Zala, 1952. március (8. évfolyam, 51-76. szám)

1952-03-01 / 51. szám

haiiiäuizuiius eszméjének szelleme ha!ja át, minden tudományos felfedezés a szovjet állam erejét, sokszorozza meg, _ egyúttal hozzájárulást jelent a béke ügyéhez. Hangsú­lyozta, hogy a szovjet tudósok tevékenyen részt vesznek a népek közötti kölcsönös bizalom és megértés' kialakításában, a mun­kájukban támogatják őkét a. népi demokratikus országok tudósai, s a világ minden haladó tudósa, ckj lenek drága az emberiség bol­dogságának ügye. Ezután viharos tapsiól kö­szöntve Anna Seghers lépett az emelvényre. A ii^met *iép üidatára ébredt annak, milyen felelősség* hárul rá A világhírű. Sztálin-dijjal ki- Hün't'etett német írónő, kiváló békeharcos, beszédében hang- sulyoztes hogy a béke jelentős mértékben függ attól, sikerül-e a német nép legjobbjainak, a békeharcosoknak széttépniök a hazugságok hálóját. A béke ügye elválasztkMaWan Németor­szág egységétől. Beszélt a Né­nié': Demokratikus Köztársaság eredményeiről, majd részletesen jellemezte a bonni bábkormány politikáját. A városokon újra pánicélkocsik dübörögnek, az if­júság reménytVesztett, a dolgo­zókra elviselhetetlen nyomor ne­hezedik a. megszállás és az uj- r a f elf egy ve rzé s következtében. — A német nép azonban tu­datára ébredt annak, milyen fe­lelőség hárul rá — mondotta- — Figyelmeztető sztrájkok hullá­ma söpört végig az ip?-rí váro­sokon . •. A békeharcban testvéreink a Ruhr-vidék és Hamburg, München és Westfália tér- fiai és asszonyai, akik da­colnak a rendőrség fütykö­seivel és golyóival, testvé­rünk az a paraszt is. aki ke­vés szóval, de őszintén és közvetlenül fejezi ki szerete­tő! és gyűlöletét. Mindezek legyőzhető'.len erőt jelentenek. Anna Seghers lelkes tapssal fogadott beszéde után a budapes­ti DlSz-fiaf alok és úttörők kül- dötitisége vonuüt virágcsokrokká 1 az emelvényre. Budapest dolgozó és tanuló ifjúsága nevében Hor­váth Béla, a Hűtőgép javító Vál­lalat ifjúmunkása üdvözölte <• békenagygyülés résztvevőit, majd V. P. Kucser elvtárs, Szttá- lin-dijiag szélikombúiöke? jel ő lé­pett a mikrofonhoz. A szovjet bányászok a széntermelés fokozásával harcolnak a békéért Kucser elvtárs a Donyec-me­dence ifjúmunkásainak üdvözle. tét adta át. — A szovjet bányá­szok úgy harcolnak a békéén* hogy lelkesen harcolnak a szén- termelés fokozásáért — mondot­ta. — Amikor a szovjet tudósok és mérnökök az első szénkom- bájnokat adták a bányászoknak, elsősorban a bányászifjuság foiy. tatott: harcöt a gépek kezelésé­nek elsajátításáért. Kiemelte a, szovjei- kormány szüntelen gon­doskodását a bányászokról, majd saját munkájáról számolt be. Elmondta, hogy brigádja havon ta 16 ezer tonna szenet termel, s ezt a mennyiséget húsz ezer tonnára akarja felemelni. Az uj technika elsajátításába elért nagy eredményekért cs a nagytermelő- kenységü uj munkamódszerek ^al­kalmazásáért több más bányász- szál ogvüjt S'ztálin-di.jjal tüntet, lék ki. Elismeréssel szód a ma­gva r bányászok munkájáról és további sikerekét kívánt! nekik országunk széncllátásának bizto. si fásában, Ezután dr. Sőrés Bálint, a koreai „Rákosi Mátyási-kórházi dolgozói nevében üdvözölte a beken agy gyű lést és hangsúlyozta: nagy ki­tüntetés volt számukra, hogy Koreában dolgoznának. — Mindenütt, amerre ko­reaiak élnek, hálás szeretet­tel, ragaszkodással gondol­nak a magyar kórházra, a magyar népre és Rákosi elv- társ nevét szerte Koreában ismerik, szeretettel emlegetik — mondotta. Elmondta, hogy vezető kormányférfiak látogatták meg több ízben K a kórházat, sőt a bucsuzáskor maga Kim ír Szén elvtár9 is fogadta őket. Az ő nevükben tolmácsolta a magyar népnek a nagygyűlésen kérésziül a koreai nép háláját és köszöne­té t­Sőrés Bálint hagy tapssal foga. dott felszólalása után egy ifjú­munkás lány lépett az emelvény­re, hogy felolvassa a határozati javaslatot, melyet a résztvevői* viharos tapssal fogadtak. A nagygyűlést Andies Erzsé­bet elvtársnő zárószavaival: fe­jezték be. A békeuag’miUés határozati Ma, amikor az imperialisták görög szolgái hamis vádak alap­ján ismét perbefogták Be oian- niszt 6s társait, dolgozó népünk­ből elemi eiövel tört ki a ti to­kozás és az Országos Béketa­nácshoz küldött táviratok ez­reiben követelik a szabadságot a görög hősöknek. Egész népünk felháborodva bélyegzi meg a görög kormány jogtipró eljárá­sát, amellyel az amerikai zsold ba szegődött fasiszta banda meg­mutatja, hogy aljasságban és kegyetlenségben Kitesz a náci gonosztevőkön is, A görög fasiszták Beloiianniszt pártja megtagadására szólították fel, azzal hitegetve őt, hogy igy megmentheti életét. Be’oiannisz azonban hű maradt népéhez és a per során leleplezte bíróinak zsarolási kísérletét. A görög kormánynál hiába is hivatkozunk emberségre és a eza ha ds ág t z t el e tbe n ta r t ásóra. Görögország mai urai e szavak igazi értelmének még hírét sem hal’ott'ák és vérbefojtanuk,, bi­lincsbevernek minden törekvést, minden hősi mozgalmat, amely az emberek szivében parázsló szabad sági űzet szítja és táplál­ja. Fontosabb számukra, hogy amerikai uraik kedvében járja­nak és az országukba érkező Eisenhowert Beloiannisz, a bá­tor béjcebarcos kivégzésével fo­gadják. De hivatkozunk a világ béke­zeretö embereinek erejére é*> igazságérzetér<\ dolgos magyar javaslata népünk teremtő, országé pdő munkájára, minden régi ered­ményt túlszárnyaló felajánlá­sainkra, mai békenagygyülésünk és az ország ezernyi táján tar­tott tiltakozó gyűlések izzó han­gulatára.­E békenagygyűlésről messze száll a magyar nép tiltakozó hangja és együtt e hatalmas bé­ketábor hangjával vádolja a hó­hérokat ée kiáltja feléjük: nem felejtünk! A népek mondanak majd ítéletet felettük és ameri­kai gazdáik felett, akik a hát­térbe bújva siettek vádakat ko­holni a szabadsághősök ellen. S a népek Uélőszéke előtt nincs kegyelem e véreskezü hóhérok és amerikai felbujtóik számára. Lesújt majd az igazság ökle és a népek ereje izzé-porrá zúzza a szégyentelenek hatalmát, amely­re most rendőrszuronyok vi­gyáznak. Véssék jól ein'ékeze­tükbe ezt a görög hóhérok i«. Látniok kell, hogy a béke hívei nek mozgalma — amelyért Bc- loiannlszék harcolnak és szen­vednek — diadalmasan terjed a világon és gvőzni fog, lel fogja nyitni a börtönök, a görög ha- zafiak börtönének kapuját is! A. görög kormány arcát'an ki­hívására jobb és több munkánk a válasz- Bányáink mélyén, se­besen forgó esztergapadjaink mellett, a tavaszi határban, ka .lapáccsal, tollal és kapával ío’y- fatjuk a harcot Beloiannisz és társai életéért, szabadságáért, a görög nép. békéjéért is­„A Njkosz Beloiannisz és hős társai meggyilkoláróxa készülő monarchohisiszta görög kor­mány jogtipro eljárása elemi erejű felháborodást váltott ki az egész magyar népből, 24 ófla alatt Magyarországon több minit egy millió dolgozó vett részt a tiltakozó gyűléseken, eddig több mint háromezer tiltakozó táv­iratot küldtek a Magyar Orszá­gos Béketanácshoz. Többmillió azoíknak a száma, akik aláírták a Beloiannisz és társai bíróság elé állításai ellen tiltakozó ivek százezreit. Számos olyan falu és város van Magyarországon, ahol az egész felnőtt lakosság: munká­sok, mérnökök, művészek, kato­likus á-'„ protestáns papok, kis­kereskedők, háziasszonyok, va­lamennyien. aláírtak a tiltakozó iveket­A tiltakozó iveket aláírja a többi közöt'fc Kisfaludy-Slróbl Zsigmond szobrászművész, Zat hureczkv Ede hegedűművész, Tóth Afcdár az Állami Opera­ház igazgatója, Szladits Károly jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia 'tagja, a magyar gyá­rak dolgozóinak nagy többsége Állandóan hatalmi« tömegben érkeznek a tiltakozó táviratok a Magyar Országos Béke tan ács­hoz. Az igazság és a nemzetközi jog nevében, a faliszt a-el lenes háború hősi halottaira emlékez­ve, a békét megvédeni kész több mint hétmillió öntudalt'os ma­gyar békehancos sz egész bé­keszerető emberiség nevében til­takozik az ellen, hogy a népelle­nes, véreskezti monarchafasiszta görög kormány, a hóhérok kor­mánya az USA parancsára egy uj háború kirobbantása érdeké­ben végrehajtsa a görög béke- harcosoík vehetőinek meggy iíjko- lását. A békeszerölő miagyar dolgozó nép nevében fordulunk az Egye­sült; Nemzeteik Szervezetének Biztonsági Tanácsához, amelyet a béke megőrzése éi'dekóben hoz­tak létre: tiltakozzék a görög kormánynál a Beloiannisz, és hős társai életére törő fasiszta bírósági eljárások ellen, követel­je a hős görög békeharcosok azonnali szabadonboqsátá&á't Magyar Országos Béketanács Az Országos Béketanács távirata a monarchofasiszta görög kormányhoz „Az elmúlt 24 órában viharrá erősödött egyértelmű fiítiaikozás, a magyar nép minden rétegének sürgető, követelő szava késztel bennünket .rrra, hogy ismét elten hangunkéin hallassuk az ártatla. nul és jogtalanul perbefogott Nikosz Beloiamisznak és Í‘ár- spiinak ügyében. Ma több mint háromezer táviratban munkások és parasztok milliói, mérnökök és háziasszonyok, kisiparosok és művészek, püspökök és orvo­sok, az elmúlt világháború rok- kantjai és az éléire mosttl ké­szülő diákok követelték szenve­délyes erővel, hogy szüntesse be a monirrchofasiszöa görög kor­mány a Nikosz Beloiannisz és társai ellen indított jogtalan, al­jas eljárást. Tudjuk, hogy önök gazdáik, az amerikai imperiaüs. tták, a rövidesen Athénbe érkező Eisenhower tábornok előtt akar­ják gaztettükkel bizonyítani, hogy minden bűnre készek, csak­hogy elnyerjék a világot láng- baboritani készülő háborús go­nosztevők kegyét. Ezért i.s tör­nek s> béke görög harcosainak életére. Népünk ezt az eljárást bűntettként bélyegzi meg. Ha a monarchofaittszta görög kormány való Pa váltaná sötét terveit és elitéltetné Beloiannisz! és túrjait, ezzel mindtzok megvetését ma­gára zúdítaná, akik a szabad vé­lemény nyi Iván i tárt, a béke sze. retetéit, a saabadl.-ág ’tiszteletét az ember elidegenithetetlín jogá­nak tartják. Az egész magyar nép követeli: azonnal szüntessék meg a törvénytelen eljárásit és haladéktalanul bocsássák szaba­don Nikosz Beloiarmiszt és tlár- sait­Magyar Országos Békelanács.u Koreai hadi jelentés A néphadsereg alakulatai, szó. ros együttműködésben a, kínai népi önkéntesek, egységeivel, va­lamennyi arcvonalon továbbra is védelmi harcokat vívnak az ame­ri kai-cngol beavatkozók és a liszinmamisita csapatok ellen, mi­közben emberben és hadianyag­ban veszteségeket okoznak az el­lenségnek. 28-án ez ellenséges repülőgépekre vadászó lövészek két ellenséges repülőgépet le. 1 ölitek. A fegyverszüneti tárgyalások A 3. napirendi ponttal foglal­kozó vezérkari tisztek csütörtöki ülésén sem történt előrehaladás Az amerikaiak továbbra 1« el­utasították a koreai-kínai fél észszerű javaslatait. A 4. .napirendi ponttal foglal­kozó vezérkari tisztek ülésén a koreai-kínai küldött bejelentette, hegy a Kocsedo-szigeti mészár­lás ügyében az amerikai fél nem adott kielégítő váróit ezért erre ia kérdésre választ várnak- * Kim ír Szén elvtárs. tábornok a Koreai Munkapárt vezető funkc*an4irußaiinak értekezletén fog!atkozott a népi erőknek ez elmúlt 19 hónap sorún aratott győzelmeivel. Hangsúlyozta, ezek megmutatták az amerikaiaknak, hogy a koreai népet nem lehet leigázni. Felszólította az ország demokraltkus erőit, |tpmö:it,sék erőfeszítéseiket az agresszorok- kel és a U szín maoistákkal szem­ben. Újabb kormányválság Franciaországban A francia nemzetgyűlés pénr tekre virradóra 309 szavazattal 283 ellenében elvetette a Fauré- kormány mák az adók 15 százalé­kos felemelésére irányuló javas­latát. Bizalmi szavazásról lévén szó, a kormány megbuktatásához formaiag alkotmányos többség lett volna szükséges — a.zaz 318 szavazat — Fuure miniszterel­nök viszont, miután a nemzett gyűlés a pénzügyi törvény k>g- foittouaJib intézkedését igy el­vetetne, azonnal az Elysée-palo. t-áb;a hajtatott, hogy felajún'ja a kormány lemondását a köz- tárciaeáigi elnöknek. Vincent Auriol köztársasági elnök a lemondást kénytelen volt elfogadni. Előzőég a nemzetgyűlés jobb Szombat, 1952' márc- 1. oldali többsége a szocialistáktól a gaulleistákig 512 szavazattal 10i ellenében biza'mat szavazott a kormánynak az uj katonai Ili telek ügyében- E hi eleket a kor­mány nagyrészt az adók feleme. 8 lésével akarta előteremteni, erre azonban nem kapott felhatalma­zást, A Faure kormány mind össze 39 napig é t. A HŐMÉRSÉKLET NEM VÁLTOZIK Várható időjárás: Túlnyomóan borult, helyenként ködös idő. Többhe yen eső, keléten havas* eső, havazás. Mérsékelt szél. A hőmérséklet keleten kiesé emel­kedik- Nyugaton alig változik* Szombaton ö várható napi középhőmérsékíet orezágszerte négy Celsius fok alatt lesz. Vaszilj evszUijj marsall távirata Farkas Mihály vczérezredeslicz „Farkas Mihály vozórezredes elvtársnak, a Magyar Nópköztár saság honvédelmi miniszterének. Fogadja miniszter elvtárs kö- szönetemet a szovjet hadsereg cs haditengerészeti flotta megala­kulása 34. évfordulója alkalmá­ból hozzám intézett üdvözletéért VASZILJEVSZKIJ“ Meg je Jent J. V. Sztálin rövid életrajzának negyedik kiadása J. V. Sztálin rövid életrajzá­nak negyedik kiadását most ad­ta ki a Szikra könyvkiadó. Az uj kiadás 50-000 példányban jelent meg. Ezzel a kiadással J. V. Sztálin rövid életrajzának ha­zánkban megjelent példányszá­mú elérte a 255 000-et. Hírek Németországból A Német Demokratikus Köztár­saság kormánya nyilatkozatot adott; kg amelyben köszönetét mond a Szovjetunió kormányának válaszáért, a nyilatkozat hang­súlyozza: ^ „A szovjet kormány válaszjegyzéke bizalommal és bátorsággal tölti el az egész né­niét: népet. A szovjet kormány válasza újabb bizonyítéka annak a következetes baráti segítség­nek, amellyel a Szovjetunió kor­mánya támogatja a német népet létfontosságú problémája békés megoldását célzó erőfeszítései­ben“^ a német nép ugyanakkor elvárja, hogy a másik három nagyhatalom is a maga részéről pozitív választ ad. ★ A -nyugatnémet; tartományok} erős ellenállásába ütközött Ade- nauernak az a követelése, hogy a fegyverkezés miatt 50 százalék­kal emeljék adóhozzájáru’ásubat. A bajor párt tartományi elnöke* Dudek hamburgi szenátor, Josef Wirt volt birodalmi kancellár be­szédeikben bélyegez): ék meg a fegy­verkezési politikát, s hangsúlyoz­zák, nem szabad a tartományo­kat ,,kizsákmányolt tartományok- ká‘‘ auacsonyitiani. ★ A nyugat-berlini anyák küldőt, tei értekezletet tartottak, ame­lyen elítélték a hadkötelezettség bevezetésére Irányuló terveket s felhívták a berlini anyákat és lá­nyokat. követeljék Adenauer bé- keellencs itfüicos tárgyalásainál^ féliieszaki'tását, s szálljanak sikra a békeszerződés mielőbbi meg­kötése érdekében. ★ Lehr bonni belügyminiszter* egyik legutóbbi cikkében megdi­csérte a nyugatnémet szakszerve­zeti szövetség jobboldali vezetők „munkájukért“, ami abban nyilvá­nult meg, hogv e jobboldali ve­zetők segítették a rendőrséget a béke és haladás erőnek elnyo­másában. A CGT ügyvezető^ blzoftságáuak közleméuye a moszkvai nemzetközi gazdasági értekezletről Párizs (MTI) A CGT ügyveze­tő bizottsága közleményt adott ki a moszkvai nemzetközi gaz- dasági értekezlettel kapcsolato­san­A CGT e' határoz la, hogy kép­viselteti magát az értekezleten — hangsúlyozza a közlemény, majd rámutat, hogy a moszkvai értekezlet azért keit o’van nagy érdeklődést minden országban, mert a gazdasági nehézségek nagy része a nemzetközi keresr kecHcm koiTátozásának követ­kezménye. A közlemény végül felhívja az üzemi bizottságok tagjait, kéözitsék elő a vázla­tokban a részvételt a moszkvai értekezletre. Az Országos Békelanács tiltakozó távirata a Biztonsági Tanácshoz

Next

/
Oldalképek
Tartalom