Zala, 1953. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-01 / 1. szám

fILÄG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! BOLDOG/ ÚJÉVET! AZ MDF ZALHHE6TE1 PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA IX. évfolyam 1. szám. Ara 50 fillér 1953 január 1. Csütörtök 130 éve született Petőfi Sándor 130 évvel ezelőtt ajándékoz­ta meg' az 1823-as év első nap­ja a magyar népét nagy forra­dalmárával. nemzeti büszke­ségünk egyik legkiválóbb egyé­niségével. Petőfi Sándorral. Öt. ünnepeljük ma, róla em­lékezünk. Emlékezünk azért, mert a maga korában első volt azok között, akik a forra­dalomért s ezen keresztül a szabadságért harcoltak. Az elmúlt több mint 100 esz­tendő alatt ..tilos“ volt Pető­fit egészében látni. Eszmei cél­kitűzéseinek tisztasága, vilá­gos politikai látása, éles bírá­lata az, ami messze kora fölé emelte. Mint költő, mint poli­tikus egyaránt példaképként állt előttünk, mert a forrada­lomnak katonája, majd vezére let t. A reakció népellencs politi­kusai és tudósai egész életét és költészetét széítaglalták, dara­bokra törték. Szerelmi költe­ményeit és leiró verseit adták a nép kezébe, elliallgattatva ezzel igazi mondanivalóját, forradalmi költészetét. A pol­gári kritikusok lekicsinylőén ..költői hóbortot“, .,rögeszmét“, . rakoneátlanságot“, „színészi -/mrepjátszást“ láttak Petőfi- bui. Voltak, akik költői és .'usagával próbálták imr ■U'áani. Petőfi nagyságát azonban lörpiteni nem lehetett. Költe­ményéi a, nemzet széles réte­geinek közkincsévé lettek. Népszerűsége túlszárnyalt az ország határain s ma az egész világon ismert e név. A Szov­jetunióban is jól ismerik. A -zovjet emberek lelkesen ol­vassák verseit. Egyszerű nyel­ve. versformája, ritmusa és mondanivalójának tartalma az, ami a dolgozók kincsévé tette müveit. Petőfi politikája bizonyíték arra, hogy a nemzeti egység­nek. a szabadságharcos erők összefogásának politikája nem­csak összeegyeztethető azzal, de egyenesen megköveteli, hogy legyen egy öntudatos, szervezett, a forradalom vív­mányaira és vezetésére éberen vigyázó élcsapat, amely döntő ereje az átalakulásnak és amely válságos pillanatokban meg tudja akadályozni az áru­lást. Petőfi nemcsak a jobbágy érdekeket képviselte, de képvi- -elte az egész nép érdekeinek egységét. Az ő demokratizmu­sa ezért volt átfogó, mint Tán­csics Mihályé. Ünnepeljük őt. a költőt, aki a demokratikus forradalom vi- barmadara volt, aki költői eszközökkel fejezte ki a ma­gyar nép jussát és jogát a szabadságra, az emberi életre. Versben, dalban, ritmusban és légy vérről a kézben prokla- málta az ország birtokbavéte­lét. Költészetével kiabálta a magyarság fülébe: ne aludjon tovább, hogy: talpra magyar! Ö azonban nemcsak népköl- lö, hanoin népvezér is. Ha né­pünk Petőfi nevét mopdta, ak­kor neme,sok a magyar iroda­lom és költészet népies meg­újít ójára gondolt, hanem az általa képviselt társadalmi és ipé iiikai programúira is. Petőfi non? esnpán a magyar irodal­mi. hanem az egész nemzeti fejlődés számára jelezte az utat. Tudta, hogy a magyar szabadság és függetlenség útja csak akkor van jó kézben, ha az a nép kezében van. Volt bátorsága és tettereje a nép- tömegekro támaszkodni. Tár­saival, Jókaival, Irinyivel, Vasvárival szervezte a pesti tömegmegmozdulást és a for­radalmi utón kivívott szabad­ság befejezett ténye elé állí­totta Pozsonyt és' Bécset is. Petőfi Sándornak, a forra­dalmi politikusnak nagysága abban állt. bőgj" ismerte és al­kalmazni akarta a forradalmi átalakulásokat, azt a főtör­vényét, amely szerint kímélet­len crcllyel le kell számolni az ellenség cimboráival és szö­vetségeseivel saját táborunk­ban. Petőfi népi forradalmár volt és világosan látta, hogy a magyar szabadságharc ré­sze egy nagy szabadságmozga­lomnak, amelytől elkülönülni nem szabad és amellyel vál­lalni kell a közösséget. A né­pek demokratikus szolidaritá­sának, a világszabadságnak, a magyar nemzeti ügy és a vr lágszabadság ügye egységé­nek nem volt nála nagyobb tudója és vallója 1848-ban, av.y.k'v még ° szahadságharc táborában, is sokan voltak, akik értetlenül és idegenged­ve nézték, hogy a magyai honvédségbe más nemzetek fiai is sereglettek. Révai, elvtárs mondja: ,,Tar­tozunk Petőfi szellemének az­zal, hogy nem a mai életünk problémáitól elvonatkozva ün­nepeljük. Petőfi öröksége nem holt töke. Petőfi nem múlttá kövesedéit klasszikus, kiapadt forrás, amelyből nem fakad­hatnak már eleven hatások a mai ember teendői számára. A munka, amelyet mi végzünk ma, az ő műveinek folytatása és munka közben az ö példáját követjük és követni fogjuk to­vább A magyar népi demokrácia váltotta valóra Petőfi öröksé­gét. Folytattuk és befejeztük a jobbágyfelszabadítás művét. A „magyar nemest.“ elűztük és birtokát annak kezébe ad­tuk. aki azt művelte. Leszá­moltunk a belső bitangokkal“. Petőfi szellemében jártunk el a függetlenségünket veszélyez­tető imperialista bérencek le­leplezésekor, de Petőfi gondo­latát váltjuk valóra, amikor kemény ököllel sújtunk le bel­ső' ellenségeinkre is. Petőfi szellemében cselekszünk akkor­áimkor leleplezzük azokat, akik a prédikációt használják fel uszításra, a népek békéié­nek megbontására. Ezért vall­juk, hogy Petőfi a miénk, ezért tartjuk olyan nagy tisz­teletben életét, munkásságát és harcát. Ma a költő útja nem az az ut, amelyet Petőfi járt. Ma a költő boldog, békés építő nép életét önti dalba. A dal a ter­melés és az épi'és csodáiról zeng nálunk. Ma Petőfivel bol­dogan mondjuk: El egy nép a Tisza táján, Mely már megtalálta magát Mely nem halni, hanem, élni 1 készül, • Amely hittel építi az aj hazát. A világ* népei összefogtak a békéért folyó harcban, s nincs erő, amely ezt az összefogást semmivé tudná tenni Magyar békekiiNIöUcii beszámolója a Népek Békekoaigresszaisáróf A népek bécsi békekongresszu­sán részéveit magyar küldöttek kedden déip'án Budapesten a Sportcsarnokban nagygyűlésen számoltak be a kongresszus tanul­ságairól, a békeharc újabb felada­tairól, A.«flies Erzsébet ektársnő beszámolója A nagygyűlést Mekis József elv. társ, a vasas szakszervezet elnöke, az Országos Béketanács tagja nyi­totta mag', majd Audios Erzsébet elv társnő, Kossuth-díjas akadé­mikus, a Béke Világtanács tagja, az Országos Béketanács elnöke tartotta meg beszámolóját. — A bécsi békekongrésszus az egész világ népeinek, az egész emberiség képviselőinek hatalmas és nagytekintélyű tanácskozása volt, amely jog­gal viselte a Népek Békekou- gicsszusa büszke elnevezést — mondotta bevezetőben Andics elvtársnő. A népek kongresszusa a legkülönbözőbb békeirányzatok, a békére törekvő legkülönbözőbb személyek és csoportok összefogá­sán! együ'[működésén alapult a Béke Világ-tanács vezetése alatt. A népek békekongresszusángje min­den várakozást felülmúló sikere a nemzetközi béTieniozgalom nagy diadala. A kongresszus a legiia'tározot- abb és legvilágosabb formában "oglalt állási azzal az imperialis'a elfogással szemben, hogy a nem­zeti függetlenség túlélte magát, hogy ellentétben áll a modern vi­lág követelményeivel. A .kóngresz. szus egyönte'ü álláspontja, hogy a béke alapja valamennyi ál­lam függetlensége; a nem­zetek függetlensége elválaszt. hatatlan a béke ügyétől. A nemzetközi békemozgalom az 1 elnyomott népek reménységévé vált. Ezt tükrözték a nyugateurópai és gyarmati országok küldőt cinek felszólalásai. Az elnyomott népek fokozódó szembeszegülése az impe­rialista erőkkel valóban alkalmas arra, hogy alapjaiban aláaknázza ezek háborús készülődéseit. Andics elvtársnő. ezután rátért a jelenleg dúló háborúk azonnali megszüntetésének kérdésére. A kongresszus teljes egységben kö­vetelte, hogy ezeknek az embertelenségeknek hala­déktalanul véget kell vetni és minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy az ameri­kai gengszterek Koreához ha­sonló szörnyűségeket zúdítsa­nak az egész világra. A kongresszus a harmadik na­pirendi pont keretében a nemzet­közi feszültség kérdéséről tárgyalt. Különösen fontosnak és haladék­talannak tartotta a kongresszus unnak cl erasehogy az öt nagyhatalom korma, nyai kössenek békeegyez­ményt. Hangsúlyozta Andics elvtársnő, hogy a bécsi béketalálkozó legki­emelkedőbb pon'jai a szovjet kül­döttek bölcs, határozott és világos beszédei vol ak. Felszólalásaikban a szovjet népek bölcsesége, ereje, a világ békéjének megvédésére va­ló ál'ha atos törekvés jutott kife­jezésre. világ* «epei ismeréssel adóznak; ifi niag’ya« nép erőfeszítéseinek Ezután rámu'atobf, hogy a kon­gresszus megfeszített niu kájábóla magyar küldöttség is kivette ré. szét. A magyar delegációt minde­nütt nagy szeretettel fogad.ák, Je­téül annak az elismerésnek és megbecsülésnek, amellyel a világ népei z magyar rép nagy erőfe­szítéseinek és sikereinek adóznak A népek kongresszusa egészen köz. vétlenül a mi ügyünkkel foglalko. zott,-amikor Iratároza ában a legenergikusabban követel. te, hogy vegyék fel az Egye­sült Nemzetek Szervezetébe azt a 14 államot is, amely ed­dig nem hallathatta hangját ebben a szervezetben. — A bécsi Konzer haus nagytér méhen — foly a Ka Andics e-'v-árs hő —, a világ népei fcg'ak ossz: és nincs erő, amely ezt az ö-sze- fogást semmivé tudná tenni. A népek igazi, még soha nem látott ‘araszát éljük át, amelyhez fogha­tót nem ismert az emberi történe lem. — Minke', magyar küldő teket. ott a ko: gresszuson elfogott a ki­mondja1 atlan hála érzése, a hála á nagy szovjet nép és Sz'álin elv. társ iránt. Ehősorban nekik kö­szönhetjük, hegy az emberiség megtalálta és eg re inkább inogta tálja a l'iwlat, abból a főn elemből, amelyet az amerikai iinpvi Pis­ták, ezek a néphyuzó háborús < yui. :ogaiók az emberiség számára ké­szítenek. ' ­. De a büszkeség érzése is elol­to tt bennünket, a kimondhatatlan büszkeség érzése afölött, hogy a mi népünk is, a magyar nép is a népek békére törekvő nagy családjához, a béketá­borhoz tartozik, a helyes utón, a sztálini utón halad. Az imperializmus szörnyű anyagi és sz-euemi nyomása alatt sínylődő népek szenvedései, hősies küzdel­mei arra in te; ek bennünke., hogy nekünk, szabad ország boldog né­pének meg kell i izszereznünk erő. feszítéseinket a béke érdekében- — Táborunkban, a békemozga lomban va>n helye minden becsüle­tes magyar férfinek és nőnek, a mag g:r nép minden fiának és Iá. nyáriak — mondotta befejezésül Andics elv társnő- — Legyen a magyar békemozgalom tényleg olyan erővé, amely — min1 Rákosi elvtárs nvmdo'.ta —, egé-z dolgozó népűn r átfogja és átha ja. Fe sió a tí«ok A hat; ’más tapssal fogadott be- ■ A