Zala, 1952. július (8. évfolyam, 152-178. szám)

1952-07-01 / 152. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! \ A? MDP Központi Vezetőségének ülése Koreai harcosok levele a magyar dolgozókhoz AZ MDP ZAL1MEGI £11 pABTBlZOTTSAftAWAK NAPILAPJA Vili. évfolyam 152. szám. Ara 50 fillér 1952. julius 1. Kedd A HELYI IPARI ÉS VÁROSGAZDASÁGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KONFERENCIÁJA ELÉ „Kisipari szövetkezeti mozgal­munk két év óta lényegileg egy­helyben topog és helyi iparunk, tehát túlnyomórészt helyi nyers­anyagokat feldolgozó és helyt szükségletek kielégítésére hiva­tott, a tanácsoknak alárendelt ipar is még gyermekcipőben jár" _ mondotta Gerö élvtárs pártunk II . kongresszusán. Pártunk világosan megjelölte a helyi ipaiv vállalatok feladatait, azonban ezek a feladatok külön­böző okok és körülmények foly­tán csak részben valósultak meg. A megyei tanács irányítása alá tartozó helyi ipari vállalatok ter­melési értekezletén számos olyan hiányosság került felszínre, ame­lyeket jobb szervezéssel, körülte­kintőbb irányítással ki lehetett volna küszöbölni. Jellemző ezekre a vállalatokra, Jiogy szakszervezeteik tevékeny­sége nagyon is szűk térre korlá­tozódott. Ä versenyszervezés Is ■— éppen a szakszervezetek hiá­nyos munkája folytán — vonta­tott volt, ami természetesen lé­nyegesen hátráltatta a tervtelje- isitést. Mi volt az oka, hogy a helyi ipari vállalatok szakszervezetei nem töltötték be a kívánt mér­tékben hivatásukat? Az ok egy­szerűen az volt, hogy a helyi ipari minisztériumhoz tartozó vállalatok 13 szakszervezetre ta­gozódtak. Nem volt meg az egységes irányítás. Ennek hát­rányos voltát világosan mutatja az az eset is, amely a zalaeger­szegi Autójavító Vállalatnál ját­szódott le a koreai békemüszak szervezése — helyesebben: nem ■szervezése alkalmával. Amikor érdeklődtünk, hogy a tezakszervezet tett-e már valamit a békemüszakkal kapcsolatban, 33eke József,, az üzemi bizottság elnöke azt válaszolta, hogy még semmit sem tettek, mert meg kell várniok a Vasas Szakszervezet intézkedését Itt csak egyetlen példára mu­tattunk rá a sok közül, de ebből (az egy példából is levonhatjuk a tanulságot. Pártunk már rég felismerte a {helyi ipari vállalatoknál mutat. Ekozó hiányosságokat és megke- beste a hiányosságok okát is. pppen ezért örömmel engedett a "dolgozók kérésének, s lehetővé stette a Helyi Ipari és Városgaz- Stíaságl Dolgozók Szakszervezeté­nek megalakulását. A Szakszer­vezetek Országos Tanácsa Elnök, ségének határozata rámutat az uj szakszervezet fontosságára. Népi demokráciánk gyors fejlő­dése megköveteli a helyi ipari Vállalatok erősítését. „Ami a helyi ipart illeti — mondotta Gerö elvtárs pártunk H. kongresszusán tartott beszá­molójában — itt a helyi taná­csok létrehozása, számos gazda­sági tevékenység fokozatos át­adása a helyi tanácsoknak és a helyi ipari igazgatóságok megte. remtése kell, hogy jelentős mér­tékben meggyorsítsa a fejlődést. A szovjet tapasztalatok alapján hazánkban is megalakítottuk a helyi ipari minisztériumot, amelynek feladata a helyi ipar fejlesztése. A helyi ipar feladata, hogy a dolgozókat a maga sajátos ipar­cikkeivel ellássa s az élet min­dennapos szükségleteit kielégítse, a termelt áruk minőségének meg­javításával, a hulladékanyag gazdaságos felhasználásával, ál­talában termelésével segitse a gyáripart. A helyi ipari minisztérium, il­letve tanácsok megalakulása óta a helyi ipar nagyot fejlődött, en nek ellenére mégsem sikerült, a dolgozók igényeit kielégíteni mert az emelkedő életszínvonal következtében az igényék nőve kedtek és a vásárlóképesség foko zódott, másrészt a magánszektor ból a helyi ipari vállalatokhoz került gépek a magániparbar folytatott rablógazdálkodás kö vetkeztében leromlott állapotban voltak és nem feleltek meg a szo­cialista termelés követelményei­nek. A tervtörvény pontosan meg szabja, milyen feladatokat kel1 megvalósitaniok a helyi ipari vállalatoknak. A megnövekedőt! feladatok tehát szükségessé te szik, hogy a jelenleg még mutat kozó hiányosságokat a legrövi debb időn belül megszüntessük ötéves tervünk célkitűzései nem kis részben érintik a helyi ipari vállalatokat Itt meg kell emli tenünk az anyagellátást. A helyi ipari vállalatok az anyaggal való takarékoskodással, a selejtanya- gok észszerű felhasználásával nagy mértékben elősegíthetik népgaz daságunk erősödését. A zalaegerszegi Autójavító Vállalat majdnem kizárólag sc- lejtanyagból dolgozik. Olyan anyagokat használnak fel, ame­lyek más, nagyobb vállalatoknál csak mint hulladék jöhetnek szá­mításba. Ugyanezeket elmondhatnánk a nagykanizsai Vasöntöde és Gép­javító Vállalatról is. Emiéi a vállalatnál azonban azt is meg kell említenünk, hogy nemcsak a hulladékfelhasználásnál, hanem termelvényei sajátosságánál fogv,a is olyan helyet tölt be, mely szervesen illeszkedik gyár­iparunk országos tervéhez, A számtalan, kisebb-nagyobb és különböző öntvény, amely eb­ben az üzemben készül, a nagy gyárak munkáját hátráltatná s mégis csak késve jutna a meg­rendelőkhöz. A népi demokratikus országok­ban, igy hazánkban is fontos he­lyet foglal el a város- és község­gazdálkodás megszervezése. Ide­tartoznak a viz- és csatornamü­vek, fürdők, kertészetek, köztisz­tasági hivatalok, stb. Mindezek a dolgozók szükségleteit, a dol­gozók életének egészségesebbé, szebbétételét vannak hivatva ki­elégíteni. Ahhoz, hogy a helyi ipari vál­lalatok egyre növekvő feladatai­kat megvalósítsák, szükségessé vált egy olyan szervnek a létre­hozása, amely hatékony segítsé­get nyújt a nehézségek legyőzésé­re és a munka szervezettségének biztosítására. A helyi ipari vál­lalatoknál úgy-ahogy eddig is dolgozott a szakszervezet, de amig ezek a vállalatok egysége­sen a megyei tanács irányítása alá tartoztak, szakszervezeti vo­nalon szétágaztak és ez a szét­ágazna rányomta bélyegét a munkára és a munkaversenyekre Kútfej szövetkezeti község a begyűjtéssel is a bekét védi 'A jugoszláv halár hőseiében lévő Kútfej szövetkezeti község az első negyedévben az utolsók között volt a begyűjtési terv teljesítésé­ben. Az egyik falugyűlésen aztán felszólalt Vcgh György 2 holdas dolgozó paraszt és a kővetkezőket mondta: „Tőlünk alig egy kilométer­re a békéért harcolnálc az olajüze­mek dolgozói a több olajtermeléssel. Meg kell nekünk is mutatni, hogy méltók vagyunk hozzájuk. Tízért én az egész évi begyűjtési kötelezett­ségemnek a gabona kivételével jú­lius 1-ig eleget teszek.“ Vcgh György 2 holdas dolgozó paraszt be­váltotta Ígéretét. Junius 25-án egész évi tojás- és baromfibeadását teljesí­tette, adóját rendezte és egy hizott- sertést adott be. Az addig üresen lévő békehi/radó táblára elsőnek került fel a neve, majd egymásután sorakoztak fel .a jól teljesítő dolgozó parasztok nevei. Az elmaradók is igyekeznek, hogy nevülc a táblára kerüljön. Az „Alkotmány'’ hármas típusú tszcs 6 darab hizottsertcs beadásával ma­radt el, de hogy elmaradásukat be­hozzák, 10 darab sertést hizlalnak expresszhizlalással. Az igyekezetüknélc meg is lett az eredménye. A község dolgozó pa­rasztjai elmondhatják, hogy a be­gyűjtési kötelezettségül! teljesítésé­vel is a bekéi védik, mert a félévi kötelezettségüknek tojásból 107, ba­romfiból 102, hízott sertésből 110 vágómarhából '92, adóból 122 száza­lékra tettek eleget, mellyel az elsők közé küzdöttek fel magukat. fl nagykanizsai járás termeiöcsoportjai élenjárnak a tarlóhántásban és másodvetésben A nagykanizsai járásban láttak hozzá elsőnek az árpa aratásá­hoz a termelőcsoportok. Az ara­tással egyidöben megkezdték a tarlóhántást, majd a csépléssel egyidöben a másodvetést is. A miháldi termelőcsoport már vég­zett a csépléssel is. Átlag 16 má­zsa ősziárpájuk termett holdan­ként, míg az egyéni gazdák I) mázsa termésre számítanak. A szepetneki termelőcso­port előesiráztatva vetett 30 hold nyári burgonyája már kikelt é» megkezdték a kapálást. A já­rás többi termelőcsoportjában is junius 27-ig 150 hold nyári ülte- tésü burgonyát és egyéb másod­növényt vetettek el. Helyesen szervezték a munká­jukat, melynek eredménye, hogy az aratás befejezésével egyidöben végeznek a tarlóhántással és igy példát mutatnak Zala megye töb­bi termelőcsoportjának. Zala- szentbalázs szövetkezeti község­ben julius 2-ig befejezik a bibor- liere, repce és ősziárpa tarlólián- tását. Bseqyuk gyorscsépléssel 7 óra alatt 3 vagon gabona Gépállomásaink kiváló eredmé­nyeket: érnek el a megindult csép- lésben a Bregyuk-módszer alkal­mazásával. Az alsófakosi állami gazdaságban 7 óra alatt 3 vagon gabonát csépeltek el — egy óra alatt 43 mázsát. fl zalaegerszegi járásbíróság a tavaszi munkák elvégzését szabotáló kulákokat ítélt el Dolgozó parasztságunk lendületes harcot végzett a tavaszi munkák elvégzéséért és a többtermelésért. Dolgozó parasztságunk tudja, hogy a többtermelést csak a jó talaj mű­veléssel és növényápolással lehet elérni, minden igyekezetével azon van, hogy a kapásnövenyeket há­romszor, sőt négyszer megkapálja. Máskép gondolkodnak a kulákok. Tudják, hogy népi demokráciánk­nak jelentős kárt okozhatnak, ha a munkák szabotálásával termésered­ményüket csökkentik. Ilyen kártevő célzat kisérte ifj. Boncz András és Ferine Károly bocföldei kulákokat is, amikor ve- teményeiket nem kapálták meg. Népi demokráciánk bírósága nem hagyhatja büntetlenül az ilyen mun­kát szabotáló cselekményeket, ezért ifj. Boncz András kulákot 720 néjfysziögöl szerződéses cukorrépa megkapálásának elmulasztásáért 6 hónapi börtönre, 1000 forint pénz­büntetésre, 500 forint értékű vagyon­elkobzásra és 2 évi közügyektül való eltiltásra. Ferine Károlyt, aki 1200 négyszögöl napraforgót még egyál­talán nem kapált meg, 7 havi bör­tönre, 100 forint pénzbüntetésre, 500 forint értékű vagyonelkobzásra és 2 évre a közügyektől való eltiltásra ítélte. Az államügyészség mindkét sza­botáló kukákkal szemben a büntetés végrehajtását azonnal foganatba vette. A dolgozó nép védelme érde­kében azonnal lesújt minden olyan cselekmény elkövetőjére, aki ellensé­ges magatartásával a szocializmus építését gátolni akarja. A Zala meggyei úttörőcsapat- iczctők tanfolyamon készülnek a nyári nt törő foglalkoz­tatásra A Zala megyei úttörő csapatve­zetők kétlutes tanfolyamon vesz­nek részi Budapesten, ahol felké­szülnek a nyári táborozások leve­zetésére, az úttörőcsapatok foglal­koztatására, melyek szorosan kap. osolíódnak a nyári mezőgazdasági munkák megscgitésével is. A csa­patvezetők a tanfolyamról távirat­ban köszöntötték Rákosi elvtársat: ■ Drága Rákosi elvtárs! Zala me­gye úttörő csapatvezető pedagógu­sai forró szeretettel köszönjük, hogy a csapatvezetői-tanfolyamon szer­zett tudásunkat kibővítve nagyobb lelkesedéssel végezhetjük munkán­kat szocialista hazánk felépítésé­ben“. DICSŐSÉGTÁBLA MAUTNER KÁROLY molnári dolgozó paraszt félévi beadásának ba. romfiból 180, tojásból 120 százalékra tett eleget. HAJDÚ GYÖRGY a rédicsi begyűjtési állandóbizottság elnöke, 5 holdas dolgozó paraszt tojásbeadását agész évre teljesiteiie, baromfibeadását a háromnegyed évit, adóját mindenkor pontosan kifizeti. Jó munkájáén és a beadásáért a községi tanács könyvjutalomban részesítette. Maga kérte, hogy a tanács ütemezzen be részére egy sertést hogy ő is hozzájáruljon közsé­ge tervleljesitéséhez. ANTI ISTVÁNNÉ 4 holdas bődéi dolgozó parasztasszony 1 sertést adott be határidő előtt, tojásbeadását egész évre, baromfibeadását háromnegyed évre teljesiteiie, az adófizetésben élenjár, tejbeadási kötelezettségét is tulteljesitelte. .4 ZALAEGERSZEGI ■■Dicsőség Sztálinnak"-tsz a kukorica második kapálását 100, harmadik kapálását 150, burgonya másodszori töhögetését 100, biboraratását 100, repce aratását 100, ösziárpa aratását 100 százalékra elvé­gezte. TAKÁCS SÁNDOR 6 holdas zalalövői dolgozó paraszt tojásból, ba­romfiból 120, szénából 130 százalékra teljesítette beadási kötelezettségét. is. Majdnem mindegyik helyi ipari vállalatnál lemaradtak a tervteljesitéssel. Ennek az oka elsősorban is az volt, hogy a szakszervezet nem úgy látta c.* feladatát, mint kellett volna Éppen a Vasöntödénél hangzott el tAz a kijelentés,, hogy a munka­verseny lendületet vett ugyan, de ez nem a szakszervezetnek, ha­nem a pártcsoport jó munkájá­nak köszönhető. Vájjon kinek a feladata a munkaversenyek szervezése? A szakszervezeté. Nemcsak a vas- öntödénél, hanem a többi hasonló vállalatnál i3 megmutatko­zott a szakszervezetek helytelen, elégtelen munkájából származó hiányosság. A hibák gyökere, a fő ok ott volt, hogy ezek a vál­lalatok szakszervezetileg 13 kü­lönböző helyre tartoztak. Julius 6-án tartják a Szakszer­vezetek Megyei Tanácsánál a megalakítandó „Helyi Ipari és Városgazdasági Dolgozók Szak- szervezetének“ konferenciáját. A dolgozókra vár a feladat, hogy olyan szakszervezeti vezetőket válasszanak, akik majd szívósan és becsületesen harcolnak érde­keikért, akik szívügyüknek tart­ják a heljni ipari vállalatok előtt álló feladatok megvalósítását, akik jó munkájukkal az uj szak- szervezetnek tekintélyt és meg­becsülést szereznek. Azok* a ve­zetők pedig, akiket a dolgozók bizalma a szakszervezet élére ál­lít, okuljanak az eddigi hiányos­ságokból s mutassák meg. mit jelent a szakszervezet jő munká­ja. Ne felejtsék el az uj szak- szervezet vezetői, hogy a párt velük van, segíti őket. A párt segítségét és a dolgozók bizalmát érdemeljék ki jó munkájukkal, a hiányosságok megszüntetésével és a munkaversenyek fokozottabb szervezésével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom