Zala, 1953. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1953-03-12 / 60. szám

.4 világ minden résséhen megemlékeztek a nagy Sztálinnál A sajtótudósitók, a rádiöa.dá. sok, a lapok szerte az egész vilá. gon nagy terjedelemben méltat­ják a dolgozók mély gyászát Sztá. lin elvtárs elhalálozása miatt és a tudósítók bő kommentárokban foglalkoznak a gyászülésekkel. A világ népei, élükön a szovjet nép­pel, soha el nem múló héjával és szeretettel emlékeznek Sztálin elvtársra. Kossoruerdö veszi körül a Mauzóleumot Moszkva (TASzSz). Március 10-én a dolgozók kora reggeltől késő estig vonultak a Vörös-tér­re. Lassan haladtak el a Mauzó­leum mellett, amelynek gránitlap, jam Lenin és Sztálin halhatatlan neve olvasható. Az emberáradat moszkvaiakból és a Szovjefunióhiin- den vidékéről érkezett szovjet cm. berekből, valamint a Moszkvába érkezett, külföldiekből áll, Megszámlálhatatlan a koszorúk -száma, amelyeket azért hoztak Moszkvába, hogy elhelyezzék Jo­ssif Visszárionovics Sztálin rava­tala előtt. A koszorúkat most a Vörös-térre szállították. A ko_ szoruerdö valósággal eltakarja a Mauzóleum egész környékét, a Kreml falai mentén felállított tri­bünöket. Ezeket, a koszorúkat a körünk­ből eltávozott nagy vezér cs ta­nító iránti határtalan szeretetböi fonták. A moszkvaterületi No- ginszk város cérnagyárának munkásnöi különböző színű se­lyem szálakkal díszítették koszo­rújukat. Grúzia és a középázsiai köztársaságok dolgozóinak kcszo. ruja illatos rózsákból készült. Ezek ott sorakoznék a Fekete­tenger part jairól küldött bábérko. szóink és a többi, szebbnél-szebb koszorú mellett, A szalagokon a szivek mélyéből fakadó szavak fejezik ki a szovjet emberek ha­tártalan odaadását az elhunyt nagy vezér és tanitó iránt. Orosz- nyelvü feliratokon kívül ukrán, bjelorüssz, grúz, német, francia és sok másnyelvü felirat olvasha­tó a szalagokon. Gyászgyillések a moszkvai gyárakban és intézményeknél A szovjet főváros iparvállalatai, ban. intézményeinél és tanintéze­teiben gyászgyüléseket tartanak, liogy megemlékezzenek Joszif Visszárlonovics Sztálinról. A gyű. leseken felszólaló dolgozók kife­jezésre juttatják, hogy hűek ma­I rúdnak a Szovjetunió Kommunis­ta Pártjához, hogy még szorosab. ban tömörülnek a Kommunista j Párt Központi Bizottsága és a I ‘ szovjet kormány körül, hogy meg. valósíthassák J. V. Sztálin nagy végakaratát. Kína városaiban gyászgyüléseket tartottak Peking (TASzSz). Március 9, a nagy Sztálin temetésének napja mély gyászba borította Kina dol­gozóit. Országszerte mindenütt gyászgyüléseket tartottak. A „Zsanmindzsibao“ jelenti, hogy a Tiencinhen megtartott gyászgy ü- Jésen több mint 40 ezren adóztak J V. Sztálin emlékének. A város, ban TOO ezren hallgatták ennek a gyászgyülésnek a rádióközvetité- «dt. Mukdenben a gyászgyülésen röszakkelet-Kina és Mukden la­kossága különböző rétegeinek képviseletében körülbelül 120 ez­ren vettek részt. Pöit-Arthur-ban és Dalnyijbam 200 ezren, Harbin- ban körülbelül 400 ezren , vettek részt a J. V. Sztálin emlékére megtartott gyászgyüléseken. Az ország minden részéből Pe kingbe érkező jelentések szerint a gyász c napjaiban a munkások és parasztok, Kina összes dolgo­zói ünnepi fogadalmat tesznek hegy még jobban elmélyítik Kína és a Szovjetunió nagy népeinek megbonthatatlan barátságát. Sok antungi vasutas és textil­gyári munkás kérte felvételét a kommunista pártba,. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság dolgozóinak gyásza Borzenko írja a „Pravda“-ban: A bombákszántotta , utakon, megáradt folyókon és magas he­gyeken át éjjel.nappal haladnak ia gyászkarszalagos koreaiak kí­gyózó sorai a Szovjetunió nagy­követsége felé. Phenjan egyik szétrombolt épü. léte előtt felállították Sztálin elv- társ fekete selyemmel övezett márvány mellszobrát. A munká­sok, parasztok, katonák ezrei mennek a szoborhoz, hogy búcsút vegyenek a szeretett vezértől. E szobor elé járuló fcdetlenf'ejü emberek felett amerikai lökhajtá. sós gépek repülnek el. Ezeket a gépeket azok a repülőbanditák vezetik, akik még a gyász napján is felszállnak, hogy csecsemőket gyilkoljanak. A gyászolók megfogadták, hogy magasra tartják Sztálin győzel­mes lobogóját. A néphadsereg alakulatainál mindenütt gyászgy ülést tartottak. Romániában milliók vettek részt a gyászgyüléseken Bukarest (TASzSz). Románia összes városaiban és falvaiban többmillió dolgozó vett részt azo­kon a gyászgyüléseken, amelye­ket Joszif Visszárionovics Sztálin temetése napján tartottak. 'A Sztálin nevét viselő városban a március 9-én megtartott gyász- gyűlésen körülbelül 100 ezer em­ber vett rész:. A lengyel dolgozók 5 perces csenddel áldozlak a nagy Sztálin emlékének Varsó (TASzSz). Amikor Moszkvában a nagy Sztálini; utol. só útjára kisérték, a népi • Len­gyelország dolgozóinak milliói abbahagyták a munkát és 5 per­ces csenddel áldoztak a dolgozók és az egész, haladó emberiség nagy vezére emlékének. A. dolgo­zók mindenütt, szerte Lengyelor­szágban, koszorút helyeztek el az országnak a hitleri megszállóktól való felszabadításáéit folyó har­cokban elesett szovjet hősök em­lékművein Az Egyesült Államok Kommunista Pártja Országos Bizottságának üzenete az SzKP Központi Bizottságához Moszkva (TASzSz). Az Egye- sült Államok Kommunista Párt­ja nevében meghajtjuk zászlóin, kát forrón szeretett Sztálin elv- társunk emlékezetére — hangzik i többi között az üzenet. — A i •ídkereksé.g gyászoló emberinil­hóival együtt gyászolunk és leg mélyebb részvétünket fejezzük ki országának, népének és pártjá­nak, Őrizni fogjuk emlékét a Irt vőben, fokozva, harcunkat a bé­kéért, ,a demokráciáért és a szo­cializmusért. Nem felemlít meg bennünket semilyen üldözés és hajsza. Tiszteletben tartjuk Sztá. lin elvtárs emlékét és magkettöz- ztik erőfeszítéseinket, hegy egye sitsük az amerikai népét — a né­gereket és fehéreket — annak ér­dekében, hogy megakadályozzuk a Wall-Street atomörül'tjeit, ne­hogy vőrtengerbe fullasszák az mberisége-t; hogy meghiúsítsuk világuralomra törő fasiszta ter­veiket. A reggeli amerikai lapok kö­zölték tudósítóik moszkvai jelen­téseit J. V. Sztálin temetéséről. A „New-York Times“ teljes egészé­ben közölte G. M. Malenkov, L. P. Berija és V. M. Molotov beszé. elét. A csehszlovák dolgozók gyászgyüléseket tartottak Prága (TASzSz). A csehszlo­vák lapok beszámolnak a brnói, bratisiavai, plzeni, cstravai, kiad. női, gottwaldovi és más városok ban tartott gyászgyülésekröl. Bmoban március 9-én körülbelül 200 ezer dolgozó vonult fel a gyászgyüiésre, hogy elbúcsúzzék a szeretett Sztálintól. Bratislavában a város közép­pontján lévő Sztálin-féren volt g'yászgyülés. Több mint 100 ezer dolgozó töltötte meg a teret és a környező utcákat. Beszédet P David, Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára mondott­Megkezdődött az albán nép esküjének aláírása Tirana (ATA). Az Albán Mun­kapárt Központi Bizottságának, a kormánynak és a nemzetgyűlés elnöki tanácsának tagjai kedden este 20,30 órakor Írták alá a mi­niszterelnöki palota egyik termé­ben az albán népnek a nagy Sztá. lin előtt tett és a Szovjetunió test. véli népeihez intézett esküjét. Az esküt elsőnek Enver Hodzsa, az Albán Munkapárt főtitkára, a minisztertanács elnöke irta alá. Az eskü aláírása kedden or- ágszerte megkezdődött. Párizs A „l'Humanité" március lö-i számában állandó moszkvai tudó. sitójának jelentése alapján rész­letesen beszámolt J. V. Sztálin elvtárs temetéséről és közölte