Zala, 1952. november (8. évfolyam, 259-281. szám)

1952-11-27 / 278. szám

Am ENSm politikai bizottságának november 24*i ülése Mint ismeretes, a- szovjet küldött­ség november 23-áa újabb, nagy­jelentőségű javaslatot tett az ENBz- ben a koreai tűzszünet azonnali megkötéséért. A politikai bizottság 24-i ülésén, befejeződött a vita a koreai kérdéssel kapcsolatban, » most a beterjesztett- határozati javas. Intekat kell megvitatni -és -szavazni kell a szovjet határozati javaslat, az amerikai határozati javaslat, vaia- raiai fedte, Mexico és Item hatá- roscaiU javaslata felett. A. 3. 'Visisszkij, a szovjet küi- döttéég' vezetője a politikai bizott­ság november 24-i ülésén elemezte az amerikai-angol tömb képviselői­nek a szovjet javaslattal szemben felhc-zott ellenvetéseit. Eármitaf-oti ezeknek az cl len vetéseknek teljes képtelenségére és hangsúlyozta, hogy az amerikai) -angol tömb vezetői az indiai, a mexikói -és a perui ha­tározati javaslat palástja alatt pró­bálják becsempészni a Koreában lévő pa.TaaGSBiakság' álláspontjának t.áin-0- g&tá sírra irányuló amerikai követe­lést _ a koreai és a kínai hadifoglyok ellen elkövetett amerikai gaztettek­nek és az amerikai agresszió foly­tatásának jóváhagyására irányuló amerikai követelést. A. J. Vismszkij befejezésül ele­mezte az indiai JwS&rWSBÍf terveze­tet. Kánrata-toit az amerikai javaslat­tal való hasonlóságára és megjegyez­te hogy az Indiai határozatterveze- tét ..bíjálateak ‘ illető, sagatoszott amerikai saj-tójeleatések ellenére kétségtelen, hogy az Egyesült Álla­mok képviselője támogatja az indiai küldöttség javaiAatát Atheson amerikai külügyminiszter, nek az ülés végén mondott beszéde ■teljes ,mértékbe«, igazolta A. jf. Vi* sinazkij megjegyzését. Acheson ki­jelentette, hogy .elismeréssel üdvöz­li-“ az indiai határozati javaslato* és „köszönetét mond“ érte szerzői­nek. Megállapította: az indiai hatá­rozati javaslat megismétli a hadifog­lyok hazatielepitésére vonatkozó ame­rikai javaslat alapvető rendelkezé­seit. Az amerikai külügyminiszter nem volt lmji&adó válaszolni A. J- ?i- sánszkíjaek, a &nj«t»üó küldött­sége vezetőjének beszédeire. Kije­lentette. hogy nines szándékában jogi fejtegetésekbe bocsátkozni. Az Egyesült Államok képviselője most sem tudort »euailyen kifogást emelni a szovjet határozati javaslat lényegével kapcsolatban, Adaeeoa puszta frárisokat puffogteiott a .szovjet küldöüteégnek a koreai Kr­imin megszüntet ésér v vonatkozó rendkívül fostes javaslatával kap­csolatban. és kijelent ette, hogy ezt a kérdést a. hadifoglyok !hadatéiepité- sér-e vonatkozó kérdés rendezése nélkül nem leket megoldani, Köz-tu- dojaaásn azonban. hogy <r fezovjetm.iá jav-aslatm egyértelműen lemondják a iuilad&k-talan és teljes tüss&iimetet, vagyis a szára”f dtMi, tengeri és légi hadmü'veletek haladéktalan és teljes megszüntetését annak űz egyesmény- tervemetnelc alapján, amelyre vonat­kozóé:» a hadviselő felek között tmr megállapodás jött létre. Ez az egyez, nréaytervezet a fegyverszünetre, va­lamint -arra vonatkozik, hogy a ha­di foglyok teljes hazat elep iháBsfflék kérdését a koreai kérdés békés ren­dezésével foglalkozó bizottság fil-é terjesztik megoldás céljából. E bi­zottság alakítását a ßzoyjet határo­zati javaslat indítványozza, A szov­jet határozati javaslat sseaunt a bizottság .. tagjainak kétharmados többségév el dönt as -eléje terjesztett kérdésekben. Acheron elhallgat la azt a vitathatatlan fényt is, hogy sem az amerikai, sem, az indiai, sem a perui, sem « artézikéi határozóéi ja­vaslat nem tertelmaz javaslatot a hadműveletek nalaléictoian megszán- itftésére. Az ülésen felszólalt még -Szíria és Afganisztán küldötte is. Mindketten támogatták India ha­tározati javaslatát. Irán képviselője indítványozta, hogy az indiai határozati javaslatot elsőnek vitassák meg1 ée elsőnek sza­vazzanak fölötte, November 23-cn az ENSz, köz­gyűlés politikai bizottságának ülé­sén elsőnek. A. J. Visinszkij, a Szovjetunió küldöttségének vezetője mondott, beszédet.. Kijelentette.: A Sz-oyjetsnüó küldöttsége ragasdlsoätä okhoz, hogy a hotá-vozaU javaslato­kat beérkezésük sorrendjében, vitás­ság -taeg és tegyél: fed. szavazásra. A J. Visinszkij beszéde azemmel- látható zavart kelteti- az angol-ame­rikai tömb képviselői körében. Ez megnyilvánult ez uj&élandí küldött beszédében, aki elismerte, hogy a-z elsőbbségi kérdés a lényegbeli kér­dés jellegét ölti. Ezzel kapcsolat­ban javasolta, napoljak él a po­litikai bizottság «lesét november 2*3-ára, hogy — mint mondta — ta­nulmányozhassák ezt a kérdést. Az ujzélandi küldött javaslatát negyvenöt szavazattal -elfogadtók. Egyelőre tehát feudareot vallóit az amerikai-angol tömb arra irá­nyuló kísérlete, hogy elsőnek vi­tassák meg’ és tegyék szavazásra az indiai küldöttségnek *2 angol -és az t mei-ilcai fe.üldö;t%&i»'.gv3 össte- i(?gycntetyl.t határozati javaslatát. HÍREK A BARÁTI ORSZÁGOKBÓL TATUN«, (Uj Kína). fisz ak­ii©» Tatung »évii bányájába« az címűit hetekben sikeresen, próbál, tak ki égy „Donbassz1“ szénkom- bájnt ameifyel naponta. 650 ton na szenet lehet kitermelni. Ez ß legkorszerűbb gép, amelyet a Szovjetunió szénbányáiban hasz­nálnak, A Szovjetunió szakembereket is küldött Kínába, okiig megtanít- ják a bác-yászofcat a gépek keze lesére A Kínai Népköztársaság bá­nyáiban hamarosan újabb ,,Don- bássz“ kombájnokat álütaziak munkába. ★ Mt'KDEN (Uj Kína). Észak­kelet,ICinábajr, Fort Arthur és Dal, gyij körzetében egyre élénkcbb a kereskedelmi élet. Az állami ke­reskedelmi vállalatok száma az 1950. évi 39 ről 238-ra emelkedett. Nagy fejlődésnek indultak a szö­vetkezeti keroskode-bni szervek is. Az Állami és szövetkezeti keres­kedelmi szervek együttesen 160 százalékkal több nyersanyagot szállítottak az idén az üzemek­nek, mint 1951-ben. Ez év második negyedében Port Arthur, Dalnyij és környéke áru­forgalmának 76.1 százalékát már az állami és szövetkezeti szervek bonyolították le. ★ PB AGA. Elint a „Práce“, a-cseh. ' szlovák szakázejveze.tek központi lapja írja, a csehszlovák dolgozók a terv katáridöedötti teljesítésé­vel adnak csattanós választ Slánskyék gaztetteire. A prágai kerületben eddig 132 üzem telje­sítettje egészévi tervfeladatait, Szlovákiában több mint 200 vál­lalat fejezte be 1952. évi előirány­zatát Másfél hónappal a határ­idő előtt teljesítették évi tervüket a „Hydi’ostav“, a szlovákiai vizi- er-ömüveket épitö vállalat dolgo­zói is. A „Práee“, a csehszlovák szak. szervezetek központi lapja írja; Az ©stravai báoyaiizernck köz­ponti gépmühel yében elkészült &z első csehszlovák Irányakombájn. A nagyszerű gépet főképpen ala­csony szén rétegek kitermelésénél alkalmazzák majd. A kombájnt tervező és szerelő kollektíva ez­zel határidő előtt teljesítette a A Magyar Népköztársaság legfel­sőbb bírósága folyó hó 20-án. szer­dáé. megtartott fellebbezési tárgya lásoa íeiülbj rálta a jugoszláv ena- Iterrablók, Bálint László és társai láiiaUgyébea hozott elsőfokú ítéletet. A legfelsőbb bíróság Ítéletében helybenhagyta Bálint László, Ke­A külügyminisztérium tájékozta­tási főosztálya közli; A magyar kormány legutóbbi jegyzékébe®, felhívta a jugoszláv kormányt, hogy Komat ina nevű bu­dapesti ügyvivőjét, aki segédkezei ■vsrujtefct a Tho-kormány szojgálatá: ban álló emberrabUlk büncselekmé­Nagy Októberi Szocialista Porra- j dalom 35. évfordulója tiszteletbe tett vállalását. ★ VARSÓ. (MTI). A népi Len-1 gyelcr’szág ipara jelentős sikert aratott. Lengyel mérnökök tervei alapján a varsói építőipari berendezéseit gyára elkészítette az első lengyel vakológépeket, A vaj-sói építőipari berendezé­sek gyárában most megkezdték a vakológépek sorozatgyártását, ★ BERLIN. A Bej-hűben meg jele­nő „Tägliche Rundschau4* beszá­mol azokról a sikerekről, amelye­ket a Német Demokratikus Köz­társaság dolgozói érnek el a ter­melés és az önköltség csökkentése terén. A -wismari „Mathias-The- son“ hajógyár dolgozói ez év első három negyedében több mint egy millió márkát takarítottak meg terven felül és bocsátottak a népgazdaság rendelkezésiére. Példaadó módon vesznek részt a .szocializmus építésében a zit- taui villamosipari .szakiskola ta­nulói is. 23 kilométeres magas­feszültségű vezetéket építettek és ezzel 10 faluba juttatták el a villanyáramot. Púpos István halálos ítéletét. Púpos János életfogytiglani bori önre szóló itélefét megváltozhatva Púpos Já­nost Is halálra ítélte­A halálos Ítéletet az 5 elítéltei! végrehajtották. nyeikez, azonnal hívja vissza. Mint hogy a jugnszláv kormány ennek nem tett eleget, a külügyminiszté­rium folyó hó 26-án felszólította íKomatína ügyvivőt, hogy hlagyar- ocszág területéi 24 ólán belül hagy­ja el. Vé«reftajt«ttM a halálos ítéletei a ugesziáv emberrab lé Ion nyercs Sándor, dr. Bálint' György és A budapesti jugoszláv ügyvivő kiutasítása DECEMBER 1-10-lti. (teiitöítgk 1952 nov. 27. — niDGWAY TÁBOBNOK ve- zérlítyra tagjainak kiséret ében yg, vmdher üti-én fisz nir-tVo szórsz óghe wtazih — AZ AM EBI KAI beavatkozók »jobb gaztetteket követnek el Köréé bon: nándeai hasznúinai: fel hírszer­ző szolgálatra az arcvonalon. I begyűjtési minisztérium jelentése a begyűjtési verseny áilásárél A megyék összesített versenyé, nek állása: 1. Győr, 2. Zala, 3. Vas. 4. Ko­márom, 5. Fejér, 6. Pest, 7. Nőg- rád, 8. Heves, 9 Borsod. 10 Sza­bolcs, 11. Veszprém, 12 Szolnok, 13. Tolna 14. Békés, 15. Hajdú, 16. Somogy, 17. Baranya, 18. Csongrád, 19. Bács megye. A kukoiicafeegyűjtési verseny iMwi: 1. Győr. 2. Szabolcs, 3. Komá­rom. 4. Szolnok. 5. Vas, 6 Zala., 7, Borsod. S. Fejér, 9. Pest, 1G. Nógrád, 11. Tolna, 12. Békés, 13 Veszprém, 14. Heves, 15. Somogy, 16. Hajclu, 17. Baranya, 18, Bács, 19. Csongrád megye. A napra forgóbegyüjtési. verseny állása: 1. Fejér, 2. Vas, 3. Szabolcs, 4. Győr, 5. Nógrád, 6. Komárom, 7. Zala, 8. Hajdú, 9. Heves, 10. 'Vesz­prém, 11. Tolna, 12. Borsod, 13. Somogy, 14. Szolnok, 15. Pest, 16. Baranya, 17. Békés, 18. Bács, 19. Csongrád megye. A kuTgonyabegy üjtési verseny állása: 1. Győr, 2. Komárom. 3. Vas, 4. Zala, 5. Borsod, 6 Nógrád. ’ 7. Komáj’om, 8. Baranya, 9. Fejér, 16. Tolna, 11. Veszprém, 12. Sza­bolcs, 13. Somogy, 14. Heves, 15. Bács, 16. Hajdú, 1.7, Szolnok, 18.. Békés, 19. Csongrád megye. A tojásbeirvüité&i verseny állása: 1. Győr, 2. Vas, 3. Zala, 4. Sza.- bölcs, 5. Veszprém, 6. Heves, 7^.. Komárom, 8 Borsod, 9. Nógrád,, 10. Békés, 11. Pest, 12. Szolnok- 13. Hajdú. 14. Csongrád, 15. So^.- megy, 16. Baranya, 17. Tolna, 18,.. Fejér, 19. Bács megye, A baremfibegyüjtési verseny áiiása: 1. Békés, 2. Győr 3, Csongrád,­4. Pest, 5. Komárom, 6. Zala, 7.., Nógrád, 8. Veszprém, 9. Hajdú,, 10. Szolnok, 11. Heves, 12. Vas,,, 13. Fejér, 34. Bács, 15.’ Tolna, le" Somogy, 17 Borsod, 18. Baranya, 19. Szabolcs megye. A tejbegyüjtési verseny állása: 1. Szolnok. 2. Zala, 3. Pest, 4. Fejér, 5. Békés, 6. Komárom, 7. Veszprém, 8 Tolna, 9. Baranya, 10. Vas, 11. Nógrád, 12. Bács, 13,, Hajdú, 14. Csongrád, 15. Szabolcs, 16. Heves. 17, Socnogy, 18. Győr, 19. Borsod megye. A borbegyüjtésben élenjáró hä,- rom megye Szolnok, Pest és Tol­na, legjobban lemaradtak a tenr- teljesitésében Borsod, Békés éa1 Hajdú megyék. A tövőé vt tojás- és baromfibeadás megkezd ebe Azok a termelők, alyk az idei tojaa, és baromfibeadási kötele- zettségíikei máj- teljesítették, el. kezdhetik a jövoévi tojás, és ba- romíibeadás teljesítését az idei évben érv-ény-es íőldternletí norma szei-int. Az előre teljesített tojás- és baromfibea.dáanál a vétek jegy­zékre feltűnő nagy betűkkel ,,aZ 1953. évre beadva" szavakat kelt ráírni. Nyuga i-Németország lakossága hikes szeretettet üdvözli a ruhrvidéki ifjúság Becs felé tartó békestatétáfát Berlin (MTI)- A lakosság nagy íÖEQOgei hétfőn este Gelseakiacher bányászvárosban, kedden este I>or- ama-dkan lelkes szeretettel köszöntet ték a Bulix-ridék ifjúságának sta fétájáít, amely a nyugatnémet ifjú nemzedék üdvözletét viszi Becsbe, a népek bekekongresszusára. A siaféta érkezésére várakozó tő- neg mind Gelsenkirdicnbcn miuE toriniundbaa beketente'teseii köve. élte az áruló Adenauei'-koimány ha- vriéktaian lemondását, az össznémc £ anácskozás folytatását és a nemei) 'ékeszersödés mielőbbi megkötését. ■ Amerikai lapok a Nyugat-Európában t apasztai ható amerikae J i enes hangúi atról Nevv-York (MTI). A nyugatén- J kormányaik tem szerint ­megígértek. N éze r állapitia meg Wall. rópai országokban egyre gyak­rabban feltörő mrierikael lenes hangulat nagy gondot okoz az ameriivaiaknak. En-e vallanak a ..New.York Times“ és a „New- York Herald Tribune“ e kérdé­sekről Írott cikkei. „Az amerikai váiasztási hadjá­rat kétségtelenül fokozta az ame. rikaeltenes hangulatot, amely az amerikai megfigyelőket annyira megdöbbenti Európában. Az amerikaiak megrökönyödés­sel tapasztalják az ameríkaellc- nes érzelmek megjelenését a nyu­gateurópai országokban, Amerika barátai és szövetségesei, a sc- gélyp-aograjHunok haszearéivezői között" — írja a „New-York Ti­mes“ tudósítója, majd így foly­tat ja: ,.Oktalanság volna, ha nem vennénk tudomást arról, hogy az amerikaeil enes hangulat megvan, hogy az elmúlt éviben ez a han­gulat fokozódott és kile ijedt. Ez a hangulat a túlterhelt gazdasági élet lázongását jelenti a fegyver­kezési kiadások eilen Ä függet­lenséghez szokott népek vissza­utasítását jelenti a függőséggel járó megkötöttségek ellen.“ Hasonló hangnemben ír a kér- j désrői Walter lappinarn, a „New Yoik Hei-ald Tribunc“-ban, Lipp- mann cikkében utal a nyugateu- rópai, de különösen az angol és francia kormány által vállalt fegyverkezési kötelezettségekre, majd így ir az ezek miatt fellán­golt amerikaellenes hangulat okairól: „Nagy az ellentét aközött, amit a nyugateurópaí népek telje­síteni akarnak tw aközött, ami­nek a sürgőé teljesítésére az ame­rikai katonai és diplomáciai misz. sziők rászorítják őket és amit tér Lippmann — ez az ellentől: az alapvető oka annak a feszült.' Bégnek, amely Nyugat-Európa, ban az egyre növekvő Amerikai ellenességben jut kifejezésre,“ — BELGIUMBAN a LcguióbM öíj nap előtt két mlyos Kányaszeren-', esetlenség iáriZát, amelynek eddig IS halálos áldozaté van. időjá rás jelentés Várható időjárás: felhős, párás,| ködös idő. Többleté äasrasesö, «so-- A legyekben még liavazás. Mérsé­kelt szél. A höiüéa'séklet főleg' as. északi és nyugati raegyékböi carek kedik. A várható napi középhöaiéi- sékiet november 27-én, <$ütertököti Békés és Csongrád «negyekben 4 fok felett, másutt 4 fok alatt lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom