Zala, 1953. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1953-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! IX. évf. 27. szám. Ara 50 fillér 1953 február 1. Vasárnap Javul a tag- és tagiéi öltfel vételi munka Zalaegerszegen Jól halad a gépjavítás a tőrjei gépállomáson AZ M!IP ZAEAMEGYEI PÍBTBIZOTTSAGÁMAK NAPILAPJA A MAGYAR SAJTÓ NAPJA zmimi A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának határozata az 1953« évi tavaszi mezőgazdasági munkák előkészítéséről és végrehajtásáról Népköztársaságunk minis z - tor tan ácsa a Szabad Nép első in oá- i el enésének évf or dúl ói át. minden év február elsejét, a Magyar Sajtó Napjává nyilvá­nító Ha, „Ez a nap ünnepélyes kifejezője annak a. megbecsü- lésnek, amellyel államunk az alkotmány szellemében a szar bad sajtót munkájában támo­gatja. Erősítse a Magyar Saj­tó Napja a Magyar Dolgozók Pártjának, kormányunknak el- téghetetlen kapcsolatát a dol­gozó néppel, a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövet­ségét, a magyar dolgozó nép egységét a. békeharcban és öt­éves tervünk megvalósításéiban. Növelje a történelem során elő­ször igazán szabaddá lett sza­bad sajtó megbecsülését és szeretetét a legszélesebb töme­gekben...“ A felszabadulás óta eltelt évek során politikai, gazdasá­gi és kulturális téren messze túlhaladtuk azokat az álom- nak tűnő merész célkitűzése­ket, amiket történelmünk nagyjai valaha zászlójukra ír­tak. amiért Petőfi vezetésével a márciusi ifjak harcba indul­tak. E nagy célok között min­dig ott volt a szabad sajtó megteremtése is. Amit a magyar nép évszá­zadok alatt — bármilyen hősi erőfeszítéseket tett, bármilyen történelmi óriások vezették is .— egymaga nem tudott elérni, mind megvalósult annak nyo­mán, hogy a dicső Szovjet Hadsereg felszabadította ha­zánkat és nagy pártunk. Rá­kosi elvtárs vezetésével maga mögé sorakoztatta dolgozó né­pünket a szocialista építő mun­kában, a békehareban. ^ Február 1. — az illegális Szabad Nép megielenésének évfordulója. 1942-t írtak akkor, Horthy-Magyarország fejjel rohant a falnak: országunk szekerét a Hitler-fasizmushoz kötötte és a magyar nép leg­jobb fiait, egész népünket a háború poklába taszította. Ki­váltképp üldözte, gyilkolta a népszabadság és a béke leg­jobb hazafiait, a kommunistá­kat. S ebben az időben a Sza­bad Nép, feliratán a büszke címsorral: „Rákosi Mátyás lap­ja“, száz veszéllyel és ezer megpróbáltatással dacolva, szólt a magyar néphez. Meg­mutatta a kibontakozás egyet­len útját, lelket öntött a csüg- gedőkbe, bizton hirdetve a Szovjetunió győzelmét és le­győzhetetlenségét. A szabad magyar sajtó azó­ta is felemelő szerepet tölt be országunk építésében, maga is aktív tényezője a szocialista átalakulásnak, a békeharcnak, a kuli urf orr adalomnak. Ez magyarázza azt, bogy a kom­mun isla sajtó — napróbnapra beszélve a tömegekhez, tanítva a tömegeket — azelőtt elkép­zelhetetlen példányszámot ér el, százezrek és milliók min­dennapi szellemi kenyere lett. Ugyan melyik burzsoá újság dicsekedhet azzal, hogy egyes számait, cikkeit féltve őrzik az olvasók évek múltán is:? A kommunista sajtó jelentősége éppen abban áll, hogy a md ról szólva felvázolja a holna­pot, hirdeti a marxizmus-lepin- izmus időtálló, tört éneletnf or­maié igazságát’. Áthidalhatatlan szakadék tá­tong a kommunista és a bur­zsoá sajtó között. Elég kézbe venni egyetlen lappéldányt az imperialista bértollnokok tá­kolmányaiból s összevetni bár­melyik kommunista lappal. Az imperialisták sajtója rágal­maz, uszit, hazudik, ködösít, de hazugságaival sem képes ellep­lezni — sőt ezzel is alátá­masztja — a kapitalista rend­szer rothadságát, azt a tényt, hogy gazdái a maximális pro­fitot hajszolják országukban a lakosság többségének nyo- morbadöntésével, más orszá­gok leigázásával, a nemzetgaz­daság miiitarizálásával és há­borúkkal. Annál meg tisztelőbb és felemelöbb a már felszabadult országok sajtójának a felada­ta. A kommunista sajtó közli először (és legtöbbször csak a kommunista sajtó közli) Sztá­lin elvtárs világtörténelmi je­lentőségű nyilatkozatait és műveit, a Szovjetunió Kom­munista Pártja kongresszusá­nak anyagát és tapasztalatait- a nemzetközi békemozgalom har­ci felhívásait és módszereit, a Szovjetunió és a népi demokra­tikus országok népgazdaságá­nak korszakalkotó fejlődéséről szóló statisztikai jelentéseket, az igaz emberi élet megannyi hírét. Mindezzel hirdeti és alá­támasztja azt, hogy a kapita­lizmusnál felsőbbrendü szocia­lizmusnak gazdasági törvénye „az egész társadalom állandóan növekvő anyagi és kulturális szükségletei maximális kielé; gitésének biztosítása, a szocia­lista termelésnek a legfejlet­tebb technika alapján történő szüntelen növekedése és töké­letesedése utján“-, hirdeti, hogy a szocializmus, a demokrácia, a béke erői legyőzhetetlenek. A mai kapitalista sajtó, ha igazat akar Írni, akkor nem tehet mást, mint a történelem szemétdombjára való háborús uszítok nyilatkozatait közli, hirt ad a tőkés országok egy­másközti marakodásáról, fo­kozódó gazdasági nehézségeik­ről, a munkanélküliségről, a kapitalista kultúra és erkölcs csődjéről. Azért választja in­kább a tőkések sajtója a hazu- dozást és azt a j,megoldást“, hogy az atom- és hidrogén- bombát dicsőítve, a bűnözésre tanítsa az ifjakat, rémhistó­riákkal terelje el a dolgozók figyelmét az osztályharcról. A szabad magyar sajtó ta­nítómesterének tartja a szov­jet sajtót, amelynek alapítója korunk két legnagyobb géniu­sza, Lenin és Sztálin. Híven tanulunk a magyar sajtó év­százados haladó liagyományai- ból, amelynek témája Kossuth- tól és Petőfitől Rózsa Ferencig a magyar nép keserve és sza­badságvágya volt. Ma, amikor romok helyén virágzó élet. urak országából a dolgozó nép hazája lett fennen' hirdeti a Szabad Nép, a párt minden lapja, az egész szabad magyar sajtó ügyünk biztos győzelme nek tudatát, igaz tanításait elszántan küzd népünk minden megátalkodott külső és belső ellensége ellen s pártunk, Rá­kosi elvtárs szavait tolmácsol­va, vezeti dolgozó népünket a szabadság, a béke, a szocializ­mus utján. A mezőgazdaság dolgozói előtt az a feladat áll, hogy pótolják az őszi munkákban bekövetkezett lemaradást, a lehető legkorábban megkezdjék a tavaszi talajmun­kákat, valamint a korai növé­nyek vetését, megműveljék és be. vessék az ország szántóföldjének minden talpalatnyi területét. A tavaszi (mezőgazdasági munkát olyan minőségben és olyan agro­technikai módszerekkel végezzék, hogy feltétlenül elérjék, sőt túl­szárnyalják az 1953. évi tervben előirányzott termésátlagokat. A t.erv teljesítése és túlteljesí­tése érdekében a mezőgazdaság irányitó szerveinek ki kell küszö­bölni az őszi munkák során elkö­vetett hibákat, fel kell számolni az irányítás és az ellenőrzés bü­rokratikus és laza módszereit. Különösen fel kell számolniok minden megalkuvást, a nehézsé­gekkel szembeni meghátrálást, csirájában el kell főj tani ok min­den ellenséges kártevő kísérlete­zést és bátor fellépéssel gondos, kodniok kell a nehézségek leküz­déséről. Az egyéni gazdálkodóktól, 3 termelőszövetkezetek tagjaitól, a gépállomások és állami gazdasá­gok dolgozóitól pedig azt kö­veteli a terv teljesítése, hogy legjobb tudásukkal és munkaere­jükkel lássanak hozzá a tavaszi munkák előkészítéséhez; a lehető legkorábbi megkezdéséhez és gyors befejezéséhez, hogy jő ter­méssel biztosítsák dolgozó né­pünk bőséges ellátását. Ezért a Népköztársaság minisztertanácsa iaz alábbi határozatot hozza: í. Az 1953. évi tavaszi szántás­vetési munkák során biztosítani kell az ország minden talpalat­nyi szántóföldjének megművelé­sét. 1. A szántóföldek teljes meg­műveléséért és a helyes agrotech­nikai módszerek alkalmazásáéit felelős: •a) állami gazdaságokban, kí­sérleti és tangazdaságokban, va­lamint cólgazdaságokban a gaz­daság igazgatója, b) termelőszövetkezetekben (csoportokban) az elnök, az egyéni művelés alatt álló terüle­teken a tulajdonos, illetőleg a tényleges gazdálkodó személy, az állami tartalékinjgatlanokon a helyi földmüvesszövetkezet ügy­vezetője. 2. A termelőszövetkezetek, az egyéni termelő és a földműves- szövetkezetek kezelésében lévő szántóterületek megművelésének ellenőrzéséért és biztosításáért a megyei, járási és községi tanács, ezen belül a végrehajtóbizottság, illetőleg annak elnöke, állami gaz. daságok területénél pedig iráinyi- tószervük felelős. 3. A teljes szántóterület meg­művelése érdekében a községek összes szántóterületére meg kell állapítani a művelésre kötelezett gazdaságot vagy személyt. a) Az állami gazdaságok és erdők , minisztere, valamint a szántóföldi gazdálkodást folytató egyéb állami gazdaságokat irá­nyitó miniszterek, a gazdaságai­kat irányitó szervek utján febru­ár 20-ig kötelesek értesíteni az illetékes községi tanácsot, hogy a község területén hány kát. hold a szántóterületük b) A földművelésügyi minisz­ter és a belügyminiszter gondos­kodjanak arról, hogy a járási ta­nácsok február 20-ig közöljék a községi tanácsokkal a község tér. melöszövetkezeteinek szántóterü­letét. c) A községi tanács február 28-ig köteles a község területének minden egyéni birtokosát felhív­ni, hogy a község területén bir­tokukban lévő szánt ó terület meg­műveléséről gondoskodj anak. Ugyancsak köteles felhívni a földmüvesszövetkezet ügyvezető­jét, hogy a földmüvesszövetkeze- teknek február 28-ig hivatalosan átadott terület hasznosításáról kishaszonbérletbe történő kiadás vagy saját kezelés utján gondos­kodjék. d) A felajánlott, de február 15- ig át nem vetít szántóterületek meg. műveléséért a felajánló felelős. 1953 február 15. és szeptember 1. között felajánlás címén szántó földet átvenni nem lehet II. Az 1953. évi növény termelé­si terv végrehajtása érdekében minden gazdaság, illetve gazdál­kodó a számára előirt termelési kötelezettséget tartozik teljesite. ni 1. Az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek, valamint a szántóföldi termelést folytató egyéb állami vállalatok növény- termelési tervét jóváhagyott termelési tervük alapján kell tel­jesíteni. 2. Az egyéni termelők az aláb­bi növényeket kötelesek megha­tározott területen termelni: a) aki őszi kenyérgabonaveté­si kötelezettségét nem teljesítette, a hiányt elsősorban tavaszi bú­zával, illetve egyéb tavaszi gabo­nával köteles pótolni. A vetése­ket úgy kell végezni, hogy az összes gabonavetésterület _ az ős ziek a tavasziakkal együtt — a szántóterületnek országosan 45 százaléka legyen b) a 83—1952/IX. 16—M. T. számú rendeletben megjelölt kör­zetekben a tavaszi árpa vetéste­rületét sörárpával kell bevetni. c) a községi vetésterven belül a burgonya vetésterületét szántó- területük arányában termelön- kint meg kell határozni. Napra­forgót a termelők a szántóföld legalább hét százalékán kötelesek termelni A kijelölt ipari üze­mek 15_20 km-es körzetében a bur. gonyateremelési kötelezettséget legalább 50 %-ig ipari burgonyával kell teljesíteni. A községi tanács az egyéni termelők burgonya és napraforgó termelési kötelezett­ségét, előzetes meghallgatásuk után, február 28-ig köteles meg­adni, 3. A tavaszi munkák idejében való elvégzése érdekében az egyé. ni termelők tulajdonában lévő fo. gatoknak az alábbi mértékben kell mezőgazdasági munkát vé­gezni : a) a mezőgazdasági igaerö tu­lajdonosok kötelesek igaerejükkel a tavaszi mezőgazdasági munkák során állandó és folyamatos mun­kát végezni, b) a községi tanács az egyéni igaerö tulajdonost — amennyiben saját területén az időszerű me- zőgazdasá.gi munkát elvégezte — kötelezheti más gazdaságban me. zögazdasági munka végzésére. Az igy elvégzett munkáért a hi­vatalos díjtételek szerint megái- lapított műnk a dijat kell fizetni. kák végrehajtására az állami gaz­daságoknak, termelőszövetkezetek, nek, gépállomásoknak és az egyénj termelőknek a téli hónapokban szerveze ten fel kell készülni. 1. A termelőszövetkezetek és az egyéni lermelők saját maguk kö­telesük gondoskodni teljes tavaszi vetőmagszükségletükről. a) A termelőszövetkezetek a ‘emelési tervükben meghatározót vetésterülethez szükséges vetőmag ról február 28-ig kötelesek gon­doskodni és a vetőmagot a ve‘és idejéig gondosan megőrizni. b) Az I. és II. íipusu termelő­szövetkezeti csoportokban a tagok részesedésük arányában adják át a vetőmagot a termelőszövetkeze i csoport által kijelölt felelősnek és vetésig központilag tárolják tisz i tolt állapotban. c) A termelőszövetkezetek és az ■ egyéni termelők a vetéstervük ‘ej. jesitéséhez esetleg hiányzó vejő magot csere, vagy vásárlás utján szerezzék be. 2. A tavaszi vetéshez gondosan kiválogatott, tisz'i'ov és szükség szerint csávázott vető:.; (au. ■ ke!1- előkészíteni. a) Az állami gazdaságok, tér- melőszöve.kezetek és *az egyéni tér melók a tavasszal elvetésre kerü­lő vetőmagvak tisztításáról, továb­bá a tavaszi búza és a tavaszi ár­pa, valamint repülőüszög fertő zöítség esetében a zab vetőmag csávázásáról február 28-ig kő ele­sek gondoskodni. b) Az állami gazdaságokban leg. alább 3 ezer kát. hold tavaszi búza. 12 ezer kai. hold tavasziárpa 2500 kát. hold gyapot: a termelőszövet kezetekben 600 kát. hold tavaszi búza, 3 ezer kát. hold tavasz;árpa vetőmagját a vetés előtt jarovizál iák. c) Az állami gazdaságok, terme lőszövetkeze ek és az egyéni ' er melók,minél nagyobb mér ékben végezzék el a vetőmagvak ve előtti napon való melegítésé'. 3. A tavaszi szántás-vetési m m kák minél gyorsabb elvégzése dekében gondoskodni kell mh munkába álli ható gép ki jav; ról és feüiasználásáról. a) Az állami gazdaságok ' gépállomások igazgatói felet azért, hegy az összes erő. és nun; kagépeiket február 15-ig kür , tálán minőségben kijavítsák b) A termelőszövetkezetek é egyéni termelők minden fe’l rálha'ó ekét, boronák simi'ó' iin­gert, vetőgépet legkésőbb feb'. 28 ig javítsanak ki. c) A termelőszövetkezetek a állomásokkal február 15-ig lm' meg a gépmunkaszerződéseket, szántóföldi brigádok területei* és összetételét állandósítsák, ia műve. lesi eszközöket jegyzőkönyvileg ad ják át és a gépállomások trakto­ros brigádjával a tavaszi munkák végrehajtását egyeztessék össze. 4. A földművelésügyi miniszter és az állami gazdaságok és erdők minisztere a tavaszi munkák meg­kezdése előtt ellenőrizzék az álla. mi gazdaságok, íermelöszöveHeze tek, g'énállómásdk és a községek felkészülését a tavaszi munkákra. a) Az állami gazdaságokban február 15—20 kozö't helvs^m szemle utján kell felülvizsgálni a vetőmagvak előkészítését, a gémé1- kijavítását és a tavaszi munkák megszervezését. b) A termelőszövetkezetekben a vetőmagvak elkészítését, a mun­(Folytatás a S. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom