Zala, 1953. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1953-02-01 / 27. szám

Február 18-án kezdődik a Magyar-Szovjet Barátság Hónapja A Magyar-Szovjet Társaság összehívta II, országos kongresszusát Népünk felemelkedésének, ál­landóan szépülő uj életünknek leg. erősebb, legbiztosabb támasza, se. gitöjc, erőforrása a na.gy Szov­jetunió barátsága. Nincs olyan magyar dolgozó, aki saját mun­kájában ne látná minden nap ezt a segítséget, nincs életünknek egyetlen olyan területe sem, ahol Te tapasztalhatnánk állandóan a Szovjetunió támogatásának ere­ct. Ezért nagy ünnep minden magyar dolgozónak a Magyar- Szovjet Barátság Hónapja, me­lyet az idén rendeznek meg ötöd­ször. Ebben az évben külön jelentő­séget ad a Barátság Hónapjának c" a tény, hogy február 18.án lesz ötödik évfordulója a magyar- szovjet barátsági, együttműködé­si cs kölcsönös segélynyújtási g'^ezmény aláírásának. Ez az gyezmény uj életünk egyik leg­fontosabb állomása, s az aláírás óta eltelt öt év kézzelfoghatóan megmutatta, mit jelent népünk számára a szovjet népek baráti ké2 szorítása. A Barátság Hónapját közvetle­nül megelőzi a Magyar-Szovjet Társaság II. országos kougresz- szusa. Ezen a kongresszuson dol­gozóink legjobbjai: a termelésben élenjáró szt&hánovisiák, a szóvje*’ tapasztalatokat sikerrel alkalma. ?ó mezőgazdasági dolgozók ki­váló tudósok, művészek számol­nak be axról, mit jelentett szá mukra a szovjet nép segítsége s egyben elmondják azt is, mit tet­tek eddig a magyar-szovjet ba­rátság elmélyítéséért hogyan akarják még jobban megnövelni népünk szeretetét, háláját a nagy Szovjetunió iránt. A február lé­én és 15-én megrendezésre kerülő kongresszuson jelen lesznek a szovjet nép képviselői, s a baráti népi demokráciák és a nyugati országok szovjet baráti társasá­gainak küldöttei Február 18-án, a magyar-szov­jet barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyez­mény aláírásának 5. évfordulóján ünnepi díszelőadással nyílik meg a Magyar-Szovjet Barátság Hó­napja. A Barátság Hónapjára küldöttség érkezik hazánkba, amelyben kiváló tudósok, művé­szek, kiváló sztahánovisták, élen­járó kolhozparasztok, a sport mesterei vesznek részt. A kül­döttség tagjai ellátogatnak majd üzemeinkbe, építkezéseinkre, meg. látogatják falvainkat, iskoláin­kat, intézményeinket, hogy átad­ják tapasztalataikat, megismer­tessék a magyar dolgozókat a kommunizmus építésének diadal, ma® módszereivel. A Barátság Hónapja alatt sok­száz előadáson, bemutatón ismer­heti meg majd népünk a szovjet dolgozók mindennapi életét, mun­káját. a legfejlettebb szovjet tu­domány és technika gazdag kin­csestárának tapasztalatait. Film­színházainkban a legújabb szov­jet filmeket vetítik, a szovjet film ünnepén színházaink több szovjet danabot mutatnak be, hogy amég inkább megismertessék dolgozóinkkal a nagy Szovjetunió kultúrájának kiváló alkotásait. A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja újabb alkalom lesz a ma­gyar dolgozók számára, hogy egyre közelebbről lássák a kom­munizmust építő baráti szovjet nép mindennapi életét, a mi jö­vőnket (I Csehszlovák S'faui Statisztikai Hivatal jelentése az 1S52. évi terv teijesítésérSI Prága (TASzSz). A „Csehszlovák Távirati Iroda“ (CTK) közli a Csehszlovák Állami Statisztikai Ili vatal jelentését az 1952. évi terv teljesítéséről. A csehszlovák ipar 1952-ben glo­bálisan 98.5 százalékra teljesiteltte íervét. 