G. M. MaJenkov, L. P. Berija cs V. M. Molotov beszédének teljes sző. vegét. A lap megírja, hogy J. V. Sztálin elvtárs temetésének idő­pontjában a dolgozók Franciaor­szág minden városában cs falu­jában abbahagyták a munkát és néma csendben kegyelettel adóz­tak az egész haladó emberiség nagy vezére emlékének. Róma Valamennyi lap részletes maszk, vai jelentésekben számol be J. V. Sztálin temetéséről. A demokrati­kus lapok közük G. M, Malenkov, Li. P. Berija éa V. M. Molotov be. szádét. A lapok ezenkívül részletesen ismertetik az Olaszországban tar. tott gyászgyüléseket és a J. V. Sztálin temetése időpontjában tartott munkaszünetieket. ­Helsinki Valamennyi lap beszámol J. V. Sztálinnak temetéséről. A Työ- k'ansan Sanomat a Vapsa Sana és a Soumen Sösialidemokratal cí­mű lapok közlik G. M. Malenkov, L. P. Berija és V. M. Molotov gyászbeszédén ek teljes szövegét. A lapok jelentése szerint J, V. Sztálin temetése • időpontjában országszerte minden nagyobb vál. Ialaitnál két percre abbahagyták a munkát Helsinkiben, valamint sok vidéki városban ős faluban a dolgozók gyászgyüléseken em­lékeztek meg J. V Sztálinról. Athén Valamennyi athéni lap brszá molt Joszif Visszárionovics Sztá lin elvtárs temetéséről. Csütörtök, 1958 maró. 12, Genf (TASzSz). Az ÉNSzeu­rópai gazdasági bizottságának március 9-i délelőtti és délu áni ülésén a bizottság végrehajtó tit­kárságának a mezőgazdasági albi­zottság munkájáról szóló beszámo. lóját vi:aitták meg. Kriveny, az ukrán SzSzK kép­viselője a vita során megjegyezte, hogy az albizottság mindezideig nem dolgozott ki a kis- és közép- paraszti gazdaságok fejlesztésé­nek előmozdítására irányuló ja­vasiátokat. Az USzSzK képviselője határo­zattervezetet terjesztett az ülés elé, amely hangsúlyozza, hogy meg kell bízni az európai gazdasági bizdUság végrehajtó titkárságát: készítse elő az adatokat, hogy a mezőgazdasági albizottság megvi. kis- és középparasz - ságnak nyújtandó segítséggel kap­csosa os kérdéseket; az 1953- évben hívja össze ^ a mezőgazdasági albizottság ülés­szakéit. Svédország és Franciaország képviselői kijelentették, hogy az európai mezőgazdasági helyzet or­szágonként- való megvitatása a hp. lyes viitamódszer. Anglia képviselője szépíteni igyekezett az angol parasztok hely­zetét. Aruljunjan, a Szovjetunió kép­viselője több példát hozott fel an­nak bizonyítására, hogy a kis- és közép parasztok segélyezésének kérdése valóban a nyugateurópai mezőgazdaság fellendítésének fő problémája­A* európai gazdasági bizottságának ülése Láthassa a Az EÄSz politikai bizottságának ülése New-York (TASzSz). Az ENSz politikai bizottsága hétfő délelőtti ülésén megkezd'e annak az alap­talan görög panasznak a tárgya­lását, amely szerint több állam visszatart a görög fegyveres erők kötelékébe tartozó személyeket. A görög küldő t minden alap és alátámasztás nélkül azit állí­totta, hogy a népi demokratikus országokban és a Szovjetunióban több mint 3000 görög katona tar. íózkodik. Az Amerikai Egyesült Államok Anglia, Peru és Franciaország küldöttei ismételték ezeket a szem­mel] áthatóan. leleplezett és osto­ba állításokat. Winiewioz, Lengyelország kép­viselője konkrét tényekkel leplezn­ie a görög mesterkedés ostoba és rágalmazó jellegét és rámutató' t, hogy ezt a kérdést- mesterségesen rángatták a közgyűlés elé abból a célból, hogy a közgyűlés ülésén már kezdettől fogva a rágalma­zás légkörét alakítsák ki a népi demokratikus országok és a Szov­jetunió körül és hogy eltereljék a politikai bizottság figyelmét az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt álió valóban komoly kérdé­sekről. elsősorban a lengyel javas, latokról, amelyek egy uj világhá­ború elhárításával és a népok kö­zötti béke és egyii tműködés meg. ?z il árdi1. ásával foglalkoznak. Ezzel véget ért a politikai bi­zottság ülése. A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Marx Károly halálának 70. évfordulója alkalmából A Magyar Tudományos Aka­démia Marx Károly halálának 70. évfordulója alkalmából március 18-án, pénteken este fél 6 órakor | ünnepi ülést tart az akadémia dísz­termében (V: Akadémia-u. 2.) Az ünnepi, ülésen Molnár Erik akadé­mikus ..Marx, a nemzetközi munkás­mozgalom vezére“ címmel, Mód Alá. dár akadémikus pedig -»Marx és a magyar történelem" címmel tart előadási. Március 19—22 között tartják meg az ötéves tervköicsön kötvényeinek hatodik sorsolását Március 19—22 között Budapes­ten, a zeneművészeti főiskolán kerül sor hatodízben az ötéves tervköicsön húzására. A követke. ző nyeremények kerülnek sorso­lásra: egy darab 100.000 forin­tos főnyeremény, 12 darab 50.000 forintos nyeremény, 25 darab 25-000 forintos nyeremény, 04 darab 10-000 forintos nyeremény, 190 darab 5000 forintos nyere­mény, 4300 darab 1000 forintos nyeremény, 9400 darab 500 forin­tos nyeremény, 62.608 darab 301) forintos nyeremény. A 100.000 forintos főnyereményt 22-én, va­sárnap sorsolják ki. A nyere­ménysorsolással egyidőbhi tör. lesztéses sorsolás is lesz, mind a nyeremény, mind a kamatozó köt­vényekből. Az összes nyeremények száma 76.600 darab, összege 30-7 millió forint. Törlesztésre körül­belül 815.900 darab kötvény ke­rül, 60.1 millió forint értékben. Az ötéves tervköicsön 1950 szep­temberében taríöfct első sorsolása óta 317.5 millió forintot nyere­ményekben, körülbelül 168.6 "mil­lió forintot pedig törlesztésekben adók vissza államunk a köiesön- jegyzökneií. A március 19-én kez­dődő sorsoláson újabb 30.7 mil­lió forint nyereményt, törlesztés­re pedig 60-1, összesen közel 91 millió forint értékű kötvényt sor­solnak ki. — A SZÁRAZFÖLDI és légi­közlekedési dolgosók nemzetközi szakmai szövetsége megkezdte La. nácskozásait Prágában. A szövet, ség egyesül a tengerészek és dokk­munkások nemzetközi szakmai ss& vétségével• — BERLINBEN aláírták a Né. met Demokratikus Köztársaság és a Bolgár Népköztársaság közötti 1953, évre szóló kulturális együtt­működés munka tervét. IDö JAKÁSJELEN TÉS Várható időjárás: FeLhöáivoíiu. lások, többhelyen kisebb havazás, ha vascső, erősebb északnyugati szál. Az éjszakai lehűlés kis­sé mérséklődik, a nappali hőmérséklet alig változik. Várhaltó hőmérsékleti értékek reg­gel 0—mínusz 8. Délben plusz 3 —plusz 6 fok közölt. A várha'ó napi középhőmérséklel 4 fok alatt lesz. Minden nép Írja az ,,Avgi“ cimii lap — siratja, az elhunyt Sztálin generalisszimuszt Sztálin nemcsak a Szovjetunió vezére, hanem a béke nagy harcosa is volt. A békét vallási és politikai meggyőződésétől függetlenül min. den egyszerű ember óhajtja. Sztá. lin minden nép szivében halira tat. lan marad. Részvéttáviratok J. V. Sztálin elhunyta alkalmá­ból további részvétnyilvánitások érkeznek a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizottságá­hoz, a Legfelső Tanácshoz, a ve­zető államférfiakhoz. Részvébtá- vii'atot küldött: Argentina Kom­munista Pártjának Központi Bi­zottsága, továbbá Gomez, Uru­guay Kommunista Pártja főtitkár ia, Venezuela Kommunista Párt­jának Központi Bizottsága, vala.- mint Gonzales, Chile Kommunis­ta Pártjának főtitkára, Kanada Haladó Munkáspártjának Orszá­gos Bizottsága, az Algíri Kommu­nista, Párt. Pietro Nemű, az Olasz Szocialista, Párt főtitkára, Moh- mud Muntasszer iibiai miniszter- elnök és külügyminiszter, Belgi­um moszkvai nagykövetsége, Dzsámit Madfai iraki miniszter elnök, Menderesz, török miniszter, elnök, FigI osztrák kancellár és Papagoáz görög miniszterelnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom