Zala, 1952. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1952-01-17 / 13. szám

A term elősző vétkesetek gépállomások megyei tanácskozásán elhangzott hozzászólásokból Pál Jáues a novai Vörös Zászló termelőszövetkezet el­nök©: — Tudomásom szerint járá* sunk területén a termelésben első helyen áldunk, ami a Fe- kécs elvtáre beszámolójából hiányzott. Szó ese t itt a taná­csok segítségéről is. Mi nem pa­naszkodhatunk, mert a mi taná­csunk minden segítséget meg­ad munkánkhoz, Az ellenség aknamunkáját a pártszervezet segítségével leszereltük­Símig Antal sztahanovista, mankaérdeniiendes kőműves, & megye munkásadnak nevében köszöntötte a tanácskozást: =» Az egész megye ipari dolgo­zói figyelemmel kísérik és nagy érdeklődéssé'! tekintenek erre a tanácskozásra, mert látják és érzik, hogy milyen fontos, hogy termelőszövetkezeteink és gép­állomásaink megjavítsák a munkát és több,, nyersanyagot biztosítsanak az ipar &zámára- A párt irány kásával az a fel­adatunk, hogy fokozzuk a ter­melést, hogy megnövekedőit fel­adatunknak eleget tudjunk fen ni, mert csak a termelés foko­zásával tudunk egyre többéi tenni a békéért A feladatokat, melyet pártunk elénk tűzött végre kell hajtani és végre i‘s fogjuk hajtani. Ezért erős! jük a munkás-paraszt szövetséget, me ynek fontos feltétele terme­lőszövetkezeteink és gépállomá­saink megszil árdit ása. Kukuruzsoyák Rémusaé, a rófszerdahelyi Táncsics ter­melőszövetkezeti csoport el­nöke: Csoportunk 1950 bén ala­kult, 48 családdal és 200 ho’d bevitt, valamint 100 hold jutta­tott földdel- Az alakulás azon­ban nem teljesen az alapszabály szerint történt és ebből adódott, hogy a tagok állataikat nem adták be. sem a gazdasági fel­szereléseiket. Az elő’töm lévő elnök nem sokat törődött a mun kával. Nekem első munkám volt, hogy megszerveztem a bri­gádokat és munkacsapatokat. December lőre tagságunk fel­ajánlást tek, hogy a kétiakieá got megszüntetjük és ezt decem­ber 19 éré teljesítettük. Erre a tanácskozásra vállaltuk a ser* tésfiatLtató építésének befejezé­sét, A mezőgazdasági osztály azonban nem segített bennün­ket. nem vették figyelembe azt, hogy 200 malac veszélyben van* Itt a tanácskozáson kérem, hogy tegyék meg az intézkedést, hogy a szükséges faanyagot megkap­juk. Kovács Dezső a vöcköndi Béke tszcs elnöke: — Nincs pártszervezetünk, így nincs élcsapat és lemorzsolódás van a csoportban. Megragadta figyelmemet az iskolázás kérdé­se, hogy az elnököknek iskolá­ra kel! menni. Nálunk ezen a téren, hiba volt* Most fiatalokat kellett volna iskolára küldeni és végül egy koros tagot küld tünk el, mert más nem akart elmenni. A szemináriumot be­zár’ák, mert nem jelentek meg a tagok. A járási pártbizottság segítségét kérem. Ha ezt a párt bizottság felülvizsgálja, és a pártszervezet dolgozni fog, ered­ményesebb lesz a munkánk, töb­bet tudunk termelni. Steferics Márton a iőíszer dakelyi Lenin I* típu^u terme­lőszövetkezeti csoport elnöke: — 19 család, SO hold földdel vara csoportunkban* Az ellenség kísérleteit meghiúsítjuk, hogy minél több paraszttársunk lép­jen arra a;z útra, melyen mi már elindultunk. A becsehelyi Rákosi termelő0 szövetkezet elnöke Szabó József elvtárs, hozzászólásában a terv készíté­sévé] kapcsolatban e' mondta, hogy az állattenyésztés terén há­rom éven keresőül állandóan csak központi takarmánykész- letre támaszkodnak 'és eddig ezt nem vették észre, csak most, amikor ki kellett fizetni* —- Rákosi elv társ szavai után amikor azt mondja „terme’őszö ve tk ez eleink legyenek önállóak’' mi is erre törekedünk, mert je­lenleg is úgy állunk a múlt évi rossz tervezés miatt, hogy a meglévő G00 darab állatnak nincs abraktakarmánya. Vágolt- répát és silót etetünk­— Egyes vállalatok valósággal terrorizálják a csoportot, külön­böző szerződéses növények ter­melésére- Figyelmen kívül hagy­va a csoport tervét- így történt meg tavaly is, hogy SÓ növény­ié eséget termel tünk. A munka szervezet nálunk is csak papí­ron vo t meg. A határ fel volt osztva 10 munkacsapat részére, de nem tartották be. A munka- fegyelem laza volt. Sokan mm dolgoztak rendesen és az ilye* neknék a zárszámadáskor bizony nem sok jutó t. a zárszámadás után bárom család lépett be ter­me őgzövetkezetünkbe és meg­alakult a második I. -tipusu ter­melőszövetkezeti csoport, a me> gyei tanácskozás tiszteletére* Mi egeknek a csoportoknak min­den segítséget megadunk. — Majd bírálta a gépállomást. Elmondta, hogy egy traktorista felszántott 4 hold területet, amit a csoport e’nöke ellenőrzött és aláírta a négy holdról szóló diszpozíciót. Mire az a gépállomásra ért tiz* szenesére növekedett, vagyis 40 holdat fizetett ki a traktorosnak é;s ugyan annyit követelt a tér melőszövetkezeti 'csoporttól- Hogy a« ilyen hibák ne fordul­janak elő és mindkét fél ellen­őrizni tudja az elvégzett munkát és a fizetendő összeget, javasolja a diszpozíciónak két példányban való kiadását, melyből egy a csoport elnökénél maradjon. — Szeretném elmondani, miért vagyok én népszerűdéin elnök —- kezdte liozzászó'ását Miskopíeg István elvtárs, a letenyei Vörös Csillag terme­lőszövetkezet elnöke. — Nem régóta vagyok a Vö­rös Csillag elnöke. Az előttem lévő e’nök nagyon jó ember volt, mert a tagság minden kérésé1 teljesítette- Ezért van olyan tag is, akinek SÖOO forint előlege van és a zárszámadáskor még újra pénzt követelt. Ezért va­gyak népszerűtlen elődük, mert csak annak adok pénzt, aki meg* dolgozik érte. Vámnak' egyesek, akik szeretnek inni, lógni, pénzt követelni. Ezeknek az emberek* aek a feleségeik állandóan _ a csoporthoz járnak követelőzni ég mindenfelé, az hirdetik, hogy nem tudnak megélni. Amióta a tag­ság elitéü ezeket, azóta jobban megy a munka* —* A pártszervezetünk erősödik s ez a biztosíték arra, hogy egész­séges élet lesz a csoportban. 111 szellemben indította el a na^ybanízi-ai Építők Sportköre ez évi mut&áiát Nem régéi tartotta a nagyka­nizsai Epiti% Sportköre az első értekezletét. Bős György volt sportköri elnök beszámoz az el­múlt évről. Kihangsúlyozta annak eredményeit is és hibái-. Különö­sen nagy hibák mutatkoztak az MHK terén. Hibás volt ebben a Magasépítő párt szervezek de hi­bázott a vállalat vezetősége is, aki nem mutatott példát a dolgozók, nak. A tagság részéről az egyes szak osz-íi y vezet ők szólaltak fel és mood ák el az illető szakosz­tály kívánságait amelyek lehető­vé teszik, hogy éhben az évben Komoly felkészültségről tellek bizonyságot q ..megyei tizek” bajnokságán részt veit asztalite­nisz versenyzők. Valamennyi pár mérkőzése izgalmas és látványos küzdelmet hozott. A versenyzők izgalma helyenként túl rrgy volt és ezt nem egyszer a -Ids számú, de lelkes közönség is át­vette és egy-egy remek Jeü’1 és, v:'gy ennek kivédése hatalmas tapsot aratóit. Különösen izgalmas veit a za­laegerszegi Bánhidi és a nagyka­nizsai Porai mérkőzése. A közön­ség még q lélékzeét is vissza­fojtva figyelte a mérkőzés alakú. SPORTHÍREK Megindult Budapesten a sí. éved Az első versenyt a Bp. Postás és a Bp. MÁVAQ ren­dezte,-y A BTSB megkezdje a minő­sítő könyvek kiosz'ásák Ugyan­ez rövidesen megtörténik Nagy­kanizsán is A VTSB már a leg­több sportkör részére ejkészi'ette a minő; i tő könyvecskét, a me. lyek már a kioszt! ásna várnak. ~ Vasárnap indult meg a- Bp. 7. ősz'ájju kosárlabda bajnok­ság. Előreláthatólag megyénk­ben csak február eleje körül in_ dúl be a megyei bajnokság. Ad­dig alkalma v:n minden csapat­nak jól felkészülni Megjelent az 1952 évi Sport, 'ájékoztofó naptár, amely ismer­teti az év összes versenyeit. megfelelő eredményeket érjenek eb Felszólalt Volf József párttá kár elv'árs is, aki igére'e{ tett* hogy a jövőben a párt sokkal na„ gyc-bb figyelemmel fogja kisérni a sportkör munkája- dj megadja a szükséges utasít ásókat illetve fámoga'ást. A vállalat részéről Dani Ferenc váiPala-vezető Ígé­retet tett hogy 1952 ben a válla, lat vezetőség nagyobb mértékben fogja segi eni a sportkör mun­káját. Az MHK sikeréért pedig versenyre hívta a pártszervezet vezetőit az üzemi bizottsáq tag, fait és a vállalat valamennyi dől. gosóját. '-áfát amit végül fe nagy küz­delem után a harmadik szétben Pólód nyert mf- g Az egész kö­zönség lelkes tapsban-részesitette a győz'est, a vasutas szurkolók pedig külön kitettek magukért. Csász József a Lokomotiv sport.» kör föszurkolója így nyilatko­zott: Igazán szép győzelem volt Polai győzőmé, de én még azt szere'ném ha a ' labdarugó csa­polunk is az év során ilyen szép küzdelmekben győzelmeket sze­rezne. Nagyon ériékes az asztali­tenisz győzelmünk, de én a lab­darugók győzelmét mégis csak jobban szeretném11. Esten kívül közli a nagyobb spor körök elmeit és 1951. évben megrendezett nemzetközi verse­nyen elért kimagasló msgyar eredményeket. Ára.: 2 forint — Zsukova a 3000 m-es női gyorskorcsolyázó «-nirégiben vi­lágcsúcsot áll‘-ott fej Ideje: 5.21,3.--- Újabb sportággal gazdago­dott Nagykanizsa sportja. A «al­pokban tar! ott ák a nagykanizsai galamb! enyéssz' ők afeikuló gyű­lésüket ahol megalakították egyben a VTSB mellett működő Társa-drJmi Gál ambszövet séget. Az uj szövetség különös gondot fordít a poá'agvlembok i enyész- tésére A ravasz folyamán ‘Óbb versenyt fognak rendezni me­gyénkben, de emellett kapcso* 1 z'okat akarn.k fairt::mi a kül­földi galamb-!enyásá-őkkeU, jpqs. taga'ambok utján. — MSzT I, körzete Nagykani­zsa A.dyu. 13 szám alatt (volt Vida vendég’ő) 20-án est« G óra, kor MSzT műsoros délutánt tart. Utána tánc. Belépődíj nincs. A Szovjet Magvar JBaráföiáo’i HoDup tiszteleiére Az ui gazdasági évben is első lesz az állam iránti kötelezettségünk teljesítése — fogadták meg a hahón dolgozó parasztok Vasárnap délelőtt a hallót! ta Tiács ülés: tartott, melyre meg hívta a tanács ’agjait és azokat a gazdákat, akik a múlt évben példamutatóan t-í jesitet,. ék a nép államával szembeni kötelezet'cé­gükéi. Varga József tanácsel­nök ismertette az uj begyűjtési .rendeletet. A dolgozók' figyelme­sen hallgatták az ismer.é$ést amely megmutatja számukra az 1952—53 gazdasági év feladatait. Az értekezlet végén minden doh gozőnak volt valami mondani­valója a begyűjtési rendelethez. Pefu József i3 holdas közép- parasza elmondta, hogy amikor először olvasta az újságból az uj begyűjtési rendeletét, egy kicsit idegenkfdett tőle. Azt hitte nem fogj,a pidim telje®!leni. De most hogy végig hallgatta az előadást, látja, hogy helyes ez a rendelet, auerfc egész éven át teljesíteni le. Ihot.jMár most tudjuk, hogy ygyes I —— ii w&Bmmmmmrn KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS I Mindazon jób arátoknak és j® ismerősök ne k, akik bátyám ■ temetésén rész'vedek ée íáj'B dalrnaimat enyhíteni igyekez N tek,^ ezúton mondok köszö 9 Ö2v. Szagai Zsigiucniiné- H 'érménvéket milyen más tér mémnyel Iehe| teljesi'teai. Ez a rendelet, csiäk azoknak a gazdák­nak okoz gondot, akiik a múlt évben sem tettek elege: beadási kö elezcfíségü-knek és spekuláción törték a fejüket. — Ezt a begyűj­tési rendeletét úgy látom, nem­csak teljesíteni, hanem túl is !e_ her teljes|tmi. Megfogom mutat­ni, hogy ebben az évben is elsőnek teszek elegei beadásomnak. Az uj begyűjtési rendeltedét'még aznap délután megismerte az egész község dolgozó parasztsá­ga. A község dolgozói csoporto­san mentek a gyűlésre. Minden gazda érdeklődött az uj begyűj­tési rdudelietről. A "anácsclnök felvilágosi'otta a dolgozókat, akik nagy érdeklődéssé figyelték az előadást- Tudják, hogy egész éven új úgy kell dolgozni hogy beadásuknak eleget tudjanak ten­ni. Az értekezlet mán egymásután szóltak hozzá a dolgozók. —> Én a 'oj'beiadá?! hclyeskm legjobba n —. mondja Bedő István három holdas dolgozó paraszt'—, mert, egész éven ál könnyen tel. j esi. the 'lük és nein is olyan «óik. minf ahogy mond ák ÁK a tej mennyisége' ami. nekem kell p=h :esiteni, 2—3 hónap alatí beadom, s azután feleslegemet szabadon el­adhatom, vagy ha akarom, 'to­vábbra ís hordhatom a csarnok­ba. A többi beadás ig érthető számomra és migi.|érem, hogy az idén nem kell, hogy népnevelők jöttének hozzam, hogy elege: tegyek beadásomnak. Nagy Lász ó azt a 1G0 forin bírságot saijnálgatífea, amit ki kel. lett neki fizetnie, mert nem ad. ta be a tojás*. —- Be tudtam volna adni mondja —, de az asszony inkább beresliedett Ve'lc ég eladta ahe­lyett hogy leadta volua. De ezen az éven mind' nféle terményből te Ijesi sem bead ásómat- Hahó’ község dolgozó paraszt­jai.' együttesen kijelentették hogy ebben az évben mindannyiuk szá­mára első a dolgozó nép államá­val szembeni kötelezettség téljesi. .'ése. ■ APRÓHIRDETÉSEK ALAPFOKÚ gépkocsi-vezetői vizsgával rendelkező gépkocsi­vezető személy, vagy teher­gépkocsira elhelyezkedne. (Eset'eg kocsikísérőnek, is). Tóth István Zalaegerszeg, Kos. suth Laios-ufca 58. ez* (352' NEYLONKABÁTOK javítását továbbra is vállalom. Fe’véte­li hely: Serr féle trafik Nagy­kanizsa, Szahadeág.tér 1- (38) SZARVASBŐRT darabokat is veszünk, Nagykanizsa Köztisz tagsági Vállalat* Deák-tói* 13. ______________ (39) be ke mozgö (VJAf.vk am7«;a Csütörtöktől—vasárnapig HŰ BARÁTOK A tengerészek összefogása kimenti mafróziársukat Az egervári Magyar Doigfi-zök Pál ja és a Magyar-Szovjet Tág’-. Snság, a tanács, a DISz és az MNDSz helyi szervezetek 1952. évi február 18-án kezdődő Szov- jef -Magyar Barátsági Hónap fisztelefére versenyre hívják ki a Magyar Szovjet Társság tagto­borzására Pöjöske közíégef. Szer­vese eink Ígéretet. te}*'.ek array hogy Egervár dolgozó parasztsá­gát beszervezik a Magyar.Szov«. let Társaság íörnegszerveze'éhe. Jó népnevelő munkával ä helyi szervezetek akivái iímc-Tieíni fegják a Magy.r-Szovjet Barát­ság elméiyi ősének jelentőségét, és ezzel mutálják meg a helyi szervezetek szerelüket és hála- juk-ait a. nagy felszabadító Szov­jet unió iránt, amely megadta ©. lehetőséget arra, hogy az évszá­zados elnyomásból a felemelke­dés útjára léphettünk. Kérjük Pölöske községet, hogy fogadj» el a fenti versenykihivá- sunkni. meri ezen az utón tud­juk megismerte:;ni a dolgozó pa~ reszté ággal a szovjet mezőgazda ­ság fejlettségét, fejlett iparát és kuli ui’áját és ezu-o-n tudjuk meg­ismertetni a szocialista embes-t A versanvkihiváé kiértékelésé­re egyben felkérjük a M-gyar Szovjet Társaság megyei tükár- ságát. Kérjük PÖIökke .község MSzT szervezetét, hogy a ver-enykihi. vns e1 fogad ás;! ról eresit.se ;x Magyar-Szovje t Társaság szer­vezetét­Namt Joz$efné Mpp titkár, Cseh Miklós MSzT 'tikár, Molnár József V B e’nök, Czoczek Istvánná MNDSs ügyvcaetfi­a Gestapo börtör éböl Meg Ili f ó Zalaegei’tizegi Földmüveeszövetkezöt 1952- évi január hó 2v én délután 3 órakor a Járási KulturctUion nagytermében (Arany Bárány) tartandó ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE. Tárovsorozat: 1. E'uöki megnyitó. 2- Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentésé 1951. évről* 3. Mérleg és eredményszámla megállapítása. 4- Határozat a tiszta felesleg árgyábau­5. Az igazgatóság és a fe'ügve lőbizotfsági tagok Icmamiúsa. G. uj igazgatósáéi és felügyelőhizottsági tagok válasz’ása. 7. Járási va'lasztmányi megbízottak, választmányi tagok meg választása. 8- Ju a Ima zások- 9. Határozati ja v«"«tat. Mindenkit ©zere'efiel vár a A ZALAEGERSZEGI FÖI.nwüVESSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA Aki mindenben labdarúgást lát

Next

/
Oldalképek
Tartalom