móló után elsőnek Szádeczky Kar less Elemér, Kossuth.díjas tudós ópett az emelvényre. Arról beszélt, milyen nagy a tudomány szerepe a ’áboru és béke kérdésében. Jelentős A fontos a tudósok részvétele a bé­rharcban. Harcolniuk kell az árulók Tlen, akik hajlandók a tudományt a pusztítás szolgálatába állítani. Ugyanakkor harcolniok kell a tudo­mány fejlesztéséért és széleskörű békés alkalmazó,sóért. Bécsi élmé­nyeivel kapcsolatosad elmondta, hogy j ott nagyon sok tudós van állás n< } Mil, azok pedig, akik állásban van ■ nak, olyan nyomorúságos bért k ír­nak, hogy néhány hónappal ezelőtt az osztrák egyetemi tanárok bérsztrájkot kezdtek. Tollas Sándorné, a debrecen-ró- kosi telepi Petőfi tszcs tagja, a k.i vetkező felszólaló elmondotta, hogy az osztrák főváros lakói nyo­morban, kifosztottan élnek. — A küldöttek között négyszáznegy­ven nő volt — folytatta — és én arra. gondoltam, hogy mi négyszáz, negyvenen a világ valamennyi as­szonyának nevében döntünk az élet nagy kérdéseiben. \ mi hangunkon megszólalt minden igaz asszony és édesanyja hangja; — Beszámolt arról a megható jelenetről, .milyen nagy .sze­retettel vették körül a koreai as­szonyok küldöttét. — Abban a pil­lanatban, amikor egymást átölelve láttam a koreai asszonyt g az ameri­kai küldötteket, minden eddiginél jobban éreztem, milyen jó is az, hogy mindenütt a világon élnek hozzánk hasonló, velünk egy­formán gondolkodó, velünk egy célért küzdő emberek. Olyanok, akiktől fél az ellenség, olyanok, akik nyugtalanná teszik háborúra spekulálók életét. Számom­ra ez vol- a rtgJiagv ■ ébrén. — a békét akaró emberek nagy erejének felismerése. M óJhé János római katolikus püspöki helynek a- többi között el­mondotta: Becsben a hatóságok megaka dályozták őket abban, hogy vasárnapi szentmiséjüket el­mondhassák. — Hazatérve előttünk állnak az uj feladatok a bókoharc uj állomásai — folytatta. — Tudjuk, bogy első­rendű kötelességünk a bécsi tanulsá­gokat paptestvéreink cs hi veink köz­kincsévé tenni, hogy a béke szeri ügyéért folyó harcból ue maradjon ki hazánkból senki. Ezu'án Puskás Ferenc olimpiai bajnok labdarugó szólalt fel. Be zánrolt az osztrák ifjúság hatalmas békevágyáról, majd így foly atta: — Mi. a békeko-ngr;sszusmi részvevő I sportemberek sokat beszélgettünk egy­mással. Beszélgetéseinkben arra : z eredményre jutottunk, hogy nekünk, port embereknek mindent cl kell kö­tetnünk, hogy a jövőben is nemzet, közi versenyeken, olimpiássokon, a sport nemes csatáiban találkozzunk 's mérjük össze erőinket — nem pe­dig a harctereken. Moray Tibor elvtárs, a Szabad Nép munkatársa beszélt a bécsi kon. vresszus felejthetetlen élményeiről, 8- küldöttekről, akik közül soknak meg iltották, hogy résztvegyenek a koiv- rresszuson, mégis megjelentek azo’ Hangsúlyozta, hogy a békeharcosok egysége legszebben, a legnagyobb meggyőző erővel a koreai kérdési* .>.vjIvánult meg. A harc a koreai bé kéért néhány nappal ezelőtt felmér- heteden értékű támogatást kapott a nagy Sztálin szavaiban. A sztálini szavak uj erőt. uj hizlalást adtak a koreai béké­ért harcoló tömegeknek. Vívjuk mi magyarok ezt a harco- felemelt szóval és fokozott munka, val kemény honvédelemmel és nem­zetközi összefogással. Legyünk büsz­kék tuna, hogy jó ügy, igaz ügy; a béke ügye nielleti állunk. százmilliók mellett állunk, Sztálin táborában ál­lunk — fejezte be beszédét Méray Tibor elvtárs. Ezután Meki? József elvfávs mon. dőlt záróbeszédet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom