Zala, 1951. december (7. évfolyam, 280-304. szám)

1951-12-06 / 284. szám

A leiemei fár᧠a megvei pártértekezletre készül A letenyei járás dolgozói és párttagsága lelkesedéssel készül­tek a járási pártértekezletre. Az őszi mélyszántásban, a begyűj­tésben elért eredményekkel be­bizonyít o'ták. hogy g vezetőség uj j áválaszt ássa] a lapszer veze te­inkbe olyan vezető funkcionáriu eok kerültek be. akik mindenkor ■ü dolgozó nép ügyét képviselik. A nagykanizsai járás meg előzött bennünket a kukorica, burgonya és a napraforgó be­gyűjtésében. A járási j>ártérte [kéziét tiszteletére párt-szerveze teink, tanácsaink, községeink be csüleles dolgozó parasztjai vállal­ták. hogy járásunk ismét első lesz* a begyűjtésben., amit sike­rült elérnünk. A megyei pártérlekezlet tisz­teletére járásunk dolgozó pa­rasztjai versenybe indultak, hogy jelenteni tudjuk az értekezlet­nek: a kukorica és a burgonya beadási kötelezettségünket 100 százalékban te-jesitettük. Jól cs eredményesen. akarunk felkészülni erre a nap­ra. A párttagok és a dolgozó pa­rasztság értekezletet tartott, mint Letenye községben is. ahol elitél­ték azokat, akik ezideig nem tel­jesítették kötelezettségüket. Ver­senytáblákon hívták fel a késié. - kedők figyelmét ama, hogy a megyei pártértekezlet tiszteleté­re tegyenek eleget kötelezet'tse. güknek, hogy büszkén jelenthes­sék: Letenye község itt közvetlen Tito szomszédságában meghiúsít­ja az ellenség próbálkozásait Pártszervezeteinket gyakran felkeressük, hogy feladataikat könnyen végrehajthassák. Felszámoljuk az eddigi laza­ságokat­A becsületes dolgozó paraszto­kat. akik a- termői ésben és a be­adási kötelezettségük teljesítésé­ben élen jártak, felvesszük .pár­tunk soraiba. Vállalták párt szervezeteink, hogy ezt a munkál megjavítják. Eredménye már meg is mutatkozik. , t Pártszervezeteink ígéretet tel­itek arra is. hogy a megyei párt- értekezlet tiszteletére az aktalásj munkát megjavítják és azokat a becsületes pártonki vülieket is bevonják az oktatás ba. akik a fel-adatok végrehajtó isában példát mutatlak dolgozó társaiknak. Termelőszövetkezeteink is ké­szülnek a megyei pártválaszt­mányra. Felszámolják a kétlakiságotj amelyre példa Tótszenlmárton tótszerdahelyi termelőszövetkeze­tünk ahol a tszcs tagsága elh-a tározta. hogy a kéHaki munkál Szívós felvilágosítással meg­szüntetik a megyei pártér tekez- 3et tiszteletére. Népnevelőink tuda/tositják a nap jelentőségét a dolgozók kő zötfc. hogy ezze] is elősegítsék járásunk begyűjtési tervét. Üzemi dolgozóink is készülnek a méltó ünneplésre. Munkafel ajánlásokat tesznek, hogy a tér vet. túlteljesítsék és jelentős meg'akaritást érjenek el. Minden üzemrészleg röpgyüléseken tár­gyalja meg. hogy mi lenne a legkedvesebb ajándék, amelyet a megyei pártértekezlet­nek tudnának küldeni. Az a dol­gozók véleménye, hogy nagyobb ajándékot nem tudnak küldeni, mint az olaj termelési terv növe­lését és az anyagtakarékcsság te­rén elérhető magas megtakarí­tást. Több kutat fúrnak, amely szintén hozzájárul orszá­gunk. ötéves tervünk épi1 éséhez. Egymásután érkeznek be fel­ajánlások üzemi pártszervezete­inkhez. Bázakerettyén a Rotary 1 1000 méter fúrást ajánlott fel terven felül a megyei pártérte- kezlet idejére. A termelési brigád 10 tonna olaj 'óbbtermelései vállalta terven fe­lül. A gépműhely dolgozói 5000 forint megtakarítást jelentenek. A gazolin-telep dolgozói 5 ton­na gazolin többtermelést ajánlot­tak fel. A lovászi üzem DISz- szervezefe is a legkedvesebb -a ján­dékról beszél. Üzemrészlegenként beszélték meg. hogy fokozzák a termelést melyhez kérik az üze­mi pártszervezet támogatását. A Rotary 12. DISz-fiataljai vállal­ták hogy az összes szerszámo­kat kijavítják, melyek & terv teljesítését, túlteljesítését segítik elő. Auerswald János, a gazolta-te­lep mérnöke bejelentette, hogy 4-én reggel 6 órakor évi tervüket befejezték. és a megyei pártértekezlet tisz­teletére vállalják, hogy 2150 ton­na gazolint fognak termelni az év végéig, terven felül. A furáéi üzem dolgozói Szia lin elvtárs születésnapjára vál­lalt tervüket egy százalékkal fel emelik. Vállalják hogy évi ter­vüket 126 százalékra tulteljesi Ük. ami 190,000 forintot jelent. Párttagjaink és páríonkívüli dolgozóink több termeléssel bizo nyitják be pártunk és a Szovjet unió iránti szeretetüket. Harcol nak <a- külső és belső ellenség el len akik a terv teljesítését aka dályozni akarják. PARRAGI ISTVÁN j. titkár Pártélet a Ruhagyárhun Tagköoyvcsere a nagykanizsai vasúti DISz-szervezetnél A Dolgozo Ifjúság Szövetsége in'ézőbizot-s&ua natarozata nyo­mán ^tszagsz' rt.e hozzáfogtak az uj, egységes DISz' agkönyvek kiosztásához- A nagykanizsai .vasút fűtőházi DISz alapszerve­zetében is a -egutóbbi taggyűlé­sen osztották kf az uj tagköny. veket- A taggyűlésen Büki Is** ván a vasút fűtőház pártszerve­zetének titkára mondott beszé­det. Beszédében hangsúlyozta, hogy a DISz tagkönyvek kiosz­tását úgy ünnepeljék a DISz fiatalok, hogy munkájukon ke­resztül bizonyítsák be, méltóak arra. hogy a párt tarta’éka és a párt ifjúsági csapatának a DlSz-nek tagjai -ehetnek. A titkári beszámoló után egy­másután hangzottak el a hoz­zászólások. Horváth Károlv ipari lapuló Sztálin elvtárs 72-ik születés­ien jára és az uj DISz tagkönv cek kiosztásának tiszteletére fel- aján’otta. hogy munkáját a határidő előtt két nappal befetez? és náros- verienyrc hívta ki Pujicsek Józsefet­Molnár Tibor és Fejes Ferenc ipari tanulók vállalták, hogy erven felül egy „sarut“ elkészi tenek- Dolmányos Bo’dizsár és Csere János vállalták, hogy ócs. ka anyagból két darab talicskát készítenek el­Farkas József és Várszegi Tibor vállalták, hogv hat kilogramm szeget gyártanak. Bocsák Edith váTalta. hopv ha láridős munkáját időelott befe­jezi. Egymásután veszik át uj lag- könvveiket a DISz-fiafa’ok és ezzel egyidőben születnek meg '’•vniásután a felajánlások is* Tarr József iorme’évi átlagát 3 százaikkal emeli. König Péter tanulmányi eredmé­nyét 3-asról 4-esre emeli. Nőnek és erősödnek a DISz szer­vezetek az ui tagkönvvek kiosz. fásával* Ezzel párhuzamosan megnövekednek a DISz-feiadafaí is. A vasúti fűtőház DlSz-szer. vezete megbirkózik a megnőve kede't feladatokkal. Erre bizto. siték az a sok érté'-'«'« te'^’árdá«« arnit a terv idő előtti teljesíté­séért tettek­A zalaegerszegi ruhagyárbal is megválasztották az uj pái'tve- zötőségét. Székely Istvánná az üzem pár* fit kára erről beszél: — Az uj vezetőség nagy len- dü'ettel fogott a hibák kiküszö­böléséhez és az eredmények foko zásához. Vannak nehézségeink a népnevelő muika terén — mond ja Székely elvtársnő —. mer; vannak olyanok, akik nem akar­nak bekapcsolódni a felvilágosi tó munkába és nem jeleinek meg az értekezleteken rendsze résén. Pdig a további sikereink alapja az állandó felvilágosító és népnevelő munka. A munkákat nehezíti az is. hogy most állan­dóan uj dolgozóik jönnek az üze­münkbe. akikkel külön kell fog­lalkoznunk — Ezért határozatot hoztunk, hogy a veze'őség minden tagja •külön beszélni fog azokkal az elvtársakkal, akik a pártmunká­ból nem veszik ki részüket* Rendszeressé teszik az oktatást és az alapfokú politikai iskolára bevonják a munkában kitűnt pár- tonkivüli dolgozókat is. A hatá­rozat foglalkozik a munkafegye­lem megszilárdításával is. A ké­séseket és a muiastzr ásókat meg­szüntetik. Már mutatkozik ered­mény. de még sok a javítani való. a kommunisták a munka- fegyelem megszilárdítása terén példát mutatnak, de nem elég az, hogy a pártta­gok pontosak és helytállók le­gyenek, hanem nekik kell a pár- tonkivüli dolgozókat meggyőzni a pontosság jelentőségéről. Rákosi elv társ beszélt a műn- kafegytlem megszilárdításáról, mely a ruhagyári dolgozókhoz is szóit. .,A munkafegyelem laza­sága jelenleg egyik legnagyobb fékünk, minél hamarabb terem­tünk p téren rendet, annál erő­teljesebb lesz további fejlődé­sünk“ — mondotta Rákosi elv- társ beszédében. Most az a fel­adat. hogy e téren a Ruhagyár­ban is a legsürgősebben rendet teremtsenek. A pártszervezeten és a kommunistákon múlik, hogy a munkafegyelem megszilárdul­jon. A kommunisták élen sárnak a terv tel gesitésében. Az üzem dolgozói Sztálin elv társ 72. születés lapjára vállal­'ák. hogv évi tervüket, melv je lenleg 71.9 százalék, december 20- ra 100 százalékra teljesítik és 21- én, az ünnepi műszakon a meg­takarított anyagból fognak dől goznd Gróf Lajos vállalta. hogy tel- jesitményét 99 százalékról 136 százalékra emeli. Gzsanka Má ria 78 százalékról 100 szá­zalékra emeli toljeskrnényét, Szabó Erzsébet, akit a pártszer­vezet mos: javasolt tagjelöltnek, ígéretet tett, hogv fokozza mun­káját ég vállalta, hogy 78 száza lék helyett 90 százalékot ér el. A dolgozók le.kesedéséhez hoz­zájárul Rákosi elvárs beszéde, melyben a fizc-tésrctndezésről és a jegyrendszer megszüntetéséről szól*, az üzem dolgozói nagy tetkesedessel hallgatták Rákos elvtárs bessedét. sorai megerősítése- A feladat mego'tíásához a városi DíSz-bi- zoft&ág több segítséget adjon, Ne csak a gvülé<r hallgassák vé gig. hanem beszéljék meg a ve­zetőséggel a helyi problémákat, adjanak útmutatást a feladatok végrehajtásához és segítsék a DlSz-szervezetet. hogy betöltse feladatát. — őszintén szólva — mondja Sípos elvtárs —- a ruhagyári DISz-szervezeí a városi DlSz-bk bottságtói még ezideig nem ka­pott segitségot. Kétszer voltak kint eddig nálunk, de segítséget nem adtak. A DlSz-bizottság aktívája igyeke­zett a gyár területéről gyorsan távozni. A pártszervezet és a DtSz fel- ada.a, hogy az eddigi eredménye­ket továbbra fokozzák, biztosítsa;, a rendszires vezetőségi- és tag­gyűléseket, í-ag és tagjelöl* felvételt, tartsanak szoros kap­csolatot a pártonkivüli dolgozói­kat, hogv biztosítsák az ötévé- terv sikeres végrehaj ását s ezen belül a gyár évi tervét. Szerez zék meg a dolgozók bizalma'. Rákosi elvtárs újabb bizonyító- kát adta ainak, hogv a párt és államunk mindig ott áll dolgozó népünk mellett, segíti és irányít­ja a dolgozók munkáját. Ezért a munkafelajánl ásókkal a műn kafegyelem megszilárdításával, a terv tulteljesi lésével adnak vá­laszt Rákosi elvtársnak. Takács Mihály Bóbicsné álma is szertefoszlott... A párttagok S0 százaléka teR eddig felajánlást, me lyei példa mutatnak a pártonkivüli dolgo­zóknak. A ruhagyári RlSz-iszervezer eddig lágyon k vesét tett a terv élj esi tűséért. — Három hete választottunk uj vezetőséget- — mondja Sipos Ferenc elvtárs DíSz titkár —, azóta él az ifjúság üzemünkben szervezett élete-i mert eddig csak papíron volt meg a szerve­zet. A pártszervezet állandóan se­gítséget ad a DlSz-nek, naponta megbeszé'ik a f Hada toka«*, útmu­tatást ad a DlSz vezetőségének a tag és tagjelölt felvételeknél, hogy jó káderekkel erősítsék a páréo-t. Olyan fiatalokat ajánl- janak a párt soraiba, akik mun­káinkkal szereztek érdemet. A DiSz-vezetőség fő feladata most A szentpéteruriak szívesen jár­nak a kertek alatt. Nyáron azért, hogy ne kelljen nyelniök a port. az őszi esőzések beáll­tával pedig azért, hogy elkerül­hessék a bokáig érő sárt. Senki sem válogatja a kertek alá ve zető utat. hisz minden egyes ház udvara utat jelent csak végig kell menni rajt. Ez ellen nincs is kifogása © házigazdáknak. Ez a szokás törvénnyé érlelődött Szentpéteruron. Azonban valami még sincs rendjén. Bóbics József né nem szereti> ha az udvarán „idegenek’" jár­nak át. Úgy tűnik, mintha va­lami rejtegetni valója volna, mintha attól tartana, hogy az udvarán áthaladó ..idegen“ ész­re vesz valamit, ami mégse egé­szen reá — az ..idegenre0 — tar­tozik. _ Bóbicsné ágya a konyhán van. Ebben nincs semmi különös. Ha­nem az ágyban 42 méter ruha­anyag: karton, flanel és egyéb eddig nehezen megszerezhető tex­tília rejtőzik. Bóbicsné úgy találta, hogy édesebb az álom« ha az ágy kartonnal és hasonló dolgokkal van bélelve Ez a szo­kása' még abból az időből szár mazik. amikor férje, Bóbics Jó­zsef — helyesebben ő maga . -. Bóbics Józsefné teljhatalmú bíró volt Szentpéteruron. Amikor Bóbicsné a textillel bé­lelt. kartonnal tömött ágyán szenderedésre hajtotta fejét gyö­nyörű fekete piacról álmodott öt mi több. msgáról Horthy Miklósról, a dolgozó százezreké1 elnyomó lovzsíengerészről. Azt álmodta, hogy Horthy Miklós egy szép reggelen fehér lován bevo­nul Színtűé'erurra s megszaba­dítja őt, Bóbics Józsefnét. aki 42 méter különböző textilanyagot rejteget Bóbic-né azonban nem elége dett meg azzal, hogy csak feke *e piacról és Horthy Miklósról álmodozzon. Nein még SS katona fényképé is kellett. Ugv gondolta. hogy célszerű lesz a „megszabaditó- kait“ olyan képpé] fogadni, amely minden szónál ékesebben bőszé* Bóbicané azonban, úgy"á‘szik Trumanbsn sem bízott eléggé. Az ördög nem ahzik Mii lehes sen tudni, nem éppen a rómnj pápa lesz-e a hatalmuk-v-.87!«*- népe] nyomók áruhalmozók cs feketézők pa trónusa? Bóbicsnc tónak látta. ha a febérlov"' Horthy kép mellett egy Pacelli képet is tartalékol. Ez a díszes arcképcsarnok lőtt volna hivatva ama, hogy Eó bícsné demokrácia ej lenes m"ga- tartása mellett tanúságot te­gyen. Bóbicsné ugylá‘szik nem hive a könnyű sikernek. Többet aka rí termi Trumgmért, Hort-hyérí. az elnyomó rendszer újjáélesztésé ért. Az udvarán hatalmas üstben főzte' a 6—8 centiméter nagyságú burgonyát a sertések részére. Az üstnek külön története tan. ugyanis ez1- még Bóbics József foglalta le boldogult biró korá­ban bünje’ként egy feketefőző ől. Úgy gondolta, neki mint bírónak jogában áll a lefoglalt dolgokat megtartani, hiszen ö nem csak biró. hanem egyházközségi kép­viselőtestületi tag is volt s ezen­kívül Barankovicsék egyik szó szólója. Bóbics Józsefné álmai azonban csúfosan szertefoszlottak. Minf a derült égből lesújtó villám hullottak reá Rákosi elvtárs szavai: .....megvannak a jegy­rendszer megszüntetésére a lehe tőségek és ennek a rendszabály­nak eljött az ideje.’* Bóbicsné hiába spekulált hiú. ba rejtegette ágyában a kartont, Q- flanelt, a fehérlovas Horthy képet, Pacelli bíborost. SS kato­nák képeit, a párt. a dolgozó nép ereje egyetlen lépéssel halomra döntötte Bóbicsné és társainak üres és bűnös ábrándképeit PáríhiFek A SzK(b)P, Törter-ete taute lyam: December Í2 éu délután 3 órakor. Felsőfokú iialleatók ken ferenciája a II* fejezetből* Párt oktatás Háza Zalaenerszep. V. Sztálin rövid életrajza tan folyam: December 15 én,délután órakor* Szemináriumok a II. téma második kétheti anyee-á bői. Zalaegerszeg. Nagykanizsa járási székhelyeken­A SzE(b)P. Tör áreie fanfo lyam: December 16-án. délelőtt 9 órakor. Középfokú haPg-tők kon­ferenciája a II* fejezetből. Znia enerszeg, Nagykanizsa járási székhelyeken­Politikai gazdasárfani tanfo­lyam: December 16 én, délelő’i 9 ódakor. Fel?öteku keoterencia a II- féméből Közgázé- Ghmi. TeTaerers^eg, A SzJf/b'P. Tör é’*eíe tanfo Tv?m: December 22 én. «?étel-HM 9 órakor. Felsőfokú kör veze- 'ók etökószftó' értekezlete a III- fejezetből* Pártok tat-js Ház» oer.erszec. PoflPkai p-ercíns-',«'-au» tépte- Der-ep.»her 2^ áp. d«h«f.óu 3 órakor* Középfokú h'dJgaíök '-oEffirap^iéja. Zafecrer^zeti, Nf»r*»-,'-onlzsa város. DÁT Báza- kerettve* BÉKE MOZGO NAGYKANIZSA Csütörtöktől-—szerdáig: BÉKÉS NAPOK Csütörtök, 1951- dec- S

Next

/
Oldalképek
Tartalom