Zala, 1953. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-17 / 14. szám

I* Less in halálának 29* évfordulójára készuljnek a Szovjeluuiolian Moszkva (TASzSz). Szerte a Szovjetunióba« készülnek Vlagyi. mir Iljies Lenin halálának 29. évfordulójára.. A szovjet dolgo zők kegyelettel őrzik V. I. Lenin­nek, a kommunista párt és a szovjet állam alapítójának emlé­két. A gyárakban, üzemekben. hivatalokban, tanintézetekben agitációs központokban elöadáso kát tartanak az évforduló alkal mából. Sokezer moszkvai lakos és Moszkvában tartózkodó külföldi vendég keresi fel ezekben a na­pokban a- központi V, I. Lenin Múzeumot, hogy megtekintsék Vla­gyimir Iljies Lenin életéről és munkásságáról, V. I. Lenin és J. V. Sztálin nagy barátságáról szóló dokumentumokat. A Lenin Mauzóleumot január 14-én hétezer dolgozó látogatta meg. Duclos elvtárs leleplezte a franciaországi kommunistáé!Senes hajsza iodítóokait Parias (MTI). Jacques Lucios elv társ, a Francia Kommunista Párt 'titkára' a francia nemzet- gyűlésnek a kommunista képvise­lők mentelmi ügyével foglalkozó különleges albizottsága előtt hosz- c-zahb -nyilatkozatot-, tett. Ebben mindenekelőtt a törvényhozók men, telni) jogának jellegét világító ta meg, hangozhatva, hogy a képvi­selők azért élveznek különleges mentességei, hogy ilyen módon mentesítsék a törvényhozás tag­jait, a végrehajtó hatalom túlka­pásaitól* Jacques Lucios elv‘áru a to, vábbi-ikban megállapitotta, hogy René Mayer ugyanazt a nemzetel­lenes politikát folytatja, min előd­je és tovább folytatja a fasizá- jásfc. Az u.j kormánynak az a cél­ja, hogy továbbra is eljáisz,hassa az áj-cller sék szerepé azzal a szo­cialista párttal, amely legfőbb fel­adatát a munkásosztály _ egységé­nek megbontásában látja. Ezzel az áb-elleiuékisé&gel azt a látsza­tot akarják kel eni, hogy a kor­mányzat megtűr egy bizonyos fajta ellenzéket-, miáltal úgy gondolják —*•, kevesobé feltűnővé válik az a nyomás, amelyet az igazi ellenzékkel, a Francia Kom­munista Párttal szemben gyako- rolnJc. Miért akar a kormányzat- lesuj- 'am a kommunista pártra és a nagy demokratikus szervezetre? —Uette fel a. kérdést Duclos elv- társ' —, majd igy válaszolt: Azért, mert mi ellenezzük az el- lonállási mozgalomból átvet* tisz­tek e’dávolitásáf. Azért, mert tdle- ezziík az indokinai háborút és szembehelyezkedünk azzal, hogy a francia hadsereget beszervezzék az úgynevezett európai hadsereg be Azúr', mert ellenezzük nemze­ti függetlenségünk eladását és Franciaország 'területének idegen megszállását. A zári, merd szembe­szállónk a francia gazdasági éle' miíttarizál ásóval • i-V kormányz.i-t azért rendez ö-z- szeesküvés! a Francia Kommunis­ta Párt ellen, mert látja, hogy párt un k demokratikus és nemzed politikája egyre szélesebb re egek­re gyakorol befolyást. Tekintettel minderre, a nemzet- gyűlés mentelmi bizottságának vi­ta nélkül el kell vetnie a katonai örvényszék e’őterjesztéseit. Az egyedüli bűn, amelyet sze­münkre tudnak vetni — mondot­ta a továbbiakban Duclos elvtárs — az, hogy mint képviselők hívei kitartunk ama programún mellett amelyet a válasz'ások előtt a vá lasztópolgárok előtt hirdettünk Törvényhozói hivatásunk gyakor lásában akarnak tehát minket aka dal yowl i és már ez is elegendő ok kellett volna, hogy le,gyér, a men. tel mi bizottság számára- kiadatá­si) nk m egt a gadására. Nyilvánvaló az is, hogy ezzel a népellene.« eljárással az amerikai reakciósok követeléseit akarják kielégíteni. A parancsok tehát most az idegen megszállóktól ér­keznek, énpugy, mint a náci meg szállás idején. Mindez persze na. gyón tetszik a volt együttműkö­dőknek. Mi azonban biztosak -vagyunk abban, hoey mai,• amerikai szol­gálatban álló kormányköreink épp­oly kevéssé tudják megakadályoz, ni párt unhat abba-', hogy elörevi- gye népünket a szocializmus ra­gyogó hajnala fe1«, mim ahogy nem tudták a náci zsoldban álló kormánykörök sem, — femz'e be nvila kozatát Jacques Duclos elv- társ. Kitüntették a hosszuhakál^oi Mayátokat és a mentési munkákban élenjárókat A Népköztársaság Elnöki Taná­csa a szuhakállói bányában vizbo- ümlés miatt föld alatt maradt, pel daadóan fegyelmezett magatartást tanúsító bányászokat, valamint a mentési -munkálatokban részvevők közül kiemelkedően leikos munkás végzőket a Magyar Munka Érdem­rend és a Magyar Népköztársasági Érdemérem különböző . fokozataival kitüntette. A műveszeti csoportok IL országos verseny érdi tárgyalt az Országos Népművelési Bizottság A ajn^atiiéiisetorsiágfi brit iii^szálló Ssiríésásíok Seönríoxísíiták hat hitícrlsta kolíoioaipo^í Berlin (MTI). A nyugat-németor­szági brit megszálló hatóságok rend­őri. „szervei csütörtökre virradóra Hamburgban, Düsseldorfban és So. lin-genben letartóztatták a hitleri rendszer hat volt vezető funkcioná­riusát, köztük Werner Neumannít, a < többéi s-f éle prop agandaminiszt éri ura» volt államtitkárát A letart óKatafct nácikat az angol hatóságok hivatalos jelentése szerint ,Lzai vádolják, hogy földalatti fa­siszta szervezet, élén álltak összees­küvést szőttek és propagandát foly­tattak a nyugati megszálló hatalmak ellen és államcsíny lévőn hatalomát­vételre törekedtek Ny ugat-Német or- SiSyígbati. A uyugut»émeíomági náci fő­kolomposok letartóztatásával kapcsa, latban a „Neues Deutschland* ‘ meg jegyzi: Jellemző, hogy ezek a háborús bűnösök eddig fasiszta szabadon 15 liükájáí al. garázdálkodhattak Nyugat-Németer- sz ágban. Ha meet „nyugat ell cues*c tevékenységgel vádolják őket, ennek az az oka. hogy fasiszta csolekedc- teikat nem hangolták össze az Ame­rikai Egyesült Államok fasizálo po­Iíöveikezeíes semlegességet és gazdasági biztonságot követel az osztrák Népi Ellenzék BécS (MTI). EgéSü' Ausztriában folynak a választások elökészüleHú Julius Raab, az Osztrák Képpárt elnöke egy stájerországi választói gyűlésen világosan kijelentette, hogy a februári választások után hármas koalíció megteremtésére lesz szükség. A gij'akoviatban ez azt jelenti hogy a jobboldali néppárt és a jobboldali szocialisták koalícióját a fasiszta függődének szövetségével akarják kibővíteni. Ez a terv kétségtelenül az amerikai háborús poiiíika még fokozottabb kiszolgálását jelenti. Ezzel szemben Ernst Fischer Lö- btnben mondott választási beszédé- heu igy határolta meg a Népi Ellen­zék követeléseit: „Külpolitikai vo­natkozásban semlegességet, a bel- p .üíikában pedig gazdasági bizton ság-ot a nép minden rétege számára. Véget kell vetni a félelemnek és a bizonytalan életnek. Félelem, és nyo­mor nélkül akarunk élni'*' — mon-‘ dotta Ernst Fischer s hangsúlyoz­ta, hogy az osztrák Népi Ellenzék a nép jogos követeléseiért száll síkra. Az Országos Népművelési Bizottság január 13-i Diósén megtárgyalta a művészeti csoportok II. országos versenyének eddigi tapasztalatait. A bizottság határozata megállapítja, ogy a mögt folyó verseny fontos «oroénye általános kulturális fojlö- ’ ősünknek. Mind a szinvonalbau, nind a művészeti csoportok rész ve­vőinek számában megmutatkozik a dolgozók és a tanul ói f jódig müvét ziofi tevókwnységánek újabb jelentéig fej. lödésc. A versenyre közel 14 ezer csoport a evezett, 224 ezer részvevővel, akik közül mintegy 180 ezer a 2-4 éven aluli. A benevezett csoportok között van: 5010 szakszervezeti művészeti cso­port, 4980 városi és községi művé­szeti csoport, 3330 iskolai művészeti csoport, 4 ezer szia jut szócsoport, több mint két és félezer énekkar, közel 4 ezer túneesoport több mint másfélezer rigniusbrignd ezer zene­kar és 400 bábcsoport nevezett be. Ás eddigi, bemutatókon újabb mű­vészeti csoportok kerültek az élenjá­rók soraiba. Lényegesen, javult a csoportok többségének átlagos szín­vonala. Számottevő fejlődést mutat­nak az üzemi s?. in ját szócsoport ok: •H alában kielégítő a műkorválasztá- suk a csoportok jelentékeny részénél fejlődött a művészi alakítás színvo­nala C-s az eddigieknél lényegesen több időszerű helyi darabbal is sze­repeltek a bemutatókon. Például a dunakeszi Járómüjavító csoportja „Az ezredik vagon“, az Ikarus cso­portja „Kiüzem“, a Honvéd Tiszti Akadémia együttese ,,Hogyan lesz egy munkásiíjuból tüzértiszt“ című darabját mutatta be. Az énekkarok közül különösem az iskolai é-s falusi énekkarok fejlőd­tek. A. magyar dalok és kőrusmüvek mellett a szovjet és más baráti né­pek dalait is előadják. Az üzem’ énekkarok a munkásmozgalom régi forradalmi dalait i=> műsorukra tű­zik, Mindezek mellett az énekkarok műsora nem elóg változatos a helyi dalokon Kívül tiz—húsz k érti műire korlátozódik, az iskolai énekkarok kevés gyermekdalt énekelnek. Az üzemi és falusi táncesoporiok továbbfejlődtek, gazdagodtak népi túneprodukcióik, javult: a szovje* és más baráti népek táncai előadá­sának színvonala is. Fejlődés ta­pasztalható az uj tartalmú népi já­Korunlc legkiválóbb lóitól kapcsol­ták össze clelüht'■ és alkotó mm-kássét- fiukat az emberiség jövőjéért, a világ 'békéjéért folyó harcéul. A Nemzet- közi Sztálin-békéit íjjal kitünteteti •fAfumnes Becher, e költők sorába tar- zu zik. Johannes Becher 1891-ben szüle­it; lk Ahhoz a nemzedékhez tartozik amely az első világháború, treiben érett gondolkodóvá, felnőtte. Becher ..Bacsuzás“ Hm A életrajzi regényé­ben elmondja, hogyan bontakozol! A -benne c.z ellenzéki állásfoglalás II Vilmos Németországának milita- nsimisáva't és sovinizmusával szem­bút-. A költő eoés: munkássága szen­vedélyes tiltakozás az imperialista hödiUi háló rí;?.’ dien. 'Ez a tiltakozás hangzik fel már korai verseiben is. Becher az európai írók közül, ■/Mondhatni, a legelsőitek üdvözli, « Nagy Októberi Szocialista Fórra- •.ktlinat. A fiatal szovjet országban a béke meg bizható támaszát látta. Örökre a Szovjetunió barátja lett, ms-Ut költészete elvála&mtat- ?tí/j « polilí'kai harctól. A /Uradalmi muákásniozgalomhoz fiizödö kapcso­latok 'megtermékenyítik a költő te­hetségét, gazdag eszmei távlatokat nyitnak meg elölte. ut tc&imari 'köztársaság idején Jo- Mikttn3 Beehr,- fáradhatatlanul le leplezte- «•? imperialisták háboríts elo- kfisstüteuit, 1925-bm jelent meg yLe-­Siwmbai, 1953 jatt. Fi. 8 lienzelzi SzláliHMj hiiin'etelüei (5) JOHANNES BECHER wisit'1 eimü regénye, amely szenve­délyes hangit kiállás a háborús bű­nösök ellen. Becher megjósolta eb­ben- a könyvében, hogy az Egyesült Államok vezetők őrei felvonulási te­rületnek akarják felhasználni Xt- nut.országot- egy „keleti hadjárat“ céljára. E Könyv megjelenése jeladás volt a reakció erűinek, amely nyom­ban megkezdte a hajszát Becher el­len-. Hazaárulással vádolták és bíró­ság elő akarták állítani. .Bakban a Németországra nézve Uagikus 'napokban, amikor a hitler isták- megszereztél; a hatóimat, Jo­hannes Becher a harcos szellemű keltő őrhelyén állt. Felvette et harcot a fasizmus ellen, cikkeket, politikai verseket irt, antifasiszta, plakátok verses feliratain dolgozott. Az emigráció éveiben rendkívül in­tenzív munkát folytat. Ebben az idő­szakban éri d költői művészetének csúcsát. Becher ct hitlerista barbárók el­len vivőit harcában a német nép legkiválóbbjainak gondolatait és vá- (fitttil juttatta kifejezésre. Versei nagyban clvmozdUottáb az antifa slzzta erők éle-lrekelését a nénid -nép. ben. Becher számtalanszor figyelmez­tette as emberiséget az uj világhábo­rú veszély éré,amelyet a fasiszta Né­metország hozott magával. Akkori verseiben szolidaritását fe­jezte ki a szovjet nép iránt, amely szabadságáért, boldogságáért, a né­pek közötti békéért harcolt. A szov­jet nép győz el ma telte lehetővé a költőnek, hogy visszatérjen hazájá­ba. Johannes Becher nyomban kazalé •é-se után felelősség teljes munkát kezdett a német demokratikus érlel misig erőinek összegyűjtése terén, ő vette át a „Kulturbund“ vezetését amely a legkülönbözőbb foglalkozási ágak képviselőit egyesítette magában Más haladó német Írókkal egy ült azon fáradozott, hogy gyökerestől ki­irtsa a hitleri rendszer szégyenletes őröli légét és miUfasiss to dán ok ra- rikus szellemben újítsa fel az ország kulturális életéi. Napjainkban- Johannes Becher a Német Demokratikus Köztársaság "gyik legtekintélyesebb közéleti sze­mélyisége. Verseit széles tömegek is­merték meg„ Megnyilvánulásaira fel Hgyetnek a becsületes nyugatnémet hazafiak is, akik nem akarják az nmcMkei imperialisták ágyutölWé kének szerepét betölteni. Harc az egységes, független, de •nolralikus, hikeszerető Németország ért. hare a béléért, a háboríts gyuj fogatok ellem, a felszabadult nép bé­kés épiIőmunkájának dicsőítése — ez Becher költői munkásságának leg­főbb tartalma az utóbbi éveiben. Becher sók verse népdal lett. A Német Demokratikus Köztársa­ság kormánya Ős népe nagyraérté- kelte a költő érdemeit. Johannes Becher két-isben kapta meg a Nem zeti-dijat. Egyébként ö a Német Mű­vészeti Akadémia alclnöke, Becher e? nemzetközi békt-moz- gaiom első soraiban küzd. Mnnkássá- oúba-n a következő elvet tartja szem előtt: „Nem szabad vgy kérnii a bé­két, ahogyan a jó időt kérik, nem ■szabad úgy kérni a békét, mint kö- nyöradományt azok kezéből, akik a háború és a béke kérdésében dönte­nek. A békéén harcolni kell, a bé­két hl kell harcolni“. Becher 1951 februárjában a Béke Világtanács berlini ülésszakán tar­lóit beszédében szenvedélyesen és meggyőzően beszélt arról, hogy « be ke 'követelése megfelel a német nép fgbensőbh, legigazibb érdekeinek. Száfadunl- heroimusa, jelentette ki a költő, éppen abban áll, hogy kar. "■ól a béke megőrzéséért-. Johannes Bceher „t95J.cs szo-net- >!•“ című legutóbbi könyvében ujuli '■révei hirdeti a német nép elszánt békeidcacaUt. /■; gyűjtemény egyik legszebb szonettjének címe: „Aki igazán szereti Németországot“, A költemény a népek közötti béke leg­nagyobb harcosáról, Jos:if Vissza- rionovies Sztálinról szól, lékok alkotása és előadása terén a bétái, tápéi, sárpilisi, nyirlugosi és más együttesek népi játékában. A zenekarok elsőmben szerepelnek országos versenyen: műsorokban és előadásmódjukban még sok a kíván­nivaló. ltigmusbrig'ádok is szerepelnek ez­úttal a versenyen. Ez igen fontos, mert elősegíti a dulos rigmusok elö- adásmüvészetének az élenjáró művé­szeti csoportok színvonalára való 1 emelkedését. , * A bábcsoportok is lésztvesznek a versenyen és általában jól szerepel­nek. Ismét szép sikerrel szerepelnek a versenyen a szlovák német, délszláv és romáit nemzetiségű művészeti cso­portok is. A verseny során nem egy helyen jelentkezett a klerikális reakció 6a egyéb ellenséges elemek aknamun­kája. Lecsúszott burzsoá. elemek, mint . helyi szerzők“ több helyen becsempészték a maguk bomlasztó szellemé1 a művészeti csoportok tevé­kenységébe. Az ellenséggel szembeni megalkuvás megmutatkozott a körzeti bemutatók elhalasztásában, példán' Fejér- é,s Borsod megyékbe«. Fo­kozottabb erővel kell fellépni min­denféle népellenes mesterkedéssel szemben, ami népünk kuhurális fel- » emelkedésének útjában áll. Az általános fejlődés éa számos * csoport kiemelkedő sikere mellett sok- csoport munkája még nem kielégítő. Ezért- a verseny további saaku&zán —- a járási és megyei bemutatóké«. jelentős munkát kell végezni eddigi eredmények továbbfejlesztése és a meglévő hiányosságok megszün­tetése érdekében, Ez komoly politi­kai, művészeti és szervezési feladatok megoldását követeli. A művészeti csoportok versenyé­nek további szakaszán még jobban- kell segíteni a művészet fegyverezi i széles nép'ömcgok politikai és kulturális fejlődését. Ezzel is meg­gyorsítjuk nagy ország építő munkán­kat, erősítjük hazánkat és a békáért f oly ó k űzd el műnket. Őrizetbe vetlek Geors' Heríiíiaei't Berlin (MTI). A Német Demokra­tikus Köztársaság állambiztousági szervei — mint hivatalos helyről je­lentik -— január 15-én őrizetbe vet­ték Georg Dertinger külügyminisz­tert, aki a Kereszténydemokrata Unió egyik képviselője volt a Német Demokratikus Köztársaság kormá­nyában. Az őrizet-bevétel oka: Dertinger Imperialista kémszolgálatok megbízá­sából ellenséges törékenységet foly­tatott a Német Demokratikus Köz­társaság ellen. —- A KENYAI törvényhozó) ta­nács 730 .ezer fontot sza-Vü-zoti meg a néger foltosság elleni terror fo­kozására. — A KOREAI AGRESSZIÓ megkezdése óta — a Bemer Tag- blatt newyorki jelentése szerint — 49 ezer amerikai katona tö­köli meg a hadseregből. — EISENHOWER kijelentette, hogy hivatalbalépése után azon­nal ..buzgó vizsgálatot“ indít a. kormány szolgálatában dolgozó kommunisták vagy velük rokon- szeovezök leleplezésére. Az uj elnök rövidesen uj „álliasnhüségi eskü“ kidolgozását kezdi meg. IDÖJÄRÄSJ ELENTÍ1S Várható időjárás: Felhő; ebb, ködösebb ’dö, az északnyugati me­gyékben egy-két helyen havazás. Mérsékel: nyugati, északnyugati szél, az éjszakai lehűlés gyengül, a nappali hőmérséklet alig válto­zik- A várható napi középhőmér- sékle' Győr, Sopron, Vas, Zala és Veszprém megyékben mínusz 4 fok alatt lesz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom