Zala, 1952. november (8. évfolyam, 259-281. szám)

1952-11-27 / 278. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK’ Az összesített begyűjtési versenyben 1. GYŐR, 2. ZALA, 3. VAS MEGYE Mindctt erővel a minissierlunács vándorsásslú iáért / 4Z MOP 25 A!* A MEGYEI PARTBIZOTTSÄGÄÜilli NAPILAPJA Vili. évfolyam 278. szám, Ara 3Ö filler 1952 november 27. Csütörtök Megyénk dolgozói a Nagy Októ-. Itevi Szocialista Forradalom méltó megünneplésére szocialista kötele­ző itségvú]lalásoka-t tettek, (pömmel .jelentették Rákosi elvtársnak, hogy újabb munkasikerók elérésével. az évi terv -teljesítésével és- tultcljcsi- ésével ünnepük a nagy ünnepna­pot újabb lendülettel indulnak li arcba, s a szocialista inunkaver- seny. kiszélesítésével további mun- kagyezelmckct vivnak ki az ötéves tervünk ' meg valósul ágáért: . folyó harcban. Ebben a hatéban mutat példát a budafai Kőolaj termelő Vállalat,, amely vállalta, hogy negyedéves tervét 110 tonnával túlteljesíti. Jó példával járnak elöl a zalaegersze­gi Autójavító Vállalat dolgozói is., akik fogadalmat tettek Rákosi ■ •lvtársoak,' hogy a Nagy Októberi ‘Szocialista Forradalom 35. évfor­dulójának méltó megünneplésére •'vés tervüket október 31-ig befeje­zik és december 21-re, Sztálin elv* lárs születésnapjára 400.000 forint terven felüli értéket termelnek­A vállalások megtételénél dolgo­zóinkat lelkesítette a Szovjetunió Kommunista Pártjának XIX. kon­gresszusa, amely a világ összes dolgozói számára uj lehetőségeket uj perspektívát nyitott- meg. A kongresszus leszögezte, hogy a nép­gazdaság fejlesztése szempont já- ból óriási jelentősége van a szo­cialista miiukaverseay kovábbfej- 1* sütésének. A legfontosabb a ver- - ínyben, hogy elörelendüee az el- ■ maradottakat, s lehetővé tegye, hogy a lemaradók is elérjék a legjobbak ■színvonalát. Megyénk dolgozói kö­vetendő példának tekintik a kon­gresszus határozatait és annak szel­lemében készülnek, hogy határidő előtt befejezzék ötéves tervünk dön­tő esztendejét. Ahhoz, hogy vállalataink és üze­meink dolgozói a szocialista kötele­zettségvállalásokat: teljesíteni tud­jak fontos feladat, hogy a ver- .-r-nyszervező munkában . meglévő hiányosságokat megszüntessék. Meg kell szüntetni a szakszervezetek, az üzemi bizottságaink, de elsősorban a szakszervezeti bizalmiaknak a.; mechanikus, politikai tartalom nél­küli versenyszervező munkáját, ami nz eddigi versenyszervezéseknél, meg mutatkoz ott. Fáit szervezeteink .segítségével és irányításával üzemi bizottsága­ink és a szakszervezeti bizalmiak, feladata, hogy neveljék a dolgozó- hat vállalásaik teljesítésére. Magya­rázzák meg a dolgozóknak, hogy az ötéves terv maradéktalan teljesíté­se, túlteljesítése hazafias köteles­ség, hogy a békéért folyó harc leg­biztosabb fegyvere, ha kötelezettség­vállalását mindenki teljesiti és ezen keresztül az egész üzem tervének teljesítését is biztosítja. Ennek a feladatnak megoldását segíti elő pártunk. központi lapja, a Szabad Kép 1952. október 30. számában megjelent cikk ,,,\ szakszervezeti bizalmi nagy hivatásáról-' ‘, amely­nek alapos tanulmányozása, az an­nak alapján végzett szakszervezeti munka elörelcnditője a szocialista kötelezettségvállalások teljesítésének. A versenyszervező munka maga­sabb színvonalra emelése érdekében fel kell .számolnunk a verseny nyil­vánosságában mutatkozó fogyaté­kosságot és ■ sokkal, nagyobb g-ondot kell fordítani arra, hogy a szocia­lista kötelezettségvállalások azonnal nyilvánosságra kerüljenek a hangos híradón, verseny-táblákon, röpgyülé- seken, Utána rendszeresen, napon­kint értékeljék a vállalások telje­sítését. Ezen a területen üzemeink­ben még számtalan hiányosság1 ta­pasztalható. a,mit mutat a nagyka­nizsai Magasépítő Vállalat példája, ahol a versenytáblákon el­avult feliratokat találhatunk, de ezeket a hiányosságukat megtalál­hatjuk a helyi ipari vállalatoknál is, a verseny rendszeres értékelé­se, nyilvánossága ad nagyobb len­dületet a feladatok megoldásához. Ezen keresztül nevelhetjük a dolgo­zókat nagyobb felelősségérzetre vál. lalás&ikkal szemben. A verseny nyilvánossága biztosí­tásához a műszaki vezetők nagyobb felelősséget erezzenek a dolgözők ; vállalásaival szemben és azokat rendszeresen értékeljék. Sok a javí­tanivaló ezen a téren a zalaeger­szegi Ruhagyár műszaki vezetőinél, magánál Kaszás elvtúrsnál is, aki kijelentette, hogy .,a munkaverseny- li.cz semmi köze*‘'. így nem is vélet­len, hogy. ennél a vállalatnál- a dol­gozók irreális : vállalásokat ■ tettek, ami .eleve leszerelte a munkaverseny helyes kibontakozását. Az ilyen hi­bák megszüntetéséhez az. szükséges, hogy a pártszervezet irányításával a szakszervezet és a műszaki vezetés, a vállalatvezetés is fontos feladatá­nak tartsa a szocialista munkaver­seny kérdését. Csak igy tudják az egész üzem figyelmét összpontosita- -i a termelés főkérdéseire és i igy tudják a dolgozókat mozgósítani a szocialista munkaversenyeu keresz­tül termelési tervük teljesítésére. Pártunk a versenymunka szerve­zését és irányítását a szakszerve­zetekre bízta. Ez nagy megtisztel­tetést, de egyben nagy felelősséget is jelent. Érezze át minden funk­cionárius annak jelentőségét és jó munkájával járuljon hozzá, hogy pártunk vezetésével biztosíthassa a szocialista kötelezettségvállalások maradéktalan teljesítését hogy me­gyénk minden egyes űzőmének dől gozói büszkén jelenthessék népünk szeretett vezérének Rákosi' elvtárs­nak, hogy szocialista kötelezettség- . vállalásukat teljesítették az éves tervet határidő előtt befejezték. A zalaegerszegi járás az éten a silózásban A silózási terv teljesítése érdeké­ben a legjobb munka a zalaegerszegi 'áfásban folyik. Tervüket 79.2 száza­lékra teljesítették, a járásban si- lózzák az összes felhasználható nö­vényféleségeket a téli takarmányozás biztosítására. A zalassentgróti járás 68 száza­lékos eredményével a második. Ebben a járásban is megértették, hogy a •i hízásra alkalmas növényféleségek feltárásával jelentős mennyiségű szá. hmtakarmányt takaríthatnák mog, il­letve a szálastakarmányt egészen ta­vaszig etethetik helyes beosztással. A nagykanizsai járás 47.G száza- léko‘ ért el. Xáluk már nem mutat­kozik olyan nagy igyekezet mint a két előző járásban. A palim tszcs még nem kezdte meg a silózást. Ma gyarszentmiklóson, Magija rszerdahc Igen és Bocsira* is csak beszélnek róla, Zalaszentbalázson a földműves- szövetkezet ügyvezetője a silózással törődik legkevesebbet. Ilyen buzgó súg mellett a nagykanizsai járás ne hezen javíthat eredményein. 2\z élen­járók példájára javítsák meg- siló­zási eredményeiket! A lenti járás 45 százalékra teljesí­tette tervét. Oka az, hogy számos község a dömeföldi tanács példájára veszendőbe hagyta menni a kukorica, szárat. Ahol silóznának, mint pél­dául llclódbördöcén,, ott meg nem áll rendelkezésre hajtóerő.. A lent', gépállomás tétlenül nézi, hogy meg- —'had az Iklódbördöcéu összehordott silóanyag-. Még hanyagabb a pór- szombati tanács. A silózásra kiutalt Eredményeink további növelésével harcolgunk megyénk elsőségéért A (érdi járás a begyűjtési ver­seny járási rangsorában az utol­só, mégis számos olyan község van a járásban,, amelyek példamu’a. car, jelen'ősén tulteljesi'e'ték ter­vüket- Kovács Sándorné és Devecz Sándor elvtársak vájjon mivel ma­gyarázzák az egyes községek be­gyűjtési eredményei közötti elté­rést? Arra nem hivatkozhatnak, hogy az időjárás más az egyik habárban, min' a másikban. Arra azonban annál inkább, hogy nem egyforma körültekintéssel foglal­koznak a községi tanácsokkal. Ahol a dolgozó parasztok hely'állása nyomán növekedtek az eredmé­nyek, a, járási tanács is oda moz­gósította erejét. Ezeknek a közsé­geknek helytállása dics éret remél- ó, azonban a tervszerűtlen fel­sőbb segítés éppen a járás elma­radását eredményezte a verseny­ben. Gábor jánházu Málion if a Ortaháza Páka Pórszombat Szilvágy Szijártóháza Zebeeke idea tojás baromfi uÁi % °ÍB 112 105 103 151 110 110 100 114 108 100 117 100 111 10G 101 1.04 113 100 101 101 100 136 100 10G tanácselnök, titkár Simon Simon. Kulcsár Irma Tóth József, Bogár Erzsébet Berta István, Kancsal Magdolna Sell aller Antal, Sotonyi Imre Mániái István, Varga Jenő Becs Gyula, Molnári Tibor Simon Simon, Kulcsár Irma Kovács Ferenc, Biró Jőzsefné Meg kell javítani a munkát a járás minden községében, s most főleg azokra a községekre fordít­sanak gondo , ahol a terv teljesíté­se előtt állanak. ★ A zalaegerszegi járás a túl tél je- sitésért harcol. Balogh Gáza és Baán Joachim elvtársak emelle a köpenyük alá rejtik a járás jó- nóhány községét, ahol még messze állnak a terv teljesítésétől is. A! járás akkor érdemli ki igazán az első helyeit, ha nem lesz egye'Icai olyan községük sem, amely 100 százalék alatt teljesítené a tervét. kukorica tojás baromfi tanácselnök, titkár % «/<» Bagodvitenyéd 08 70 60 Tóth János. Balűauf Erzsébet, líustánszeg 73 92 73 özv. Varga Gyuláné, Kerese Lászlói Pózva 83 94 30 Farkas József, Fatér Ferenc .Németfalu 78 85 GO Hencz István. Pajor István Picsa 87 8S 77 Farkas Károly, Dulgyovai Antal i*etőhenye 83 91 81 Hurták István, Ferencss Zoltán A MASZOL AJ Gépgyár december 21-re teljesíti éves tervét — tus sémiületesebbé teszik a versenyt A MASZÖLAJ Gépgyár vala­mennyi műhelyében lelkes felajánlá­sokat tettek a dolgozók december 21-re, Szitáim elv-társ születésnap­jára. December 1-től a bécsi béke- alálkoző tiszteletére békehetet szer­veznek. A békehéiten a műhelyek egymással versengve igyekeznek a legmagasabb eredményt elérni. A békehét letelte után hetenként egy egy napon békemüszakot tartanak. A lakatosmülicly dolgozói vállal­tál;, hogy éies leijüket december 21*re belciczikí A műhely Beloiannisz-brigádja még különvállalást is tett. Németh László, a brigád vezetője ' aki mint küldött részt vett a Harmadik Ma­gyar Békekongresszuson, brigádjá­val megbeszélte az előttük álló fel­adatokat. Megszervezték a munkát, aztán megtették felajánlásukat, mely szerint a mélyszivaftyu-tervet nem december 21-re, hanem már 15-re teljesítik. A hegesztumühely dolgozói ugyan­csak december 15-re készítik el a Mmbaszerkezeteket. hogy éves ter­vüket Sztálin elvtárs születésnapjai va teljesíthessék. Az éves terv teljesítését illetően kivételt csak a gépműhely képc-z. Itt nagyon sok a tervenfelüli mun­ka. A fontossági sorrendet, kell. szemelötf tartaniok s ez igeit , sok esetben a tervmunkák rovására megy. A- dolgozók, azonban itt is téttek felajánlást. Vállalták, hogy teljesít menyüket növelik s a sürgős munkákat határidő előtt elkészítik. "k Mhrt már több esetben rámutat­unk, a Gépgyárnál a szakszervezet 'ól szervezi a felajánlásokat. A -iányosság inkább a teljesítmények 'rtékelésénél mu.átkozik. A dolgo- ók csak a hónap végén tudják ueg. hogy műhelyük milyen ered­ményt ért el a versenyben. Kincs meg az állandó lendület. Ha a mű­helyeknél a dekádonkénti értékelés nem tudják megvalósítani, a szak szervezetnek más formában kelle­ne biztosítania a versenyszellem á] landó felszinentartását. Erre van is lehetőség. Jobban ki kellene szé- lesiteni az egyes dolgozók és a bri­gádok közti versenyt. Okuljon a Gépgyár szakszervezete Muszka Im­re és Szodorai István esztergályosok párosverseny éböl. Ha a Gépgyár forgácsoló műhe­lyébe» megkérdezzük, ki kivel áll versenyben, negativ választ kapunk így van ez a többi műhelynél is. A brigádok közti versenynél is ez a helyzet. Csak egy olvan brigádver­senyről tudunk, amely nemcsak pa­píron él, hanem él a valóságban is Erről a versenyről az a vándor- zászló is tanúskodik, amely jelenleg a Beloiannisz-brigád. jó munkája mellett tanúskodik. Lehetséges hogy a Gépgyárban öbb párosversenyről is tudnak — do csak kevesen, talán csak maguk a versenyzők. Áz olyan verseny amelynek nincs nyilvánossága, nem sokat év. A szakszervezet vegye jól fonto­lóra a tennivalókat. A december 2;l-re tett felajánlások csak úgy nyerhetnek teljes sikert, ha a mun­kaverseny lüktető ereje ad uekik rndületet. Pótolni kell az eddigi Hitű ászt ásóját, a műhelyekben meg keli szervezni az egyes dolgozók és a brigádok közti versenyt is. Azt mondják, hogy a műhely tel­jesítményét csak havonta lehet ér­tékelni. Az egyes dolgozók teljesít­ménye dekádonként sőt naponta is értékelhető. Persze ennek első félte­dé az, hogy meg kell szervezni a versenyt. Németh József elvi ars, az üzemi bizottság elnöke s Fábián elvtárs, ermelési felelős helyesen járnak el amikor sokkal több időt töltenek a műhelyekben, mint az üb-irodában, azonban munkájuk csak akkor len­re valóban eredményes, ha sokkal öbb gondot fordítanának a páros- versenyek szervezésére. Nagy hiba — s ez a szakszerve­zet munkáját is . megnehezíti — hogy az alapszervezetek keveset foglalkoznak a versenyek előkészi- ésévol. Lebecsülik a jól dolgozók tépszeriisitéítét. A népnevelők nem foglalkoznak a dolgozókkal, mindent v szakszervezettől várnak. A Gépgyár pártbizottsága vizs­gálja felül az alapszervezetek mun­káját. Ha éveo tervüket december °l-re teljesíteni akarják, élénkebbő kell tenni a munka verseny-eket, e-a pedig, csak úgy lehetséges, ha a párt. és a szakszervezet közös mun­kával harcol a hiányosságok meg­szüntetéséért.-szeget visszaküldi ék, nem ásaUak ilógödröket s a doigozó parasztság •okorieaszárú-t átadták az állami gazdaságnak. Ez könnyű megoldás — ezt választotta a tanács. Vájjon télen hogyan fogják ellátni ködj­ükben az állatokat? i A Idényéi járás a leggyengébbe | ' íjesitoUe silózási tervét (41.4 sz:' j zalék). Pedig náluk is éppen olya \ szükség van a megfelelő téli tajkat { mányra, mint a megye más járásai- f-an. A járási tanács mezőgazdasági ■zíálya fordítson több gondot u zségi tanácsok és tszcs-k ezirányu okújára, mert a járás lemaradása silózásban veszélyezteti állatállo­ányunk további növekedéséi. Előre a döntő tervév sikeréért

Next

/
Oldalképek
Tartalom