1952-ben jelentős mennyisé­gű barnaszenet, kőolajat, hengerelt- árut, rezet, cinket, ólmot., ’turbinát, szövőgépet, vegyipari cikket, lábbe­lit, gyr.pju- és selyemszövetet, cuk- ' áfczrp *n készítményt gyártottak terven felül. 1952-ben a legfontosabb iparú termékek termelése 1951-hez viszo­nyítva a következőképen növekedett : kőszén 10, barnaszén 10, kőolaj 52 koksz 10 villanyenergia 13 száza­lékkal, étb. A csehszlovák ipar 1952-ben glo­bálisan 18.3 százalékkal többet ter­melt, mint 1951-ben. Az ipari termelés 1952-ben majd­nem kétszerese volt az 1937 évinek, 1918-hoz -viszonyítva pedig S3 szá­zalékkal nőtt. A Szovjetunió nagy 'technikai se­gítségével olyan gépek és szerkeze­tek gyártása kezdődött meg, ame­lyeket eddig Csehszlovákiában nem gyártottak. Megkezdték a hegesztő- automaták és félautomaták, vékony szénréteg kitermelésére szolgáló szénkombájnok, stb. gyártását. A mezőgazdaságban jelentősen növekedett és erősödött a szocialista szektor. Nagy sikereket értek el az ál 1 alt tenyésztő s ős növénytermesztés terén is. A búza terméshozama hek- , áronként 1951-hez viszonyítva. 5.1 sz áz alékk al emolkede bt. A beruházások 1951-hez viszo­nyítva 16.7 százalékkal emelkedtek. 1952-ben felépítettek és átadtak rendeltetésének 2,222.000 négyzetmé­ter üzemépületet és-többezer uj la­kást. A dolgozók 30 százalékkal na­gyobb lakóterületet kaptak, mint 1951-beh. 1952-ben folytatódott a Szovjet­unióval és a népi demokratikus álla­mokkal való gazdasági együttműkö­dés kiszélesítése és erősítése. Elek­nek az államoknak a részesedése je­lenleg több mint 71 százalék Cseh­szlovákia egész külkereskedelmi for­galmában. 1952-ben a csehszlovák népgazda­ságban a munkások és alkalmazot­tak száma 4.6 százalékkal emelke­dett. A munka termelékenysége 1951-hez viszonyítva 15.5 százalék­kal nőtt. a munkabérek átlagosan 11 százalékkal emelkedtek. Csehszlovákia nemzeti jövedelme 1951-hez viszonyítva 1952-ben 15 százalékkal nőtt, a nemzeti jövede­lem 70 százalékát a lakosság egyre növekvő anyagi és kulturális szük­ségleteinek kielégítésére fordítot­tak. Időjárás jelentés Várható időjárás: Jobbára bo­rult idő. Többfelé, főikép az ország északi felében eső, a hegyeken ha­vazás, helyemként köd. Megélén­külő délnyugati, nyugati, később északnyugati szél. A hőmérséklet átmeneti emelkedés után holnap ismét süllyed. A várható napi kö­zéphőmérséklet 4 fok alatt lesz­* NEMZETKÖZI SZEMLE * Ä német és a francia nép történelmi barátsága Évszázadokon át, mint két egy­más torkának készülő fenevad állt szemben a német és a francia impe­rializmus. Valóságos legendát köl­töttek a germán-gall kutya-macska barátságról, szinte mint megmásítha­tatlan történelmi tényt szögezték Ic a két szomszédos ország békétlensé­gét és összeférhetetlenségét. Ami Franciaország és Németország ural­kodóköreit illeti, ez valóban igy is volt. A Bourbonok és Habsburgok, majd a történelmi fejlődés során a nagytőkés francia és német mono­póliumok terjeszkedési törekvései összeütköztek és nem egyszer pusz­tító háborúkban jutottak kifejezésre. Am a történelmi tények másra is tanítanak, A XVllf. század nagy francia forradalmai nem maradtak hatástalanok a junkerekkel — a nagy- birtokosokká! —• leszámolni vágyó német néptömegre sem. A két nép szellemi nagyjai gyümölcsözőbbnek és az emberiség érdekében valónak találták a testvéri együttműködést a vívódás és a .fegyveres