Zala, 1953. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1953-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESELJETEK! * Megkezdődött megyénkben IJjabb csatlakozások történtek Becsehely és járás versenyfelhívásához tavvaszbuza vetése az egerszegi Az ujudvari MASZOLAJ dolgozók felajánlása Beszámolót tartanak a megyei tanács tagjai AZ MDP ZALA MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA IX. évfolyam, 51. szám. Teremtsenek rendel a menyei tanács mezőgazdasági osztályán Ara 50 fillér 1953. március 1. Vasárnap KI A FÖLDEKRE! Távolról sem kielégítő megyénkben 'a tavaszi -mezőgazdasági munkák üteme. J községi- tanácsok legna­gyobb része kifogási) kifogásra hal­moz amiért még mindig csak az elő­készület clcnél tartanak, ahelyett, hogy a leg teljesebb erővel megkezdték volna a szántást cs vetést. A súlyos elmaradásért a községi és járási tanácsokon kívül elsősor­ban a megyei tanács mezőgazdasági osztálya a felelős. A mezőgazdasági osztály nem gazdája a tavaszi mun­káknak. Az irányítás, ellenőrzés tel­jesen kicsúszott a kezükből. Ahelyett, hogy személyesen ellenőriznék, irá­nyítanák a munkákat, egyik értekez­letet a másik után tartják. A be­szédből már clcg volt! Mőst a tette­ken a sor! Hogyan akarja biztosíta­ni a megyei tanács mezőgazdasági osztálya, hogy időben megtörténjen a votes, a szántás, amikor még mindig csak beszélnek róla? Értekezletekkel még nem szántottak fel egyetlen holdat sem, igy még egyetlen szem mag sem került a földbe. Felcécs Imre és Gacsi István elvtársak a h'szo-Aegyedik úm "fő": Öt pp;?crl-}\ akarják tisztázni a feladatokat. Mit csináltak télen? j Mha-lmozott érte­kezleteknek az az eredménye, hogy a megyei tanács mezőgazdasági osztá­lyának nincs tiszta képe a tavaszi munkákról. Csupán néhány hiányos adat áll rendelkezésükre, hogy hol kezdtek meg a munkát, hol van a legsúlyosabb lemaradás. Az a néhány előadó, aki ki is jut vidékre, felüle­tes, gyors munkát végez. Ezt tükrö­zik vissza jelentéseik is. Még arra is képtelenek, hogy a szerkesztősé­get megfelelő anyaggal lássák el a tavaszi munkákkal kapcsolatban. A tanács a-gropropagandistája egyedül, minden segítség nélkül képtelen er­re. j községekbe, járásokba kikül­dött előadók viszont gyors, felületes munkájuk miatt nem tudják megfe­lelően tájékoztatni. Itt a legfőbb ide- je, hogy rendet' teremtsenek a mező. gazdasági osztályon belül. Miért nem szánt Sxentgróton a íürjei gépállomás ? A zalaszecutgróti Uj Barázda tszcs földjei készen állnak & szán. tásva, mégsem folyik a munka. Már napokkal előbb megkezdőd­hetett volna a szántás-vetés, de a türjei gépállomás hanyagsága miatt még ma is megmunkálatla. nul állnak a földek. A tszcsnek beütemezett traktor még a zala­egerszegi gépjavító műhelyben van. Ugyanakkor Zalaszentlászlón, Batykon tétlenül állnak a gép­állomás gépei. Félre a bürokrata, merev, megoldásokkal! A zala- szentgróti Uj Barázdában hat hold föld vár sürgős megmunká­lásra. Az ország kenyeréről van szó. Most minden perc drága. Ezt tartsák szemelőtt a türjei gépállomás vezetői. Haladéktala­nul meg kell kezdeni a munkát. Hem tűrheti dolgozó népünk, hogy mig mások becsületesen dolgoznak, ők tétlenkedjenek! Roppant fdfadatok megoldása vár ezekben a napokban, hetek­ében mezőgazdaságunk minden­egyes dolgozójára. A tavalyi aszályos esztendő, az idei nem a legkedvezőbb tél után beköszön­tött a taviaszias időjárás. A vá­rosok, községek és falvak hatá­rában szikkadnak a földek. A legöntudalosabbak a legjobbak [máris, minden késlekedés nélkül megindították <a, rohamot, meg­kezdték a szántást, vetést simi- . ózást, hogy behozhassuk az el­múlt esztendő kiesését, bőséges termést takaríthassunk be, meg­tölthessük magtárainkat, ter­ményraktárainkat és biztosíthas­suk fejlődő, épülő hazánk ellá'tá- 'sát. Több és jobb kenyeret adni dolgozóinknak, több és jobb me­zőgazdasági nyersanyaggal ellát­ni gyárainkat! Ezt, a feladatot kell megoldania dolgozó paraszt­ságunknak. Ezt követeli szocia­lizmust építő hazánk, ezt követeli a béke érdeke. Napról-napra több és több loir érkezik a községekből, falvakból, tsz.ékből és tszcs-kböl, hogy itt is, ott is folyik a szántás, a ve­tés. Zalac&ány legjobbjai, a tér- melöszövetikezeti csoport ttagjai, 'a tanácstagok, a kommunisták egyre erőteljesebb ütemben vég­eik a szántást, vetést. Móricz István elvtárs párttaghoz és ta­nácstaghoz méltóan 800 ölön ve­tette el a tavaszi árpát, Horváth István tanácstag 1200 öl árpát vetett el. Ebben a községben a példamutatás ereje magával ra­gadta a falu dolgozóinak zömét. Zsédö Józsefné, Szabó Sándor 'ugyancsak megkezdték a szán­tást, a vetést. Minden nap, min­den órában egyre többen és töb­ben ragadják meg az eke szarvát és mennek ki a földekre. Letemye legjobbjai ugyancsak megkezd­ték a szántást vetést. Terme­lőszövetkezeteink és csoportjaink ,nagyrésze is átérzi, hogy nekik kell példát mutatniuk, nekik kell magukkal ragadni az egyénileg [dolgozókat. Tormaföldén a Béke tsz-Ben 12 holdon végezték el 25-ig a mélyszántást. A gzepet- neki Béke tsz.ben minden nap vizsgálják a talaj állapotát és ahol az megfelelően ímegszikkadt, azonnal, késlekedés nélkül meg­kezdik a munkát. így végezték már el jelentős területen a simi- tőzást A fenti példák bizonyítják, hegy megyénknek szép számmal akadnak élenjárói, vannak büsz­keségeink. A jő példa mégsem eléggé ragadós. Nincs meg a me­gyében az a lendület, hiányzik az a mindent magával ragadó, min­den akadályt elsöprő munkatem­pó, amit hazánk, pártunk joggal elvár a megye dolgozó paraszt­ságától, tanácsszerveitöl, gépállo­másaitól. Tunyaság, megalkuvás rothasztja sok községi tanácsun­kat. Megfeledkeznek arról, hogy a tavaszi munkák csatájának ok alkotják a közvetlen vezérkarát, ök azok, akik a legközvetlenebb kap­csolatban vannak ia dolgozókkal, akiknek a legközvetlenebbül kell irányitaniok, szervezniük, moz- gósitaniok, ellenőrizniük a tava­szi munkát. Egy századparancs- nok a harcban nem maradhat a hátsó vonalak mögött. Neki olt kell lennie katonái között és sze­mélyesen irányítani a csatát. Ha nem ezt teszi, nem lesz győze­lem. Községi tanácsaink sem ül­hetnek ezekben a napokban és hetekben a „hátsó vonaliakban“ irodáikban. Csak íróasztal mö­gül nem lehet jó munkát végez­ni. Nem elegendő, ha megbízzák a üüiöfeleíösökfct a földek szik- kadasának ellenőrzésével. Ebbe a munkába nekik is szervesen be kell kapcsolódniok. A kiadott feladatok, utasítások ellenőrzése elsősorban az ö feladatúié. Úgy nem lehet csatát nyerni, ahogyan a bezerédi tanácsnál csinálják, ahol sem a tanács elnöke, sem a titkára nem ellenőrizte még egyetlen esetben sem a földeli ál­lapotát. Itt. azért mean trágyáz­nak _ a tanács vezetőinek kije­le ntése szerint —, mert sárosak az utak. Azért nem szántanak, mert nedves ia föld. De honnan veszik az erkölcsi alapot ennek kijelentésére a tanács. vezetői, hia személyesen msni győződtek meg róla. A párt megfujta a harci riadót. A tavaszi munka sikeré­ért indulunk döntő rohamra. Duz. zadáisig feszülő roppant erő áll teljes felkészültségben, hogy ahol lehet, azonnal meginduljon a munka. A bocskai tanácselnök mit sem törődik ezzel. A kor­mányhatározatok úgy látszik ne­ki mitsem jelentenek. Nemhogy elősegítené, de hátráltatja a ta-, vaszi munkákat. Elmaradtak az> ösizi mélyszántással. Ahelyett, hogy szorgalmazná ezt a mun kát, még eddig egyáltalában sem-' mit nem tett az elmaradt mély­szántás azonnali elvégzésére. A tunyaság, a felelősség áthá­rítása, a nehézségek elöl való elbuvás jelentkezik gépállomása-; ink egy részénél is. Mig a pölös kei gépállomás területéhez tartó zó földeken már napok óta dübö­rögnek a traktorok, a lenti gép­állomás igazgatója valótlanságot, állítva azt mondja, hogy nines' kenőolaj, nem lehet szántani. Ke nöolajuk pedig van, igaz, hogy. a tavalyit szűrték meg, de van. A szántást régen, meg kellett vol­na kezdeniök. Persze kényelme­sebb lett volna még várniuk né­hány napocskát, mig a friss ke­nőolaj megérkezik, de a vár ás; ezekben a napokban bűn, amikor van lehetőség ia munka megkez­désére. Minden nap és minden óra, amennyivel később mennek ki a földekre, amennyivel késöbb< kezdik meg a szántást, a vetést, kárt okoz az államnak, kárt \koz a dolgozóknak, gyengíti erőinket.. Aki ma vár, az akarva-aka-’ ratlanul az ellenséget szolgálja. Ezen a tavaszon nem ukárho-*? gyan kell dolgoznunk. Távolról sem elegendő az, hogy tessék- lássak elvégezzük feladatainkat. A tavalyinál sokkal jobban kell .elvégeznünk munkánkat. Az idén teljesen ki kell hevernünk a ta valyi aszályos esztendőt. Közsé­gi és járási tanácsaink ne tűr­jék el imiaguk körében a hanyag­ságot. A haza, a párt azt köve­teli tölünk, hogy menjünk ki a. földekre és dolgozzunk. Szervez­zék meg tanácsaink sokkal szé- lesebbkörüen a felvilágosító mun kát. Értessék meg mindenkivel, aki á mezőgazdaság területén dolgozik, hogy az idei termés most dől el ezekben ia napokban Most dől elMiogy milyen gazdag lesz az aratásunk. Hallgassunk a párt szavára, kövessük a mi-, niszterfanács határozatának ut-' mutatásait. Váltsuk tettekké a jelszót: Ki a földekre, szántani,' vetni kell! Zalacsányban teljes lendülettel megindult a tavaszi munka. Jól dol­goznak a tanács vezetői, valamint az állandóbizoltságok tagjai. A trágya kihordását úgyszólván teljes egészé­ben befejeztél;, emellett folyik a szántás cs a tavasziak vetése. A mun­kában a kommunisták és tanácstagok járnak az élen. Móricz István elvtárs elsők között látott hozzá a szántás­hoz. A föld megmunkálásál azonnal követte nála a vetés. Február 26-ig 800 ölön vetette el a tavaszi árpát. Horváth István, 5 holdas dolgozó paraszt, tanácstag sem késlekedett •gyellen pillanatig sem. Mihelyt a földje megfelelően megszikkadt, azonnal megkezdte a szántást, ö 1200 ölön vetette már cl a tavaszi árpát, emellett 500 öl borsója is már a földbe került. Példamutatóan dol­gozik Magyar János tanácstag is, aki 600 öl zabot vetett cl a napok­ban. A legjobbak magukkal ragacl- 'ák a község dolgozóinak zömét. Szabó Sándor dolgozó paraszt is ja­vában végzi a szántást és vetést. 500 ölön végezte el a borsóvetést. Zsédő Józsefné 12 holdas középparaszt sem akar lemaradni. Az ő földjén is fo­lyik a szántás, vetés. J zalacsányi dolgozó parasztok munkája példa- mulcAló az egész megyében. Jól dol­gozik a zalacsányi Béke termelőszö­vetkezeti csoport. Befejezték az ösz. szes őszi gabona fejtr ágy ázását. Ahol ‘a talaj állapota megengedi, ott azon- nal végzik a similósást is. Emellett már 20 holdon vetették el a lóherét. Gyorsabb és jobb munkát vár a megye gépállomásainktól A február 26-i jelentés szerint a pöiöskei gépállomás jár az' élen a szántásban, 2-7 hold föl­det szántottak fel. Megyénk területén ez volt az első gépállomás, amelynek legelőször voltak kint gépei a 'határban és szántottak. Hogy elsőnek kezdték meg a munkát, ez köszönhető Juhász János igazgató és a gépállomás vezetősége jó szervező munkájának. Annak ellenére, hogy me­gyénkben ez a legnagyobb teljesítmény, ez sem kielégítő. Körültekintőbb munkával jobb ered­ményt is el tudtak volna érni. A letenyei.és a türjei gépállomásokon 10— lQ hold föld szántását végezték el Ha közelebb­ről megnézzük e gépállomások munkáját, az ala­csony teljesítmény melleit .megállapíthatjuk a szervezetlenséget is. Angyal Jenő és Salamon László igazgató elvtársak gondolnak-e arra, hogy ilyen munkával nem tudják teljesíteni tervüket. A felsöbagodi, a lenti és a zalatárnoki gépállo­mások 26-ig mindössze 5—5 hold földet szántót tak fel. A gépállomások vezetői, agronómusai nem ellenőrzik a körzetükhöz tartozó földteriile- tét. Arra hivatkoznak, hogy vizes a talaj, nem le. hét géppel a földre menni. Ez még inkább bizo­nyítja azt, hogy az irodából figyelik az esemé­nyeket. Az agronómusoknak, brigádvezetőkmek és mindeneigyes traktorosnak ki kell már végre odújukból • bújni és szétnézni a határban. Az orosztonyi gépállomás egy holdat, palini, a csesztregi és a szent]iszlói gépállomások semmit sem szántottak, A palini gépállomáson még" csak 25-én indultak munkába a gépek. Árok István elvtárs, igazgatóhelyettes a brigádvezet'öket be­ültette a javítóműhelyekbe. A brigádvezetök látják már, hogy itt a szántás ideje és lehet is szántani, de ök sem tesznek semmit a munka megkezdése érdekében, csupán igazgatójuk uta­sításait lesik. Mire várnak? A minisztertanács határozatának végrehajtása minden gépállomás- részére egyformán törvény. Azt minden gépállo. másnak teljesíteni kell. Az ilyen megalkuvó műn- kával pedig, mint amilyen munkát megyénk hátul kullogó gépállomásai végeznek, pártunk és kormányzatunk határozatát teljesíteni nem tudják. Megyénk gépállomásainak sürgősen változ­tatni kell a jelenlegi állapoton. Most kezdtük meg a tavaszi munkát, máris lemaradás mutat­kozik. A gépállomások pártszervezetei, minden erejükkel küzdjenek, mozgósítsák a népnevelő­ket, harcoljanak azért, hogy pár napon beiül nyoma se legyen a lemaradásnak. A több ke­nyérért, a magasabb termésért vívott harcban gépállomásainknak élharcosoknak kell lenniök. ezt pedig csak úgy tudják megtenni, ha már a harc megkezdésének pillanatától kezdve az élen haladnak. Ahol még nem sürgős a tavaszi munka A lentiszombathelyiek úgy látszik meg mindig nagyon ráérönek tartják a tavaszi munka megkezdését, j ta­nács tagjai nem akarják észrevenni, hogy megyeszerte javában folyik a szántás, vetés, simitózás. A tanács nem mozgósítja a község dolgozó pa­rasztjait a munka azonnali megkez­désére. Tis ed rendű kérdésekkel fog­lalkoznak most, amikor minden per­cet ki kell használni a tavaszi mun­kákra. A tanács legutóbbi vb ülé­sén a tyúkok őszi kártételével foglal­koztak a tavaszi munkák helyett'. Ez viszont) a tanács tavaszi kártétele. Mit késlekednek, meddig várnak? Mikor akarják végre megkezdeni a szántást és vetést? Ligetfalva és a tavaszbuza A tavaszbuza vetőmag átvéte­le nem tűr egyetlen pillanatnyi késedelmet sem. Úgy látszik er­ről mitsem tud a zalacsányi földmüvesszövetkezet. Legalábbis ezt bizonyítja, hogy a földműves- szövetkezet nem vett át 5 má­zsa csereterményt, amit Ligetfal- várói vittek be a földmüvesszö- vetkezetbe. Az átvételt azzal ta­gadták meg. hogy nem érkezett még meg a tavaszbuza. így a | csereterményt, kénytelenek voltak | visszavinni a ligetfalvi dolgozó ' parasztok. A »mulasztásért súlyos felelősség terheli a szövetkezet ügyvezetőjét. Gondatlanságával, kényelmeskedésével akadályozza, hogy a tavaszbuza mielőbb a földbe kerüljön. Felhívjuk a 3ZÖVOSZ figyelmét az ügy ki­vizsgálására. A felelösségrevou náa nem maraddal el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom