Zala, 1952. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1952-01-03 / 1. szám

Sztálin elvtárs távirata Rákosi elvtársnak Rákosi ■eilvtárs ’.áviratára, me­lyet Sztálin eivtárs 72. születés­napjára küldőit. Sztálin elv’árs a következőt válaszolta: «Szívélyes köszönet az tidvöz- letért és a jókívánságokért 1. SZTÁLIN “ •f) Ünnepségek Románjában í* népk&stársas ág kikié ásamth negyedik évfordulóján A román nép december 30 án ünnepelte a népköztársaság ki­kiáltásának negyedik évforduló­ját és ebből az alkalomból az Atlreinaeul Román-teremben ün­nepi ülés volt, amelyen megje" leniek a kormány tagjai, a Ro­mán Munkáspárt központi bi- zoTeágának több tagja, sztaha­novisták, tudósok, irók. a társa- da'rni szervezetek képviselői. Az ünnepi ülésen megjelent Sz* Kaytaradze, a Szovjetunió ro* mániái nagykövete és megjelen­tek a népi demokráciák diplo­máciai képviselői is. Az ünnepi beszédet M- Const ant inescu mondta. — A népi demokrácia uralma — mondotta egyebek kö. zöít, — azért született meg és azért aratott diadalt, mert a Szovjetunió fegyveres erői szét­zúzták a hitleri Németországot és szövetségeseit, felszabadítót" ták Románia területé1, és ezzel megteremtették a szükséges fel­tételeket ahhoz, hogy a ^ dolgo­zók, élükön a munkásosztállyal, maguk döntsék el sorsukat- Á népköztársaság kikiáltásá­nak évfordulója alkalmából a minisztertanács fogadást adott, amelyen megjelent Partion aka­démikus, a nagy nemzetgyűlés elnökségének elnöke, Petru Gro­za, a minisz>!ertanáos elnöke, G- Georghiu-Dej, a minisztertanács elnökhelyettese, Anna Pauker, Vaazile Luca, Chisinevechi, Stoic, a minisztertanács elnökhelyette­sei, továbbá a tudomány, kultú­ra, a művészetek és a társadal­mi szervezetek képviselői. Sztálin elvtárs távirata Kiiszi Ivamotóimk, a Kiodo hiru^ynökség főszerkesztőjének Nézeteltérések az „európai hadsereg* kérdéseivel kapcsolatban tartott tanácskozásokon Párizs (TASzSz) December 30- án Párizsban véget értek az úgynevezett európai hadsereg létrehozásával kapcsolatos ta­nácskozások. A 'tanácskozás be­fejezése után kiadott közlemény­ben igyekeznek eltitkolni a ta­nácskozás résztvevői kőzett tá­madt. nézeteltéréseket. A közle­mény befejező része rámutat ar­ra. hogy - szakértők folytatják munkájukat és hogy a hot or­szág miniszterei januárban újabb tanácskozást, tartanak. .Sajtóje­lentések szerint oz alapvető né­zeteltérések egyrészt Francia- ország, Olaszország és Nyugat- Németország képviselői másrészt, a Benelux-országok képviselői közötf merültek fel. A Figaro című francia lep be­ismeri. hogy az európai hadse­regé létesítésének ügyében „je­lentős nehézségek keletkeztek, c,melyeket még le kell küzdeni.“ A Párisién Liberó kiemeli, hogy szakértők véleménye szerint az „európai hadsereget” nem lehet 1953 második felénél korábban létrehozni“. Moszkva, január 1. (TASzSz) Közöljük I- V. Sztálinnak K'iiszi Ivamotóhoz, a Kiodo hír- ügynökség főszerkesztőjéhez in­tézett táviratát: KÜszi Ivamoíő urnák, Tokió, a Kiodo hírügynökség főszer- közlőjének. Tisztelt K• Ivsmotó ur! Meg­kaptam hozzám intézett kéré­sét, hogy küldjék újévi üdvöz­letét a japán népnek­A szovjet államférfiaknál nem hagyomány az, honv egy külföldi állam miniszterelnöke más? állam népéhez forduljon jókívánságaival. A Szovjetunió pépeinek az idegen megszállás folytán sülve5 helyzetbe került japán nép iránti mély együtt, érzése azonban arra késztet, hogy eltekintsek e szabálytól és eleget tegyek az ön kérésének. Kérem, tolmácsolja a japán népnek, hogy szabadságot és boldogságot kúráitok neki, hogy teljes sikert kívánok neki a ha. zaja függetlenségéért folytatott bátor harcában, A Szovjetunió népei maguk is átélték a múltban az idegen meg szállás borzalmait, mely meg szállásban a japán imperialisták is részt vettek. Ezért teljesen megértik a japán nép szenvedé­seit, mélységesen együttéreznek vele és hisszük, hogy éppúgy ki­vívja hazájának újjászületését és függetlenségét, mint ahogy azt annakidején z Szovjetunió népei is kívivtók­Kívánom a japán munkások nak, hogy megszabaduljanak a munkanélküliségtől és sz éhbér- tel, kívánom a közszükségleti cikkek magas árának felszámo­lását és sikereket kívánok a bé­ke fenntartáséért folytatott harc­ban. Kívánom a japán parasztok­nak, hogy megszabaduljanak a földrélküliségtöí és a tjjrpebir« tokossággal iáró helyzettől, ki" váncm a magas adók felszámo­lását és sikereket kiyárok a bé­ke fenntartásáért folytatott harc­ban. Az egész j^uán népnek és ér­telmiségnek a jspáu demokrati­kus erek teljes győzelmét k'vá. nőm, *z ország gazdasági élete megélénkülését és fellendülését, a nemzeti kultúra, a tudomány, a művésze! felvirágzását és si kereket kivágok a bébe fenntar­tásáért folytatott harcban­1951- december 31. Tisztelettel I. SZTÁLIN. Mao Ce Tung és Kim ír Szén eivíársak újévi üdvözletei Mao Ce Tung elvtárs, a kínai nép nagy vezére újévi üdvözle'et intézett a kínai néphez: „Győzel­mei; kívánok az amerikai agrosz- szióval szemben .tanúsítóit étién, ál'Lás és a Koreának nyújtott se­gítség arcvonalán! Győzőiméi kí­vánok a földreform arcvonalán! Győzelmet kívánok a nemzetvé­delem arcvonalán! Győzelmet ki­várok az ellenforradalmi mozgal­mak elfojtására indított hadjá­rat arcvonalán!“ — mondotta többek között. Majd kifejezne azt a reményét, hogy 1952-ben még nagyobb sikereket vívnak ki e fel­adatok teljesítésében. A kínai népi önkéntesek újévi üdvözletei, küldtek Kim ír Szer tábornokhoz és a koreai néphad­sereg harcosaihoz. Megígérték, hogy továbbra is kitartanak a koreai nép mellett. Kim ír Szén tábornok a Koreai Népi Demo­kratikus Köztársaság, a Koreai Munkapárt és a koreai néphadse­reg nevében üdvözölte a kínai ön­kénteseket, további sikereket kí­vánva nekik. Peng Teh Huai tá­bornok, a kínai népi önkéntesek parancsnoka újévi üdvözletében a inak a reményének adott kife­jezést. hogy a győzelem az ő kezükben van, s ha az amerikai ag bessz or ok ragaszkodnak táma­dó háborújukhoz, teljes vereség vár rájuk. Végül hangsúlyozta, hogy a kínai önkénteseik tovább, ra is hősiesen tteljesűlilc fejadagai­kat:. Koreai hadijelentés A fasiszta Tifoddikk albán háborús bűnösöket használ 1 az Albán Népköztársaság ellen Tirana (ATA) A Zsri I Popul it arról ir, hogy a fasiszta Tito. klikk albán háborús bűnösöké] szervez be és használ fel az Al­bán Népköztársaság ellen. MEGJELENT A Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetősége Agítációs és Pro­paganda Osztálya kiadásában merf* jel nt fű'el ismer éli a Rákosi Má­tyás Művek népnevelőinek munká­ját a munkafegyelem megszilárdí­tása, a tervteljeeítés, anyagiakaré- kosság és a munkaverseny kiszéle­sítése terén. A füzeten kérészit ül megismer­jük, hogy a Rákosi Mátyás Művek­ben. és más nagyüzemekben hogyan segítik elő a Gazda-mozgalom ki- szélesítését A füzet tanulmányozása nagy segítsége jelent a funkcionáriusok íí párt és pártonkívüli népnevelők, n. műszaki és gazdasági vezetők részére a terv te!lesílé?énéh végre­hajt 40«. terén. Határaink körül — írja a lep — cliverziós ügynököket képeznek ki. akiket azután becsempésznek albán terüle1 re. Ezeknek az ügy nököknek a kezéhez az ejbán nép vére tapad, egylől-egyig együtt­működtek a németekkel és szám tálán bűntényt követtek el. Ebből a söpredékből Jugoszlá­viát»: .n „politikai-katonai“ bi­zottságot alakítottak, aíbánelle- nes tevékenység kifejtésére. Ez a bizottság a véreskező UDB-bóhé- rok irányításával terrorista ban­dákat szervez és átdobja őket al­bán tterül'S'jre. Azokon 'a jugo­szláv katonákból álló csoporto­kon kívül, amelyek áltemdó ha_ 6árprovokációkat követnek el és orvul meg akarják gyilkolni ha­tárőreinket. — folytatja a lap — biz UDB az albán háborús bűnö­sökből szervezett fegyveres ban­dákat bízza meg azzal, hogy terrorista és diverziós feladato­kat végezzenek Albániában. Fél. ha-ználja azokat az embereket, akik tagjai voltak a. Quisling csendőrségnek és tevékenyen együftműkcdtek az olasz és né­met fasisztákkal. Az ilyen bűnöző bundák tevé­kenységére költik az amerikai háborús uízFók a .kölcsönös biz­tonságról“ szóló hírhedt Truman. féle törvényben előirányzott százmillió dollárt, — fejezi be cikkét a Zfri I Popullit. A néphadsereg egységei, szo­ros együtt működésijén g Jkinai népi önkéntesekké’, egyes arc vonalszakaszokon helyi jelentő­ségű harcokat Vívnak és ember­ben, valamint hadianyagban ko­moly veszteségeket okodnak az amerikai-angol agresszorok és a ‘ iszinmanisi-ák csapatainak. A néphadsereg légvédelmi egyse* gei és az ellenséges repülőgépek­re vadászé lövészek három el­lenséges repülőgépet lőttek le. amelyek a ke’eti és nyugati partvidék békés lakosait bom­bázták­Ä fegyverse un eü tárgyalások CSAPADÉKOS IDŐ Várható időjárás: Nyugati szél, növekvő felhőzet, többféléi, főleg nyugaton és északon eső, a hegyekben esetleg havazás. Gyenge éjiszakai fagy, a nap pali hőmérséklet 4 Celsius fok alatt iesz­OsütBrtök 1952. fan- % A harmadik napirendi pontot tárgyaló albizottság ülésén a ko­reai kínai küldöttség ismét rá" mutatott, hogy a másik félnek le kell mondania arról az ész­szer üti e-n követeléséről, hogy re­pülőterek építésének ürügye alatt beavatkozzék az északko­reai belügyekbe. Kijelentenék, ha ettől a követelésétől a másik fél eláll, minden különösebb ne­hézség nélkül elérhető a többi kérdés észszerű rendezése. A napirend negyedik pontjá­val foglalkozó albizottság ülésén a koreai kínai küldött ismétel­ten hangoztatta, hogy a másik félnek el kell fogadnia azt az elvet, hogy a fegyverszünet alá­írása után azonnal bocsássák szabadon a hadifoglyokat. A ko- reai-kin&i küldött várja a má­sik féltől az eddig átnyújtott hiányos jegyzékek kiegészi'ését. Az amerikai fél a?t kívánja, hogy a másak fői a fogságába esett valamennyi katonáról ad jón adatokat, ezzel kapcsolatban a koreai kínai küldött kijelentet te: az elfogott katonai szemó i.yek túlnyomó többségét már az arcvonáson szabadonbocsáto'ták, azonban a lehetőséghez képest kinyomoznak minden erre vo uátkozó adatot is. zatése. a méntelepek. fedez íetési állomások, mén csikót elepek. ver­senylót enyészK lepek, mesterséges lórennéke :ivköárlomásoik, íéf e- niényvizsgálóielepek é? a te- nyészába:'.vásár telep irányítása és üzemeltetése. Feladatkörébe tartozik topáb­bá a tenyészállatok importjának irányítása, azok belföldi elosztá­sa, valamint tenyészkiáilitáeok megrendezése. A tényésaáiia ^gazdálkodási igazgatóság székhelye Budapest. — SIMIGS SÁNDOR vezérör- nagyc1, volt koreai követet a Koreai Népi Demokratikus Köz. társaság Legfelső Néupyülá-érek Elnöksége a Koreai Állami Zász­lórend. ÍI. fokozatával türteRe ki, A bjtnrtetést Kvon O D*k rendkívüli követ és marhalai mázott mioiszter, a Koreai Néni Demokratikus Köztársaság ma­gyarországi követe adta át Si* mies Sándor vezérőrnagynak. — 4500 UJ BÁNYÁSZ áll munkába 1952-ben hazánkban, akiknek toborzását a Munkaerő- tartalékok Hivatala es a banya- vállalatok közösen végzik. — A SZOVJET■ társadalmi szervezetek küldőitek 'atciJt szovjet dolgozók 'ajándékTit vil~ ték az olasz árvízkárosultaknak, ellátogattak Modena és Reggio- Emilia tartományba, ahol a vég­sők társadalmi életéraek és helyi hatóságainak. valamint az árvíz, károsultak képviselői meleg _ fo­gadtatásban részesítették őket, — MAKSZXM MAKSZIMQVICS LITVINOV, a Szovjetunió volt külügyi népbiztosa, a Bolsevik Párt rém tagja s Lenin-rend, a Munka Vörös Sószlörendje és fl ..Kiváló munkáért a Nagy Hon védő Háborúban ÍSí!—45“* érem!, birtokosa, snlyc-s betegség után elhunyt ■ A SZOVJET IFJÚSÁG A tv tifaisiszta Bizottsága fogadást, rendezett a Moszkvába,n -ar'óz- kodó kinai, román és német if­júsági küldöttek tiszteletére. — ÉSZAK.VIETN AMBAN a néphadsereg folytatja támadá­sait, Bac Ninh környékén több megerősített áüás ellen intéztek támadást Az expediciós hadsere. get többször két. tűz alá fogták és jelentékeny veszteségeket oJ:o:~ tak nekik. — KONCENTRÁCIÓS téboro kát állítanak íej az USÁ bon ar amerikai igszségiigyminisztó rium bejeíe^ése szerivt, ahol a Trum aj?-uralom szejnpcrGjábóT neinkivánatcs személyeket helye­zik eh — a német kommunista PART elmehorni helyisége ellen bombamerényletet kövének él. A hatóságok még mindig »nem ta­láltak nyomot"' a tetroö kilétére, A P-árt ichleswig-holstéini tarto­mányi titkársága megállapítja, hogy Adenauer Hitler útjára lé­pett, mert Hitlernek is a máso­dik világháború előkészítésekor első dolga volt elfojtani Német ország Kommunista Pártját, ájnely már akkor j.s a béke meg őrzésének őzo’gáleilaba állitoíta minden erejét. — Churchill tanácsadóival hét­főn az Egyesült Államokba utn zott. Kinek jár 75 százalékos táppénz? Január 1-én lepel I, életbe és most kerül első ízben ajkai ma- zásra a felemelt táppénzre \'0_ nafkozö intézkedés. Az a dolgozó, aki «íz 1950. január l.től számí­tott két évet ugyanannál a vál­lalatnál töltötte, vr-.gy foiyanga­I fos munkaviszonnyal helyezték át, 1952. január 1-től táppénz rí­mén javadalmazása 'nap: átlagó ni'k vagy átlagos napibérének Tó százalékát kapja cdd’gi f‘ ízék helyett. TeoyészállatáazdSHroáásí ígaz^afésái tntesü! A termelőszövetkezetek (cső- poriok) áhíVctenyéSKíéd munka, jának megjavítására, a kellőszá. mu apaállat b'zloltására, vala­mint ti teriyészáUálok törzsköny. vezéséiHik megszervezésére és el­lenőrzésére a földművelésügyi miniLSzter tenyészállat gazdálkodó. si igazgatóság létesítését .rendel- ta el. A 'tenyészáMatgazdálkodáissi igaz­gatóság feladatkörébe tartozik a ,termálőszövetkezetek (csoportok) tenyésztői munkájának állandó javítása, keiOőszámu apaállat biz­tosítása, és a törzsfenyészetek megerősítése céljából kiváló te- nyészértékü állatok .szerződéses neveltetése, kivásárlása és elasz tá«:i, szaktanácsadás. és a szer­ződések teljesítésének elCeüörzé- se, a kos?tényésztésben lévő apa­állatok nyilv ártartása, ellenőr­zése és selejtezése, a tenyé®zálla_ (ok törzskönyvezésének megszer­vezése, ellenőrzése, továbbá az állami és el^-lörrrköpyvék ve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom