Zala, 1952. április (8. évfolyam, 77-100. szám)

1952-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI A monurchofasiszta gonosztevők végrehajtották a halálos ítéletet Hctoianniss elvtárson és három társán Komán, koreai és mongol kormányküldöttség érkezett Budapestre felszabadulásunk évfordulójának megünneplésére AX RfiI*P ZAI^AMECnrEI PíÍRTBizottsáciAmák kapblapja 7". s Vili. évfolyam 77. szám. Ara 50 fillér Í952 április 1. HHBHMmi A hitleri gyilkosok utódai Március 30-án borzalmas bűn- fény hire járta be a világot: a görög monarchoíasiszták — ame­rikai imperial i>ta gazdáik _ pa­rancsára —■ kivégezték Nikosz Beloiannisz elvtársat és három hős társát- A becsületes emberek Szerte a világon mély megdöb­benéssel, felháborodással értesül­tek erről az aljas gaztettről. Miért kellett megbalniok a hős görög szabadságharcosoknak? Azért, mert- harcoltak Görög­ország árubabocsátása ellen, har­coltak Plasz,|irasz és Venizelosz imperialistákat, kiszolgáló véres rendszere, terrorja ellen. Azért, mert sikraszáIttak hazájuk füg­getlenségéért;, a békéért. Az athéni katonai bíróságon február 15-én kezdték meg Be­loiannisz elvtárs és hős társai perének tárgyalását- A monar- chol'asiszta görög hatóságok ezt a pert annak ,a hadjáratnak ke­retében rendezték meg, amelyet az amerikai imperialisták köve­telésére a béke, a demokrácia és a haladás görög ebeinek elfoj­tása érdekében indítottak- - A gö­rögországi demokratikus mozga­lom szétverésére sző ft tervet az athéni amerikai <nagykövetségen dolgozták ki. Jellemző, hogy a görög monarchofaílszták Beloi­annisz elv-társat és társait ugyan­olyan koholt vádak alapján ál- Ir-Cjiták bíróság elé, minit1 annak, idején a nácifasiszták a kommu. nisiákat: „felforgató teyékány- séggel, kémkedéssel és hazaáru­lással'’ vádolták őket. A tárgya-' 1 ásón vádló tanúként rendőrségi tisztek, besúgók ég 'spiclik szol­gahadát sorakoztatták fel- A koholt vádak a. tárgyalás során teljesen megdőltek. Az Etnosz, a iegreakciósabb görög- lapok egyi. ke, már _ február 21-én a követ­kezőket írta a tárgyalásról: „Á tárgyalást figyelemmel .kisérő jogi körök érthetetlenneli. tartják, ■miért adta át a kormányefs%ep vc a kÍróságnak ezt a meg nem éreti ügyet. Ez az ágy több olyan | tényt vet felszínre, amely kom- j rmomítfálja n. kormány tekinté­sét... az a sietség, amellyel a kormány az ügyet áttette a bíró­sághoz^ a kormánynak azzal a tö­rekvésével magyarázható, hogy síz amerikaiak előtt bebizonyifsa 1/c vékony kommunistáéi lenes só­it^ l"- Görögország s az egész vi­lág becsületes emberei felháboro­dottan tiltakoztak az ellen, hogy koholf és alaptalan vádak alap­ján haláirai-téljék a görög nép iga­zi. fiait, Beloiannisz elvtársid és -'társait- A tárgya.!ásón Beloian­nisz^ elvtárs'az utolsó szó jogán a következőket mondottál „A Vert úgy látszik külföldi uta­sításra, sietve szervezték meg. A Ver a terror szörnyű légkörében folyt. Vádlóink, a rendőrök min­it ént cl ferdítöllek — _beleértve a (dörög Kommunista Párt vezető­cégének^ hivatalos nyilatkozat all ‘is. A Görög Kommunista Párt hazafias várt, amely minden erejével védi Görögországot az ■idegen hódítóktól A kommunis­ta várt kill politikai szempontból ■<it Szovjetunió felé orientálódik, elsősorban azért, viert a. Szovjet. nr.ió' fáradhatatlanul harcol a békéért, másodsorban pedig azért, mert Görögország felszubá- d.U ásóért hálával tartozik a Szovjetuniónak V monarchofaiiszfa vérbiróság Ni kosz, Beloiannisz elvtársat ha­lálbüntetésre Ítélte.' Halálos íté­letet hoztak a per hét más vád­lottja ellen is- Négy vádlottat éh! fogy í i gl an i szabaciságveszfés- re, tíz vádlottat pedig különböző időtartamú börtönre ítéltek. A monarchofasiszták először el sem fogadták az elítéllek és vé­dőik fellebbezését, később azon­ban a viiágközvélemény egyre erősödő tiltakozása hatásúra a görög királyhoz ivíasilották a. gö­rög szabadságharcosok kegye,! mi kérvényét* Miközben* a világ be­csületes emberei táviratok és tiltakozó levelek százezreit küld­ték a görög kormányhoz és az ENSz-hez, amelyben követel lék, hogy Beloiannisz elvtársat és társait bocsássák szabadon, a görög fasisztáik lázasan -készítet­ték elő a ‘kivégzés^. Az athéni amerikai nagykövet személyesén is javaslatot lett arravonatkozó- lag, hogy a görög monarchofasisz­ták minél előbb hajtsák végre a szabadságh a rc-os ok m e ggy i 1 ko 1 á - sáét. Nem' kis mértékben ennek .a közbenjár ásnak- tudható be, hogy az amerikai imperialistáik görög kiszolgálói az elmúlt szombaton orvul, gyáiván ég- ti­tokban végrehajtották az ítéletét, kivégezték Nikosz Beloiannisz elvtársát1, a Görög Kommunista Páré Központi Bizottságának tagját* Baciszt, az Anteosz fo­lyóirat szerkesztőjét1, Kalume- noaz 16 éves kömniufíista ífjii,- munkást és Argiriadiszt. a mö- narchofasisziák azonban gyalá­zatos tettük végrehajtásakor is féltek a dolgozó tömegek harag­jától i— a gyalázatos bűntény színhelyét erős' katonai rendőr- osztagok- vették körül. „A mo. narchufasiszta hóhérok féltek a görög nép és az egész békeszereß .világ felháborodásától1’ fi- jelenti :a Szabad Görög Rádió­A fizabadsághaxcospk -kivégzé­sével ,a görög níanarchof^siszták bebizonyitattáik, hogy méltó utó­daik a H i 11 ér- fa s i szt ákn ak. E it ettük nem az erő, hanem a gyen­geség jele. A fasizálódó - tőkés, rendszerek akkor nyúlnak ilyen fegyverhez, ha érzik vesztüket. Ilyen gyalázatos gonosztétfekkel akarják meghosszabbítani üi-al* mákat. Ezzel azonban csak sa­ját ..maguk aiailtí vágják.a fát. A világ dolgozói újból és újból meggyőzödnek arról, hogy har­colni keli a béke és Szabadság leggonoszabb ellenségei, az im­perialista gyilkosok és cinkosaik •ellen. Nem kétséges, hogy a yiiáig dolgozóinak ez az egységes har­ca győzelemmel végződik. A magyar dolgozók azzal jut­tatják kifejezésre- együttérzésü­ket a kivégzett1 hőseiket gyászoló görög szabadságharcosokkal, hogy üzemeket, utcákat, községeket és tereket neveznek el Beloiannisz elvtársról, azzal, hogy még szi­lárdabban helytállnak az impo- rialisitaeilenes békefront ránk eső- szakaszán, azzal, hogy még el_ szán-t'-abban harcolnak az- impe­rialisták, azok hazai és külföldi ügynökei ellen, azzal, hogy egyre szilárdabb sorokban zárkóznak íd a bélié és a szabadság leg­biztosabb támasza, erősége, a Szovjetunió mögé. 5 nappal előbb fejezte be negyedévi tervét a lenti fűrészüzem Á Dunántúli Fűrészek lenti üzemének dolgozói vállalták, hogy első negyedévi térvüket, -Rá kosi el v társ születésnapja tiszteletére, március 31 luiiyett március 26-ig, vagyis 5 nappal előbb teljesitik. Ezt a felajánlá­sukat a megjelölt határidőre tel­jesítették s igy az első negyed- évben mintegy 600.000 forint ér­tékkel termeltek többet. Az üzemben a munkafegyelmet megszilárdították, a késönjövé- seket és az igazolatlan mulasztá­sokat megszüntették. Bevezettél^ a 10 perces mozgalmat, amely nagyban elősegítette, hogy ter­vüket 5 nappal előbb befejezhet­ték. Ehhez járult niég az is. hogy a pártszervezet és a szakszervezet jncgjaTult munkája révén a dolgozók a munkaidőt a legteljesebb mértékben kihasznál­ták.-Az - 'üzemben, -leva- összes ter­melő gépet felülvizsgálták, hogy .elejét, vegyék a gépállások- nak,, de felülvizsgálták az olajo- zási rendszert is, hogy észszerü- sitésekkel minél több olajat ta­karíthassanak meg. Ez tette .le­hetővé, hogy az olajmegtakari- tásra tett felajánlásukat túltelje­sítsék. Az anyagtakarékosság vonalán vállalták azt .is, hogy a gömbfát száliitó vagonokról nem sZedik le a rajtuk lévő drótbizto-. sitékot s 1 igy az a fűrészáru ki­szállításnál ismét alkalmazható. Ezt a vállalásukat, ami évi 11.000 forint megtakarítást jelent, rend­szeresen teljesítik.; A napi 4 ki­logrammos olajmegtakaritás évi 12.000 forintot jelent népgazda­ságunk . számára. Újításaik 60,800 forint évi megtakarítást ereclméuyczncli. Ezt a vállalásukat, amely az év végéig szól s amelyet ugyancsak március 9-re tettek, ezideig 41 százalékra teljesítették, A továb­bi újításaik bevezetését a hó és a fagy késleltette, de a munká­latokat már március 15-én meg­kezdték s a vállalt határidőre, március 26-ra be is fejezték. A vállalat dolgozói, habár ter­vüket túl is teljesítették, a fel­ajánlások teljesítésével a nagy havazás következtében lemarad­tak. Az üzem dolgozói a munka minden területén nagy lelkese­déssel végzik a munkájukat. Megfogadták, hogy a felajánlást, amelynek az elmúlt hetekre eső részével lemaradtak, nemcsak teljesítik, hanem túl is szárnyal­ják. A vállalat jó eredményeinek egyik fö biztositéka, hogy a mű­szaki dolgozók mind jobban ösz- szekapcsolják munkájukat a fi- zikái dolgozók munkájával. Most, amikor a dolgozók or­szág- és világszerte tiltakoznak az amerikai imperialisták aljas bakíériumíiáboruja ellen, a lenti fűrészüzem dolgozói is tiltakozó gyűlést tartottak. •—• Nekünk — mondták a dol­gozók felszólalásaikban —, akik a jugoszláv határszél közelében, á népnyuzó, imperialista-bérenc Tito szomszédságában dolgozunk, szoros egységbe forrva kell meg­mutatnunk erőnket. Amikor az imperialisták gazságai iránt ér­zett megvetésünket és tiltakozá­sunkat szavakkal tolmácsoljuk, izmainkat keményebben feszít­jük a munkának. Amíg odaát háborúra, iríi ideát a békés, bol­dog életre készülünk s a hatal­mas Szovjetunió segítségével érőnk is lesz hozzá, hogy meg- védjük a békét és békében épít­sük a szocializmust. A szeretet, amelyet pártunk, Rákosi elv- társ iránt érzünk, biztosíték ar­ra, hogy tervünket es ‘felajánlá­sainkat kommunista módra tel­jesítsük. Felaján Sásaik aí április 4-re üzemrészenként tárgyalták meg a parte s op o r t biz al m 1 és az üzemrész vezetőjének jelenlété- bfen. Először a sztahanovisták és az élenjáró dolgozók tették meg felajánlásaikat. Farkas. József sztahánoviSta kirakó brigádja vállalta} hogy a Rákosi, elvtárs születésnapjára - elért 138" száza­lékos teljesítményét április 4-re 145 százalékra, s május 1-re pe­dig még tovább fokozza. Utána mindjárt a Guzmics-brigád tette meg felajánlását. A Guzmics-bri­gád két hónappal ezelőtt még csak 110 százalékos teljesítményt ért el, de eredményük Rákosi elvtárs születésnapjára már 130 százalékra emelkedett, amit most, április 4-re, majd május 1-re tovább fokozva, elérik a 140 százalékos teljesítményt. Az üzemkarbantartók 10.000 forint értékű vasanyagmegtaka- ritást ajánlottak fel, amit már teljesítettek is. A gépek állan­dó üzembentartásával, a g’épállá- sok minimálisra csökkentésével nagyban segítették a termelé­kenység emelését. Az üzemfenn­tartók a gépkarbantartást elő­zőleg nem vezették be. A mu­lasztást már helyrehozták. A keretfürészesek egymással vei’- sengve dolgoznak. Valamennyi- ok teljesítménye 120—125 száza­lék között ingadozik, az utóbbi napokban azonban 137 százalé­kos eredményével turján Pál az élreiört. A többiek igyekeznek utolérni és túlszárnyalni. Felajánlásaikat jól teljesítik a vízszintes keret- füréSzosek is. Garat Vendel 120 százalékos teljesítményét ápri­lis 4-re még 5 százalékkal fokoz­za. A nöl munkavállalók közül ki­emelkedik Gaál Ilona sztaháno- vista hasító körfürészes, valamint Soős Anna anyagosztáiyozó, akinek átlagszázaléka 2 hó­nap óta 138—140 között ingado­zik. Teljesítményét április 4-re 145 százalékra emeli. Kimagasló eredményeket érnek el Baksa Hona, Szabó Mária és Kovács Gézáné is. Az ifibrigád Tüske István ve­zetésével, a legnehezebb munká­nál, a rönkbehordásnál kiválóan megállja a helyét. Rákosi elv­társ - születésnapjára elélt 115 százalékos teljesítményüket áp­rilis 4-re tovább fokozzák. Az április 4-re történő felaján­lásokból kivették a részüket az értelmiségiek is. Avar Magda a számlákat naponta inkasszóra készíti, hogy a pénz forgási se­bességét meggyorsíthassa. Bi- csák Imre statisztikus megszün­teti a tervmunkánál mutatkozó hiányosságokat. Az értelmiségi­ek' kivétel nélkül kiveszik részü­ket a munkaversenyből és jobb munkával készülnek április 4. megünneplésére. T. E. Tiltakozások Japánban a Japánra kényszerűéit amerikai egyezmények ellen Tokió. (TÁSzSz) A japán szák. szervezeti kongresszus nyilatko­zatot adott- ki, amelyben tiltako­zik az USA és Japán között megkötött „közigazgatási egyez- mény‘‘ ellen. A nyilatkozat meg­ái lapítja: „A közigazgatási egyez­mény arra irányul, hogy Japánt teljes mértékben függővé tegye az USÁzlól*“ A nyilatkozat kijelenti: Még nagyobb elszántsággal folytat­juk harcunkat a különbékeszer- ződés, a „biztonsági egyezmény“ és a ■>• megalázó „közigazgatási egyezmény’‘ érvénytelenítéséért, az árum kormány megbuktatá­sáért és a megszállás megszün­tetéséért. 'k A Japánra kényszerítet't úgy­nevezett „közigazgatási egyez­ménynek“ dsö következményei m á r megmu tsrtkozn ak. A Mainiei című lap közli azok­nak a katonai támaszpontoknak és műtárgyaknak jegyzékét, amelyeket az amerikai csapatok használnak majd fel. A jegyzék, ben nagy hadiüzemeket, légitá­maszpontokat, lőszergyárakat, haditengerészeti Hámraigzpaintoü«t' stb. sorolnak fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom