Zala, 1952. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1952-01-18 / 14. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Kibő vife« ulest tartott *t SzöT clnőkséjrc tíathőnaoi börtönbüntetésre ítéltek két munkafegyelemsértő bányászt A* NDP ZAIAMEOYei PÍRTBIZOTTSA«A!«»K NAPII.APJi VILI évfolyam 14, szám• £ra 50 fillér 1952 január 18. Péntek VÁLJUNK A TERV GAZDÁIVÁ! Gyáriparunk 1951-tó- tervét 103.4 százalékra tríjesiteJt«. Eh­hez az eredményhez megyéik üzemei is hozzájárul ak. lu’nyo. mó < »bőségükben a tervet túl'el- jesitették. Ha arra gondoláim, hogy nagyon sok esetben nem is harcoltunk elég keményen, elég szívósan a terv telj esi éséért'. ak. kor azt lá'-juk,. hogy tervünké- még jobban, még ^ ma masabb eredménnyel is teljesíthettük volna. Üzemeink egy részében a mun­kát már az év elején az ellen­ség sugall a kétkedéssel kezdték meg. Magasnak talál álc a tér. vet. de hamaroson kiderült, hogy a terv egyáltalán mm ma­gas. hanem — mint azt pártunk II. kongresszusa megállapitot.a — nagyon is alacsony volt. Az első hónap elmúl ával erről már üzemeinkben is meggyőződtek — hiszen a terv -t minden kfl.önö. sebb megerőltetés nélkül I uríelje. sk hét ték. Amiről a dolgozók később ma­guk is meggyőződ.ek — nagyon helytó volt a II. pár kongresszus határozatának megállapítása'. „Az ötéves terv ekö évében népgazda, súgunk rejtett tar: a lévainak fel­tárása“ uj lehe őségeket nyitót*. Az elfekvő gépek ü'err.ix hely ezé. se, uj munkaerők beállítás«, ta­nulók és á képzősök ezreinek, tíz­ezreinek képzése, az anyaggal va_ ló takarékosság, a liu’ladék fel- használása. a. U'ljesitménye'k nö. vélése a szovjej; tapasztalatok alapján, *apasz‘alapcserék. mun_ Otamódszc r átadatok mind meg­annyi gegi.őive vál' ak a terv tel. jesifésűnek.. — És mégis, amikor pártunk II. kongresszusa meg- ■ szabta az ötéves terv uj. m tg­növekedett felada ait. a kéiükedők ismét feltámad ak. Ismét hallat­szottak olvan hangok, hogy a terv te jeaithe etlen, hogy a fél­ti d a * ok mosj már annyira na. g.vok, hogy m-gvalósitásuk lehe­tő*'len. Néhány hónap élni uh ával már ellenségeink.is látják hogy még. sem 1 ehete len. a terv. teljesítése. Csak hosszú hónapokkal .később jő'ték rá arra. amit -pártunk már jóelőrc tudott, amiről' sziklaszi­rt rdan- megvolt győződve. Míj töutéitt volna akkor. • .Jiá dolgozóink egy percig sem halk ga' iák á kétkedőkre és már az első pillanattól kezdve a -g.yőze. lem biztos tudatával fognak a munkához? Az,, hogy térvünkät nem 10-3.4. százalékra teljesítjük ■—• ami ugyan szép eredmény s köszönettel tar7özünk érte dol­gozóinknál,-: ; —-, harreip magasan íulszártTyaliuk volna. « »— 1952. ben a termelésnek- le­ik! hullámzó görbéjét szívós, ön- 'tudatos következetes harc útján, helyes szervezés é.s veze és ú ján jó felvilágosító tüir.egmunha se. gip'égéveí is egyetlen egyenlete*, sen G'mcíkedő vonallal kell he-' lyettcsitenünk1* — inpirdoita Gerő. elv-áj; / az országos' aktivacr skéz. -■-{c!. Ez a hullámzó görbe volt egeik okozújn. hogy tervünké* néni még magasabb, még szebb «redmöfinyei télj esitel tűk. Az Ásványolajkutató és Mély­fúró Vállala* mennyivel jobban teljesi ette volna tervét, ha már az első negyedben úgy fog a mun. kához, mint az év többi részében. Amikor a fúrási vállalat arra gon­dol. hogy tervét tuVoIjeisitette, ezt csak bizonyos fokú hiányér­zettel teheti, mert a tervet job­ban is teljési hette volna — ha ,,öntudatos, következetes harc“ állandó kísérője lett volna a munkának. Ez áll nemcsak a nagy. hanem a kisebb üzemekre is. A nagy- kanizsai Fémárug.yár 107.6 -szá­zalékra teljesítette tervé' • Váj­jon mennyire teljesítette volna, ha az év első felében nincs az a nagy lemaradás aminek a „gör­béje“ a szervezés, a vezetés hiá­nyossága felé mutat.. A zalaeger­szegi Magasépi'esi Vállalat is tel. jesi'ette tervét, de vájjon mi okozta azt a visszaesést, ami az örvend:tesen emelkedő vonalat megtörte és lefelé fordi otta? Ta­lán a gravitáció?. Szó szerint igv van. Nagyobb volt a föld von­zása, mint „az öntudatos, követ- kezet es harc1. A meggyőzés, a nevelő munka nem volt elég ön­tudatos, nem volt meggyőző — különben nem fordult volna elő, hogy a vállalat a nyári és az őszeleji hónapokban ijesztő mun. kaerőhiánnyal küzd; Most még az év elején vagyunk. Abban az időszakban, amikor a múlt évben egyes vállalatok a legnagyobb vétkek?* követték , d a terv ellen. Tanul unk a múlt év hibáiból. Megtanultuk,, hogy a tervteljesi és legnagyobb - hát­ráltatója a laza munkafegyelem, megtanultuk, hogy a munkaidő helytelen kihasználása, a szerve­zés hiánya, a közöny, a nem'ö- .rödömség, amellyel átsiklottunk a - kihasználatlan napok. - hetek, íö-t hónapok felett, nyomasztólag nehezedtek ránk a döntő időszak­ban .és megtanul uk azt .is,» hogy csak akkor válunk valóban a terv gazdáivá, ha az évnek egyetlen napját’sem hagyjuk magunk'mö­gött anélkül, hogy aznapi ter­vünket oe teljesíteti ük volna. Az idén jobban' ki keli használnunk telánelőeszközeinket.' ' Jobban kell megszervezni a munkaver- "senveket! .az idén jobban kell érvényesülni a.. vezetésnek, jobban- be' keli képe olódniok a műszaki aknak a terv. teljesi éséért folyó küzdelembe hogy ne kelljen ro­hammunkához folyamodnunk, hogy tervünket a jiapról.napra folyó következetes, szívós, jól­szervezett munkával ne csak 'túl-, teljesítsük — hanem a túl keljél si őst valóban szocialista, módra végezzük, hogy büszkén hirdet­hessük: —• megtettük kötelessé. güiiikét," Takács Eleméi A múlt év tapasztalatainak felhasználásával folyik a hare a több Az Asványolajkutató és Mélyfúró Válla.at, amikor 51-es tervé: meg­kezd e, nehézségekkel küzdő jt. Az első negyedévi tervét csu. pán 87.5 százalékra teljesítet e. Januárban egészen' jól indult: 104-2 százalékos teljesítményt ért el. Eredménye februárba,! nem növekedőt/, inkább 0.3 százalék­kal csökkent amit be etőzött a márciusi hónap amikor a ferv. teljesités vesz.delme"en vissza­esett — 73.6’ százalékra. — Négy men ési munkát vé­geztünk — mondták a vállalat dolgozói. — Szorulások és furó. rud örések voltak. A hibák el­hárítása 7l nap kiesés* okozott. A második negyedévben az* an rájö*t>ek, hogv leim’ úgy is dől. gozni, hogy ne kelljen mentési munkálatokat végezni — vágy, ha kell is. csak a legritkább ese - ben. Tervüket a második ne­gyedévben már 108.5. a barma dik negyedévben pedig 124.9 szá- zalékra teljesítették. A fő eredmények elérésihez □ágyban hozzájárul*. hogy a munkafegyelem a fúrási vállala* munkahelyein megszilárdult. Elő. segiptte a jó eredmény az is, hogy a Rotary 12. és a Rotary 9 berendezés jó munkát végzet*, amit az is mu!at. hogy a R. 12 brigádja elnyerte a sz ahánovista brigád címet. Júliusban i2S. s augusztusban már 167 százalékra eme’kedetf a teljesítmény. A szovjet példák alkalmazása, szi­lárd munkafegyelem és a munká. idő teljes kihasználása nem voí hiába való. a jó munka bőven gyümölcsözött. A teljesitméíiyek csökkenése akkor következik be, amikor egy vállalatnál nehézségekről beszél.1 nek s minél többet beszélnék a nehézségekről, annál inkább csök­ken az ellenállás, csökken a harí cos lendület. Igv volt ez az Ás­ványolaj és Mélyfúró Vállalatnál is s ezér a negyedik negyedévben már 124.9-ről visszaestek' 105.9 százalékra. . Éves tervüké* térváron 10712 feszítőt reális .métert érvüké* pedig 102 9 százalékra teljesít es­téik. Gémem, fa csőacél és egvéb anyagok megtakarításánál több. mint 2 millió 329 ezer forinttal gyarapko ‘‘ák népgazdaságunkat. Az 52-es évet, okulva az elmúlt év hibáiból azzal a szilárd elhatározással kezdték, hogy nem a tavalyihoz hasonlóan, hanem annál jobb eredménnyel fejezik be. A héte'n értekezlete* tartanak, hogy az effektiv meg akart*ásók. iái elért összegeket népgazdasá­gunk céljainak megfelelően állít­hassák be. A Ro-ary berendezéseknél röp. gyűlések tartásával és rendszeres, felvilágosi*ó munkával keszipk fel a dolgozókat arra a nemes harcra, amely a terv maradék'a- lan inegvalósi ásóért, tultéljesité séért folyik. A kommunisták az élen haladva példamirtatóan ve­szik ki részüké* a munkából mely pártunk veze*ésével az ötéves terv döntő évének sikeréért fo­lyik. . Ä házakere-ríyei vállalatrésznél a m unka ver r.en yek kiszéíesifésé vek m unk a f ela j án 1 ás oh kai készik- nek f&l, hogv győzelmesen vív. jáfc meg a harcot s már az első negyedév eredményével biz*osif- sák a harc sikeres kimenetelét. Vállalták, hogy első negyedév: tervüket 1 százalékkal tűi felije d- ik. de úgy készülnek fel a mun kára hogy felajánlásukat is tnl* szárnyalják. Á lyukbefejezők válla it ék az éjjeli duga* yuk ab kalmazásá* és azt, hogy 7000 fo. rint értékű anyagot takarítana':. meg. A toronyszerelők vállalták„ hogy terven felül egy.egy tornyot szerelnek fel és’ö ezer darab csa­vart megjavítanak, 5 dolgozó át., adja munkamódszerét, hogy a le­maradókat elősegítse. A torony a lap őzök 1 darab tar- tályalap elkészítésé* vállalták -er. ven fe.ül. ' A műszakiak sem akarnak le­maradni s ezér* az 1951. évi faj­lagos cementfelhasználást 1 szá­zalékkal csökkentik. Nemcsak Bázakerettyén. hane-rn a fúrási vállalat minden egyes munkahelyén — ahol eddig még nem is tör étríefr vá'lalások —- felkészülitek a küzdelemre, hogy az 52-es év első negyedé: minél sikeresebben fejezzék be. Javult a munkafegyelem s mo-y azért küzdenek, hogy a még mutatkozó hiányosságokat teljes egészében megszüntessék, A most folyó , feéa > ' ben zajlanak I'e. A fúrási válla­lat dolgozói úgy kívánják leróni népünk szerefn.r 'vezére. Rákosi eWtárs iránt érze4! hálájukat,, hogy március 9 tisrtéle’ére Rá­kosi elv árs 60-ik szűrt* ésnapjá- nak mékó megünneplésére irivin. . fcaf ela j án' ásoka t, versén vvá llalá- soka* tesz.iek így válnak igazi harcosaivá a tervnek, így Vsrto. sí* jók a terv sikeres meg valósí­tását. Rákosi elvtärs SO. születésnapja tisztesiére A zalaegerszegi Autójavító Vál­laló* dolgokéi távira ban közöl­ték Rákosi ely*árssal, hogy 6Ó. s-zü.etésinapját .úgy kíván rtk meg­ünnepelni. hogy az eddigi hiá. nyösségoika* megszüli'elve. a munkafegyelem szilárdításával a minőség:t javítják és teljesitm'é- nyeike- fokozzák. „Drága Rákosi elvfárs — hang­zik a táv tál — Mi, a zalaegersze­gi- Autójavító Vállalat dolgozó- Ígérjük, hogy szeretett Rákosi elv- fár sunk ÓQ, szü tét és napjának ■mél:6 megünneplésére I. negyed­évi tervünket' 105 százalékra fd- jestijük. Ezt elsősorban azzal akarjuk elérni, hogy üzemünk ben a 10 perces mozgalmat ki­szélesítjük. Felvilágosító rnun. kával harcolunk a fegyelem meg­lő ntói ellen, A mutatkozó ■ laza­ságokat. ' erélyes rendszabályok alkalmazáséival megszán tétjük Kiszélesítjük a munkhversínyt, hogy abban üzemünk dolgozóinak S0 százaléka részit vegyen. Meg­szervezzük a munkamódszer át adásokat js- ‘ ennek segítségével biztosítjuk, hogy március . 9-re üzemünkben egyetlen olyan dol­gozó sem lesz, aki normáját 100 százalékon alul teljesjiené. A. minisztertanács takarékos- tágról szőlő renddete alapján mindent elkövetünk, hogy üze­münk a takarékosságnál elért eredményével minél jobban se-, githesse népgazdaságunkat Rákosi elvtársinak küldő*t táv­irat *al ©gyidő'ben a zalaegerszegi Mezőgazdasági Gépjavító Válla- athoz versenyfu ihivást küldtek. „Mi az Autó. és Gépjavi.ó Vál- aiat dolgozói Rákosi elvtársnak a magyar dolgozó7 nép szerétéit vezérének 60- szüle, ésnapjára in dijott munkaverseny tovóbbfoko- zására és eredményeink tovább: megszilárdítása, nov«lésé érdeké ben az Eív.ársakat versenyre hívjuk ki. A verstnypontok a következők: 0 Vállaljuk hogy üzemünk dol­gozóinak 80 százaléka Rákosi eiv árs 60. születésnapjára Ver­senyszerződést köt. ED Az üzem egy főre eső tér. m el ési értéké* 5 százalékkal emeljük, Biztosítjuk, hogy. üzemünk minden dolgozója résztvesz a. * 10 perces mozgalomban. 0 Politikai fe.világosító > 'munká­val elérjük, hogy üzemünkben! igazolatlan - mulasztás nem lesz és a munkaidő teljes kihasználá­sával. biztosi'juk, hogy üzeműn.'/ átlagszázaléka 1-02 százalékról lérí ,sz ázal ókra cm ei k edj en. . 0 A Nazáróva-mozgalom kiszórt- si*ésévei növeljük gépeink érttfaiv taniát és bizforí juk. hogy a gép­hibákból eredő gt.póra-k!eséseket az eddigi 4 százalékról 2 százé lókra csökkentjük. Tenni István igazgató. Bek? József pártrítkár, Vörös Kál­mán üb-titkár, Kerék jó:se, brigádvezeríő, Kai István bri*

Next

/
Oldalképek
Tartalom