konfliktusok helyett. Molicre és Racine népe kész volt mindig együttműködni Heine és Gőthc népével. A német nép leg­nagyobb fiainak, Marxnak és En- gelsoek forradalmi tanításai termé­keny talajra találtak a francia kom- munárdok utódaiban. E dicsőséges történelmi múlt méltó folytatása az a közös felhívás, amely­Vaaármip, 1953 febr, 1, ben Németország Kommunista Pártja, a Francia Kommunista Párt és Németország Szocialista Egység­pártja tiltakozásra hívta fel a két ország népeit az újabb háboruvál fenyegető paktumok ellen. A francia és nyugatnémet uralkodó körök ma az amerikai imperializmus „védnök­sége" alatt látszólag szövetségesek, de ki tagadhatná, hogy Bonnban az uj Wehrmacht felállításának elő- estélyén már arról szövögetnek tervet, hogy mikor induljanak el újra a porosz csizmák a világ meghódítá­sára. Nem egy harcias kijelentés hangzott már el az újra tábornoki csillagokat viselő fasiszta nyugat­német militaristák részéről, hogy „mcgálljatok csak franciák, legyen újra hadseregünk'*. A veszély azonban, amely a bonni és párizsi háborús szerződések valóra- váltásával fenyeget, nemcsak a francia és nemcsak a német ncp elé vetíti a pusztulás és a rombolás rémséges képét. A paktumok eredeti kitervezöi világégésre szomjuhoznak. ezért a Francia Kommunista Párt és a Német Kommunista Párt kö­zös felhívása nemcsak saját né­peik, hanem az egész világ béke- szeretŐ millióinak érdekét is szem előtt tartja. Napjaink eseményei bi­zonyítják, hogy erre a felhívásra soha nem volt olyan szükség, mint most. Nyugat-Németországban kor­mánysegédlettel és a szociáldemo* krata párt vezetőségének támogatá­sával szervezkednek a nácik, a rendőrség nyakra-főre provokálja Nyugat-Németország egyetlen való­ban demokratikus pártját, a kommu­nista pártot. Franciaországban az alig néhányhetes kormány folytatja elődje hadjáratát a haladó erők ellen és ezekben az órákban terjesztette a nemzetgyűlés elé jóváhagyás végett a hírhedt háborús szerződéseket. Ütött tehát az óra az együttes cse­lekvésre: „Európai hadsereg" helyett a nagyhatalmak békeegyezménye, a bonni különszerződés helyett egységes, demokratikus, békeszerető Német­ország". A két elsősorban érdekelt ncp — a német és a francia — megértették a kommunista pártok együttes fel­hívásának töfténelmi jelentőségét. A franciák már a felhívás megjelenésé­nek reggelen a metrón, az autóbu­szokon, az utcán mindenütt vitatták a felhívást és különös örömmel üd­vözölték a Német Demokratikus Köztársaság elnökének, Pieck elvtárs- uak megismételt szavait: „A német nép sohasem tűri el, hogy német részről ismét háborút indítsanak a francia nép ellen". Az elsők között 12 ezer francia pedagógus és tudo­mányos dolgozó válaszolt a közös felhívásra német kollégáikhoz intézett levelükben. A viszontválaszban a né­met pedagógusok és tudósok hang­súlyozzák: Nem vállalják két olyan fejlett kultúra megsemmisítésének bűnét, mint a francia és a német kultúra. Németország Kommunista Pártja, a Francia Kommunista Párt és Né­metország Szocialista Egységpártja közös felhívása történelmi doku­mentuma azoknak az újfajta kapcso­latoknak, amely képes arra, hogy keresztülhúzza az uj háború előké­szítőinek hagymázas terveit. Játékszerek A szovjet gyermekek játékszerei nemcsak a szórakozás, Iránom a tanulás eszközei is. A Szovjetunióban például ezrével létesültek az uttörőpaloták ahol a gyermekek tanulva szórakoznak. A kis úttörők a mechanikai, képzőművészeti és fizikai körökben gyakran már serdülő korukban megismerkednek azzal a szakmával, amihez kedvült és tehetségtik van. .Az uí töröpalotákban u gyermekek min­den szükséges felszerelést és játékot megtalálnak. Ezeket a hasz­nos gyermekjátékokat a Szovjet unióban egy Tudományos Kutat« intézet munkatársai tervezik. Ebből is láthatjuk, milyen nagy gon­dot fordítanak a Szovjetunióban a gyermekek szórakozására és ta­nulására. Képünkön F. Boriszovof, a g yermekjátékok tudományos kuta­tóintézetének munkatársát láthatjuk munka közben. Nézzük meg ezzel szemben, milyen „játékokkal“ szórakoznak az angol gyerekek. TERROR WEAPONS from the toyshop THE : ftötHŰn 3 t 0 W; feíáá *'<*h U,- ««ly «» dif flsíoJ Í: kill -st; ipgas 25 yéftfs ú Télé COSH M A U $} k i rvbbsr * T v » e f>e<5« i? « V Ö 6 2 ) : -. : >y> w r á whs« TO Égj Yawcíí <j ősi­> ídllf 'I «50 «-JKÍ out ,Jw \ ihea.A áeváfy A I biod* *w»­::V:M «nd fii -ötdy KMiKXUWm*. i On fhí St * t'ifw: a iúédá ht>ná mfo p tísi or -íteti A fenti fénykép a „Keyuhold* s News“ elinti angol újság kö­zölte. Négyfajta gyilkolóeszközt láthatunk rajta. Ezeket a terror­fegyvereket az angliai — játékboltokban árusítják. A szöveg: „A könnyű gunnibotocska: gyilkos hatású lehet, ha férninagot raknak bele.“ — „tőr: amelyből gombnyomásra lialálthozó penge ugrik ki. Csak döfésre használható.“ —- „A boxer: amely acélököllé te­szi a kezet.“ — A pisztoly: banditák bátran használhatják. Habár csak légpisztoly, 25 yard távolságról is öl.“ Ehhez nem is kell kommentár, í Németország Kommunista Pártjának felhívása Nyugat-Németország lakosaihoz Berlin (TASzSz). Az „ADN“ hírügynökség jelentése szerint Né“ metország Kommunista Pártja ve­zetőségének titkársága felhívássá] fordult Nyugat-Német Ország lakos­sá gáhóz azzal kapcsolatban, hogy Adenauer reakciós választójogi tör­vényjavaslatot dolgozott ki. „Az Adenauer és Lehr rendőrnir niszter által régóta előkészítés alatt álló és az Adenauer-kormáay által 1953 január 20-án jóváhagyott vá­lasztójogi törvényjavaslat — hang­zik a felhívásban —- nemcsak széles lehetőségeket biztosit választási csa­lásokra, hanem egyenesen törvénybe is iktatja ezeket. Ennek a törvény­nek kell biztosítani a különszerző­dés és az „európai védelmi kö- :öSség"-ről szóló szerződés valóra váltását. Az Adenauer-komány en­nek a törvényjavaslatnak jóváha­gyásával megmutattg, hogy a hábo­rú és éhség politikájának, megvaló­sítása céljából fel akarja számolni a nép rnég megmaradt demokrati­kus és szabadságjogait. Ezt a választójogú törvényjavas­latot amerikai konyhán kotyvasztot­ták — hangsúlyozza a felhívás. — Ugyanilyen választójogi rendszer működik, vagy ugyanilyen választó- jogi rendszert akarnak bevezetni Franciaországban. Olaszországban, Görögországban és a, többi mar- sháílizáht országban is. Ez is azt mutatja, hogy az amerikai háborús gyújtogatok és a tőlük függő kor­mányok félnek a néptömegéktől. Befejezésül a felhívás a követke­zőket állapítja meg: „Felhívással fordulunk minden hazafihoz: védjetek a polgári demokratikus jogokat védjetek a népi szabadságjogokat*'! ★ A nyugatnémet szövetségi tanács belügyi és jogügyi bizottsága nagy többséggel elutasította Adenauer választási törvényjavaslatát, amely- lyel Adenauer' kormánya diktatúrá­ját szeretné biztosítani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom