Zala, 1952. június (8. évfolyam, 127-150. szám)

1952-06-01 / 127. szám

A DON VIZE EGYESÜLT A VOLGÁVAL A minisztertanács felemelte a helyi tanácsok hivatali dolgozóinak munkabérét Moszkva (TASzSz) Ma, május 31-én a Dm ■vize áthaladva a Vol- ga-Don hajózható csatorna 100 kilométeres utján — egyesült a Volgával. A Volga Így kijáratot kapott az Azovi- és a Feketc-ten­Franciaorsz ágban egyre szervezet iébb és hatalmasabb .jelleget olt a tépmoz^alom az amerikai-lakáj francia kormány jogtipró intézkedé­seivel szemben. A Francia Kommunista Párt 'Po­litikai Bizottsága Marcel Cacliin elvtárs elnökletével ülést tartott s erről kiadott közleményében rámu­tat : a kormány provokációkkal akar bosszút állni a francia népen a Ridgwayellenes tüntetés min­den eddigit meghaladó méretei miatt. Leszögezi a közlemény, bogy a kor­mány intézkedései a náci megszállás idejét, fasiszta módszereit idézik visz- sza, majd felhív minden párttagot, szabadítsák ki Jacques Duclost, a nagy hazafit, a fasizmus ellen fo­lyó küzdelem nélkülözhetetlen har­cosát. Az országos méretűvé nőtt tilta­kozási hullám során a dolgozók sztrájkokkal, munkabeszüntetésekkel fejezik ki szolidaritásukat Duclos elvtárs mellett. Montreiileuxban, Duclos elvtárs lakhelyén, Tárkos­ban, Duclos elvtárs szülővárosában, valamint Vichyben, Ninies-beu, Se­te-ben, Beesiersben, Loriont-ban, Rouanbati, Grand-Couronne-ban, Ly­onban, Khéinlsben dolgozók tiz- és százezrei szüntették be a munkát,, vonultak ki az utcára tüntetni. E mozgalmak során a CGT-hez, a ke­resztényszakszervezethez és a Force Ouvriere-bez tartozó dolgozók egyre szorosabbra fűzik a munkás- egységet. A legújabb megmozdulá­sok közül kiemelkedik a xouani ■vasmunkások, valamint, a nagy haűi- fontosságu dunkerquei és toulouni gerhez. A Volga és a Don hajózható csatornával történt egyesítése be­fejezi azt az óriási munkát, ame­lyet a szovjet hatalom fennállása óta végeitek a Fehér-, a Balti- és dokkmunkások szombati egésznapos sztrájkja. Az említett helyeken, va­lamint Marseilleben a rohamrendőrök lőfegyverrel támadtak a tömegre és több tün­tetőt megsebesítettek. A francia közélet é3 tudományos élet legkivalóbbjai, köztük Joliot Curie, a Béke Világtanács elnöke, személyesen vagy levélben keresték fel Herriot nemzetgyűlési elnököt és követelték Duclos elvtárs haladékta­lan szabadonbocsátását. Az egész világ haladó mozgalmá­nak élharcosai, a kommunista pár­tok vezetői szolidaritási nyilatkoza­tot juttattak el táviratilag a Francia KP Központi Bizottságá­hoz. Az Humanité közölte Togliatti, Reimann és Rákosi Mátyás elv­társ táviratát, amely a francia munkásokban mély benyomást keltett. A magyar dolgozók országszerte; fel­háborodottan tiltakoznak a francia kormány fasiszta intézkedései éllen. A Rákosi Mátyás Müvek tömegtün­tetéssel felérő röpgyüléséröl a dol­gozók küldöttséget menesztettek a francia kormány budapesti követ­ségére, hogy eljuttassák a gyár dol­gozóinak tiltakozását, a követség képviselője —■ jogi érvekre hivatkoz­va — elutasította a tiltakozást. MNDSz két táviratot küldött Fran­ciaországba, Az egyikben a francia nöszövetssg kongresszusához meleg szerető tűket juttatják el, szolidari­tásukról biztosítják a békéért, Duc­los elvtárs kiszabadításáért harcoló francia asszonyokat. A másik táv­iratban — amelyet Pináy-hoz, a a Ráspi-tengert az Azovi- és a Fekete-tengerrel összekötő hajóz­ható viziutak újjáépítése és épí­tése terén és a Szovjetunió euró­pai részének öt tengere közötti összekötő viziut létesítése terén. francia kormány miniszterelnökéhez küldtek, — a békcharcos magyar nők milliói nevében követelik, hogy a francia kormány haladéktalanul bo­csássa szabadon Jacques Duclos elv- társat és társait. Czapik Gyula egri érsek és dr. Hamvas Endre csanádi püspök táviratot intézett Vincent Auriol francia köztársasági elnökhöz. A katolikus egyház vezetői meg­döbbenésüknek adnak hángot, hogy Jacques Duclost, a tál ágbéke elő­mozdításának közismert képviselőjét a mentelmi jog durva megsértésével, a jogrendet megsértve letartóztat­ták. A világbéke érdekében kérik Duclos azonnali szabadonbocsátását. * Három legfrissebb párizsi jelentés arról számol be, hogy Brestben a tüntetők bevontak egy amerikai zászlót és helyébe francia lobogót tettek. A tüntető tömeg az „Ameri­kaiak Amerikába!“, és „Ridgway menjen haza!“ jelszavakat kiáltoz­ták. a rendőrség három tüntető asz- szonyt letartóztatott. Egy másik távirat azt jelenti, hogy a párizsi rendőrség folytatja a békeharcosok letartóztatását. Legutóbb 161 béke- harcost — köztük sok fiatalkorút — „államellenes bűntett“ címén vontak eljárás alá A fasizálódás leg­biztosabb jele, amit, a harmadik távirat tartalmaz: szombaton rendőrosztagok az ajtót betörve rontottak be a Francia Kommunista Párt szék­hazába, egyidejűleg a párt, a békemozgalom és a CGT több helyiségét dúlták fel házkutatás cimén. Hazánk szocialista építése nap- ról-napra növekvő feladatok elé állítja a helyi tanácsok dolgozóit. Ezért a Magyar Népköztársaság mi­nisztertanácsa, figyelembevéve a helyi tanácsok dolgozóinak az öt­éves terv teljesítése érdekében vég­zett munkáját, felemelte a tanácsi dolgozók munkabérét. A béremelési indokolttá teszi a helyi tanácsok fejlődése és megerősödése is, amelyhez nagy mértékben hozzájá­rult a tanácsok hivatali dolgozóinak jó munkája. A béremelés a megyei, járási, vá­rosi, kerületi és községi taná­csok hivatali szervezetében foglal­koztatott dolgozókra terjed ki. nem vonatkozik tehát a tanácsi intézmé. nyék (iskolák, kórházak stb.) dol­gozóira, akiknek a munkabérét a minisztertanács már korábban ren­dezte. A béremelés mértéke általában 8 —16 százalék, ezen belül nagyobb emelésben részesülnek azok a dol­gozók, akik érdemi, ügyintéző mun­kát végeznek. Az ügyintézők közül is nagyobb mértékben emelkedik a fontosabb, magasabb szakmai kép_ zeitséget kívánó munkakörökben dolgozók munkabére. Különösen jelentős béremelésben részesítette a minisztertanács a mezőgazdasági szakembereket, ez­zel is kifejezésre juttatva azt a fontos feladatot, amely a szocia­lista mezőgazdaság építése terén rájuk vár. így pl. az agronómusok eddigi átlagbére mintegy 30 száza­lékkal emelkedik. A mezőgazdasági szakmunkakörökben az átlagosnál magasabb munkabért kapnak az egyetemi, akadémiai, vagy techni­kumi végzettségű agronómusok. Ezekbe a magasabb bércsoportokba besorolhatók az előirt képesítések- kirí nem rendelkező egyes olyan dolgozók is, akik nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek és mun­kakörüket kiválóan ellátják. A minisztertanács határozata a bérrendszert is módosítja. Az eddi­gi bérrendszer a munkaköröket csak általánosságban jelölte meg. Az uj bérrendszer pontosan meg­határozza az egyes munkaköröket és a népgazdasági szempontból fon_ tosabb nagyobb szakmai felkészült, séget igénylő munkakörökre maga­sabb munkabért államit meg és az azonos képességű és hasonló mun­kakört bétöltö dolgozók — bár­mely osztályon Is dolgozzanak —■ egyenlő bért kapnak. A rendezés egyetlen esetben sem jelent bércsökkentést. Amennyiben teliáfc kivételesen akadnak olyan dolgozók, akiknek jelenlegi munka, bére magasabb, mint amennyit mun­kakörüliben az uj rendszer szerint kaphatnának, a régi és az uj bér szerinti különbözetet személyi pót•* lékként továbbra is megkapják. A minisztertanács uj rendszert vezetett be a tanácsi dolgozók ju­talmazása terén is, fokozottabban érvényesíti azt az elvet, hogy a jutalom nem fizetéskiegészítés, ha­nem meghatározott, az átlagon fe­lüli eredmények eléréséért jár. Az uj rendszerben tehát a vég* rehajtóbizottság elnöke lehetőleg előre kitűzi azokat a feladatokat, amelyek teljesítése esetén a dolgo­zók az előre meghatározott összegű jutalmat megkapják. A dolgozókat az uj bérrendszer-* nek megfelelően újból be kell so-' rolni. A besorolásit a végrehajtóbí-> zottság elnökének, a szakszervezet helyi képviselőivel együtt tett ja­vaslatára végrehajfőbizottság hagy­ja jóvá. A vezetőket (tanácselnö­köket, elnökhelyetteseket és titká­rokat) a felettes hatóságik sorolja be. A besorolásokat július 1—11 napjai között keli elvégezni, julius 1-i hatállyal. A dolgozók az uj, fel­emelt béreket elsőizben a julíus havi munkabérük második részleté­vel, tehát julius hó végén kapják kézhez, az egész hónapra visszame­nőleg. Egyre szélesedik a népek mozgalma Duclos elvtárs és társai szabadonbocsátásáért Jelentések a német nép fokozódó harcáról, az Adenauer-kormány fasiszta intézkedéseiről A német kérdéssel kapcsolatos leg­frissebb értesülések arra mutatnak, hogy miközben a német nép a szét­szakított ország mindkét részében tö­möríti sorait és növeli erőfeszítéseit a ,.keretszerződés“ és következmé­nyei ellen, az imperialisták tovább mennek a megkezdett utón: a fasiz­mus és a háború felidézésének ut­ján. A német egységért folyó harc leg­nagyobb eseménye az a nyilatkozat, amit a Német Demokratikus Köztár­saság kormánya adott ki a szovjet kormánynak a nyugati hatalmakhoz intézett május 24-i jegyzékével kap­csolatban. A nyilatkozat leszögezi, hogy az1 NDK kormánya minden eszközzel küzdött a német békeszer­ződés megkötéséért, a német nép tiszta szívből osztja a kormány fel­fogását, a kormány pedig a népét. Az NDK Kormánya örömmel üdvözli a, Szovjetunió kormá­nyának nagylelkű javaslatát, amely ismételten bebizonyít­ja a Szovjetunió barátságá­nak hatalmas jelentőségét és az egész német nép nevében kö­szönetét fejezi ki a szovjet kormány­nak és a nagy Sztálinnak, a nyilat, hozat a továbbiakban leszögezi, hogy a nép követeli a négy hatalom tár­gyalásainak azonnali megkezdé­sét és felszólítja Németország ke­leti és nyugati részében élő összes hazafiakat, hogy. ebben a döntő órá­ban akadályozzák mog a „keretszer­ződés“ végrehajtását, vessék latba minden erejüket a nemz it megmen­téséért. Ugyancsak a szovjet nép ée bölcs vezére iránti hálát fejezi ki n Szabad Német Ifjúság IV. kongresszusának Sztálin elv. társhoz intézett távirata, amelyben forró köszönetüket tolmá­csolják a szovjet nép felbecsülhe­tetlen segítségéért. „A szovjet kor- mány jegyzékei megmutatják a nó­táét kérdés békés megoldására vezető utat s az egész német nép előtt Vasárnap, 1553. junius i megnyitják a boldog jövő, a jólét és a béke ragyogó távlatát* ‘ — szól a távirat, s a következőkben az ifjak fogadalmat tesznek, hogy fá­radhatatlanul harcolnak a Német Szocialista Egységpárt vezetése alatt az egységes, független, békeszerető, demokratikus Németországért. A Nyugat-Németországból érkező jelentések a lakosság egyre elszántabb harcáról adnak hirt. Opladenben, Kölnben, Wuppetalban, Bochumban és másutt a dolgozók tízezrei sztrájkolnak a háborús „keretszerződés* * meghiúsí­tásáért, az Adenauer-renclszer meg­döntéséért. A bűnös Adenauer-kormány az Összes kiegészítő és titkos záradékaival jóváhagyta a háborús „keretszerződést“, s közvetlen ezután ratifikálás céljából a bonni szövetségi gyűlés elé terjesztette. Hogy miféle záradékokat tartalmaz a teljes szövegében még nyilvános­ságra nem hozott ,,keretszerződés'‘, arra rávilágít két tény. Aa egyik: Schuman francia külüg-yminlszer saj­tónyilatkozatában rámutató! t, hogy a „keretszerződés" titkos megálla­podásokat is tartalmaz, de most csak „a szerződésnek a nyilvánosságra ke­rülő részét“ terjesztik elő ratifiká­lás céljából. A másik: Handy tábor­nok, az amerikai haderők európai parancsnoka kijelentette; hogy a nyugati hatalmak már csak azért sem fogadhatják el a Németország­ra vonatkozó szovjet javaslatokat, mert ez a megszálló csapatok kivo­nását vonná maga után s „ez meg­nehezítené az európai atlanti főpa­— „AZ ATOMENERGl \TERME- LESHEZ szükséges berendezések to­vábbi nagyszabású kiterjesztésére" Truman újabb 3.341 millió dollár megszavazását kérte a kongresszus­tól. — DODD ÉS COLSON, Q két volt kocsedószigati parancsnok le­fokozása után iöbb magasrangu amerikai tisztet elmozdítottak állá­sukból. ímcsnokság- terveinek megvalósítá­sát' '. Ahogy az Adenauer-kormány egyre nyíltabban lép a fasizmus útjára, újabb háborús bűnösöket en­gednek szabadon, illetve terveznek szabadonbocsátani. A Frankfurtban székelő központi fellebbviteli bíróság „felmentette'' a háborús bűnös Von Falkenhausen náci háborús bűnöst, Hitler egykori tábornokát, akit belgiumi és észak­franciaországi viselt dolgaiért 12 évi kényszermunkára Ítéltek. A bonni kormány és a nyugati impe­rialisták megbízottai között tárgya­lások folynak valamennyi, még bör­tönben ülő náci háborús bűnös sza- badonbocsátáisa elökászi testről. a leg­közelebb kiszabaduló 650 háborús bűnös között szerepel Mannstein, Kesselring és List tábornagy, Von Mackensen, Melczner, Gallenkamp, Von Falkenhorst, Kunze és Simon tábornok. Kiszabadulásuk után forttos parancsnoki beosztást kap­nak a nyugatnémet zsoidos- hadsere&ben. — Ide tartozik, hogy a bonni kor­mány mexieói nagykövetévé Rib- bentrop egyik bizalmi emberét, Fritz von Twaxdoy/skit nevezték ki. A „keretszerződéssel“ szemben vi­lágszerte növekvő tiltakozó mozga­lomban rész tvesznek a becsületes amerikai hazafiak is. Az Amerikai Haladó Párt országos bizottságának elnöke, Bensőn felhívást intézett Truman elnökhöz, hogy fogadja el a tárgyalásra irányuló szovjet javas­latokat, mert az amerikai kormány­körök jelenlegi politikája teljesség­gel tarthatatlan, — A BOLGÁR HAZAFIAS ARCVONAL kongresszusának záró­ülésén határozatot fogadott el. E szerint a Hazafias Arcvonal küzd a párt programmjának megvalósítá­sáért. a népi erők széleskörű tömő. illésével a szocializmus építéséért, a béke védelméért. A kongresszus üdvözlő levelet intézett a világ népei lángeszű vezéréhez és taní­tójához, Sztálin elvtárshoz. Hírek Koreából A tárgyalások május 29-i ülésén NTam ír tábornok, a koreai-kínai kül­döttség vezetője élesen megbélye­gezte az amerikaiak tevékenységét, hogy újabb vérfürdőt készítenek elő a hadifoglyok ellen. Ismételten rá­mutatott az amerikaiak felelősségére. .— Az amerikaiak a Nemzetközi Vö­röskeresztbizottsággal igyekeztek lep­lezni a hadifoglyokkal szemben el­követett kegyetlenkedéseiket. , j ★ A hírügynökségek jelentései arról számolnak be, hogy az amerikai ag­resszív csapatok fólytatják terrorin­tézkedéseiket a kocsedoi hadifoglyok ellen. Az amerikai vezérkari főnök helyettese kijelentette: az eddig el­követett kegyetlenkedések a „halálos csapás" bevezető lépései. ★ A szovjet dolgozók elitélik az amerikaiak kegyetlenkedéseit. és til­takoznak ellenük. A leningrádi Ki- rov-gyárban, a minszki gépkocsigyár­ban röpgyűlésen követelték a dolgo­zók — szüntessék meg haladéktala­nul a hadifoglyok „rostálását". — Az Amerikai Haladó Párt országos bizottságának titkára országos moz­galmat szervez a koreai békéért, a hadifoglyok ellen elkövetett kegyet­lenkedések ellen. ★ Hewlett Johnson canterbury! ér­seki helynek megtekintette az ame­rikaiak bakteriológiai hadviselésének tárgyi bizonyitékait, s kijelentette: „A bizónyitékok a lcgnagyohb mér­tékben megbélyegzűek az ameri* kaiakra nézve", ★ Phenjanban befejeződött négy ha­zaáruló bünpere- A vádlottak —- mint már hirüladtuk—a koreai nép­hadsereg ideiglenes visszavonulása-- kor Hvanho tartomány Csinszort járásában az amerikai agresszorokkal és a liszinmanistákkal együttműködve többszáz koreai asszonyt, gyermeket és hazafit embertelenül meggyilkol­tak. A koreai Legfelső Bíróság á vádlottakat bűncselekményeikért kö­téláltali halálra ítélte. — KATONAI ÉS GAZDASÁGI jellegű tárgyalások folynak az ame­rikai imperialisták és a Franco-kor- mány között. Az amerikaiak hadi­anyagot szállítanának annak fejében, hogy Franco megengedné az ameri­kai tengeri és légi haderőnek spa­nyol támaszpontok használatát. — A VIETNAMI néphadsereg erős egységekkel behatolt a tonkini deltába és megütközött a francia expediciós haderővel, amely terror­bombázást folytat a környék falvai ellen. KISEBB ESŐ LEHET Várható időjárás; Felhöátvonulá- sok, vasárnap néhány helyen kisebb eső, esetleg zivatar lehet. Mérsé* kelt déli-délnyugati szél. A hőmér­séklet alig változik. Várható hő­mérsékleti értékek az ország terü­letére: vasárnap reggel 11—14, dél­ben 24—27 fok között. Felhívjuk a •! nyultenyésztők figyelmét, hogy tenyésszenek bátran sok nyulat, mert a Prémesállattenyésztő Vállalat mindenfajtát bármilyen meny- nyiségben, szerződéssel, jó áron átvesz. Ha szaktanácsra Van szüksége, forduljon a PRÉMES ÁLLATTENYÉSZTŐ VALLALAT-HOZ Budapest, V., Sütő-utca l. Telefon: 18l-*-466. 3S3—130. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom