Loy-inozgalom kiszélcsité- scrc, amely pedig a műhelyek mun­káját jól elörelenditette volna. A zalaegerszegi Ruhagyárban a pártszervezet- és a szakszervezet együttes munkája az 1953-as év ed­digi szakaszán mind a minőségi, mind a mennyiségi termelés terén jelentős eredményeket hozott. an­nak tulajdonítható, hogy a szak- szervezet nemcsak a feladatokat is­meri, hanem ismeri a feladatok meg­valósításával kapcsolatos felelősse­get is. a múlt évben mutatkozó hiányosságok nem kis részben múltak a szakszervezet elégtelen munká­ján. Ezt a hiányosságot úgy szün­tették meg, hogy élőbbé telték a kapcsolatot a dolgozókkal s állandó, következetes felvilágosító munkát- Végeztek. Egyes üzemeinknél ■ arra hivatkoz­nak, hogy a tervet az.,,objektív" nehézségek miatt nem tudják, vagy nem tudták teljesíteni, így volt- ez az elmúlt évben az Ás v árny o 1 aj hu t a t ó és Mélyfúró Vállalatnál is. A szak- szervezet-, ahelyett, hogy felderítet­te volna a .gyengébb területeket, ahol leginkább szükség lett volna a .segítségre s elkövetett volna minden' tőle -telhetőt- —* csatlakozott- a sí, rúnkozókhoz s a lemaradást különbé, ző, rajtuk kívülálló dolgokkal indo­kolta. „Pártunk Központi Vezetősége megállapította — mondotta Kristóf elvtárs,' a szákszervezetek XVIII. kongresszusán elhangzott beszámoló­jában —, hogy a szakszervezetek a munkaverseny gazdájának szerepét nleg csak kis mentékben, hiányosan töltik be." Ezt a megállapítást iga­zolja az is, hogy a SzOT területi elnökei későn kezdték meg az üze­mekben a Sztálin városi kezdeménye­zéshez való csatlakozás szervezését. A SzOT megyei elnöksége kövessen el mindent, hogy élénkebbé, élőbbé tegye a szakszervezetek munkáját. Hasson oda, hogy a területi és az üb-elnököknek s valamennyi szak- szervezeti aktívának vérévé váljon a verseny szervezés. Mélyen át kell érezniük a szakszervezeti funkcioná­riusoknak, szakszervezeti aktívák­nak, hogy igen nagy részben függ. az ő munkájuktól a terv és a fel­ajánlások teljesítése. A szakszervezet nem kulloghat az események után. A SzOT-nak megvannak a szervei — ha csak ezeket a szerveket mozgósítja is kel. lo időben, már ezzel is nagy ered­ményt ért cl. Az üzemi bizottságok a SzOT-tói várják az utasításokat; az útmutatást. A területi bizottsá­gok jó munkáján, rugutmasságáu múlik, hogy mikor cs hogyan te­szik meg az üzemek dolgozói fel­ajánlásaikat, A SzOT megyei elnök, ségéro nagy feladat, s ezzel együtt nagy felelősség is hárul üzemeink munkájáért, az üzemek tervének tel_ jesitéséért. ’a SzOT munkája szívós harc legyen a munkafegyelem meg­szilárdításáért, a túlórázások elhara. pódzásának megszüntetéséért, a 8 órás munkaidő teljes kihasználásá­ért, a mozgalmak kiszélesítéséért a Szt'aliánov-mozgalom fejlesztéséért, a tervtel jesités grafikonszerinli emel­kedéséért. Üzemeink egymásután csatla­koznak a Sztálin Vasmű-dolgozóinak kezdeményezéséhez, amikor pedig a rádió világgá -röpítette a megrendítő hirt * Sztálin elvtárs haláláról, sor­ra születtek üzemeinkben a spontán felajánlások, a Ruhagyárban foga­dalmat tettek a dolgozók, hogy a sztálini őrség alatt sokkal magasabb eredményeket érnek el, a zalaegersze. Ára 50 fillér 1953. március 12. Csütörtök ELQRE.AZ IDEI BO TERMESÉRT! Letenye az első, Zalaegerszeg az utolsó a tavaszi munkákban Szombat estig fejezzük be az árpa és a zab vetését! A tavaszi mezőgazdasági mun­kák: a ve.es, simitózás, fogasolás egyro fokozódó lendülettel, a ver­senyszellem egyre nagyobb kibon­takozásával folyik az egész me­1. lotenyei járás 2. zaiaszentgróti járás 3. lenti járás 4. nagykanizsai járás 5. zalaegerszegi járás A lebenyei járás megérdemelten nyerte el ,a megyei tanács verseny- zászlajáit. A tavaszi búza vetését or­szágos viszonylatiban ők fejezték be elsőnek- A tavaszi búza vetésével együtt jól szorgalmazzák az árpa és a zab vetését is. Március 9-ig minltegy 25 százalékban végeztek el ezt a munkát. A járás néhány termelőszövetkezetében, igy a btcsehelyi Rákosi tsz-ben, Sza­badság tsz-ben, a kerkaszentkirá- lyi Kerkamenli tsz-ben teljesen be­fejezték már az árpa- és zabve­tést. A vetés ütemét ettől eltekint­ve tovább kell foikozniok, mert a lenti járás ebben a munkában né­hány százalékkal előttük van és az elsőségét a leienyei járás csak azzal érdemelte ki, hogy a simi- tózásban és fogasolásban alapo­san maga mögött hagyta verseny­társait. Gyulai István és Németh Já­nos élv társak munkája azt igazol­ja, hogy a zalaszentgróti járás is­mét kezdi visszanyerni régi har­cos lendületét, amit már tavaly is bebizonyított néhányszor. Tekint­sék most; igen fontos feladauik- nak azt, hogy a járásukban lévő ország első községének, Ligetfal- vának jó tapasztalatait, módsze­reit megismertessék a járás vala­gyében. Különösen kezd kiéleződ- napokat, hanem az órákat és per. ni a járások egymásközödi verse­nye. A sorrendet mindig az dönti cehet is. el. hogy melyik járás hogyan lúd. „A hütete« Jelentések vertat • ja most kihasználni nemcsak a járások sorrendje a kővetkező: elnök mező gazul, osztályvezető Pogasics Károly Bolobás János Gyulai István Németh János Kovács Sándorné Baán Gyula Fehér Lajos Fi József Balogh Géza Kosa János mennyi községével. Népszerűsítsék nemcsak arra, hogy a negyedik az élenhaíadókat, -de ugyanakkor pellengérczzék ki azokat, akik még mindig tunyán, felelőtlenül dolgoznak. Minden lehetőségük megvan ahhoz, hogy az élre törje­nek a versenyben. Ne hagyják ezeket a lehetőségeket kihasználat­lanul. Most, a tétiek idején kell megmutatni, hogy ki mit tud. A lenti járás kétségtelenül szép eredményeket ért el az árpa és zab vetésében. Kovács Sándorné é\Baán Gyula elvtársiak jól szer. gaknaz ák ezt, amit bizonyít, hogy százStlékszerüen ők 'vétettek leg­többet árpából és zabból. Súlyos hiba azonban, hogy emellett elha­nyagolták a fogasolást és simitó­zást. A több napja állandóan fújó eres szelek gyorsan szárítják a földeket. Hiába vélnek, ha ugyan, akkor nem törődnek azzal, hogy minél többet megőrizzenek a téli nedvességből. A tavalyi aszályos esztendő tapasztalatai meg tani lőt­tek bennünket arra, hogyan kell harcolni a talaj nedvességéért. Ne késlekedjenek, hanem sürgősen hozzák be a lemaradást. A nagykanizsai járáson kezd fogni a sok bírálat. Fehér Lajos és Fi József elvtár,sak erejéből azonban többre is teMlt volna, helyre vigyék fel az utolsóról já­rásukat. A vetéssel még mindig nagyon rosszul állnak. Ebben leg­rosszabbak a megyében. A nagy- kanizsai járásnak tradíciói vanna/o az első helyért vivofct küzdelem­ben, megszoktuk, hogy az első helyen, de legalábbis a legjobbak között emlegessük őket. Most úgy. látszik, hogy uj tradíciókra töre­kednek: a leggyengébbek között akarják állandósítani magúkat. Mutassák- már meg végre orosz­lánkörmeiket. A zalaegerszegi járás megbírál, ta a nagykanizsai járást a fa-. vaszi munkában való elmaradás miatt, de most ők érdemlik a leg­keményebb bírálatot. Már megint a régi hibába*esték: már az egészen kis eredmények is önelégültté tel­ték őket! Balogh Géza és Kosa Já_ nos elvtársaktól azt vártuk a ka­nizsaiak megbirálása u'án, hogy most azt is megmutatják, hogyan kell dolgozni. Ezzel alaposan adó­sak mar-adtaik. Az idő egyre job­ban sürgét, rövidesen lejárnak a határidők- Ha igy dolgoznak ta- vábbr-a is, akkor miattuk . kell 'szégyenkezni az egész megyének. Náluk sem rosszabbak a lehető­ségek, mint más megyékben, de ehhez jobban kell dolgozni. Ligetfalva az ország első községe a tavaszi munkákban Ligetfalva félreeső ■ kis községe a zalaszentgróti járásnak. Neve most mégis egyszerre ismerlifé lett nemcsak a járásban. megyében, de ars egész országban is. A községi tanács ve­zetői: Bencsik István elnök és Nagy Ilona titkár elvtársak jól mozgósítot­tak a tavaszi mezőgazdasági munkák­ra. Nem pihent ezekben a napokban élben a községben senki. Valameny- nyien tudatában voltak annak hogy a vetés korai befejezése biztosítéka lesz a bőséges aratásnak. Ligetfalva elsőnek fejezte be megyénkben nemcsak a tavaszi búza vetését, de végezték már a tavaszi árpa és a zab vetésével is. a község élenhalad az egyéb tavaszi mezőgazdasági munkákban is. A földművelésügyi minisztérium értékelése szerint Tíz országos versenyben ők állnak az első helyen. Ligetfalva példát mutatott az or­szágnak, újabb dicsőséget szerzett ■megyénknek. Ltóluk vegyenek példái a lemaradók, őket kövesse a megye valamennyi községe. A legfrissebb jelentések szeriht a sálassentgróii járás egy másik köz­sége: Almásháza is befejezte az árpa cs a zab vetését. A i)uszíaszeuüá§ziói tsz elhanyagolta a beadás teljesítését A pusztaszenllászlói Május 1. termelőszövetkezet tagjai jól megszervezték a tavaszi munká­kat. A tsz apraja-nagyja delgo. zik. A férfiak szántottak-votet. tele, az asszonyok a gyümölcsösben dolgoztak, a lányok pedig a trá­gyát hordták szét. Március 6-ig 16 hold földet trágyáztak meg. amelyet a gépál­lomás traktoraival fel is szán­tattak. 5 hold tavaszi búzát, 4 hold zabot és 2 hold borsót vetet. tek el. 30 holdon végezték cl a simitózást. A munka nemcsak hétköznapokon, hanem még ün­nepnapokon is lelkesen folyt. Tud- ják a tsz tagjai, minél előbb ke­rül földbe a mag, annál biztosabb a magasabb termés. Vasárnap a tartalékterületeken dolgoztak, J.0 holdon végezték cl a vetést. A munka ennek befejezése után sem áll, a tagok jó gazda módjára ta­lálnak gazdaságuk területén, a mezőn és bent is munkát amely a mezőgazdasági munkákat segíti elő. A termelőszövetkezetnek azon. ban a beadás terén nincs dicsekednL valója. Amíg a tavaszi munkák ban élenjárnak, az állam iránti kötelezettség teljesítése terén el­maradtak. Mindössze 34 kiló to­jást adtak be. A tsz vezetősége és tagjai a beadás teljesítésének területén is igyekezzenek példa­mutató munkát végezni. gi és a nagykanizsai magasépítési vállalatoknál gyorsabban és jobban megy az építkezés, a Tatarozó Vál­lalatnál 'túlteljesítik a tervet, az Üveggyárnál javítják a minőséget és több árut állítanak elő. A szakszer­vezetek felada/ta volna, hogy eze­ket az alulról jövő kezdeményezése­ket elősegítsék és irányítsák. Több esetben beigazolódott kogv a SzOT meg yei elnökségének munka, ja nem elég gyors és nem elég moz­gósító. Innen adódik az is, hogy az üzemi bizottságoknál sok’ esetben tapasztalható a Táérés a kényelmes- kedés. Ezeket a. hiányosságokat a terv sikere, a felajánlások sikere és a tercteljesitéssel kapcsolatos vala­mennyi kötelezettség sikeres való* raváltúáa érdekében sürgősen meg kell szüntetni. Valóra kell váltani a jelszót, hogy a szakszervezet a munkaverseDy gardája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom