Zala, 1952. augusztus (8. évfolyam, 179-204. szám)

1952-08-01 / 179. szám

Hamson előre kidolgozott tervek szerint juttatta zsákutcába a teljes küldöttségek zárt üléseit — az 99UJ Kína“ különtudősitójának kommentárja Keazon- Az ,/Uj Kína“ hírügy­nökség különtudósitója írja: Harrison, nyomban a zárt illések megszűnte után kiprovokálta a ple­náris ülések egyhetes megszakítá­sát. Eljárása szerves része azoknak az általános terveknek, amelyekkel Washington halogatni és meghiúsí­tani akarja a több mint egy éve folyó fegyverszüneti tárgyalásokat. Amikor Harrison a teljes küldött­ségek első zárt ülésén megjelent, irattáskájában olyan tervet hozott magával, amelyről már előre tudta, hogy lehetetlenné teszi a . hadifo­goly-hazat elépítés kérdésének rende­zését. A terv a következő négy főbb pontból állott: 1. Az amerikai őrizetben lévő ha­difoglyok több mint felének — első­sorban a kínai népi önkéntesek fog­ságba esett harcosainak — vissza­tartása. 2. Egyoldalú rendelkezés a koreai és kínai hadifoglyokkal, hogy Csang Kai-Sek és Li Szin Man ke­zére játsszák őket. 3- Provokációk a tárgyal ásátron kívül: nagyszabású terrortámadá­sok Phenjan polgári lakossága, va­lamint a Jalu-menti békés célpontok ellen, lci/nai városok lombáeása és géppuskázása, fenyegető haditenge­részeti akciók a kínai part-ők előtt. 4. Kihívó provokációk a fegyver­szüneti tárgyalások megszakítására, hogy azok hosszú időn át szünetel­jenek és végül is meghiúsuljanak. Az amerikai hírügynökségek je­lentéseikben lekicsinyelték azt a tényt, hogy a zárt üléseken nyom­ban létrejöhetett volna a teljes megállapodás, ha az amerikaiak az általuk hazatelepítendő hadifog­lyok számát megközelítően 116.000 főben állapították volna meg és ez a szám magában foglalta volna a kínai népi önkéntesek fogságba esett 20.000 harcosát. Ham ír tá­bornok hangsúlyozta: az amerikai küldöttek ezt a valóságnak megfele­lő számol a hadifogoly-névsorokon ellenőrizhették volna. Harrison azonban nem volt hajlandó tárgyal­ni a kérdés rendezéséről, cs otthagy­ta a tárgyalósátrat­Keszoni . megfigyelők rámutat­nak: Harrison azzal, hogy otthagy­ta a panmindzsoni tárgyalósátrat, minden kétséget kizáróan beismer­te, mennyire tarthatatlan c, hadifog­lyak visszatartására irányuló ameri­kai követelés, Harrison negyedik megfutamodása a tárgyalóasztaltól egybeesik a Nemzetközi Vöröskereszt Torontó­ban folyó értekezletével. Az ameri­kaiak egyrészről egyoldalúan meg­szakítják a fegyverszüneti egyez­mény létrejöttének útjában álló egyetlen kérdés megvitatását, más­részről pedig a Nemzetközi Vörös- kereszt torontoi értekezletén azon mesterkednek, hogy lehetetlenné te; gyék a hadifoglyok irányában a genfi konvenció által megkövetelt emberséges bánásmód kérdésének megtárgyalását. A Szpvjetiiuió képviselője leleplezte a Vöröskereszt úgynevezett nemzetközi bizottságának bűnös tevékenységét Toronto (TASzSz) Julius 20-én Torontóban a Nemzetközi Vörös- kereszt értekezlete- albizottságai üléseztek Az általános bizottság, bam a Vöröskereszt úgynevezett nemzetközi bizottságának jelenté­sét vitatták meg. A bizottság jelentésiének vitája során Szlavin, a szovjet Vöröske­reszt küldöttségének vezetője fel­szólalt az ellen, hogy a 19 svájci állampolgárból álló bizottságot nemzetközi szervezetet megillető funkciókkal és jogokkal ruházzák fel. . Szla vin leleplezte, hogy a máso­dik világháborúban, amikor mil­liók pusztultak el az ártatlan la­kosággal, hadifoglyokkal, bete­gekkel, sebesültekkel, öregekkel, nőkkel és gyermekekkel szemben elkövetett példa nélkül álló ge- gyetlenségek miatt, a Vöröske­reszt úgynevezett nemzetközi bi­zottsága semmit sem tett a gyüj- tötáborok és a hitlerista kinzó­kamrák sokmillió áldozata meg­mentésének érdekében. Szlavin leleplezte azt is, hogy a „nemzet­közi bizottság“ a koreai háború­ban is az amerikai agresszorok érdekeit szolgálja ki. A Kínai Népköztársaság Vörös- keresztje küldöttségének vezetője, továbbá a csehszlovák és a len­gyel Vöröskereszt képviselői szá­mos tényt soroltak fel, amely feltárja a „nemzetközi bizottság“ igazi arculatát. Élénk megvitatás után a „nemzetközi bizottság“ képviselői nem tudták megcáfolni a felsorolt tényeket. Ezután az elnök, a francia Vö­röskereszt képviselője váratlanul kijelentette, hogy lezárja a vitát és sietve áttért a szavazásra. Az imperialista szavazóg^pe- zst ismét működésbe lépett és az értekezlet 42 szavazattal 20' elle­nében jóváhagyta a bizottság je­lentését. Mintegy 20 küldött nem vett részt a szavazásban. Az amerikai légierők továbbra is kíméletlenül bombázzák Korea békés városait és faltait Phenjan (TASzSz), A Koreai Központi .Távirati Iroda beszámol arról, hogy az amerikai légikalózok állandó és kíméletlen bombatáma­dásokat, intéznek a hátország ellen. Julius 16’án 48 amerikai repü­lőgép támadta Kovonia körzetét Dél-Hamgen tartományban. A re­pülőgépek több mint 200 bombát dobtak le. A támadás következté­ben sok parasztház rombadőlt és sok polgári lakos meghalt. Julius 18'án az amerikai repülő­gépek 5 órán keresztül bombázták és lőtték Csonphen körzetének fal­vai!, ugyancsak Dél-Hamgen tar­tományban összesen mintegy 400 bombát dobtak le. Az amerikaiak 230 parasztházat rombadöntötíek és sok parasztot meggyilkollak. Az amerikai repülőgépek állan­dóan bombázták és lőtték a földe­ken dolgozó parasztokat és a ten­geren lévő halászokat is. A „Daily Express“ a balkáni militarista tömbről és az Albánia ellen irányuló mesterkedésekről London (MTI). A .Daily Ex­press" Athénbe küldött tudósítója megírja, hogy a fasiszta Tito-khkk ‘•hajlandó közös védelmi tervről ve­zérkari megbeszéléseket kezdeni a görögökkel és törökökkel“. Sajnál­kozik azonban, hogy az atlanti tömb keletföklk özitengeri terve- zőiitek imperialista ellentétei kés­leltetik a balkáni katonai tömb megteremtését. „A féltékenység, a gyanakvás és a koordinálás durva hiánya — Írja — kettéosztotta a nyugati tábort. A görögök és ju- goszlávok végtelenül bizalmatlanok Olaszország iránt albániai törekvé­sei miatt”. A .Daily Express“ tudósítója azt is elfecsegi, hogy az Egyesült Ál­2 Pé®t«k, 1052 aug, L ~ lamok nemcsak Titol, hanem olaszokat is támogatja Albánia el len irányuló mesterkedéseikben „Az olaszok meg akarják vetni í lábukat a Balkánon- Az ugyneve zetf szabad albán bizottság, amel\ hidegháborút folytai az albán kor mány ellen, az amerikaiak álta támogatott szervezel. Ez a bízott ság olasz repülőgépeket bérelt, olag: pilótákat szerződtetett és olas; repülőtereket használ" — Írja < tudósitó, A HŐMÉRSÉKLET ALIG VÁLTOZIK Várható időjárás pénteken estig Kisebb felhöátvonuláisok, valószínű leg eső nélkül. Mérsékelt szél. A. hőmérséklet alig változik. Várha1 ó hőmérsékleti értékek a: orízág területére: pénteken réggé 13—16, délben 28—31 fok között­LEGÚJABB HÍREK — A BOLGÁR KÜLÜGYMI­NISZTÉRIUM jegyzékben tiltako­zóig a szófiai jugoszláv nagykövet­ségen, mert a jugoszláv hatóságok rendszeresen incidenseket igyekez­nek kiprovokálni bolgár polgári személyekkel és hatósági szervek­kel szemben. — GROW tábornokot, az USA volt moszkvai katonai attaséját hadbíróság elé állították, szigorú megrovásban részesítették és 6 hó­napra felfüggesztették parancsnoki tisztségétől, mert a tábornok fel- jegyzése, amelyek leleplezték az amerikai imperialisták kémtevé­kenységét, a sajtóban nyilvános* ságra kerültek. — PABLO NERUDA, az ismert chilei költő, aki négy éve szám­űzetésben él, rövidesen visszatér hazájába. A nép kitörő lelkese­déssel fogadta a hírt, s követeli a chilei belügyminisztériumtól, ad­jon biztosítékot Neruda számára. — M. DALE A, a Re mán Nép- köztársaság rendkívüli és megha­talmazott nagykövete Moszkvában átnyújtotta megbízólevelét Sver- nyiknek, ai Legfelső Tanács Elnök- sége elnökének. — A NÉMET DEMOKRATIKUS Köztársaságból 70 t>ai£u küldöttség: dolgozó parasztok, kiváló mezőgaz­dasági munkások, agronómusok és tr&ktöristák. négyhetes tanulmány­útra utazott a Szovjetunióba.-— AZ IRÁNI anyakirálynő és Asraf hercegnő, a sah nővére az Egyesült Államokba utazik. — A PLOVDIVI (Bulgária) XV. nemzetközi vásárra eddig már 100 kapitalista országbeli válla­lat jelentette be részvételét. A vá­sár augusztus 31-től szeptember 14-ig tart. _ A SZOVJET VASUTASOK munkaversennycl készülnek aug. 3-ra, a vasutas napra. A fütöhá- zakban és állomásokon előadáso­kat tartanak a szovjet vasúti köz. lékedé« rohamos fejlődéséről, a vasúti technika kiemelkedő vív­mányairól és a Sztálin-dijas vas­utasok munkájáról. NA Ci Y NY EREMÉN YEK A 30. FOGADÁSI HÉTEN! 11 találat — 13.387 forint 50 f. 10 találat — 608 forint 75 f. 9 találat — 76 forint 25 f. EZZEL A HÉTTEL INDUL AZ AUGUSZTUSI VIGASZDIJ. TOTÖZZON, nyerhet ! Farkas libáin elitárs miimin. bonvedeltDi liiisitr Mlöiávúafa a kínai népi feltzabaditú hadsereg foparanlm Csu Te elvtársnak, a kínai népi felszabadító hadsereg főparancsnokának Peking A kínai népi felszabadító hadsereg fennállásának 25. évfordu­lója alkalmából a magam és a magyar néphadsereg nevében forró üdvözletemet küldöm önnek és a kínai népi felszabadító Iiadsereg; minden harcosának, tisztjének és tábornokának. Kívánom, hogy a hős kinai népi felszabadító hadsereg a kina! nép bölcs vezére, Mao Ce Tung elvtárs vezetése alatt tovább fej-; lődjék, újabb sikereket érjen el a kinai nép békés épitőmunkájának megvédése és a nagy Sztálin vezette béketábor további erősödései érdekében. Budapest, 1952. évi julius hó 3I-én. FARKAS MIHÁLY vezérezredes, a Magyar Népköztársaság honvédelmi miniszteréj A Lenin-csatorna hajóforgalmának első napjai Moszkva (TASzSz). A Lenincsa- tornán mindkét irányból egymást követik a személy és teherszállító hajók. A Volga-menti kerületekben donyeci 6zenet és kubányi búzát szállítanak a hajókaravánok, a Vol­ga vidékéről pedig fát és egyéb szállítmányokat visznek a Donyec medencébe, A csatornán halad Sztálingrád felé két nagyteljesítményű fö’dgzi- vattyuhajó. Ezeket a földszivattyu­kat, amelyek eddig Kalács kör* nyékén dolgoztak, a sztálingrádi vizierömü építkezésénél álli* jáÜ munkába. A rendszeres hajóforgalom első napjai megmutatták, hogy a Lenin- csatorna hajósai jól állják meg helyüket. A hajók késés nélkül hai ladnak a csatornán és menetrend' szerint érkeznek rendeltetési he* lyükre. A zsilipek pontosan éí gyorsafa működnek­NAGYSZERŰ TERMÉSEREDMÉNYEKET ÉRTEK EL KELET-KINA ÁLLAMI GAZDASÁGAIBAN Sanghaj (Uj Kina) Kelet-Kina 398 megyéje közül 354-ben műkö­dik állami gazdaság. Az állami gazdaságok földterülete 38.000 hektár. Az állami gazdaságok eredmé­nyei a búzatermesztésben átlago­san 10 százalékkal haladták meg a környező parasztgazdaságok eredményeit. Az Észak Kiangszu tartománybeli „Ttingsin" állami gazdaságban a buza terméshozam ma 76 százalékkal szárnyalta túl a szomszédos egyéni gazdaságok: terméseredményeit. Sok állami gazdaság a korszerű mezőgazdasági munkamódszere^ iskolájává vált A fejlett mező- gazdasági technikát 7500 csoporté ban több mint 54.000 dolgozó pam raszt tanúimányozza.-r-ZSC.. .íitri Harry Pollit! elvtárs felhívása London (MTI) Harry Polliit e^v‘ társ, az Angol Kommunista Párt főtitkára nyilatkozatban hívta fel a kommunista párt tagjait és a béke többi hívét, hogy keressék fel a képviselőket csütörtökön a parlament folyosóin ás követeljék, hegy szavazzanak a bonni egyez­mények ratifikálása ellen, „Ez az angol nép élet-halál kér­dése. A kormány követeli a par­lamenttől — mutat rá a nyilatko­zat —, hogy járuljon hozzá Német­ország további kettéosztásához és azoknak a náci militaristáknak a felfegyverzéséhez, akik a máíodia világháború borzalma? véráldozata Ej szenvedéseit és nyomorúságát okoz­ták. Azt várják, hogy a háborúban rommá bombázott angol városok' népe némán nézze, miként teremtik újjá a náci légihaderőt és képezik ki pilótáit Angliában. Az angol nép haraggal és fel** náborodásíal követelje parlament] képviselőinek segítségét! Küldött-1 ségsL biztosítsanak minden képvU seiet, hogy választóik támogatják őket, ha a ratifikálás ellen íza- váznak, de ellenkező esetben megj buktatják őket“. Julius 19 és 24 között 124 amerikai repülőgép sértette meg Kina légiterét Peking (TASzSz) Az „Uj Kina“ hírügynökség jelenti: az amerikai repülőgépek továbbra is behatol­nak Északkelet-Kina légiterébe Julius 19-töl 24-ig Kina légiterét 124 amerikai repülőgép sértette meg. Julius 19-én két amerikai repü­lőgép, 20-án 32, julius 21-én 35, julius 22-én 3, 24-én pedig 52 amerikai repülőgép 13 csoportban behatolt Kin.a légiterébe és felde­rítést végzett. Az amerikai agvesszőrok, akik huzzák-halasztják a koreai fegy­verszüneti tárgyalásokat — írja a továbbiakban a hírügynökség jelentése — továbbra is barbárul bombázzák a Jalu-folyómenti vi- zierömüvekot és Phenjant, Julius 11-én az amerikai légierő behatolt Antung város légitevébe. Az amerikai légierő géppuskázása következtében 52 kinai lakós meg. halt, vagy megsebesült. Az ame­rikai tábornokok azt remélik, hogy ezek a durva agresszív lépé­sek, amelyeket ök „katonai nyo­másnak“ neveznek, megfélemlít­hetik a koreai és kinai népet és lehetőséget annak az amerikaiak­nak arra, hogy megkapják azt, amit nem tudtak elérni a pan- nündzsoni értekezleten. Amint it­teni megfigyelők rámutattak. r£ koreai háború és a fegyverszüneti tárgyalások bebizonyították, hogy; a koreai és a kinai népet soha sem lehet leigázni. Clark hely­zete semmivel sem jobb, ihinö elődjeié. „A katonai nyomás“,, amint ezt az amerikai tábornokok: értik, nem más, mint borzalmas! bűn, amely a legtervszerütienebb bombázásokban, Kina elleni légi­támadásokban és kinai állampol­gárok meggyilkolásában jut kife.i jezésre. Ezek a bűnök csak fokozz hatják a koreai és kinai nép gyű­löletét az amerikai agresszorok iránt. Az amerikai agresszorok bűnhődni fognak ezekért a gaz­tettekért. — EGYIPTOMBAN Ali Maher, miniszterek ök megszüntette a »pa­sa“ és .bej" címeket, mert ezeket a király adományozta. — a bécsi béketanács kibővített ülést tartott amelyen, felszólították a béke bécsi híveit: fokozottan küzdjenek az öthatalmi békeeg^ezaiMiy megkötéséért-

Next

/
Oldalképek
Tartalom