Zala, 1952. június (8. évfolyam, 127-150. szám)

1952-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Üdvözöljük megyénk békeharcesainak seregszemléjét A Don vize egyesült a Volgával & minisztertanács felemelte a helyi tanácsok dolgozóinak munkabérét ltja Eretiburg cikke: A béke győz AZ MDP ZALAMEftYEl PiHTBIZOTTSAftÁMAJK SAPBLAPJA ■■■»■■■■■■«■■■■■annmaHBnHHBHMaiflHBHHHi Vili, évfolyam 127, szám, Ara 50 fillér 1952. junius 1. Vasárnap Uj GYŐZELMEK FORRÁSA ,,’A béke fennmarad és tartós lesz. ha a népek kezükbe ve­szik a béke megőrzésének ügyét és végig kitartanak mel­lette“. Sztálin elv-társ szavai bejárták az egész világot és uj erőt, lendületet adtak a be­kéért küzdők százmillióinak, megmutatva, hogy u béke meg­védhető, a békét akarni kell és harcolni kell érte. Az azóta eltelt idő óta újabb százezrek «sorakoztak fel a béketábor zászlaja alá és nap mint nap bebizonyítják mun­kával. hősi harcukkal, hogy szilárd támaszai a béketábor­nak. Sztálin elvtárs szavai min­dig a legalkalmasabb időpont­ban jutnak el a dolgozókhoz, akkor, amikor az imperialis­ták a végsőkig feszitik a hurt, amikor azt akarják elhitetni, hogy a harmadik világháború elkerülhetetlen­A békeszerető emberek száz* millióinak- legégetőbb kérdését tolmácsolták az amerikai új­ságírók Sztálin elvtárs felé, amikor azt kérdezték: ..Köze­lebb van-e ma a harmadik vi­lágháború, mint két vagy há­rom évvel ezelőtt“’“ — Sztálin elvtárs válasza százmilliókat nyugtatott meg. amikor azt , mondta: ..Nem, nincs köze­lebb“ — annak dacára, hogy az imperialisták rátértek a nyift agresszióra, kirobbantot­ták a koreai háborút, baktéri­umfegyvereket alkalmaznak, őrült fegyverkezési hajszát folytatnak s megkötötték a né­met keretszerződést letartóz­tatták a Francia Kommunista Párt titkárát, a l'Humanité fő- szerkesztőjét. amely mind a harmadik világháború előké­szítését szolgálja. Mindezek da­cára Sztálin elvtárs mégis úgy értékeli a nemzetközi helyzetet, hogy a háború nincs közelebb, mint két vagy három évvel ezelőtt. ,,Xem azért nincs há­ború- mert az imperialisták nem akarják kirobbantani, ha­nem azért, mert erős >a béketá­bor“ — mondotta. A sztálini szavak ereje ad erőt. biztatást, lendületet az egész világ békéért küzdő em­beriségének. Ez ad erőt a né­pi demokráciák dolgozóinak, akik a munka hőstetteivel, ter­melési tervük túlteljesítésével harcolnak a tartós békéért. A sztálini szavak ereje adott erőt a japán népnek a május l"i tüntetésben, az esseni német fiataloknak s Párizs népének, amikor tiltakozik Ridgway amerikai „baktériumtábor- nok“ megérkezése ellen. A sztálini szavak ereje ad erőt André Stil és Jacques Duclos elvtársaknak, az egész francia népnek, mindazoknak, ahol az amerikaiak rátették kezüket a népek függetlenségére. Minde­nütt 0tt vau a házak talán, az utcák, kövezetén: „Go borne“! Amerikaiak takarodjatok ba­za! A sztálini szavak ereje ad erőt a koreai harcosoknak, gyarmati országok dolgozói­nak. akik keményen és hősie­sen harcolna!* hazájuk szabad­ságáért és függetlenségéért. Világosan kell látni minden dolgozónak, hogy nálunk a munka hőstettein keresztül )ää*ß8»Uak a bófcflá*1- tisztbe1­és megbecsülés jut számukra. A legjobb békeharcosokat, mint Ivósa Mária ruhagyári dolgozót, aki 147 százalékot ért el. a megyei béketlalálkozóra küldik társaik, hogy beszámol­janak arról, üzemük, községük dolgozói hogyan harcolnak a békéért. Az imperialista or­szágokban börtön, halál vár a békeharcosokra, akik fel­emelik szavukat hazájuk, sza­badságuk és függetlenségük érdekében. ' Nekünk magyar' dolgozóknak különösen drága a szabadsá­gnak, függetlenségünk, mert .•Ez az ország most lett való­ban a ml országunk. Van ha­zánk. van mit védenünk“ — mondta kongresszusi beszéden Farkas Mihály elvtárs. Meg kell védenünk épülő gyárain­kat, városainkat. Indáinkat, termelőszövetkezeteinket, gyer­mekeink. családunk békés, bol­dog életét. Ránk. magyar dolgo­zókra különösképpen vonat­koznak a sztálini szavak, an­nál is inkább, mert hazánk déli határait veszélyezteti a jugoszláv nép árulója, az ame­rikai imperializmus rohamcsa­pata. a dolgozók legádázabb ellensége, az aljas TRo-banda. Zala megye dolgozó népe olthat-aGan gyűlöletét fejezi ki a háborús uszitókkal és szekér- tolóikkal szemben a mai béke- találkozóu. Napok óta távira­tok százaival tiltakoznak az imperialisták aljas gaztettei ellen s tervük teljesítésének fokozásával adnak erőt sza­vuknak. Zala megye dolgozó népe megfogadta Rákosi elvtárs szavát; ,,Az a legjobb békebar­cos, aki mindennapi munkáját eredményesen végzi“ — s ha­talmas felajánlásokat, vállalá­sokat tettek a béketalálkozóra. Herman József kerkateskáudi 8 holdas dolgozó panaszt telje­sítette tojás, és baromfibeadá­sát, versenyre hívta a lenti járás dolgozó parasztságát. Felajánlotta, hogy junius vé­gére a már beadott 1 darab sertésen és vágómarhán kívül még egy sertést fog beadni. Herczeg István- szentpéteruri 7 holdas dolgozó paraszt egész­évi tojás- és haromfibcadásá- nak eleget tett. Kiskora ár om, Nemesrádó. Vöekönd> Kallosd dolgozó parasztsága teljes egészében teljesítette félévi be­adási kötelezettségét. Az üzemek dolgozói izzó béke- kisgyüléseken tettek muukafel- ajánlást. békeműszakokat, bó" ke őrséget szerveztek, a béke védelméért indultak versenybe a második negyedévi terv tel­jesítéséért. Ennek adtak ki­fejezést Bázakerettye dolgozói, akik évi tervükön felül 500 tonna olaj kitermelését vállal­ták, a Gépgyár 721 dolgozójá­nak párosversenye, a Ruha­gyár dolgozóinak minőségi m u nk á ban elért- e r ed m é ny e i. Megyénk dolgozói izzó lelke­sedéssel választották meg a béketalálkozó 350 küldöttjét. Ott vannak köztük >a legjobb .sztahanovisták, a tsz tagjai, egyéni dolgozók. traktoristák. a legjobb bákeharcosok. nők, anyák, akik bizonyságot tet­tek munkájukkal arról a ha­talmas békeakaratról, mely fii­Ma, a béke ünnepén a leghatározottabban tiltakozunk a francia kormány szabadságfosztó intézkedései ellen! Ma, (mikor megyénk dolgos ó népe a megyei béketalálkosón ;s sámb aveszi a békéért folyó hared nak eddigi eredményeit, ismételten kifejezésre juttatja mélységes gyűlöletei a béke esküdt ellenségei, azok ellen, akiknek utasítására, ars agress'sorokat kiszolgáló francia kormány 'bebörtönözte a béke igái: harcosait: Jacques Duclost cs Andre Stil elvtí rsakat. A béke ünnepére folyó készülődés az elmúlt napokban hatalmas tiltakozássá alakult át: megyén!, dolgozói eredményeik növelésével követelik, a-z üzemektől a legkisebb községig: Szabadságot a hős francia elvtársaknak! Ár . A budafoki Köolajtermelő Válla­lat dolgozói mély felháborodással Ítélik el a francia kormány aljas terrorcselekményét, amelyet elköve­tett Jacques Duclos és Andre Stil elvtársakkal szemben. ]', barbár cse­lekedet ellen üzemünk összes dolgo­zói tiltakoznak s követelik, hogy az am-erikalakáj francia kormány ha­ladéktalanul helyezze szabadlábra a Francia Kommunista Párt nagy fiait. Ár Az andráshidai állami gazdaság dolgozói az alábbi táviratot küldik az Országos Béketanácshoz : Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy a francia kormány letartóztatta André Stil elvtársat, a Francia Kom­munista Párt központi lapjának fő- szerkesztőjét, mert a sajtón keresztül tiltakozását fejezte ki a Nyugatné- metországgaí kötendő keretszerződés és Ridgway véreskezü tábornok fran­ciaországi látogatása miatt. Ezt az aljasságot a fasiszta francia kormány betetőzte azzal, hogy letar­tóztatta a Francia Kommunista Párt központi bizottságának titkárát, a nemzetközi munkásosztály kiváló él­harcosát és vezetőjét, Jacques Duclos elvtársat is.. Mi, az andráshidai állami gazdaság dolgozói a legerélyesebben tiltako­zunk az imperialisták bűncselek­ménye ellen. Harcos békeakaratunk­kal, tervünk túlteljesítésével, az Al­kotmány ünnepére tett vállalások túl­szárnyalásával válaszolunk erre a bűncselekményre. ★ Sojtör község pedagógusai, tanulói az alábbi táviratukban fejezik ki tiltakozásukat: A legmélyebb felháborodással til­takozunk a békeharcos Jacques Duclos és Andre Stil elvtársak letar­tóztatása ellen. Követeljük azonnali szabadonbocsájtásukat. Jc 'A cseszlregi gépállomás JS dol­gozója mély felháborodással érte­sült arról, hogy az amerikai vezény­szóra cselekvő francia kormány aljas ürüggyel letartóztatta a francia nép cs Franciaország függetlensé­géért harcoló kiváló békeharcosokat. Mi, a cseszlregi gépállomás dol­gozói jobb munkánkkal adunk vá­laszt a béke ellenségeinek. 53 dol­gozónk tett 'Alkotmányunk ünnepére munkafelajánlási. Nyári tervünket 1ZC százalékra teljesítjük, üzem­anyag fogyasztásunkat S százalékkal csökkentjük. Mi, a gépállomás dol­gozói együtt érzünk a francia nép­pel, a szabadságért és a független­ségért harcoló kommunistákkal és megbélyegezzük a . f rancia kormány gyalázatos cselekedetét, amely Itidg- ivay pestis gengszter utasítását követi, ÁT . Mi, a zalaegerszegi kórház dol­gozói felháborodással tiltakozunk a töt te és eredményre vezette az ország- és egész megyénk dol­gozó népét. A béke iránti lelkesedés, a törhetetlen békeakarat egyr növekedik. Ezen a napon már eljutott mindenkihez a béke. mozgalom harcba hivó szava. harmadik világháború kirobbantásán dolgozó aljas baktérium-banditák­nak, a világbéke ellen elkövetett leg­újabb gaztette — a békeharcos francia hazafiak letartóztatása. el­len. Izzó hangú i'öpgyülésen tettünk hitet- a béke, a nemzetközi proletar- szolidaritás mellett. ígéretet tettünk, hogy a békefront reánk eső szaka­szán megálljuk a helyünket, Még nagyobb munkalendülettel — kitartó munkával készen állunk a béke vé­delmére. Ár A nagykanizsai Orvos-egészségügyi Szakszervezet 150 dolgozója egyönte­tűen emeli fel tiltakozó szavát Jacques Duclos és André Stil elvtár­sak letartóztatása ellen. Követeljük, azonnal engedjék szabadon a francia békeharcosokat. Ár A zalaegerszegi tejüzem dolgozói tiltakozásukkal egyidőben újabb vál­lalásokkal fejezték ki békeakaratu­kat. Export-tervüket a békctalálko- zóra 200, fémgyűjtés! tervüket pedig- 110 százalékra teljesítik. Ár A nagjkanízsai SzTK-kirendelt- ség' és a rendelő intézet tiltakozó táviratban a következőket írja: Jacqus Duclos és Andre Stíl elv­társak letartóztatásának hire mélysé­ges felháborodást váltott ki belő­lünk. Követeljük szabadonbocsátS- sukat s a terrorcselekmények meg­szüntetését. ÁT Mi. a nagykanizsai Ásványolaj Gépgyár dolgozói a sajtón kérésziül értesültünk, hogy a francia kormány utasítására, letartóztatták Jacques Duclos cs Andre Stil elviársakat. Egyhangúlag tiltakozunk az ellen, hegy francia elvtársainkat fogva tartsák. Követeljük, bocsássák őket szabadon! Az aljas cselekményre azzal válaszolunk, hogy a termelés fokozásával, még nagyobb odaadás­sal harcolunk az imperialisták tö­rekvései ellen. Mindent elkövetünk itt a déli határszélen, hogy megfé­kezzük a dühödt, aljas provokáció­kat. Ár A lenti fűrészüzem dolgozói má­jus 30-án rop gyűlésen tiltakoztak az amerikai imperialisták provokációja ellen. — Mély megdöbbenéssel és felhá­borodással vettük tudomásul — írják levelükben —, hogy amerikai pa­rancsra letartóztatták Jacques Duc- 1o;í és Andre Stil elvtársakat. Egy­hangúlag tiltakozunk és még jobb munkával harcolunk a békéért, a béketábor győzelméért. Felajánljuk, hogy a békemüszak alkalmával öt százalékos túltermelést végezünk. A vízszintes keretfürészesek közül Ba- zsika József elvtárs a műszakok nevében vállalta, hogy teljesítmé­nyüket 0 százalékkal emelik. A ke­reti ürészesek nevében Markó elvtárs ugyanilyen vállalást tett. Az admi­nisztratív dolgozók a gaztett halla­tára tiltakozásuk jeléül egy vagon készáru berakását vállalták. Mi, a Dunántúli Fűrészek lenti üzemének dolgozói mély felháboro­dásunkat fejezzük ki azért a gaz­tettért, amelyet a francia kormány a békeharcos elvtársak ellen elkö­vetett- az amerikai imperialisták parancsára. Követeljük Jacques Dacles és Andre Stil elvtársak szaba- doübocsájtását. át Mély háborodó&sal vettük tudo­másul, hogy a. mindnyájunk által szeretett és nagyrabéesült francia nép legjobb fiát, Jacques Duclos elvtársat szerdán éjjel 11 órakor letartóztatták. Mi, a MEZőKER Vállalat IS" dolgozója követeljük Duclos elvtárs azonnali szabadonbocsájtását Mé­lyen elitéljük a francia kormány bűncselekményét, amit a világ dol­gozói ellen is elkövettek. Tudjuk, hogy a francia- kormány az ame­rikai imperialisták parancsára haj­totta végre a francia nép első béke- harcosának, Duclos elvtársnak le­tartóztatását. Követeljük Duclos elvtárs. azon* nali szabadonbocsájtását! ★ „Mi a zalaegerszegi Ruhagyár dolgozói mélységes felháborodással értesültünk az amerikai imperialis­ták újabb franciaországi aljas tetté­ről. A francia kormány az USA há- borús uszitóinak nyomására letartóz­tatta Jacques Duclos és Andre Stíl elviársakat. Tiltakozásunkat küldjük a francia kormányhoz és harcos üdvözletünket a fogságban sínylődő elvtársaknak, Együttérzésünket azzal kívánjuk ki­fejezni, bőgj- megígérjük, az eddigi­nél is jobb munkával, szilárdan ki­tartunk a békeharcosok soraiban." t Csákvári Sándor szeptember Ere tett vállalását augusztus 20-ra teljesí­teni fogja, befejezi évi tervét. Át A csömödéri faraktár dolgozói május 30-án tiltakozó gyűlésen fog­laltak állást a francia békeharcosok bebörtönzése ellen. Táviratukban így nyilatkoznak: „Mi, a csömödéri fa­raktár dolgozót szolidaritásunk je­léül tiltakozásunkat fejezzük ki az amerikai imperialisták véres terrorja ellen, amelyet legutóbb a hős fran­cia , békeharcosok bebörtönzésével el­követtek. Az amerikai imperialisták most is bebizonyították aljas gaztet­teiket s azt, hogy a béke ellenségei­Követeljük, hogy azonnaP bocsás­sák szabadon a hős békeharcosokat. Tiltakozásunk jeléül Ígéretet teszünk, hogy munkánkkal ■ és többtermelé­sünkkel még jobban harcolunk a békéért, a béketábor erősítéséért. A békéért folyó harc szálai egybefonják dolgozóinkat az egész világ békeharcával, mely­nek legszebb példáját e napok­ban a francia hazafiak bebör­tönzése által kivágott tiltako­zásaik özönével mutatták meg. A béke gátat vet az, Ml ».a ta­' fekvésnek, győzedelmeskedik- Legyen a mai béketalálkozó is ujahb győzelmeink forrása, kövesse ezt a napot még jobb munka az üzemekben, falvak­ban és gazdag aratás a me­gyében. Vukics

Next

/
Oldalképek
Tartalom