Zala, 1952. augusztus (8. évfolyam, 179-204. szám)

1952-08-01 / 179. szám

miÄC PROLETÁRJAI ££ YES ÜLJETEK ! Farkas Mihály elvtárs üdvözlötávirata a kínai népi felszabadító hadsereg főparancsnokához HtMÜSrita AZ HDP ZAMME6TEI PÄRTBIZOTTSAfiAlSAIt SAPILAPJA Vili, évfolyam 179. szám. Ara 50 fillér 1952. augusztus 1. Péntek jobb politikai munkák, szivósabb harcot az ellenség ellen iizemeiukben Megyénk dolgozó népe, parasz­tok és üzemi munkások nagy lel­kesedéssel készülnek alkotmá­nyunk ünnepére. Terménybeadás­sal és államunk iránti kötele­zettség túlteljesítésével, munka- felajánlásokkal, tervük túlteljesí­tésével mutatják meg. hogy élnek jaz alkotmányunk biztosította jo­gokkal, de vállalják azt a kötele­zettséget is, amely a dolgozók ál­lamában reájuk hárul. Horváth Márton elvtárs a Központi Veze­tőség junius 27-i ülésén foglalko­zót azzal, hogy ne legyünk önelé­gültek, ne pihenjünk meg ered­ményeinken. Munkásosztályunk fujabb sikerei, a termelés frontján való helytállása arra serkentsen •bennünket, hogy sikereinket, fo­kozzuk, ne pedig sikereinket túl­becsülve, elért eredményeink egy pillanatra megtévesszenek. Legje­lentősebb győzelmünk — mon- jdetta Horváth Márton elvtárs — fe dolgozó nép öntudatának fejlő­dés s. Népünk öntudatának fejlő­désében döntő része van pártunk felvilágosító munkájának, lendüle­tesebb, állandóbb, gazdagabban érvelő és erősebben a termelés Jelé forduló agitációnknak. 1 Alkotmányunk ünnepének méltó 'megünneplése valóban akkor lehet igazi, ha üzemeink, vállalataink minden erejüket latbavetik. a pártszervezetek, a szakszerveze­tek a termelés motorjává válnak, és ellenőrzésükkel biztosítják a ánunkaverseny állandó kiszélesité. ssét, a termelési grafikon állandó •emelkedését. Számos üzemünkben énem használják fel a Központi rvkzétöség ülésének beszámolóját, ínem alkalmazzák Horváth Már­ton elvtárs beszédét. A zalaegerszegi ruhagyárban a termelés agitációja visszaesett, holott különösen most a'munka- verseny legnagyobb szakaszában, az alkotmány ünnepére való fel­készüléskor kellene kiszélesíteni át ruhagyárban az elért eredmé­nyeiket túlbecsülték és nem gon­doskodtak arról, hogy sikereiket fokozzák. A jó politikai felvilágo­sító munka, a termelés pártel­lenőrzése és a szemléltető agitáció legfontosabb része a termelékenység fokozásának. Vi­lágosán látható, hogy nem hasz­nálták fel eléggé mindazokat a le­hetőségeket, amelyek rendelkezé­sükre álltak munkájukban. Elég magyarázata ez annak, hogy pártfunkcionáriusaink és szak- iszervezeti vezetőink a könnyebb 'végét fogják meg a dolognak. Horváth Márton elvtárs ezt a kö­vetkezőképpen fejezi ki: ..Sok pártfunkcionáriusunk úgy gondol­kozik, hogy a pártvezetés jó poli­tikája, a helyes párt és állami in­tézkedések. az eddig megszerzett tekintélyünk bizonyos értelemben önmagukért agitálnak. Nem he­lyes az, ha mindez az eredmé­nyekkel való megelégedésben, a helyi politikai munka, lebecsülésél ben nyilvánul meg.“ Az üzemeink­nek fel keil szánolniok az ilyen felfogást és szorosan a pártszer­vezet vezetése mellett kell ered­ményeiket nap, mint nap túlszár­nyalni. Ahol a termelés, a politi­kai nevelőmunka nem jut klfeje- I zés'.e, ott az ellenség' üti fel « te- ' jét, elalszik az éberség és az el­lenség ellen vívott harc. Ahol pe­dig alszik az éberség, ott felüti fejét a jobboldali szociáldemokra­ták mesterkedése Számos üzem­ben találkozunk olyanokkal, akik terjesztik a jobboldali szociálde­mokraták ideológiáját és tudato­san, vagy tudatukon kívül teljes mértékben az ellenség szekerét tolják. Különösen megmutatkozik ‘ez a munka- és bérfegyelem kér­désénél. A Ruhagyárban a mun­kaversenynek nem lehet- megta­lálni a gazdáját. Amikor megkér­dezzük, hogy ki a munkaverseny gazdája, akkor azt válaszolják, hogy mi valamennyien irányítjuk. A belső munkafegyelem kihaszná­lásánál nagy hiányosságok van­nak, mert nem használják ki a dolgozók a termelésre szánt 480 perces munkaidőt-. Vállalásokat tesznek a dolgozók, ugyanakkor nincsen politikai felvilágositó munka, egy-egy dolgozóval való beszélgetés. Az alkotmányunk ünnepére tett vállalások sikere attól függ, ha vállalásainkat ellenőrizzük és jó népnevelömunkán keresztül ser-' kentjük a dolgozókat a magasabb termelési eredmények elérésére. Jó a verseny nyilvánossága a za­laegerszegi Autójavítónál, de sú­lyosabb hiba náluk az, hogy olya­nok is részt vesznek a termelés­ben, akikre nem alapozhatunk. Az Autójavító Vállalat igazgatója, Tanai István elvtárs azt mondja, hogy kevés az üzemben a szak­munkás és ezért ezeket is alkul- mazniok kell. Azt azonban elfe­lejti, hogy a szociáldemokratiz- mus fondorlatosságával az üzem eddigi eredményeit is lerombol­hatja, amely a munkafegyelem meglazitásán keresztül a bér- és táppénzcsalásra úszót, rémhíreket terjeszt és készen áll a szabotázs­ra is. A termelés felívelése érde­kében az Autójavítóban is harcol­janak a belső ellenség ellen, né engedjék meg azt, hogy a későb­biek folyamán a terv gyenge tel­jesítése, a magas selejtszázalék megbúvóul fogadja az ellenséges elemeket. Az ellenség elleni kérlelhetet­len harc, a jobboldali szociálde- mokratizmus leleplezése vala­mennyi üzemi dolgozónak, értel­miséginek és vezetőnek egyaránt legfontosabb feladata. Számtalan­szor bebizonyosodott, ahol a dol­gozók éherek voltak és leleplez­ték a jobboldali szoedemeket, ott a termelésben hatalmas fejlődés mutatkozott és megszűntek mind. azok a hibák, amelyek ■ miatt a termelés gazdasági, poli­tikai színvonalában vissza­esés mutatkozott. De nem­csak a jobboldali szociáldemokra­ták azok. akik igyekeznek akna­munkát végezni, hanem .a kleriká­lis reakció üzemi ügynökei-.is. Az építőipari vállalatoknál., nap-nap után tapasztalhatjuk, hogy jeho- visták és hasonszőrűek .próbálják a termelés menetét gátolni. Föfeladat legyen teliát: üze­meink szélesítsék ki a Szocialista munkaverseny szakaszát. Alkot­mányunk ünnepére a mozgalmak kiszélesítésével, a .minőség foko­A begyűjtésben élenjáróknak átadták as MDP Wegye bizottság versenysásslóit \is -MDP Megyei Bizottsága. ott, elmúlt hetekben versenyre szólította fel megyénk járási pártbi- söltságaU, falusi alapseervesctcit, g c pálló másait és termelőszövetkezeti csoportjait a cséplcs és begyűjtés munkálataira• - * • A felhívás széles visszhangra talált és nagy lendülettel indult meg a verseny a- vándor zászló elnye­réséért, ' , . ' A verseny első szakaszában- járási, pártbizottságaink közül, a le tényei megérdemelteit jutott a ván­dorzászló birtokába. A- csépiés és begyűjtés kezdetétől az élen jártak. Keményen harcolnak azért, hogy já­rásuk elsőként tegyen - eleget a gab onabegyiijtésben hazafias kötelessé! génék­- MDF alapszer-vczeteink közül - a mnralceressturiak végeztek legjobb munkát. Ebben a verseny sza­kaszban ők kapták meg a vándor sú- szlút. A megye gépállomásai közül az orosztonyh a tszos-k közül pedig az egcraracsai „Győzelem' ‘ került az első helyre. v ■ ■■ i ■■ -■■■ ................ " ■ ■ ■ .... —........ » Szilár dítsuk meg első helyünket! A most következő hét a tettek hete legyen! A hét elején a megyék közötti gabenabegyiijtési versenyben to­vábbra-is. megtartottuk az első he­lyet. Versenytársaink Somogy és Vas megyék azonban veszélyezte­tik elsőségünket. Úgy kell dolgoz­nunk, hogy terveinket a cséplés* sei egyídőben teljesítjük. Eddigi eredményeink számtalan helyen azt mutatják, hogy a beg'yüjtés üteme elmaradt a cséplés mögött, amit sürgősen pótolni kell a napi ter­vek tulMj esi t és ével. A globális ér­tékelés .szerint a gabonabegyüjté- si versenyben . a letenyei járás tört az élre. A járás dolgozó pa­rasztjai követ­kezetesen harcol­nak terveik 'tel­jesítéséért- A legjobb eredményt az ái-pabegyüj- fcésbeu érték el, mellyel az eb-ők a járások között. A búza- és rozs- begyűjtésben azonban csak a má­sodik, a zab begyűjtésében pedig a negyedik helyet érték el, Ez azt mutatja, hogy még.nem tettek meg mindent azért, hogy a terv mara­déktalanul teljesítve legyen, hogy az első helyet biztosítsák maguk­nak. Jó eredményt értek el a vágó* marhabeadás teljesítésében. Julius havi tervüket ' túlteljesítették. A sertésbeadási terv leljesitéíében s másodikak. Ez korántsem jelenti azt, hogy napi vagy heti terveiket iteljesiteíiék- A julius havi terv teljesítésében alapos a lemaradás, ami szégyenévé válik a járásnak a jó gabonabegyiijtés mellett. A lenti járás a második helyet fog- alja el. Be­gyűjtési búzából és rozsból a járások között, j =r- ^ 0 eredményei . a a legjobbak Eredményeikkel veszélyeztetik a letenyeiek első helyét. Azonban fokozni kell az. árpe és zab be gyűjtési terveik teljesítését:, mely­ben a harmadik helyen vannak. A népnevelők mondják el Cseytala kos és Csömödér községek példá­ját, melyek becsületes munkájuk után megkapták a szabadpiaci ér­tékesítés jogát. A gabonabegyüjlésben 3. járás megérdemli a második helyei, azon­ban a sertés-, vágómarha*, tojás­os. haxoiafjJűJíadáí^ teljesité seben' hátráltatják a melgve t.ei:- ' jésitését. A népnevelők a gabona- begy üjléssel egyidejűleg mozgó,sit sanak a terv minden ágának telje sítésére. A községi tanácsok gon­doskodjanak a tervek maradékta­lan végrehajtásáról és a gabonabe gyűjtés mellett se feledkezzenek meg a sertésbeadásról.- A zalaeger­szegi járás .___biztosan ' tartja a 'tj harmadik helyet. Ár­pából a második, búzából és rozs­ból a harmadik. A hátralékok felszámolásával és napi terveik tel­jesítésével, a cséplés ütemének meggyorsításával harcoljanak kö­vetkezetesebben megyénk első he­lyének megtartásáért, A sertés- és tojás beadási tervek teljesítésében az elsők a járások között, mig a baromfiban második, a vágómflrhabeadási terv teljesíté­sében pedig harmadik helyen álla­nak. A járás eredményei alapján megszerezheti az első helyet. Sok­kal következetesebben kell harcol- mok a terv teljesítéséért. A ser­tésbeadásban elért első helyük s?m a legjobb munkáról tanúskodik, mert julius havi tervüket gyengén teljesítették­#1 Negyedik a zalasZentgrótj járás, Búzából, rozsból és árpából a ne* gyedík helyen, a zabbeadásból pe­dig az első helyen van. A zaiaizentgróti járás alapo­san lemaradt a legszebb feladat megoldásában, a gabonabegyüjtési ’tervek teljesítésében. Ilyen ered menyekkel nem lesznek méltók a vidám- .vásár megrendezésére, mely­re oly szeretettel készülnek, A népnevelőknek ezekben a napokban a legjobb tudásuk é>s erejük szerin.1 kell dolgozni. Minden egyes dolgo­zó paraszttal meg kell beszélni a. terv teljesítését. Nem jobbak eredményeik a hí* zo>tjtserté'-begyüjtésbei sem: juliu* havi tervüket eddig 52 százalékra teljesítették. A baromfi- és tojás- beadásban azonban jók az ered­ményeik. A zalaszenfgrót'i járás ré­széről már hangzott el ígéret, ho­gyan fogják megjavítani munkáju­kat. A most elkövetkező hét í®* gyen a'tettek hete! A nagyka­nizsai já­rásban a leggyen­gébb a nép­nevelőmunka, gyengék a gabonabe- gyüjités eredményei is. Búzából, rozsból alig haladták meg a terv 40 százalékát s az árpa és zab be­gyűjtésével sem dicsekedhetnek. Megyénk az első helyen halad az országos versenyben. Ebben az élenhalaidó járásoknak vannak ér­demei. A nagykanizsai járás ered­ményei gátlói & • veszélyeztetői győ­zelmeinknek. Érezzék a járásban azt a felelősséget, mely a békéért fo­lyó harcban számukra jutott, ja­vítsák meg eredményeiket, jussanak a járások közötti verseny elsői kö­Az épülő Zalaegerszeg Zalaegerszegen megkezdték egy uj, kétemeletes munkáslakás épí­tését, A -lakás 14 lakószobából für­dőszobából és. á melléképületekből áll. A korszerű, összkomfortos la­kás korszerű- technikai : felszerelé­sekkel lesz ellátva - Az építkezés kü­lönbözik az eddigi tervezésektől, mert a szomszédos épületekhez fog ha­sonlítani. Tervezete ’ barokk-stílusú lesz. Az épületben minden család­nak két tágas szoba jut. A földszin­ten nagy' üzlethelyiség' lesz, ahol a város legnagyobb kereskedelmi boltja lesz. A nnmkáslakást a mi gyei Tatarozó Vállalat építi. a átadási határidő december. öO. Tatarozó V általat dolgozói, ezen a épületen végzik az első tervmunkr jukat. Minden egyes munkai'oly, mat szorosan kapcsolódik egymás hoz és nem tesz határidötiülépé Az építkezés munkáiból jelentőse kiveszik részüket a nyári szabad ságukat töltő középiskolások i*. zásával és a termelékenység eme­lésével készüljenek. Ne feledkez­zenek meg az ellenség elleni harc­ról, hanem éberségükkel leplezzék le és távolítsák el soraikból a nem odavalókat. Bizonyos, ha jó politi. kai munkát végeznek és nem pi­hennek meg; babéraikon, kiváló eredményeket érnek el alkotmá­nyunk tiszteletére indított munka- versenyben. Munkájuk eredménye lesz, hogy túlteljesítik tervi)

Next

/
Oldalképek
Tartalom