Zala, 1951. november (7. évfolyam, 255-279. szám)

1951-11-01 / 255. szám

A vállalásokat nem as irodában9 hanem a munkapadok mellett valósítják meg Több gondot az Ásványolaj Gépgyár vállalásának nyilvánosságára! A kovácsműhely falához épí­tett) kemencében izzik a srmoü'. Az égőknél, ©hol, egyenle.es, fúró hangot hallatva ömlik he _a gáz a tűz az emberi szem szá­mára szinte láthat illanná válik. A kovácsok megmagyarázzák, hogy itt teljes az égés. A fehér fény csak a csőből távolabb vá­lik elénk vörössé. A vas, amit © kemencébe -esz' nek percek alar.ifl olyan vörös lesz, mim.1 © kemence oldalát ké­pező izzó samott-téglák. _ Nem kell sokat várniok a kovácsok­nak © vas át üzesedésére. ^ _ _A íjüz győzi, csak a: ka^pacs gy őzze —■ mondják a műhely dolgozói, A hatalmas villamykalcpacs is derekast n működik hogy a ko>- vácsok minél jobban teljesíthessék vállalásukat arnib november n it is,^.eleiére ’ tettek. Gyors egy­mást). ánbr-n készülnek a kések az esztergályosok részére._ Csu­pán a vidia-hegyef kell még be­léjük hegeszteni, s máris a hen­gerek és tengelyek oldalának akaszthatják őket. hogy belemar­janak az acélba. Horváth József is itt1 do.gozik ,a kovácsműhelyben. Jó munka­végez. Vállalta, hogy teljesemé- nyél november 7-re 123.6 száza­lékról 140 százalékra emhli. A kovácsmühelyben azonban ke. Horváth is dolgozik. Mind a ket­tő József. ... A 140 százalékosét.1 kereksük. — Én a 144 szá-aüékos vagyok — mondjia az egyik Horváth József - de lehet, hogy mos. már magasabb a 'éljesitményem. A műhely falán verseny- ábl® i§ lóg de Horváth József neve nincs rak Pedig ha már cvz üb-nél be­szélitek róla, akkor itt is ki kellene írni is nevét. _ Én sem tudom, mennyi az eredménye m — mondja egy má­sik kovács — pedig szere- nem tudni, mit értem el eddig._ Azt sem tudják a kovácsmu- helyben milyen felajánlást - tek november 7-re. Sőt egyikük mzt mond1'«., nem is történt_ val­lás Az eltérő állításokból ne­héz "volna megállapítani a való­ságot. annyi azonban biztos, hogy a \cvácsműhelyben nem dicse­kedhetnek a verseny nyilvános­ságával, — ami pedig npgyon fontos volna, A dolgozóknak tud- niok kellene, milyen felaján­lást ti a iliek — s abból amit _ vaL- lal'tak. mit) teljesítettek eddig. A vállalásokat nem az üb. irodá­jában, hanem a munkapadok melletjí valósi ják meg. Az öntőknéL már más a hely­zet. Andri József formázó, miköz­ben a formaszekrénybe mgy gondossággal tömi a homokot, a Rákosi elvtársnak io = igeretre eondolt. — 138 százalékos tekje- sitménysmet 140-re emelem — mondja» — és úgy készítem a; for­mát, hogy as öntvény sclejtmentes tegyen. Bronzzal dolgozunk Most éppen a tolózárak crnése folyik. A szí­nesfémekkel nagyon takarékosan keli bánnunk. Ezérti vállaltam azt is november 7-re. hogy hiá­nyos formázásból származó se­iet’ nem lesz. A felesleges homokot c- léccel lehúzza, eztán, a shni1 óval gondo­san kijavítja, ahol meg hibák mutatkoznak. Gyón n vegez gjfy-«cgy formt e.készítésével. Méltóképpen akarja ünnepelni november hetedikét "az olaj szállításával és a kom presszorok beépítésével kapcso­latos szerelvények elkészítésé­vel szavukat állták az Acvány- oli.;j Gépgyár dolgozói, mer' ezek. kel a. munkákkal a felajánlás­nak megfelelői'n. október 27 éré végeztek. A hegesző műhely dolgozol is odaadó munkával növelik tel­jesítményük Hegybíró György november 7-re 166.6-ról 169.7 százalékra emeli telesitményét. Válelását már teljesitette. — Encdményib csík a munkaidő jó kihasználásával, a munka helyes megszervezésével érhe <ek el — mondja Hcgybiró György. A munkámnál igyekszem észsze. rüsi/téseksl bevezetni mert azzal még jobban fokozhatnám a tel­jesítményi, emelhetném a mun- kt? termelékenységét. Mányó Ferenc csak okóber 8-án jött vissza ,a. termelő mun­kába. A Keravill vezetője volt. — Nagyszerűen megállja a he­lyé-. Máris 148 százalékos telje­sítményt ért1 el. November 7. tisz r leiére egye­dül elkészített egy 45 köbméle- . rés olajtartályt, s ugy'rnc?,ak ki­verte a részét 2 darab 24 köbmé­teres tartály elkészítéséből is. — A Nagy Októberi Forrada­lom tisztelőére 148-ról 150 szá­zalékra fekozom (teljesítménye- me‘i — mendjb Mányó elvtárs. — Úgy dolgozom, hogy november 7-re még egy 24 köbméteres ttar. tál.y elkészüljön. Ez a munkahely való énnekem, nem pedig a ke­reskedelem — mondja önérzete­sen. Aztán fejére illesz ette a védőszemüvege- és máris* felvil­lan a vakító fény, smely visssah osta Mányó elvtársat a gyárba. Az esztergályosoknál c ver- senyiábla szerint a műhely átla­ga 126 százalék Hiányossága ennek a táblám ;k. hogy kevés név vsn rajta. A legjobb ered­ményt Szász József érje el, 180 százr lékcs veijesi menyével. Utána következik Kalamár Ká­roly 161 százalékkal. KAVmárnák az;lőtt jóval ki­sebb vol't a teljesítménye, de a munka ész-zerüsk é?ével. a mun­kaidő teljes kihasználásával mind jobban fokoz a eredményé’’, s no, os,t a bronz szelep ülések esz- tergályozásánál elérte, hogy neve <sl legjobbak közé került. — Két tanuló is dolgozik mél­tók em — mondja Kalamár Ká­roly. — Igyekszem úgy fogtálhoz, ni vejük. hogy belőlük is mi­előbb képzett szakmunkások váljanak. Imre Jenő á'képzős, akí már önállóan dolgozik, dinamóién. gelyeket eszíergályoz. Teljesítmé­nyét 76 százalékról 83.5 száza­lékra emelte. — A gépemé; javítják — mondja — Mindig más és más gépen k?ll dolgoznom. Ezen­kívül pedig darabos munkái végzek s. minden esetben külön. külön kell előkészülni. Imre Jenő minden alkalmat megragad, hogy gye kor káli tu­dását, növelve teljesítményét rö­videsen 100 százalékra emelje. Cseh Magdolna egész rakás ki­dolgozóiján anyagom; mk gépe mellé, hogy munkaközben. kéznél legyenek, Á múl.'.: héten 135 szá­zalékos teljesítményt ért el, de most még nem tudja, hogy ezen a héten, hogyan áll munkájában? November 7-re teát felajánlás majdnem valamennyi dolgozó munkáját lendületű hozta, az eredményeket emelte, ifjú Fodor Ernő 147-i’ől Í50.6 százalékra.. Palalinusz István pedig 126.1-ről 130.2 százalékra enrelte teljesit- ményór. De akadnak olyanok is, akik visszaesnek. Egyesek nem •tudják milyen teljesítményt ér­tek el s nem tudják mit1 kell vé­gezniük. hogy ez Ásványolaj Gépgyár november 7-re tett vál­lalásának megvalósi.ásához hát­ha-ósan hozzá járulhassanak. Nem- kétséges, hegy az Ásvány­olaj Gépgyár Rákosi elv-áríra-k tett ígéretét maradéktalanul tel­jesíti. de még jobb eredménye­ké. érnének el. ha a párt- és © i szí kszervezót. többet törődne a 1 verseny nyilvánosságával és fel- világosítaná a dolgozókat, hogy mit kell egyes dolgozóknak elvé­gezni ahhoz, hogy az üzem e vállalásá; teljesíthesse. TAKÁCS ELEMÉR Hogyan állunk a tejbeadással? Zala megye a szop'ember lió­- napi értékelés szerint a megyék T között a 9. helyet foglalta el a . tejbeadásban. Eredményünk: . 71.2 százalék. Most október hó- í napban eredményünk emelke- . dett: 76.2 százalékra. A járások közö t a zalaszent­- gró ti járás vezet 107-5 százalé- L kos eredményével. Második a . zalaegerszegi járás 80-3 száza­lékkal. A lenti járás 69-6 száza­lékos teljesítésével a harmadik, j majd a lelenyci járás 66.6 és nagykanizsai járás 03-8 száza­lékkal következnek. A tejbeadásban élenjáró köz­ségek közé tartoznak: Nemesrá- dá, Zalaholdogfa, Iklódbördő- ce, Zala hash ágy, Kishucsa. Kö­vessék példájukat a teljesen elmaradó Nagykapornak, Né­metfalu, Ozmánhükk. Almáshá­za, Belezna, Zaliaszabar. Mura- kefesztur, Nagyrécse, Mihálcl és Egora rác* a községek is. KÉRDÉSEK — müvekre feleletet várnak a dolgozók. AUTÓBUSZ helyi járatot sürget ék már rég­óta a zalaegerszegi dolgozók. Zalaegerszeg, fejlődő ipari vá­ros, a reggeli órákban valósá­gos népvándorlás folyik a kör­nyező falvakbó’ a városba, ro­hannak a dolgozók százai i vasútról munkahelyeikre. Egy Za 1 a eget sze g e n m c g v a.l ó s i t ti n d ó helyi járat lebonyolíthatná <‘z állomás és a város belterületé­nek forgalma', ugyanakkor be­kapcsolhatná , a környező közsé­geket is a forgalomba. Az idő­ben érkező dolgozók munkahe­lyeiken értékes órákat takorit- liaInának meg s a környező községek diákjai is frissen ér* kczbpt-nérie|< mec az iskolákba A MÁVAUT Budapesti Köz­pontja tét már ígéretet — most isméteken sürgetjük — vá’tsa valóra az Ígéretét! VASUT. tól is van kérése a dolgozóknak. Nem egy helyen kívánatos len­ne a megyében, hogy énülő üze­mek és fejlődő tszcs-ok közeié ben mep.á Mohéi ve 'élesítsen a MÁV. Nagykanizsán a Vúr-ut. megálló a kiszállt bizottság szerint is indokolt lenne. A ki- Jimáni, kcr-ecseny), orosztonyi, rádiházi és • baktüRösi megállók nemkii önben. Április óta húzódó kérdések ezek is. Meg kell említeni, hogy valamennyi szóbanlévő megál­lóhely lé eeitésénél jelentős tár­sadalmi munkát vállaltak az érdekelt községek és vállalatok. Megnyugtató és egyben a dol­gozók munkáját megkönnyítő lenne, ha a MÁVAUT és a MÁV is november 7-re érdemle­ges intézkedéseket tenne ezek­ben a kérdésekben, melyekre fe­lelete' várnak a dolgozók. A Zalaegerszegi Magasépítő Vállalat KŐMŰVES ÉS SEGÉDMUNKÁSOKAT felvesz. Jelentkezni le hét Kossuth Lajos-utca 11. szám alatt a 16-os számú szobában. Győri Vörös Meteor—Nagykanizsai Bányász 1:0 Nagykanizsa lOOO néző. Vezet­te: Kovács. Győr: Cseh — Farkas, Orbán, Horváth — Becker. Pintér II — Juhász, Pintér I, Kiss. Hiba I Hiba II. Bányász: Zalán — Balogh, Né­meth, Kisgál — Kemény. For­gács — Andris. Haraszti (Vojno. vit.s). leli, Horváth II, Kaporna- ki. Váltakozó irammal kezdődik a mérkőzés, a kanizsai csapatnak az 5-He percben nyílik alkalom a gólszerzésre, de Téli az ötösről a kapus kezébn rúgja a labdát. Bá­nyász támadások jellemzik az el­ső félidőt. A 11-ik percben Ha­raszti tör ki a győri védők kö­zött. lövését Cseh remekül a szögletre tolja. A győriek is ve­zetnek egy-'ket veszélyesebb tá­madást, de a Bányász továbbra is fölényben van- A második félidőben a győriek támadnak és az 5-ik percben Né­meth csak szabálytalan szerelés­sel tudja megszerezni a labdát. A jogosan megítélt szabadrúgást Kiss a kapu jobb felébe vágja. L0 ,a Győri Vörös Meteor javá­ra. A kanizsai együttest nem töri 1? a vezetés, hanem soroza­tos támadásokkal válaszol a gólra. Állandóan a kanizsai csa­pat támad, de eredményt el­érni képtelen a széteső játéka miatt. Az utolsó percekben már visszaesik a Bányász együttes igy az eredményen változtatni nem tud. A győri csapat a mérkőzés első percétől kezdve az utolsóig lel­kesen és eredményesen játszott- Megérdemelte a győzelmét a szét. esően és lélek nélkülien játszó Bányász ellen. ^ Jók: Cseh (mezőny legjobbja) Farkas, Becker, illetve Kernéi}), Kisgál és Balogh. PÁPAI VÖRÖS LOBOGÓ- NAGYKANIZSAI LOKOMOTÍV 2:0 (2:0) Pápa. 1500 néző. Vezette; Ko- rompai. Pápa: Fendrik — Simon II, Si­mon I. Eisenbeck — Glaser Nyi- ga — Bessenyei, Vámos, Kassai Percnyi. Molnár II. N. Lók: Bolla — Gazdag, Né­meth, Munkácsi — Szíjártó, Both — Szabó, Minkó, Holló, Petrovai. Sclnv; itzer. A hazai csapat az első félidő­ben óriási hajrát vágott ki, ált Jandóan kapuhoz szorították a Lokomotiv csapatát, amely csak néha tudott felszabadulni a pá­pai nyomásitól, a Vörös Lobogó már jaz első félidőben beállítja a végeredményt, amin a kani. j zsai együttes sem az első. sem pedig a második feli dobén írem tud változtatni. Góllövök: Besenyei, Vámos. Jók: Glaser, Vámos, Percnyi, il­letve Bolla. Szabó, Minkó. ★ Felsőrajk—N. Építők 12:1 (1:0) Járási bajnoki. N. Építők—Zalaegerszegi Bás­tya 5:3 (3:1). Z. Bástya—N Épitők ifi 1:0 (0:0). KOSÁRLABDA Nagykanizsai MTSE—Bp. MTSE B. 76:14 (43:3). PERLAKIT ÉS DOLGOST KIÁL­LÍTOTTÁK A Z. VÖRÖS METE­ORBÓL. láng szárkapocs. törest szenvedett A Z. Vörös Meteor vasárnap Várpalotán játszott a Tokodi Üveggyári Épitők csapatával az N’B Ii-be való feljutásért, osztá­lyozó mérkőzést. Noha a mér­kőzést 5:2 (2:0) arányban meg­nyerte, az örömbe üröm is ve­gyült. A mérkőzés simán indult és 10 pert: alatt. 2 gólt lőttek az egor- szegiek. A félidő hátralévő ré­szében az eredmény nem is vál­tozóit. a II. félidő elején 3-ra, majd 4-re növelték a gólok szá­rnál. Ekkor feljöttek a tokodiak is és egymásután kél gólt értek el. I:2-ks állásnál következeit a Vörös Meteor ellen egy vitatható 11-es. melyei Varga bravúrosan szöglrtré nyomott. Minden való­színűség szerint ez volt a mérkő­zésen a döntő pillanat, meri ha n 11.est Varga nem tudja kivé­deni, az eredmény közad Alii volna a kiegyenlítéshez, ami teljesen nyílttá tette volna a mér­kőzés kimenetelét. A mérkőzés folyamán Lang lábtörést szenvedett, igv a kiváló jobbszélsőre hosszú ideig nem ■lehet számítani. Perlakit és Dol­gost pedig kiállították. Fóti já­tékvezető kiengedte kezéből a. mérkőzést. A kiállított játékosok ügyét hegnap tárgyalta az OTSB mel­lett működő Labdarugó Társa, dalmi Szövetség Fegyelmi Bi­zottsága. A Z. Vörös Meteor vasárnap Veszprémbe játszik a budapesti Magyar Acél csapata éllen. Egyi­ke lesz a legnehezebb mérkőzé­seknek. ÖsszeálLitás a hétvégére várható. A mérkőzésre külön vasúti ko­csit. indít a vezetőség. Kísérők az iBUSz.nál, Tóth Jánosnál je­lentkezhetnek. A vonat 7 órakor indul és 23.18-kor érkezik vissza. BAZAKERETTYE IGYEKSZIK BEHOZNI AZ MHK-BAN ELMARADÁSÁT A kritika ntm volt eredmény­telen. Bázakerettyén megjavult az MHK. A dolgozók kezdemé­nyezésére feiiajánlás történt, mely szerint november 7-ig a je­lentkezők 100 százalékosan L- próháznak. A vállalást már tel­jesítették is, a jelentkezők telje­sen lepróbáztak. 245 fő az I fo­kozat jelvényéi szerezte meg, 30 fő pedig a II. íokozat jelvé­nyét- . — ÜGYELETES ORVOSOK mo, Nagykanizsán: dr. Szűcs Gé­za Vörös hadsereg-u. 6. Kisjcarú­zsán: dr. Szabó István Bajc'i Zs. E.-u. 37 Állatorvos: dr. Tüdő Lajos B-ajc;i Zs. E.-u. 51/a. Te­lefon: 12—86. APRÓHIRDETÉS UJ HIDAS ELADÓ: Zalaeger­szeg. Zrinyi.utoá 13. szám a-ja't. (310) BAROMFI keltetés céljára min­dennemű használt, jókarban lévő kelte ö gépeket vásáro] az Állami Gazdaságok Megyeköz­pontja’ Z aJiaegerszeg. Kasza- háza (311) A ZALAEGERSZEGI Földmű­ves szövetkezet Kossuth La jo­ule a 9. szám alatti raktárában 1951 november hó 6-án gyí- p_ juátvételi napol fart. Felhív­juk ti termelők figyelmét hogy ezen a napon a készletükben lévő gyppjumennyiséget átad­hatják. (312) NŐKET ÉS FÉRFIAKAT alkal­mazunk termelő munkában, kollektiv szerződés szerinti ja­vadalmazással fixfizetéssoh napidij és jutalék mellett'. Nagykanizsa. Állami Biziositó Vállal«! Kirendeltsége. Voro_ sitov-u 2. (694) GYÜMÖLCSFÁT, díszfát, dísz­cserjét. rózsát szállít elsőrendű minőségben Dunántúli faiskola-, cégt. Tóth Zsigmond, Szombat­hely. Zanati.u- Kérjen árjegy­zéket. (631) LUXUS kivi elü uj gvermek- spor.kocsi eladó. Nagykanizsa, Csányi-u. 6/c (701) CSERÉPKÁLYHA ckdó. Nagy- kanizsai Magyar-u. 47. (702) DISZNÓÓL eladó. Nagykanizsa. Báthory.u. 10. (703) TEGNAPELŐTT este elveszett Sú-álin-u. és Kórház-u. közöl t fekete pénztárcám, pénzzel, je­gyekkel 2 cipő alpalási utal­vánnyal Megtalálót jutalma.', zem; Nagykanizsa, Kórház u. 5. (704) BÉKE MOZGÓ NAGYKANIZSA C>ü örtöktől—vasárnapig: POPOV. A NAGY FELTALÁLÓ Z A L A A Maffyar Polírozók Pártja Zat mejryoi Bízoltsíiirániik lapja- — Fci*»- Icis szerkesztő: Szántó Jenő. — Fe'eV* kiadó.: Darabos Iván- — Szerkesztősre: Zataoírers&ee, Kossuth Lajos-utca 28- Tel. 25U. Nagykanizsa. Zrínyi M--n. 89- Tel. 5-1- —» Kiajóbivatal: íklneger- szee. Széclvenyi-tér 4 Tel■ 180.. Nagy. kanizsáp Zríuyi-p. 29- Tel. Iá—39. — Készült a Vnsmegye Nyomdában S'io«- balliely, Kossuth L.-u. (í. Tel. 76. ~ Felelős v»zetö: Hegedű* Oyul*

Next

/
Oldalképek
Tartalom