Zala, 1952. március (8. évfolyam, 51-76. szám)

1952-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI As Orsztigos Békefantics tiltakozó távirata a Biztonsági Tanácshoz Újabb kormányválság Franciaországban AZ MDP MLAMEOTEll pArTBIZOTTSÁ«Á«IAK NAPILAPJA nWHHHR 9MHHBH Vili• évfolyam 51. szám. Ára 50 fillér 1952 március 1. Szombat Üdvözöltük a járási pártfunkcionáriusok országos értekezletét Egy év telt el ezőta, hogy & II, pártkongresszuson Rákosi ' elvtárs feladatul tűzte elénk fa­lusi pártszervezeteink megerősí­tését. Legsürgősebben falusi eaerve- ze. cinket kell megerősítenünk — mondotta Rákosi elvtárs. — Eb. bői nyilvánvalóan következik, hogy a falusi pád1,'munkát köz­vetlenül irányító és szervező já­rása. pártbizottságok munkáját is. hisz az élet ezer példája rnp- ta-tja, hogy falusi pártszerveze­teink jó vagy rosaz munkája él-, ■hösorban a járási pártbizottsá­goktól függ. A járási bizottsá­gainkon dolgozó elvtársak nap mint nap érintkeznek dolgozó parasztságunkkal, jól ismerik a falusi .oaztályharc problémáit, közvetlenül tapasztalhatják az osiztályeKenség iákor: «munkáját, nem egy esetben személyesen kell megakadályozniok a Tito ügynök kijlákok és a klerikális reakció meg- erkedései t. Járátt- funkcionáriuisaink a dolgozók között élnek. Példájukkal, ma- gafErtáSukkai] nevelik a járás dolgozóit, harcba lendítik nagy békefel adataink megoldására. A pártkongresszus határpza. tai szintén Iá emelik a, járási pártbizottságok jelentőségét és fenj os ráadatkénlt szabják meg h megyebizotitság fölé a falusi osztály harc e fontos parancsnok- i-dgainrk rendszere^ segítéséi, erősítését. Ez a célja a ma összeülő já­rási pár'funkcionáriusok orszá­gos értekezik" ének k, e.mely az e téren elért eddigi eredmé­nyeket és hiányosságokat érté­kelve ismét hosszú időrP meg­szabja fel acélainkat a pártrmm. ka o fontos területén. A mai nap éppen ezért bizo­nyos mértékben a számvetés napja is kell, hogy legyen,. Meg leéli vizsgálnunk, hogy végrehaj­tottuk-e a kongresszus határoza­tát, megadtuk-e mindazt a segít- Béget járás.; párt bízót teásaink ­ínak, amelyek szükségesek lelte’ volna, másrészt pedig arról is számot kell vetnünk, hogy párt bizottságaink a kongresszus ha­tározatának szellemében végez, i ték-e munkájukat falusi párt- i szervezeteink felé. Jól tudjuk, hogy a kongresszu. if. i halározai'ok hosszú időre megmutatták a követendő uttti, azonban már az eltelt egy év eorán ia komoly eredményeket ériünk el .falusli pártmunkánk­ban. Ezeket talán legjobban, a de­cember elsejei párt- és kormány­határozat és az azóta ugrássze­rűen megjavul!; közellátási hely­zetünk mutatja, amelyhez nagy mértékben hozzájárultak a falu­si párímünkánk mindennapi szí­vós harc:i során eléri! eredmé­nyeink. Pártbizottságaink helyes irányítása következtében falusi pártszervezeteink megyénkben is eredményesen oldották meg az elmúlt év mezőgazdasági mim- kálatai'!', győzelemre vittél; o begyűjtés csatáját, ffeíusá dolgo. sóink figyelmét mindinkább a i oi msíPö szövet k ezeti gazd ál kod á s fele tudták fordítaná, az apró munkák mennyisége igy vált ug rásszerüen minőséggé, például |Pus>5 c4 zisnMá/'izJíáln, BecTfehelyen, Pu-'zlaedericsen, ahol Rákosi elv- társ. ■ hatvanadik születésnapja tisk eleiére a község dolgozó pá­rái 7‘. :a’,nak többsége a nagyüzemi gazdálkodás utjárja lépett és ez- f zel ma már 17-re emelkedett megyénkben is a termelőszövet­kezeti községek száma. Egy év alatt kétszer annyi dolgozó pa­raszt lépett terme'lőszövetkezen csoport jadnkba, mint szelő) t két év alatt. Tízes-ink ma már a zalai számi .'éteriület egynyolca- dán. gazdálkodnak. Ha ezekhez hozzászámítjuk a II- békeköl­csönjegyzés során elért eredmé­nyeinket, aZt a megfeszített munkát, amelyet az árvíz, a hó­vihar idején végeztek községe­ink dolgozói és napjainkban Rákosi -elvtárs 60. születésnapjá­ra telit felajánlások teljesítésében megmutatkozó l el ke sül t séget és az ólért eredményeket — akkor ny i I vánvalóan megmut átkozik falusi pártmunkánk színvonalá­nak emelkedéEe. Természetesei mindezekhez alapvető feltétel volt az, hogy pártszervezeteink poétikai, minő­ségi megerősödéséhez páuibizoét. ságaink sokkal hátha'-ősabb segít­séget adtak, mint eddig. A part- oktatás sokkal rendszeresebb, fci- ■ terjedtebb, mint, az elmúlt évben, A taggyűlések., a népnevelő érte­kezletek, pár t csop o r t bizalmi meg. beszélések. általában alapszervi tát káraink munkájú rak ellenőr­zése mindinkább rendszeressé vált pártbizottságaink részéről. Járási funkcionáriusaink nemcsak szemlélői és regisztrálói párt- szervezeteink eredményeinek és hiányosságainak, hanem gyakor. lati segítséget adnak számukra, a munkák elvégzésén keresztül tanítják meg titkárainkat, vezető, ségi tagjainkat a helyes munka- módszerekre. A zalaegerszegi, zalaszentgró-ri járási pártbizott­ság tagjai pL a csoportos beszél, getésekről nemcsak instrukciókat adtak ,a párt-szervezeteknek, ha­nem gyakorlatban meg is muöa-t ták, hogyan kell szervezni, leve­zetni egy-egy csoportos beszél ge'tést. Ennek eredménye nutatkozo'tfc, mert ebben a két ‘árasban máris jól alkalmazzák az agitáció uj formáját. Hogy a számvetés reális legyen, az erednie lye'k mellett azt 's meg kell alapítanunk, hogy párt- bizottságaink munkájának hiá- nvosságai következtében falus5 párt szervezeteink még mindig nem tudtak eléggé szilárd veze­tőkké fejlődni. Ebből- fakad az hogy nem harcolnak, eléggé a ku lakok és a kTeriká’ls reakció el le mi opportunizmus ellen nem fi. gyeinek fel sokszor • idejében a Tito ügynökök próbálkozó eair a- Nincs még ma sem fontos­ságának megfelelően pánszerve zefeink figyelnie a pári1 tervszerű erősítésére irányítva. Pár*bizott­ságaink nem eléggé köve'kezelé­sek a lazaságok ellen, a birála* s-zelieinénefc k:a ákbásában. a nagykanizsai járási pár'bizoh'sá <ron pl. hónapokig nem figyetteV •fel az elvtársa k arra, hogy Sár kány elv társnő az alapszerveze tekbeii ú'ttittó ímmká'i véöez p-'- cek alatt instruálja a ,’1eglagvoltt munkák idején a pártszervezete kék amikor éppen leginkább ''dikség volna az alapos segb -nejre. ; Általában öave-z riár'bttr.1«'-A gainlkná' vöbb igéiye^ségre, liar­(Folytatás a 3, oldalon) ORSZÁGOS BÉKENAGYGYŰLÉS VOLT BUDAPESTEN Az Országos Béketariács ős a Magyar-Szovjet Társaság pénteken délután békenagygyűté st hivott össze a budapesti Sport- csarnokban­Hatalmas laps közben foglal la el helyét az elnökség: Dobi István, a minisztertanács elnöke. Andics Erzsébet elv társnő, Kossuth-dijas egyetemi tanár, az Országos Béketanács elnöke, a Béke Világtanács tagja, Kcniszt antyin Ivanovics Szkrjábin, Sztálin-dijas akadémikus, a Szovjetunió Legfelső Tanácsának küldötte, q Magyar-Szovjet Barátság Hónapjára hazánkba érke­zett szovjet kulturális delegáció vezetője és a, delegáció több tagja, Anna Seghers, nemzetközi Szpálin-dijjal kitüntetett világ­hírű német írónő, Rusznyák Isiv án elvtárs, Kossuth-díjas, a Ma­gyar Tudományos Akadémia elnöke, Jacques Denis, a DIVSz fő­titkára, Kelen Béla elvtárs, a. M agyar-Szovjet Társaság főtitká­ra, Péter János református püspök, a Béke Világtanács tagja, P. D. Krajevszkij, az Egyetemi Orosz Intézet igazgatója, Beresz- tóczy Miklós, a Katolikus Papok Országos Békebizottságának el­nöke, Dezséry László evangélikus püspök, a termelésben kitűnt, dolgozók: Gazda Géza, Deák Já nc-s és kulturális, politikai és gazdasági élet ünk több más kiv álósága­Ott voltak a békenagygyiilé sen a Koreából napokban haza, érkezett; magyar orvosók és égés zségügyi dolgozók is­A békenagygyűlést az Orszá gos Béketanács nevében Andics Erzsébet nyitotta meg, majd Ru sznyák István emelkedett szó­lásra. j i Harcos elszánisii^gal állunk ki a foekeharcosok és hazafiak megmentéséért — Nem véletlen, hogy a Ma. gyar-Szovjet Barátság Hónapja alatt békeg'yü'éíít hivóunk össze, amelynek legfőbb célja az. hogy ismét kifejezzük tántorithata'lan akaratunkat -a béke megvédésére és megmutassuk, hogy szolidári­sak vagyunk ebben a harcban a világ összes dolgozóival, ak:& a béke fenn'^r'ásáéiv küzdenek — mondotta Rusznyák elvtárs. — Ez a békegyüJés a Magyar- Szovjef Barátság Hónaniá- &ak keretében egyúttal tanú­sítja azt is. hogy a magyar­szovjet barátság nemcsak a szovjet nén és a magyar rép ügye. hanem a két nép kö­zötti harátsám ápo’ása inén jelentős hozzájárulás a világ, béke ügyének megszi'árditá- sálioz. — Gyűlésünket ezen általános jelentőségén túl, ma különösen fontossá teszi olyan ügy. amely az egész nemzetközi békémozga- lomsürgös', együttes fellépését követeli. — Amikor mi a gyűlést össze hívtuk, már hallottunk róla, hogy ■az imp éri alis'ék és lakájaik egy újabb szörnyű merényletre ké­szülnek és a mai újságokból ér­tesültünk arról, hogy " Beloian­nisz és társai eilen az ügyész ha. ’álos ítéletiét indbványozott. Azoknak a görög hazafiaknak és béfceharcosofcnaJc kivégzését indít ványozta, akiknek egyetlen bűne az, hogy szeretik hazájukat és sale megtekinthetik azokat. — A magyar dolgozók tudják, hogy mit jelenített a mi szeretett Rákosi elvtársimk megmentése érdekében tannak idején a világ dolgozóinak szolidáris tiltakozása. Ezért magunk is harcos elszántsággal állunk ki minden olyan esetben, amikor egy békeh arcost vagy egy hazafit kell meg- mentenünk a hóhérok kezei közül­Ezután kínai utazása alatt szer­zett benyomásairól beszélt. Hangsúlyozta, hogy a 475 milli­ós Kina is velünk együtt építi az emberiség kizsákmányolástól men­tes boldog jövőjét. Éppen ezért van igen nagy jelentősége annak hogy az imper -alisták maroknyi csapatával szemben mind szóró sabbra füzzük azokat a baráti kötelékeket, amevek a béketá. bor nagy családjába egyesítenek. Ez az egység'le fogja győzni a háborús uszi.ókak. akik Koreá­ban baíktériumfegyvert alkalmaz­lak, akik újra fej akarják dúlni a házakat, lerombolni gyárain­kat,, a laboratóriumokat, a kór. házakat, megsemmisíteni azt a társadalmi rendszert ame'y vég. re szabaddá és függői lenné tette az embereket. Hangsúlyozna, hogy a világ bé­keszerető erői összefognak e ban­diták ellen, s ennek" a harcnak az élén a Szovjetunió áll, amelynek küldöttei itt varrnak a békén agy- gyűlései is. Ennek a biztos győzelme1 ígérő küzdelemnek vezérlő csillaga a mindnyájunk sze­retett Sztálinja, akinek neve már száz és százmilliók szí vében egybefonódó't azzal a szóval, hogy „béke“. Hangsúlyozta, hogy elszánt küzdelmet folytat a háborús uszítok ellen a német nép, a bé­kéért küzdenek a francia do’go. zók, csak úgy, mint a haladó an­gol tudósok. — A mi dolgozó népünk egyre vl. lúgosabban kezdi felismerni a bé­kéimre célját. Békemozgalmuok sokat fejlődött ez alatt az esz­tendő alatt és ma már százával és százával vannak olyan békebi- zoftságok, amelyek rendszeresen nevelik, tanítják a dolgozókat, mindenekelőtt arra. hogy hazánk nem sziget az óceánban, hanem egv hatalmas közösség tagja és számunkra nem közömbös, hogy hogyan harcol a délolaszországi paraszt a földért, a tuniszi kikö tőmunkás a függetlenségért, az angol tudós szabadságáért, az amerikai anya Koreában harcoló fiáért­— S megnőtt dolgozóink, béke harcosaink felelősségérzete is. Üzemekben, hivatalokban, kutató laboratóriumokban, a szövetkezetek egybetagolt földjein és az egyéni parcel­lákon is olyan emberek dol­goznak. akik tudják, hoav a mí részünk a világ békéjéért folyó harcban elsősorban; helytállás a munkában. — Uj hősei, bókeharcosai van­nak ma már —' ég nem kis szám. mai — a szocializmus építésének, a béke védelmének, e kettős és mégis egységes, sok áldozatot ki. vánó, de még több örömet biz­tosító feladatnak. A Szovjetunió világraszóló győ­zelme. g a világbéke; ábor párat- an kiszélesedése eredményeként, ma o.yan lehetőség áll az embe­riség előtt, amely még soha a ttr1 énelem folyamán nem léte­zett: ma már megvan a lehető­sége annak, hogy megőrizzük a világ békéjét, hogy végképp és örökre megszüntessük a háború veszélyét. Ezután Szkrjábin SztáMn-cl'jas akadémikus szólalt fel. \ béke és a szovjet rendszer ©g’yoiásíól elválaszthatatlan meg akarják akadályozni egy újabb szőriyü háború kitörését. — A monarchofasiszfa g.yilko. sok ezeknek a hazafiaknak a meg­gyilkolásával akarják megmutat­ni lakáj j szolgálatkészségüke' Eisenhower tábornoknak, aid a közeli napokban A-hénbe érkezik. A magyar do gőzük ezen újabb merényiéi hírére mint egvember fejezték ki mélységes felháboro­dásukat* 24 óra alatt több mint egymillió dolgozó tiltakozott röp gyűléseken, üzemekben, termelő szövetkezetekben, isko’átkban- és az egyetemeken szóval és aláírás­sal a gvaláza+os szándék ellen °A óra alatt 'öbb min.- háromezer iltakn<zó sürgöny érkezett a Bé kettnácshoz: itt fekszenek elő:.- tünk az asztalon, ahottaz elvtúr. Szkrjábin alcadémálans, a szovjet kulturdelegáció és a'&zov. • jet: „tüdősök üdvözletéi tolm-á. csolta, s üdvözölte a magyar dol­gozókat'. —■ -A béke és a szovjet rend­szer egymástól elválaszthatatlan fogalmak — mondotta. — Kom­munista építkezésünk hatalmas lendülete a háború befejezését követő években, ugyanakkor, amikor a háború és a- i'eakció tábora lázasan kérzül s-z újabb háborúra, ékesszólóan bizonyít- ia a Szovjetunió bel. és külpoli­tikájának békés voltát, a szovjet emberek törhe' etlen ateratá1' a béke megőrzésére és megsziláx- di'ására, s a népekkel való bé­kés együttműködésire. “ A szovjet népnek minden, egye? lépése, amellyel köze- 'ebb jut a kommunizmus sztá­lini építkezéseinek megvaló­sításához, súlyos csapás a háborús uszítok gyűlölködő propagandájára, amely azt próbái ja bizonyítani, a Eöld nem képes lakóit élelemmel ellátni, s ez emberiség csak úgy tud megmenekülni, ha háború utján csökkenti népes­ségének számát- A szovjet tudo­mány nem szavakkal, hanem főt­tekkel mutatta meg az imperia- / listák e sötét, emberevő fii ózó- f:újának tarthatatlanságát. A szovjet tudománynak min­déi* ágát- -&£ emberszeretet. a

Next

/
Oldalképek
Tartalom