Zala, 1953. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1953-02-01 / 27. szám

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának határozata az 1953. évi tavaszi mezőgazdasági munkák előkészítéséről és végrehajtásáról (Folytatás az 1. oldalról) Icagépek kijavítását, a brigádok fölkészülését február 20-a és 28-a fcözö t helyszíni szemléin kell etilen, őrizni. c> A gépállomások gépeinek ki­javítását és a traktoros-brigádok felszerelését és megszervezését február .15—'20-a között minden gépállomáson helyszini szemlén kell Müivizsgálni. d) A községekben a helyi tanácsok helyszínen ellenőrizzék az egyéni termelők felkészülését a tavaszi munkákra. IV. A tavaszi mezőgazdasági mun­kákat a fejlett agrotechnikai mód­szerek széleskörű alkalmazásával kell végrehajtani. 1. A téli időszakban el kell vé gezni az őszről elmaradt mélyszán­tás'.. Ezért az állami gazdaságok, a gépállomások javítás alatt nem álló gépei, az állami gazdaságok, termelőszövetkezetek és az egyéni termelők fogatai _ minden alkal­mas időben a tél folyamán is vé­gezzenek mélyszántást. 2. A tavaszi talaj előkészítést a lehető légi korábban meg kell kez­deni és a legrövidebb idő alatt keli végrehajtani. a) Azokon a szántóföldeken, Jahol az őszi, vagy téli mélyszán fást nem végezték el, a talaj tava­sai felszántását, amint a talaj ál­lapota megengedi, azonnal meg ítéli kezdeni és legkésőbb 8 napon belül be koll fejezni, A szántás­sal egyidőben el kell végezni aío gazolást. b) A felszántott földeken, amin; a talajra rá lehet menni, a simitó­zást (fogasolást) azonnal meg kell kezdem és legkésőbb három napon belül be kel) fejezni. r) Az Összes szántóterületek fél. szánkása' és sírni lózását (fogasa lásái) legkésőbb március 31 ig az egész ország területén be kell fe-: jezni. A frissen szántott és simi- tózott területeken a ve'ésig foga­tol ássa’, illőivé kullivátoronással kell a velőágyat előállítani. 3. A termésátlagok fokozása ér­dekében fel kell használni az ösz. szes rendelkezésre álló istálló- és egyéb szervesU. ágy a-készle-t eket­a) Az állami gazdaságok, a tér mdőszövetkezetek és az egyéni ter­melők azokon a területeken, ahol ősszel mélyszántást nem végezlek, a szántással egyidőben munkálják be a talajba az összes ősszel ki nem hordott, illetve télen össze­gyűlt, érett és középérett is'álló- trágyát. b) Azokon a gyapotterületeken, ahol az őszi alaptrágyázást nem •Végezlek el, kát. holdanként 50—- 150 kg szemcsézett szuperfoszfá­tot kell kiszórni a tavaszi, talaj elő készítés dőlt és a talajelőkésziiés- sei a földbe bemunkálni. c) Azok az állami gazdaságok és termelőszövefezetek, amelyek az őszi inélyszántást elvégezték, a rendelkezésre álló istállótrágyát február 28-ig a trágyázásra kerülő 'áblák szélére szarvasokba hord­ják ki és földeljék le. d) Az állami gazdaságokban és termelő,sző ve fezetekben ál I al án o ­son be kell vezetni a irágyakeze- lés fejlett módszereit. A földmű­velésügyi miniszter és az állami, gazdaságok és erdők minisztere február 15-ig adják ki a fejle t trágya kezelés i módszerek megszer. vezérének és agrotechnikájának utasítását. Biztosítsák, hogy min­den állami gazdaságban és a ter­melőszövetkezetek legalább 50 szá­zalékában, az állami gazdaságok trösztjeinek, valamint a megyei és járási tanácsok mezőgazdasági osztályainak főagronómusai és a gépállomások agronómusai a. hely­színen mulassák be ,a fejlett trá­gyakezelés módszerét és a beveze­tést folyamatosan ellenőrizzek. 4, A szántóföldi növények tava­szi vetését amint az egyes növények csírázásához szükséges hőmérsékletet a talaj elérte, azonnal meg kell kezdeni és a legrövidebb időn be­lül be kell fejezni. a.) A simít ozással egyidőben, amint a talajra rá lehet menni, meg­kell kezdeni és legkésőbb március 15-ig be kell fejezni a mák,, a .tava­szi búza, a borsó, az olajlen, a rostién, a lencse, a bükköny, a hagyma, a füves herék vetését. Ezeknek a növényeknek .*1 vetésére fel kell használni minden olyan tél- végi és koratavaszi időt, amely — a talaj nedvességi állapotát figyelem­bevevő — alkalmas a vetési munká­latok végzésére, tekintet nélkül arra. hogy a vetés után még télies idő­járás várható. b) Amint a talaj hőmérséklete el­érte az 5—8 C-fokot, meg kell kez­deni és április 10-ig be kell fejezni a tavaszi árpa, a zab, a lucerna, a' vörös here, a baltacin, a naprafor­gó, a csillagfürt és a cukorrépa, a takarmányrépa vetését. c.) 8—12 C-fok talajhőmérséklet­nél meg kell kezdeni és április 30- ig be keli fejezni a burgonya, a szója, a csicsóka, a cirék, a csumiz, a köles, a marhakáposzta, valamint az Alföldön a kender, a bab és a kukorica veltését. A rostkender, a bab és a kukorica vetését az északi és dunántúli megyékben május 5-ig kell elvégezni. d) A 14 C-fok talajhőmérséklet­nél meg kell kezdeni és legkésőbb április 30-ig be kell fejezni a gya­pot vetését. c) 12—1(5 C-fok talajhőmérséklet mellett meg kell kezdeni és legké­sőbben május 5-ig be kell fejezni a ricinus és késői napraforgó vetését, a dohány palántázását május 20-ig, a fűszerpaprika palántázását május 31-ig kell befejezni. f) A vetésre alkalmas talajálla­pot és talajhőmérséklet mellett á tavaszi búzát, a tavaszi árpát és a zabot az állami gazdaságok három munkanapon belül a termelőszövet­kezetek (csoportok) és egyéni ter­melők hat munkanapon belül, a bur­gonyát, kukoricát, napraforgót és cukorrépát az állami gazdaságok öt munkanapon belül, a termelőszövet­kezetek (csoportok) és egyéni terme­lők S munkanapon belül, a gyapo­tot az állami, gazdaságok, termelő­szövetkezetek és egyéni termelők egyaránt öt napon, belül kötelesek elvetni. g) A földművelésügyi miniszter, valamint az állami gazdaságok és erdők minisztere az országos határ­időn belül megyénként és trösztön­ként állapítsák meg az egyes nö­vények vetésének végső határidejét és a megyei tanácsok a megállap.i- töJbfc végső határidőket hivatalosan kötelesek a termelőszövetkezetek és egyéni termelők tudomására hozni. A gyapot vetésének a megkezdését országosan a földművelésügyi mi­niszter határozza meg. h) A vetéseket az állami gazdasá­gok, a termelőszövetkezetek és az': egyéni termelők minél nagyobb te­rületen a fejlett vetési módszerek alkalmazásával végezzék el. Ezért az állami gazdaságok legalább 40.200 kát, hold tavaszi gabonát és az összes rostlent, a termelőszövet­kezetek legalább 60 ezer kát. hold tavaszi gabonát és az összes rost- lent keresztsorosaai vessék el. Az ál­lami gazdaságok legalább 43.400 kát. hold kukorica és napraforgó, a 1 termelőszövetkezetek legalább 175 , ezer kát. hold kukorica és naprafor­góvetést végozzenek négyzetes vetés­sel . i) Az állami gazdaságok, termelő­szövetkezetek és az egyénileg dol­gozó parasztok a kukoricát és a burgonyát, valamint a cukorrépát és dohányt elsősorban frissen trá­gyázott területen vessék. Azokon a szántóterületeken, amelyek közvet­len istállétrágyázásban nem része­sültek, a kukorica és burgonya ter­méshozamát érett istállótrágyával, kompoezttal, baro mfitrágyával vagy fahainuval végzett fésziktrágyázás- sal növeljék. 5. A tavaszi szántás-vetéssel cgy- idöben végre kell hajtani az őszi vetések, valamint a rétek és legelők 'élvégi és koratavaszi ápolási mun­káit. a) A földművelésügyi miniszter gondoskodjék arról, hogy a belvizek levezetését a kultúrmérnöki és bel- vizrendezö hivatalok úgy biztosít­sák, hogy a tavaszi vetések idejére a belvizek ne akadályozzák a ßzan- tás-vetés munkáját és az őszi veté­sek fejlődését. A belviz levezetésé­hez az állami gazdaságok, gépállo­mások, termelőszövetkezetek és az egyéni termelők gépi-, iga- és kézi- erejükkel kötelesek’ segítséget nyúj­tani. b) Az állami gazdaságok, a ter­melőszövetkezetek és az egyéni ter­melők tél végén és kora tavasszal, amint a talajra rá lehet menni, a felfagyott őszi vetések hengerlését azonnal végezzék el. A jól áttelelt őszi vetéseket a fagyveszélyek el­múltával- azonnal, de legkésőbb áp­rilis 15-ig meg kell íogasolni (bovo- nálni). c) A gyengén telelt és a késő őszi vetéseket az erre a célra ren­delkezésre boesáytott és a termelő­üzemek készletében lévő péti só mű­trágya teljes felhasználásával fej- ■ trágyázásban kell részesíteni. Az állami gazdaságok legalább százezer, a termelőszövetkezel ek legalább 150 ezer kát. hol dón végezzék el az őszi vetés tavaszi 1 fejtnagyázását péti- sóval, illetve konxposzt vagy szem­esé zott trágyák felhasználásával. Ezen kívül széles körben meg kell szervezni a hulladéktrágyák (hamu, baromfi trágya sitb.) összegyűjtését és íej'trágyázásra való felhasználá­sát. d) A rétek, legelők és évelő szá­lasak ar m án y ve t és ek ápolásánál el­sősorban el kell végezni a fagyott gyep, illetve vetés hengerezését, a gyomirtást és talajegyengetést A legelőkön a delelők és karámok he­lyén összegyűlt trágyák egyenletes szétteregetés’ét, a kutak és vályúk, valamint azok környékének gondozá­sát, a szakaszos legeltetés beosztá­sát’ és a rétek, legelők tavaszi fá­sítását legkésőbb április 15-ig el kell végezni. c) A vetéseket meg kell védeni a növények kártevői ellen, ezért a fer­tőzött területeken a mezei pocok, ürge és hörcsög irtását, április 15- ig, a gabonafutrinka lárvájának ir­tását május 1-ig, a kukoricamoly­irtás érdekében a kukorica-, cirok- szárak. és egyéb növényi részek fel­használását május 15-ig el kell vé­gezni. V. A tavaszi mezőgazdasági munkák végrehajtását gyors és megbízható jelentésekkel és helyszini vizsgála­tokkal kell ellenőrizni és a kötele­zettségeiket nem teljesítőket, vagy kötelességeiket mulasztókat felelős­ségre kell vonni, 1. A földművelésügyi miniszter, az állami gazdaságok és erdők mi­nisztere, valamint a szántóföldi ter­melést folytató gazdaságokat irá­nyító miniszterek a Központi Sta­tisztikai Hivatallal együtt szervez­zék meg a tavaszi munkák jelentő- szolgálatát és folyamatos ellenőr­zésekkel biztosítsák a jelentések megbízhatóságút. A helytelen és ha­mis jelentést adókat bűnvádi utón vonják felelősségre. 2. A helyi tanácsok április 10, és 20. között minden. községben tartsanak határszemlét. Állapítsák meg a szántóterületek megművelésé, uek mértékét és azokat a termelő­ket, akik a:: Időszerű tavaszi me­zőgazdasági munkát nem végezték el határidőre, kötelezzék a munkák végrehajt ásár a. 3. Azok ellen az egyéni termelők ellen, akik szántóterületüket önké­nyesen elhagyják és a felszólítás után sem gondoskodnak megművelé­séről, a községi tanács köteles eljá­rást indítani. 4. Azokat a községi tanácselnökö­ket pedig, akik nem gondoskodnak a területükhöz tartozó szántóföldek teljes megműveléséről és a határo­zatban előirt .mezőgazdasági munkák végrehajtásáról, a belügyminiszter vonja felelősségre. Budapest, 1953. január 30. RÁKOSI MÁTYÁS sk. a minisztertanács elnöke Sztálin elviárs történelmi jelen, tőség'ü uj műve számos, a béke- mozgalom feladatainak és per. speskláváinak lieíycs meghatározása számára alapvc'ö fontosságú pro Mórnál vet fel és old meg. Sztálin e munkájában mesteri­kig írja le a második világhábo­rút követő nemzetközi helyzetet, amelyeknek valósághű felismerése alapján a békémozgaíommak mű­ködnie kell, s ugyanezekkel az elemzésekkel felszámolja azokat az elterjedt illúziókat» amelyek az ál. iandó és az uj mozzanatok hamis megítéléséből származnak. .Egyes elv'ar sah— mondja Sztálin —azt állítják, hogy a második világhá­lóm után Jcinlakult uj nemzetközi feltételek fejlődése következtében a kapitalista országok Itözii háborúk már nem cUasrüüielotlen$lc" Ezt azzal vélik megindokolhatni, hogy a kapitalizmus és a szocializmus eilen télié erősebb, mint az egyes kapi­talista országok közli ellentétek, másrészt, hogy az Egyesül' Álla­mok annyira maga alá rendelte a kapitalista .államokat, hogy azok között háború már nem' törhet ki. Mind a két gondolat gyökerében helytelen« Sztálin elvtárs helyesen rámutat arra, hogy' elméletileg a ka- püalizmus és a szocializmus ellenié, fo természetesen erősebb, mint a 'ekés országok között fennálló el­lentét. ..Ez nemcsak most. nap­jainkban helyes, helyes volt a má­sodik világháború előtt is... És a második világháború, mégsem a Szovjetunió elleni háborúval, ha­nem a tőkés r/rszágok. e.gymásközti háborítjáva.1 kezdődött“ Sztálin elvtárs nagyon világosan kifejti ezzel kapcsolatban, hogy a 11’ ▼skármp. 195." febr. 1. A PÁRTOK! Al AS ANYAGÁHOZ ★ Sztálin „A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban66 cimii műve és a békemozgaíom Szovjetunió elleni háború nagyobb kockázattal jár a kapitalisták szá­mára, mint a tőkések egymáskö- zotti háborúja. Megmagyarázza emellett a kapi alista államok kö­zötti ellentétek kiélesedését. Mind­ez vonatkozik a mai helyzetre is« Mint az utolsó idők eseményei mu­tatják, egyre feszültebb lesz a vi ■szony az imperialista nagyhatal­mak (Anglia., Franciaország’) és az Egyesült Államok között. Mind. egyik ilyen ország, írja Sztálin; •.végül is kénytelen lesz kitépni magát az Egyesüli Államok ölelé­séből és konfliktusba kerülni vele, hogy biztosítsa magának az önál­lóságot és persze a busás profitot-" De illúzió volna azt hinni, hogy Németország és Japán végleg ki­dőlt az agresszív hatalmak sorá­ból. Ugyanezt hallottuk az első világháború ulán a németekről és ime, miután angol és amerikai köl­csönökből — melyeket azért kap­tak, hogy a Szovjetuniót megtá­madják —, újra felépítették ipa­rukat és hadseregüket, végül még­is kapitalista államok ellen rob bántották ki a háborút. Mindebből Sztálin elvtárs azt a következtetést vonja le, hogy »a kapitalista, országok közti háború elkerülhetetlensége továbbra is fennáll Ezek napnál világosabb követ - keltetések, amelyeknek súlya alól aligha ludja magát bárki is ki. vonni. Itt azonban felmerül egy újabb helyiden felfogás. Miután irta: Lukács György ★ ★ Sztálin elvtárs érvei szétszórták a valóságtól idegen, ..megnyugtató" illúziókat, helyükbe nem egyszer egy éppen annyira helytelen fata­lizmus lép. Azt mondják ugyanis egyesek: ha az imperialista hábo­rú elkerülhetetlensége továbbra is fennáll, mire jó a békemozgaíom? Nem hiábavaló erőpazarlás, hasz­al an tömeg-.mozgósitás-e ez? Nem volna-e helyesebb minden erőt az alapvető kérdésre: a kapitalizmus megbuktatására összpontosítani? Hadd idézzem ezzel kapcsolatban a Szabad Nép 1952. november 22-i számában megjelent, »A világbé kemozgalom ereje és perspektívái* cimü cikkemet: ..Lehel.e, szabad-e azt mondani: ha az imperializmus szükségszerűen hozza létre a hábo­rúkat, ha csak a kapitalizmus megdöntése jelent végleges biztosí­tékot az uj imperialista háborúk­kal szemben — akkor felesleges, haszónlalan az egész békemozga- lom?“ Ez elméletileg gyökeresen helyiden, gyakorlatilag pedig mér. heteUenül káros érvelés lenne. Szabad tálán a helyzetet agy min. dennapős Példával megvilágUeni. Ha valahol a Tiszaparton azt ál- li ják az emberek, hogy nagy ár­víz fenyeget, akkor minden érkéz, láb, minden józangondolkodás-u ember hozzá fog látni a gát eme­léséhez, vagy ha' már van gát, an nak ki-tatarozásához, rendbnioza- talához, megerősité-séliez. íís ha valamely .nagyon okos* ember az­zal az ellenvetéssel áll elő: mit tö­ritek magatokát azon, hogy ezt az árvize; megakadályozzátok, semmi, féle gá- rém szüntetheti meg azt négy a Tisza időről-időre meg­áradjon; ezen csak a természet át­alakítása a szocializmusban segít, hét — úgy nincs abban kétség, hogy az ilyen ..bölcset* a józan emberek kinevetnék, bolondnak (ha nem kártevőnek) tekintenék. Hi­szen, ha árad a Tisza, mindenki­nek létérdeke házát, családja , va­gyonát. életét megmenteni, íz adod árvíz ellen védekezni, nem várni arra, míg a tökéletes szabályozás stb. vághxg megszüli éti ?z ilyen árvize-;* zed elmet. E hasonlat a békeharcra alkal mazva: a békemozgalom harcol — s minél erősebb, annál eredménye sebben harcol —, az adott háborús veszedelmek ellen. Ha csak egy ilyet elhárít, sokmillió ember éle­tét, a kultúra óriási kincseit men. ti meg. É? ha valaki azt álli-aná. hogy nem érdemes az adott hábo­rús veszély ellen harcolni. mert_ a háború végkép csak az imperia lizmussal együt'rzün'e'he'őmegf­áz az emberiség ádáz ellenségei­nek tenne szolgálatot. A bék-émnz- galom elérheti és el kell, hogy ér. je az adott háború elhárilásának nagy csljá'. »Az imperializmus és a háború tábora, valamint a do mokrácia és a béke tábora közötti jelenlegi erőviszony teljesen reá­lissá veszi ezt a kilátást“. (Malen­kov) A békemozgaíom szükségességét viia-tó felfogás mögött — mint ren­desen, ha a tör énehni fejlődés fa. íahsztikus felfogása merül fel — székiáns nézetek bújnak el. Min­denekelőtt a fatalisztikus felfogás sál kell számolni, mert semmi sem oly idegen a tör énelem valóságos törvényszerűségeitől, s ezért a, marxizmus.leninizmustól, Sztálin elvtárs nézeteitől, mint a szükség, szerűségnek a fatalizmussal • való azonosi'ása. 7 Csak egy Buharin gondolhatta — akit ezért annakidején Lenin a legélesebben elitéit —, hogyha egy. szer ..tökéletes" lesz a társadalom­tudomány, a jövő tör éneimének egyes eseményeit éppoly pontosan tudja előre bemondani, ahogy te­szem, ina a csillagászat egy nap- fogyatkozást. Az ilyen ..elméie;* két körülményt hanyagol cl. Az egyik az, hogy minden történelmi történés emberek cselekvéséből te­vődik össze. Ez azt jelenti, hogy azok helyes, vagy helytelen elgon. dolásai, megfontolt vagy könnvel- mü cselekedem — vagyis bizo­nyos véletlenek —, befolyásolják az egyes történelmi események 'le­játszódásának részleteit, miként­jét; gyorsít ják, vagy lassítják a szükségszerű lefolyást; erősük vagy gyengítik az egyes működő erőket stb. Ebben már benne fog­laltatik a másik mozzanat: az, hogy a történelem törvényszerűsé­gei nem légüres térben, hanem na­gyon Vönkvéh bonyolult tör-étml- tpi körülmények között ju'nak ér­vényre. Tendenciák harcolnak ten. denciák ellen. így például Sztálin elvtá’rs fejtegetései egyáltalában nem azt mondják, hogy a szocializ­mus cs a kapitalizmus ellentéte,

Next

/
Oldalképek
Tartalom