Zala, 1951. december (7. évfolyam, 280-304. szám)

1951-12-06 / 284. szám

A Sztálini Alkotmány új korszakot vezet be a szovjet néps az egész emberiség történetében Liuiicpi gyűlés Budapesten Az IVIDP budapesti pártbizott­sága és a Magyar-Szovjet Tár­saság a Sztálini Alkotmány 15. évfordulója alkalmából ünnepsé­get rendezett a Zeneművészeti főiskola nagytermében. Megje­lent: többek közölt Rónai Sándor elvtára, az Elnöki Tanács elnöke, Dobi István a minisztertanács lnöke, a párt Központi Vezetősé­gének, a kormánynak több tagja, társadalmi életünk számos kivá­lósága és Kiszeljov szovjet nagy­követtel az élen a baráti álla­mok diplomáciai képviselői. Az ünnepséget Rusznyák Ist­ván elvtárs. Kossuth-dijas aka­démikus nyitotta meg. majd Molnár Erik elvtárs, igazság­ügyminiszter mondott beszédet. Bevezetőben méltatta, hogy a Sztálini Alkotmány betetőzte 1917 októberének nagy müvét. A Szíáünd Alkotmány a szovjet gazdaság szerkezet éré, .a társada ­lom osztályviszonyaira, valamin1 a Szovjetunió nemzeteinek egy­másközti viszonyaira támaszkod­va jelenti ki, hogy az embernek ember által való kizsákmányolá­sa végétért s a termelési eszkö­zök szocialista tulajdona; a szov­jet hatalom megingathatatlan alapja. •— -4 szovjet demokrácia fejlődését a szovjet munkásosz­tály élcsapatának, a nagy Bolse­vik Pártnak vezető szerepe és az biztosítja, hogy a párt elszakít- hatatlan kapcsolatban áll a nép. tömegekkel — hangsúlyozta Mol­nár elvtára, — majd részletezte a Szovjetunióban a Sztálini Al­kotmány megteremtése előtt vég­bement alapvető változatokat, A Sztálini Alkotmány létrejötte ije­delmet okozott az imperialisták soraiban, mert ők is megértették,, hogy a Szovjetunió uj alkotmá­nya a fasizmus ellen szóló vád­irat A Sztálini Alkotmány megerő­sítette a szovjet népnek saját erőibe vetett hitét- Ez az erő lel­ke it ette őket ta Nagy Honvédő Háború győzelmes harcaiban, a háború után az újjáépítésben és a győztes szocializmus vívmá­nyaira támaszkodva uj, világtör­ténelmi jelentőségű célkitűzések megvalósít ásába: & kommuniz­mus anyagi, technikai alapjának megteremtésére. i a következőkben Molnár eüv- társ azt a mérhetetlen segítséget méltatta,, amelyet a Sztálini Al­kotmány a népi demokratikus országok, köztük a Magyar Nép­köztársaság alkotmányainak meg­teremtésében jelentett Nálunk is a Sztálini Alkotmány példájá­vá], indult ki az a bizottság, amely Rákosi elvtárs vezetésével uj alkotmányunkat megteremtette. Népi demokráciánk minden si­kerének, minden eredményének kiindulópontja — mondotta Rá­kosi elvtárs az alkotmányterve­zetről tartott beszédében — a Szovjetunió felszabadító harca és az a segítség, amelyet a magyar­ság megértő barátja, Sztálin elv. társ nyújtott és nyújt nekünk.“ Molnár ehitárs, kiemelte, bogy a szovjet nép a Sztálini Alkotmányban lerögzített elvek •alapján szilárdam őrzi a békét Beszéde végén hangsúlyozta: — A Sztálini Alkotmány uj korszakot vezet be © szovjet nép, de az egész emberiség történeté ben is. Leszögezi, mint a párt történet mondja, azt „a világtör­ténelmi tényt, hogy a Szovjetunió fejlődésének uj szakaszában a szocialista társadalom felépítése Az élelmezési minisztérium je­lentése a begyűjtés állásáról: Gabonabegyüjtés: 1. Békés, 2. Szolnok, 3. Hajdú. 4. Csongrád* '5. Pegt, 6 Bács-Kiskun, 7. Bara­nya, 8. Heves, 9. Borsod, 10. To la a, li. Nógrád, 12. Zala, 13. Tej ér, 14. Vas, 15. Szabolcs, 16. Győr, 17. Komárom, 18. Vesz- ipróm, 19. Somogy. Kukorica: 1. ■Békés. 2. Baranya, 3. Fejtr, 4. Pest. 5. Veszprém, 6. Hajdú, 7. Vas, 8. Somogy, 9. Csongrád, 10. Tolna. 11. Rács-Kiskun 12. Heves 13. Szabolcs, 34. Komárom, 15. befejezésének és a kommunista társadalomba való fokozatos át menetnek szakaszába lépett”. A világimperializmus háborús tá­borba tömörült, hogy megsemmi­sítse az épülő kommunizmus or­szágát és azokat az országokat amelyek a szocializmust építik. De a_ béke tábora erősebb, a Sztálini Alkotmány győztes 15 esztendeje megdönthete tlenül bi­zonyítja, hogy ,a szocialista rend mérhetetlen fölényben van a ka­pitalista renddel szemben. A harc eredménye nem lehet kétsé­ges. Mint Molotov elvtárs mon­dotta: ,.az imperialisták lába alatt inog a talaj, görcsös erője, szitéseik nem mentik meg a ka­pitalizmust a közeledő pusztulás., tói. Mi olyan században élünk. amelyben minden ut a kommu­nizmushoz vezet “ Békés és Baranya vezet a begyűjtésben Koreai hadi jelentés A néphadsereg alakulatai ok­tóber 26-tól november 25-ig. szo­rosan együttműködve a kinai né­pi önkéntesekkel, súlyos csapást imérve az intervenciósokra és a Ksziimmanisita csapatokra, szét­veritek azok offenzivájált, 39 ezer '859 ellenséges katona és jjiseát el­esett, megsebesült, vagy fogság, 'ba ©seif. A néphadsereg {óbbá k-özölt a következő zsákmányra 'tdtt szert: 1055 puska, 251 go­lyószóró, 109 géppuska, 4l rádió- berendezés, 104 telefon, 91 ágyú, — SZTÁLIN ELVTÁRS 72. születésű apja tiszteletére a ma­avar posta cmlékbélyecjeí bocsát ki 60 filléres és egyforintos ér­tékben. — HARRIMAN, az amerikai kölcsönös biztonsági hivatal ve­zetője Párisból Londonba uta­zott, ahol ChurchiBel tárgyal. Zala, 16. Győr-Sopron, 17. Bor­sod, 18. Szolnok, 19. Nógrád. ■Burgonya: Baranya megye tart­ja első helyét. Élőállat: Pest, Vas, Veszprém, Zaűa és Békés megye járnak a tervteljesitésben élen. Baromfi: 1. Szolnok, 2. Csongrád, 3. Bé­kés. 4. Vas, 5. Tolna, 6. Győr, 7. Baranya, 8. Hajdu-Bihar. 9. Veszprém, 10. Pest, 11. Zala, 12. Komárom, 13. Hevea, 14. Bács- Kiákun. 15. Nógrád, 16, Somogy, 17. Borsod, 18. Fejér, 19. Sza­bolcs. Tojás: Első Baranya. 131 harckocsi, 31 teherautó, kü­lönböző lőszer és egyéb hadi­anyag. Elsüllyesztettek 1 .torpe­dórombolót, 4 ahn aszedő hajó t, 7 hajót, 1 torpedőrombolóit és 5 (hajót megrongáltak, 3-at elfog­tak, 162 ellenséges repülőgépet lelőttek, 36-oi megrongáltak. December 4-én az amerikai ■lökhaj'tásos repülőgépek iámét •bombázták Pihenj an lakónegye­deit. Sok halott és sebesült ál­dozata van a támadásnak. SZELES, ESŐS IDŐ Várható időjárás; Felhős idő, több helyen kisebb esővej, mér­sékelt nyugati.északnyugati szél* A hőmérséklet alig változik* Várható középhőmérsékteti cr- mkek az ország területére csü- ■ törtökön reggel 3—5, délben 9 ■—11 fok között. Ahol a munkások egy ingért 12—24 napig robotolnak. 80 százalékuk tüdőbajos, éhesen, rongyosan járnak «x Tito Jugoszláviája Jugoszláviában a külföldi tő­ke beáramlásának megkönnyíté­sére Titoék végrehajtották a di­nár devalvációját és a dinár ér­tékét a dolláréval szemben 70 százalékkal csökkentették* Az U. S. News And Word Re­port tudósítója beismeri, hogy Belgrádiján külsőleg is minde­nütt látszik a nyomor és a sze­génység* Az üzletek árukészlete •szegényes és az áruk minősége silány- A munkások élet. és munkafeltételei rosszak* A jugoszláv munkások egy ingért 12—24 napig dolgoznak* Egy férfiöltönyt csak négy—hat havi munkabérből tudnak meg­vásárolni. Ä Hűdé Právc megírja, hogy Kidrics, Titoék úgynevezett ,gaz­dasági tanácsának" elnöke, kény­telen volt elismerni, hogy 1950- ben 11 százalékkal csökkeni a munkások bére. Yz élelmiszerek ára 1945-től át­lagban 750 százalékkal emelke­dett, Ö liszt 1000—1200 százalék­kal, a zsir pedig 1200—1500 szá­zalékkal drágult* A rossz közellátási helyzet kö­vetkeztében egyre jobban ter­jednek a betegségek. A Nemzet­közi Vöröskereszt jelentése sze­rint a jugoszláv ipari munká­sok 80 százaléka szenved tüdő­bajban. Az élelmiszer árának katasz­trófáiig emelkedésével egyidőben gyorsan emelkedik az iparcik­kek ára is Jugoszláviában* A gyapjúszövet ára 1947-hez vi­szonyítva, több mint ötszörösére, a gyermekcipő ára hatszorosára emelkedett. A cigaretta és dohány árát kétszeresére emelték, a só és petróleum árát pedig háromszo­rosára* A francia lapok jelentése sze­rint a Tito-korrnány október 22- tői 300 százalékkal felemelte ve. ’amennyi közlekedési eszköz díj­szabását és hasonló mértékben emelték a posta díjtételeit is. A londoni rádió jelentése szerint TugOrzlíáviéban nz áramszolgál­tatás diját november 1-től az ed­digi hatszorosára, a vizszoigál- tatási és postai szo'gáltatási di­jakat pedie- ötszörösére emel. télc. A jugoszláv forradalmi emig­ránsok rádiója szerint a Tito- klikk újabb intézkedéseket ho­zott, amelyeknek az a céljuk, hogy végleg átalakítsák a vállalatokat. ahol az igazgatók havi 50-000 dinár fizetést kapnak, míg a munkás keresete nem haladja meg a havi 1500 dinárt. Az uj intézkedések értelmében az igazgatók rendes fizetésükön fe­lül jelentős kiegészítő juttatá­sokban részesülnek. A skopljei Na-Ma gyúr igazgatója például augusztusban fizetésén kivin 20-000. s, «szállítási osztóig veze­tője 15.000, az igazgatótanács el­nöke pedig 13-000 dinárt kapott­Csütörtök, 165F rietr *• A szovjet küldöttség kitart az atombomba eltiltása és a nemzetközi elBestörzés mellett A hárem hatalom határozat- tervezete és a szovjet módosító indítványok megtárgyalásával foglalkozó albizottság december H ülése uTan Visinszkij eivt-árs a-laptudóedtók kérdésére elmon­dotta: — A szovjet, küldöttség itt is sürgette, fogadják el a Szovjetunió arra irányuló ja­vaslatait, hogy a közgyűlés mondja ki az atomfegyver fel­tétlen eltiltását és a nemzetközi ellenőrzés megteremtését* — Hangsúlyozta, ha a közgyűlés ki­mondja az atomfegyver ePi tu­sát és a nemzetközi ellenőrzés megteremtését, úgy ennek erköl­csi-politika’ ereje lesz és elegen­dő jogi alapot szolgáltat arra, hogy kötelezze az ENSz minden tagját, amely a közgyűlésnek er­re a határozatára szavazott. —- Mi amedett vagyunk, hogy az atomfegyver eltiltásának és a nemzetközi ehenőrzés megte­remtésének kérdésében egyide­jűleg’ határozzanak* Ez nem zár­ja ki annak szükségességét, hogv a közgyűlés hozzon elvi döntést az atomfearyver eltiltásáról, e ez a határozat ugyanolyan kötele­ző lesz az ENSz valamennyi tagjára, mint a közsvü.és más határozata* Csak olyan emberek /avatkozhatnak arra, hogy & közgyűlés idevágó határozatát mindaddig nem lehet érvényes­nek tekinteni, amig nem lép ha­tályba az atomfegyver él tiltás á- val kapcsolatos gyakor’ati rend­szabályokat tartalmazó egyez­mény és amis meg nem kezdi működését a nemzetközi ellen­őrzés gépezete —, akik ürügyet keresnek arra, hogy mindenkép­pen kitérjenek az atomfegyver eltiltása és az atombombagyár- tás megszüntetése elöl. Ezután kijelentette egy kér­désre válaszolva: — A Szovjet­unió javasolja, hogy az atom­fegyver Cjtiltását el'enörzö nem­zetközi szervet nyomban az egyezmény megkötése után bíz­zák meg minden atomfegyvert előállító és raktározó üzem fel­ügyeletével. az atomfegyver el­tiltásáról szóló egyezmény vég­rehajtásának ellenőrzése végett. Az ENSz illetéktelenül beleavatkozik a német kérdésbe A különleges politikai bizott­ság december 4-én az alábbi kérdést kezdte tárgyalni: ^ „Az ENSz felügyelete alatt működő pártatlan nemzetközi bizottság kinevezése abból a célból, hogy a Német Szövetségi Köztársaság­ban, Berlinben é-s Németország szovjet övezetében egyidejűleg megállapítsa, vájjon megvannak-e mindezekben a körzetekben « valóban szabad választások meg­tartásának félté tele i.“ A Szovjetunió küldöttsége még a közgyűlés kezdetén hangsú­lyozta, hogy a német kérdés nem tartozhat az ENSz illetékességi körébe, mert a németi kérdés megvizsgálása csak négyhatalmi egyezmény alapján lehetséges. Az ülésen az avgol küldött az USA és Franciaország nevében •kifejtette véleményét s az- állí­totta, hogy abban az ellenőrzés­ben, megvanaak-c a szabad vá­] íi vf ci ervt- nilln IV» 14-iS.f aIé* í TsJAmaf Atn. szágban. a Németországot meg­szálló négy hatalomnak semmi- esetre sem szabad résztvennie, mégkevésbbé a németeknek. A pakisatáii küldött ezután azt javasolta, hívják meg Nyu­gat- és Kel eb-Német ország képvi­selőit nézeteik kifejtése céljából a kérdés érdemi tárgyalása előlit. Malik elvtáns tiltakozott az ilyen ügyrendi mesterkedés el­len, ennek ellenére az elnök sza­vazásra tette fel a kérdést* Délután fe-szólalt a le így el ■küldött, aki ellenezte a francia és pakisztáni javaslatot, s bebi­zonyította. hogy az ENSz nem illetékes sem ilyen, Németország­gal kapcsolatos kérőé-i megvizs­gálására. Az ukrán és a cseh­szlovák küldőt ugyancsak elle­nezte a javaslat elfogadását. Az angol-amerikai tömb —> szokásos szavazat többségével —- rákényszerifet-te a bizottságra o határozatok Teljes felszereléssel Magyarországra menekült egy jugoszláv főhadnagy A Magyar Távirati Iroda je­lenti: November 24-re virradó éjjel a Tito-banda fasiszta terrorja elől Jugoszláviából teljes felszerelésé­vel, géppisztolyával, pisztolyával Magyarországra menekült Jova_ novias Damjan jugoszláv főhad­nagy, egykori partizán, viroviti- icai' lakos, nyolc holdon gazdál­kodó paraszt fia. Jovanovics Damjan kijelentette: felháborí­tó,fia Üt az a kegyetlen véres el­nyomás, amely aláirt az amerikai imperialistákat szolgáló Tifo-ban­da a jugoszláv népet tartja — attól félt. hogy a titotsta kém-* szervezet, amely megfigyelés tálait tartja ezredének számos tisztjét és katonáját — őt is bör­tönbe veti. 1 jovanovics (főhadnagy elmon­dotta, hogy á:szökése után éjjel ,a határmenti bozótban rejtőzött el, s látta, ámint egy jugoszláv járőr magyar területre behatol­va kutatott utána. jovanovics Damjan főhadnagy menedéket kért a magyar ható­ságoktól. ________ Az egyiptomi helyzet A Szuezi-csatorna övezetében állomásozó angol csapatok ked­den folytatták véres provokáció­ik sorozatát: újabb gyilkos tá­madást intéztek az egyip.omi ki­segít ő rendőrség ellen. Az ango­lok támadása a Szuez ha'.árában lévő országút és vasút kereszte­ződésénél történt. A támadásnak ■egyiptomi részről 19 halálos és 78 sebesült, angol részről 11 ha­lálos és 8 sebesült áldozata van. Az angol csapatok lezártak Szuez városát. Az egyiptomi kormány egész Egyiptom terüle­tén kihirdette az ostromálúapo- 40t. Kairóban és Alexandriában nagyszabású diáktüntetés zajlott lie* Az egyiptomi parlament keddi üléséi a képviselők felháborodott hangú felszólalásaikban kemény (intézkedéseket követeltek a kor­mánytól az angol agresszió vis­szaverésére. Leghasznosabb ajándék I TIIIIÉIIEIÉIIÜni Ajándékozz betétkönyvei!

Next

/
Oldalképek
Tartalom