Zala, 1952. március (8. évfolyam, 51-76. szám)

1952-03-16 / 64. szám

Öt nappal a tervkölcsöh IV» sorsolása előtt Ötéves tervünk harmadik terveve egyre fokozottabb feladatok elé ál­lítja fejlődő iparunkat. Ehhez a fejlődéshez elengedhetetlen, hogy olajiparunk a megszabott tervet teljesítse, amelyet csak akkor tu- dunk elérni, ha az olajtermelő üze­meinkben a termelő munkától nem marad el ß politikai felvilágosító munka, illetve ennek alátámasztása. Az olájüzem tervének megvalósítása eok embertől, az üzem összes dolgo- kő jától függ, amelynek végrehajtá­sától nem maradhat el a kommu­nista példamutatás. A bázakerettyei olajüzem párt- bizottsága a politikai felvilágosító munkát fő feladatnak tekinti. A kommunistákat, a becsületes pár- tonkiviüieket tanítja, neveli. Ennek a munkának meg is van az ered­ménye. Kőhalmi András, aki a Ga­zolin telepen dolgozik, becsületes, komoly elvtárs, az üzemben esc- portvezetö. Együtt dolgozik beosz­tottaival. Amikor beindult a politi­kai oktatás, a középfokú politikai iskolára osztották be, amelynek előadásait nagy figyelemmel hallgatja. Ala­posan tanulmányozza az anyagot, ti szemináriumokra is mindig felké­szül. — Esténként szakitok magamnak egy-egy órát — mondja Kőhalmi elvtárs — s előveszem a jegyze e- snefc, amihez még hozzáolvasok szép- irodalmat. Felhasználom a sajtót is, —< Kőhalmi elvtárs nemcsak a saját teilődésével törődik, hanem példát mutatva segit a többi hallgatónak is. A poli lkai iskola megkezdése előtt megkérdezi a dolgozó társait, mit nem érte ek meg? Válaszából érzik a hallgatók, hogy segíteni akar tanulásukban, ezért szeretik is. Az iskoláról mind­össze háromszor hiányzott, akkor is igazoltan, az üzemben kellett maradnia. A politikai iskola veze­tője, Mozsolics elvtárs úgy beszél róla, mint aki legjobban fejlődik és oki mindig hozzjís&ól .ß* 'Anyag­hoz. Kőhalmi elvtárs amit az isko- ' Ián tanul, azt megvalósítja az . üzem munkájában. Segíti a szakma elsajátításában a- dolgozókat, amelyre nagy szük­ség van, hogy ötéves tervünk mi- nél több szakmunkással gyarapod­jon. Vállalta, hogy a hozzá beosz­tott dolgozóból egy hónap alatt gé­pészt nevel. Ezzel eléri azt, hogy a gépész gépjavításokat végezhet e meggyorsul a hibás gépek kijaví­tása. Kőhalmi elvtárs segiti a dolgozó­kat ezakmai kérdésekben is. Lukács János szerelő azzal fordult hozzá, hogyan lehetne megoldani az 500-as gép kipuffogó csövének inerevitését, amely fis Bem lehet, de túl laza sem. Kőhalmi elvtárs Lukács,„János szerelővel együtt nézte a szak­könyveket és megtalálták a lehető­séget. Rugóval oldották meg, amely betölti azt a szerepet, amelyet a gép megkíván. Kőhalmi elvtárs több ejiiást, eszszerüsitési adott be. Januárban 23.538 forintot takarí­tottak meg. A legutóbbi újítása pedig a gépreszerelfc olajozó, amely­nek felszerelése óta 24 óránként 7 kilő motorolajat takarítanak meg. Ezt az újítást március 9-re aján­lotta fel, amit teljesített is. Április 4-re, a felszabadulásunk nagy ünne­pére vállalta egy szivattyú javítá­sát selejtanyagból. Kőhalmi elv ára segiti a pártszervezet munkáját is, aktivan kiveszi a részét a népnevelő munkából. Jelenleg Bánokszent- györgyro jár tszcs patronálásra, a tavaszi munkák megvalósításánál seg-iti a tszcs-tagok munkájút. Ebben a feladatában segiti a pártszervezet és a politikai iskola vezetője. Megbeszélik a pártszerve­zet ős az üzemnek kollektiv munká­ját, amelynek megvalósításához I 1 nagy segítséget nyújt Kőhalmi elv­társi P. L. Családlátogatás — csoportos agitáció Tegnap délután, családlátogatáson voltam. Fölkerestem Kotnyek Fe­renc és Sajni István középpo,r osztó­kat. Elbeszélgettünk a M-s Pistáról és Marikáról, akik az úttörőcsapat büszkeségei. A pirosképp, mosolygó arcra, vi­dám Pista gyerek az idősebbek so­rába, ült és figyelmesen hallgatott. Időközben esti beszélgetésre átjöt. tele Kotnyekékhez Sajniélz. Eákosi elvtársról beszélgettünk, majd, a termelőszövetkezetek napi problé­máira tértünk át. Foglalkoztunk a Zala március 7-i számában közölt jó mimlcával a termelőszövetkezetek ■megszilárdításáért“ cikkel. Beszél­gettünk a dolgozó parasztok Eákosi elvtárs születésnapjára tett fel­ajánlásairól. Kotnyek Feri bácsi elmondotta, hogy ő is 250 százalék, ban tett eleget baromfibeadási kö. telezettségének és egyéb beszolgál­tatásait is pontosan teljesítette. Pista gyerek bekapcsolta a veze­tékes rádiót. Itt a, termelőszövetke­zete!k kiváló eredményeiről és fejlő­déseiről hallottunk. Majd a terme­lési híradónak vége lett. —- Édesapáin! — Alakítsunk mi is csoportot, legyünk mi is csoport, tagok — csendül fel Pista haragja. Egy percnyi néma hallgatás. — Hát mit szólsz hozzá Ferkéi? Kezdjük meg mi? — szólalt meg Sajni szomszéd. Eövid várakozás után. — Hát kezdjük... hangzik a válasz — úgyis ránk várnák a többiek is... —- Megcsináljuk!... s a két kéz egymásba csapódva — nagyot csat. tan. Eagyog a Ms Pista szeme. — Csoporttagok leszünk, nevelő- pajtás! — simul oda hozzám. — De mi legyen a csoport nőve? — kérdi Sajni szo-mszéd. Legyen Aranykalász — mondja Ferenc bácsi. — Adjuk neki a Minta nevet — mert mi mintaszerűen akarunk dol­gozni. — Édesapám! Legyen Béke a neve! — szólal meg a kis Pista. — Miért ezt a nevet akarod, Pista? — kérdezem tőle. — Azért nevelőpajtás, mert mi csak békében tudjuk építeni a szo­cializmust t mi csak beledben lehe. tünk boldogok! Mindannyian ezt a nevet hagytuk jóvá. Még ott elhatároztuk, hogy meg- tartjuk a miklósfai Béke termelő, csoport alakuló gyűlését. Vastag József nevelő. Csatlakozzatok az 1200 normál­holdas mozgalomhoz• Alig választ el bennünket né­hány nap attól, hogy újra zúgjanak a traktorok. Mindannyian izgalom­mal várjuk a napot, mikor megin- dúlíliaihunk a termeiőcsoporíok föld­jére. •— Ilyen »agy munkalendülct so­ha nem volt a traktoros lányokban, mint most — mohdja Sági clvtársnő —- s női brigádban a tavaszi terv teljed tűséről beszélünk, nem is tud­atúk más problémát felhozni, ké­szítjük a pirosszinü zászlókat a ■traktorainkra. — Sági Magda nem elégedik meg a zászlóval. O akar­ja legjobban kidisriteni a gépét ötágú vörös csillagot festett gép" elejére. Ez a nagy munkalendület van Puglics Rozáliában és Sipos Rozáliában is. A három traktoros- lány között nemes versengés folyik. Este mindig tanulunk, most még van idő. hogy szakmailag és politi­kailag képezzük magunkat, aminek majd nagy hasznát vesszük a ter­melő munkában. Sági Magdával egész évi versenyre hívtuk ki egy­mást a 100 százalékos teljesiJ meny elérésére. Ezen belül harcolunk az 1200 normálhold eléréséért. Trak- teroslányok! Kapcsolódjatok ti is az 1200 normálholda® mozgalom, hoz! Sípos Rozália, Üzemeink, falvasuk n-gy elő­készületeket tesznek a IV. t&rv- kölesönhuzasi’u. Sorsolási ta­nácsadókat szegeznek , amely­nek keretén belül számontart- ják az egyes üzem vagy terű lel dolgozóinak kö vény; zárná . H.n goshiradón, sajtón és különböző propaganda eszközökön kérész­ül értesítik a szerencsés nye. főket: hogy kötvényüket kihúz­ták. Az Autójavító Vállalatnál már meg ették a szükséges előkészü­leteket — A vállalaton belül három­tagú bizottságot neveztek ki — mondja Borsos László elvtárs. a motorszerelő részleg dolgozója A bizottság felosztja egymá; között az üzemrészeket. Minden bizottsági tag tudja a területén lévő dolgozók kötvényszámá . mert azt nyilván' artásbe vették jóval a húzás előtt. A partc&o portokon belül a népnevelők fel világosító munkát“ végeznek ? minden, dolgozónak megmagya rázzák a Sör; olás menetét. MIÉRT VAN ERRE SZÜKSÉG"5 Az eddigi i apasztala ok azt nw alják hogy a sorsolás napjai ban üzemben, vállalatnál, hi vatalb-n a reggeli órák a sze­rencsés nyerőszámok kérésé ével telnek el. Ha csak egy ilyen munkahelyen is összeadjuk a kiese't órák számát azok na pokra növekednek s jelentőkor hátrál atják a terv teljesi ését A jól megczervezett sorolási t.nácsadók azt a cél szolgálják, a nyertes számokkal már készen várják a munkahelyükre ér­kező dolgozókat. Meg'őrt ént az is. hogy a sze­rencsés nyerőt napokon kérész­ül keresték, mert az vagy elf®* odie a kö vényszámát, vagy nens udt? megkeresni A fentieken kívül még egy 'eladat vár a sorsolási tanács, adókra: a szerencsés nyerőket köszöntsék a munkaidő előtt az üzem, vállalat, hivatal kul ur- •soportjával s tegyék ünnepé- 'yessé díszessé hangulatossá munkahelyüket a sorsolás ideje alatt március 20—23-ig. A Ruhagyárban most folyik a r. nácsadó bizottság megszerve­zése. Itt gép érménként 3—3 tagú bizottságot alakítanak. A nyerő számokat a hangos hír­adón keresztül tudatják a dol­gozókkal. A sorsolási tanácsadók mun­kája biz ositsa a nyerő számok gyors közlésé' s a munkaidő tervszerű kihasználását As andráshidai dolgozó paraszt tanácstagok vetési versenye április 4. tiszteletére Tormási László 3.5 holdas és Kálmán István 8 holdas andrás­hidai dolgozó parasztok, tanács tagok Rákosi elvtárs 60. születés napjára fett felajánlásaik teljesí­tése után úgy gondolták, hogy eredményeik fokozása nemcsak az államnak, hanem saját maguknak is előnyös lesz. Amikor felajánlási *ettek április 4-re, a következőket vállalták: Á tavaszi mezőgazdasági munka kát a vetést április 4-rO teljesen befejezik. Ebben versenyre hívták a tanács dolgozó paraszt tagjait. Tormási László március 9-re első negyedévi adóját 160 száza lókban befizette. Április 4 re, mint vállalta, a második negyedévi adó­ját teljes egészében rendezi. Kálmán Istvánnal együtt, hazánk felszabadulásának ünnepére a tojás- és baromfibeadá'ukai 120 százalék­ban teljesítik. Úgy vélekednek ha most az év elején nem lesz elma­radásuk •— hanem még előre is tel­jesítenek kötelezettségeikből —% könnyen fogják teljesíteni egész t évi beadásukat is. Az ember éghajlatalakitó tevékenysége AZ EMBER HARCA ® tenné, zet erőivel szemben ősidők óta art. Az időjárás vi zontagságai­tól már megtudja védeni magát- Ég!haha', anódosíutó tevékenységéi igyekezett kiterjeszteni a terme­lés területére is, hogy minél job­ban függe lenit-e magát annak szeszélyességéiül. Ez a ^ törekvés ma a szoci-list's társadalmi vi­szonyok között a Szovjetunióban lened tetőfokra. Növénytermelésünk a csapa­dék nagyságáiéi függ,- mert a növény fejlődéséhez szükséges másik kél éghaji ti c-lem, a nap­fény és a hő kellő mennyiségben áll rendelkezésünkre A HIÁNYZÓ VIZ pótlásának legkézenfekvőbb módja az öntö­zés. Öntözéses gazdálkodás ese tén a növény ekkor kap megfe­lelő mennyiségű vizet, mikor am* legnagyobb szüksége van. ^ A Szovje unió déli részén, álról igen sok vonatkozásban hasonló éghajlat van miin. hazánkban, h. it almas ön erőmüveket létesí­tenek (Dávidov-terv). Ezek meg­valósítására az atomerőt is Igénybe veszik. így fogja össze a szociális a áll óravezetés a tudo­mány minden engedményét a többtermelés és jóié. érdekében. Nálunk az öntözőg azdálkodás p-em valósítható meg mindenütt mert nem áll elegendő víz ren­delkezésre. Ezért más eszközökhöz kell nyúlnunk. Ebben is a Szov­jetunió jár ez élen. mikor az ön özés mellett Viljamsiz füves­vetésforgó rendszerét vezeti be. az aszály leküzdésére. A füves vetésforgó egyik legfontosabb láncszeme a mező védő erdősá­vok telepítése. A szovjet kísér­je ek beigazolták, hogy leghatá­sosabb szél védelmet a mégha á- rozoít rendszer szerint telepített mezővédő erdősavakkal érhe­tünk el. A mezővédő erdősávok rendszere az urslkodo szél irá­nyára merőleges fő., és a szél­irányba eső kérész sávokból éX­AZ ERDŐSÁVOK legfonto­sabb h)£i"ás& a szél sebességének csökken ése. Nyílt mezőkhöz ké­pest 35—40 százalékkal csökken a szél sebessége a mezővédő wr- dősávvel behálózott területen. Ki- sértetek beigazolták, hogy a má­sodik sáviköz sebeaségcsökkent ő ha ása még nagyobb mint &k el­sőé. Ez sz: jelenti, hogy az erdő- sávhálóza) sokkal jobb hatást vált ki, mint az egyedül, elszige­telten álló erdősáv. A SZÉLSEBESSÉG csökkené­se -függ ?z erdősáv magasága ól, szél áteresztő képességé ől, zél eredeti sebességé ül és irá­ny ától. Minél magasabb az erdősáv, ónál nagyobb a szélvédelmi ha- ása. A rela iv párat' rt lom változása függ a levegő mozgá­sától- A megfigyelések azt iga­zolták, hogy az erdősáv szél ár­nyékos oldalán 2—3 százalékkal nrjgyobb s relatív páratar alom mint nyílt területen. Ső‘ a szél felöli oldalon is 1 százalékos az emelkedés. Az erdősáv eddig ismertetett tatásának legfon o&abb követ­kezménye a párolgás csökkenése Például a sz-a'aiovi területen végzet; megfigyelések szerint egy 7 éves 3—5 m. magas erdősáv tele 100 m. távolságban 20 szá­zalékkal csökken', ette a párol­gást. Már most amilyen mértékben •díuk mezővédő erdősítés utján csökkenteni a párolgást, olyan mértékben tudjuk fokozni a ter­melékenységét. Közismert ’ény hogy az Ajiö'dön a párolgási vizvesztesség okozza a legna­gyobb kárt az amúgy is kévé; vízkészletben és ezen keresztül a termésben. MIVEL NAGYOBB A PÁRA- TARTALOM és széivédett he lyen az éjígzakai lehűlés, na gyofob a h.miatkénződés lehető­sége is. Nyib területen a szél egyik helyről elhordja, a má?ik helyen felh Ímozza a havat. A különböző hóíömegek olvadása egyenlőtlen tál -^nedvességet okoz Az erdősávok védelmében azon ban egyenletes hót; karó borítja a talajt Az erdősávok tervezésénél ügyelni kell, hogy a hőmérsék- le>i szél őségek kele kézé-ét (nvá­ron hőzugok, tavasszal fagy zu­gok) kiküszöböljük. Sík te iái le ten az erdősáv akkor fejti ki a leg­kedvezőbb h:tást, ha a leggya karibi? szél irányára merőleges. ERŐSEBB TEREPÉLHAJLAS (dombok) mellett már a vízgaz­dálkodási szempontok is irány­adók. Ilyen esetben az erdösá- vokat a ré‘ élvonalak men én, tehát a viz lefolyásj irányára merőlegesen kell elhelyezni hogy a felszíni lefolyás és ezzel a vi2 lemosó ereje is kisebb legyen. A klimatikus tényezők meg- változatása maga után vonja a érmés eredmények megváltozta­tását is- A Szovjetunióban a savközók termése kétszerannyj volt, mint a nyílt területeké. Nemcsak a termés mennyiségé emelkedett, hanem javult annak minősége is­AZ ASZÁLYOS 1939-BEP? a búza abszolút súlya a fapátiák­kal védett területen 40.3 gr, míg nyílt mezőkön csík 31 gr. volt. Érdekesek és tanulságosak azok a megfigyelések is. amelyek a täte; rmányfüvek termésének nö­vekedését mutatják. A meglepő eredmény az, hogy egy terület termékenységét sokkal jobban emeli s fásítás, min- a trágyá­zás. Mig a ‘ rágy ázat fan sz’yeppo 8.74 q szénatermését a trágyá­zás cs:k 11.55 q-ra emelte, :ddig ugyanannak a területnek befá- sfáss következében 14.42 q-ra emelkedett a termés. Számtalan példa bizonyifja már a kísérletek fc’y mán. hogy a rácsos pá?ztahálózat kiépítésé, vei és ezzel együt; a füve-vetés­forgó hevese ésével nagy mér­tékben fog emelkedni a termelé­kenység. PÁRTUNK ÉS KORMANYZA- TÜNK felismertp ennek jelen ő- ségét és fontosságát. 5 éves ter­vünk törvénye legalább 500 köz­ségre nézve kötelezően iff ja elő a füves vetésforgó bevezetését, n ézkedik a mezővédő-erdősávok létesítésére, a talajerő pótlására és az ön özés kiterjesztésére is. A terv'örvény tehát alapja és elindítója a mezővédő erdősávok ’azai alkalmazásának. CSfoH Jéms A csesztregi gépállomás traktoristái Mi a csesztregi gépállomás fia­taljai felkészültünk —• írja Szép Kálmán traktoros —. hogy tavaszi tervünket teljesieiíí túlteljesíteni i'udjuk. Áorílis 4-e, hazánk felsza­badulása tiszteletére: Bazsíka Lajos vállalja, hogy ta­vaszi tervét 100 százalékra teljesi­ti, üzemanyag fogyasztását 5 szá­zalékkal csökkenti. Tóth Jenő erőgépét karbantart­ja. tervét 100 százalékra teljesíti üzemanyagfogvasztását 4 százalék 1-^1 esökk«ri''t. Pesti József tcn’ét 110 -zúzalék­ra teljesíti, üresjáratát 15 száza­lékkal, üzemanyagfogyaszitá6áfc & százalékkal csökkenti. Szép Kálmán tervét 120 száza­lékra teljesíti és az ifi brigádban a verseny és a kulturmozgalniat ki­szélesíti. Tóth Zoltán vontatás üzemanyag- fogyasztását 10 százalékkal csök­kenti. Korsós Sándor vonlatós űzenj- -nvagát és annak fogyasztását 8 'ázalékkal csökkenti és a ki»t .évő gépeknek az üzemanyagjukat 100 s^á^lékra biztositjü," •• w Kommunista példamutatás

Next

/
Oldalképek
Tartalom