Zala, 1951. november (7. évfolyam, 255-279. szám)

1951-11-02 / 256. szám

világ proletárjai > A %a1 assentgróli téglagyár teljesítette vállalását — már as operatív terv túlteljesítéséért dolgosnak A „Nase IMovine“ — a délszláv dolgozók lapja V/i. évfolyam 256. szám. ALWj mdp zalüne«íve:i PÁRTBIZ01TSA«AWAI4 napilapja 50 fillér 1951 november 2 Pémek Dolgosó parasztságunk megtisztelő feladata TELJESÍTETTÜK! ,A forradalomban győztes szov­jet nép fiai hozták el számunk­ra is a szabadságot Egykori el­nyomott zsellérekből lettünk fel­szabadult embereik. Mi. muronyi dolgozók, parasztok, nem felej­tettük el azokat .-az időket, ami­kor földünk a Wenckheim gróf­inak birtoka volt... Földet kap­tunk, nap-nap után érezzük a párt — ,a munkásosztály segítsé­gét... Uj fíanácsházat kaptunk, orvosunk van, korszerű rende­lőnk, jó vizű artézi kút unk“ — írják a muromyiak Rákosi elv- társlioz intézett levelükben. Szavaik a zalai községeik dol­gozó parasztjaiban is visszaidéz, téik a Telekiek. Eszterházyak. Aadrássyak. Batthyány ok, a pia­risták. jezsuitáik, bencések föld­jein eltöltött évtizedek sorsát és sorra születtek vállalásaik a hs­ad ás. a vetés határidő előtt tel­jesítéséért. Ment sokat köszönhet dolgozó ■parasztságunk a felszabadító Szovjetuniónak és hős fiainak: szabadságát, a íölctat, s mint a muronyiak is írták: uj tanácshá­zakat, orvosi rendelőket, kultur- otthonokat s tiszta vizű kutakat. A hála érzése töltötte cl dolgozó parasztságunk szivét ,s vezette kezét, amikor neveiket Írták váL Cialásaik alá. A vállalások elhangzottak. Ma ínár sorra születnék a teljesíté­sek. Vasboldogasszony teltei jesi. tette vállalását. Hottó teljesítet, ite, Zaüaudvarnokon pedig a vál­lalás viszi győzelemre a begyűj­tést. Rajtuk kívül a megye szá­mos községében, maguk a dol­gozó parasztok az adott szó tel­jesítésének mozgatói. A feladat megtisztelő — ezt érzik dolgo­zó parasztjaink *— így vált mozgalommá a vállalás teljesí­tése. A beadásban élenjáró dolgozó parasztok százai duzzasztották fel ezekben a a apókban népne- velőh ál ó za t u nfcat. Lelkes e d és ü k, személyes példamutatásuk ad újabb lendületet a b:gyűjtésnek. Nagy József dióská'i dolgozó pa_ reszt, tanácstag is valamikor Kő. vessi László méltóságos ur 700 holdján cselédeskedött. A válla­lás teljesitésében nemcsak a ta­nácstagok, hanem az egész község követte példáját s készülnek no­vember 7-e méltó megünneplésé­re. A pókaszepetki dolgozó pa­rasztok is a vállalás teljesítéséért folyó harccal szerezték meg a kenyérgabona, árpa, zab és kuko. rica szabadpiaci jogát- De meg­szerzik a még hiányzó termé­nyek szabadpiacát is, mert nem egy dolgozó paraszt gondolkozik úgy a községben, mint Vörös Já. nosné: ,,Elmaradtam 4 kiló hí­zott baromfival és 50 darab to­jással. Még a hétien beadom, hogy minél előbb teljesíthessük vállalásunkat s megkapjuk min­den terményből a szabadpiac jo. golt.“ A terv teljesítéséért, a ter- ménybegyüjtés sikeréért folyó harcban meg kell küzdeniök nép­nevelőinknek az ellenség dühödt próbálkozásaivá! is. Keményen leplezzék le a volt horthysta ka­tonatisztek, csendőrök, kulákok aknamunkáját. A termelőmunka, a vállalások teljesítése csak akkor haladhat jól. ha népnevelőink dolgozó parasztságunkkal össze­fogva felfedik az ellenséget, akik hátráltatni igyekeznél? a termény- begyűjtés és vállalások teljesíté­sét. Az ellenség aem lép fel min­denütt nyíltan, de amikor dolgo­zóink a terv, a vállalás teljesíté­séért harcolnak, szítják a lazasá­got, a fegyelmezetlenséget s igye­keznek elterelni a figyelmet a legfontosabb feladatokról. Világos tehát, ahol a teljesíté­sek terén hibák vannak, mint Csonkahegyháton. Zalabéren, Csá. fordon s még néhány községben, ott az elkns’ég ügynökei dolgoz­nak. Néplevelőink, dolgozó pa­rasztjaink forduljanak szembe ezekkel az ügynökökkel és közö­sítsék ki őket soraikból. Minden becsületes dolgozó kötelessége, hogy megakadályozza az ellenség munkáját. Hatalma.? erőt képvisel hogy megyénk dolgozó parasztjainak ezrei, teljesítették már kötelezett­ségüket. Ennek az erőnek fel­adata, hogy győzelemre vigye a begyűjtési terv maradéktalan tel­jesít cs ét. a november 7.ére adott szó megvalósít ásáp A feladat megtliszteltés. A terv .teljesítése teszi részesévé dol­gozó parasztságunkat az ország- épitő munkának. Az adott szó valóraváltásával tesznek bizony­ságot. hogy méltóak a Nagy Ok­tóberi Forradalom adta szabad­ságra és jogokra. A lankadat­lan harc az ellenség ellen bizo­nyltja, hogy egyek vagyunk a Szovjetunió vezette béke táborral s megvédj ük szabadságunkat minden ellenséges próbálkozás­sal szemben. A megtisztelő feladatnak le­gyen vezére és irányítója min­den pártszervezet. Adja meg a dolgozó parasztoknak is azt a le­hetőségeit, hegy mind nagyobb számmal segíthessék pártunk cél­kitűzéseinek magvalósítását. Ta­nácsaink fordítsanak gondot most már a begyűjtés következő időszaki feladataira. ,a baromfi, tojás és az élőállat begyűjtésére is. A pártszervezetek és a taná­csok vezető és irányitómunkáját azonban mindenütt előzze meg a személyes példamutatás. Megyénk dolgozó parasztsága lelkesedéssel készül a Nagy Ün­nepre. Az állam iránti kötelezett, ség példamutató telj es illésével ■teszi még erősebbé a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom hadserege állal felszabadított hazánkat. Vállalásaikat — mint Ígérték — teljesítik. Azonban ae feled­kezzenek meg arról, hogy a be­gyűjtés nem fejeződik ba novem­ber 7-én. Ez a nap legyen ki­indulópontja a begyűjtés továb­bi sikereinek, melynek újabb eredményeit dolgozó parasztsá­gunk minél nagyobb számú meg. mozdulása biztosítsa! A feladat megtisztelő — szü­lessenek újabb vállalások, most már a béketábor nagy vezére, Sztálin elvtárs születése napjá­nak .tiszteletére! Senkii Károly A nagykanizsai Vasöntöde és Gépjavító Vállalat dolgozói táv­iratot küldtek szeretett vezé­rünknek, Rákosi Mátyás elvtárs­nak abból az alkalomból, hogy a vállalat dolgozói felajánlása kát — melyben vállalták, hogy évi tervüket november 7-re be­fejezik —. idő előtt, október 29- re befejezték. Drága Szer eleit Vezérünk, Rákosi Evtárs! Örömmel jelentjük, mi a nagy­kanizsai Vasöntöde dolgozói, hogy november 7.e tiszteletére tett fel­ajánlásunkat. mely szerint évi tervünket a nagy ünnepre befe­jezzük, a mai napon teljesít ettük. Mi, itt a déli határszélen. a A zalaegerszegi járás csőtö­rése a versenyben elsősorban a jó népnevelőm unka eredménye volt, de hozzá járult az is, hogy tanácsaink jó része a megadó t útmutatás alapján érvényesíti, hogy a törvény az államnak és így a dolgozók összességének akarata, s azt mindenkinek kö­telessége végrehajtani. November 7-e tiszteletére tör­tént vállalásunk és a nagyka­nizsai járás versenykihívásának elfogadása eredményeként még jobban fokozzuk a népnevelő­munkát, ismertetjük a dolgozó parasztsággal azokat a kedvez­ményeket. amiket a dolgozók állama nyújt a jól beadóknak. Tájékoztatjuk a dolgozó pa­rasztságot arról is, hogy a ké­sedelmi pótlék, a kártérítés ki­vetése nem marad el, mert aki elmúl asz ja az állammal szem­beni kötelezet sége teljesítését, az egész ország, az egész falu ellen is cselekszik. A begyűjtésben eddig lema­radt Petőbenye községben a ta­nácselnök és ti kár felkeresték a jól dolgozókat akik népne­velő munkaként megbeszé’ték a begyűjtést szomszédaikkal, mely után gvülést tartót ak. Itt meg­tárgyalták. hogy mily nagy hát­rányt jelentene, ha a községet a rossz teljesítés miatt kizárnák a szabadpiacból. Eredménye az lett, hogv kukoricából mindjárt 18 mázsát burgonyából 4 má­zsát. hn mm fi hói SHö k~-nt tolás bel 396 darabot. Ali bánfán pe dig 24 mázsa 1 orieát, 10 má­zsa burgonyát. ^228 kg baromfit és 321 darab ‘‘ojásf gvüjtötte'k be. így kell eljárni, felvilágosita- ni a dolgozó parasztságot min­den tanársunknak. De ugyan­akkor alkalmazni a kártérítést a késedelmi pótlék kivetését "k'k a f orv ón v+ nem akarják törvénynek tekinteni. Hiányosságaink, hogy egyes tarácse’nökeink, mint példán1 a babosdöbrétei Némefh Elek a. gellénbá^ai Buozkó Lajos, a -émeffaiui Grates' T«fván. a fel iőha<vorH RnVáos rTvö"S-né nprr- ”pte ipk mórr mtente Vi p pite nufZ-c! mór ho te V,oU.p44 volna baí+onv i<rv nem 'Gipste« ten p viadort randa"1 kezéseket. Ellenük az állami fe­tilo-banda szomszédságában meg­fogadjuk, szeretett Rákosi elv­ártnak, hogy termelésünk foko­zásával, a selejt további csök­kentésével. a minőségi munka emelésével újabb csapást mérünk a háborúra uszító imperialista tá­borra. Fogadjuk továbbá. hogy december 31-ére, éves tervünké. 22 százalékkal túlteljesítjük, A nagykanizsai Vasöntöde és Gépjavító Vállalat dolgozói, példamutató kommunistái nem máról holnapi'! ér.ék el ezt a nagyszerű teljesítményt. Egész évi fáradhatatlan munkájuknak p gyümölcse ez, mely olyan dol­gozók munkája nyomán jön lét­re. kik nem pihennek meg ha­báraikon és nem állnak meg az gyelem megsértése miatt eljá­rást indítottunk. De felvetjük a felelősség kér­désé' olyanok ellen is, mint Csizmadia István nagykutasi terménybegyüjtő, aki napokon keresztül nem volt a begyüjtő- heiyen. úgy, hogy Vincze József, Tóth László és Kuczor Sándor az egyik lakóház udvarán rak­ták le a burgonyát, mert idő veszítve nem tudtak tovább vár­ni. Az ilyen terménybegyüjtők szabotálják az állam törvényé1 Ha a csonkahegyháti dolgozó parasztok Zalaegerszegre akar­nak jönni, számtalan esetben gyalog kell megtenniök az utat, mert egy autóbusz kevés arra a vonalra — mondják. Igazuk is van. Azonban elfeledkeztek arról, hogy ha kérnek, nekik is adni kell! A község elmaradt a beadásban, jelenleg úgy látszik, nem is Igyekeznek azt niegjavFam. Kenyérgabonából 96 százalék­nál, a takarmánygabonából 50 százaléknál tartanak. Elmarad­tak a kukoricával és a burgo­nyával is. Lemaradtak a szállí­tási szerződések kötésében is, egyetlen mázsára sem kötöttek szerződést. Hol a hiba? A tanács elnöke csak belenyug­szik, hogy „nem megy“ és felso­rolja az elkészített indokokat, amik „mentségére8 szolgálnak. Ezek közt szerepel állandóan a. „jég* és a „kevés "érmés“. Nem nézi meg azonban a "tanácstag­jainak munkáját. Hányán ‘el­lesi tik példamutatóan kötele­zettségüket? Csak hosszú idő után tudja megállapítási, -Egye;, eddig elért eredményeknél. ha­nem nap mint nap harcolva, to­vább fokozzák az eddig elért ered­ményeke’.. Iíyen dolgozó Tánczos János ön ö, ki selejlmentesen do’gozik és Sáfrán Emil öntő, aki tapasztalatéit átadva segíti a női 'alkalmazottaik munkáját. Pa- csa Sándor, Lőrincz Ernő. Wag­ner János, és Rózsahegyi Vendel átlagos teljesi'ménye 148 szá­zalék. A vasöntöde minden dol­gozója tudja, hogy érdemes har­colni minden egyes százalék el­éréséért, tudják, milyen nagy je­lentőségű a selejt csökkentés és udják, hogy jobb munkájukkal elősegítik a szocialista haza épi- ését. gyermekeink boldog jövő­jét. és hátráltatják a begyűjtés munkáját. A zalaegerszegi járás mindig első volt a terménybegyüttes­ben az elmúlt években. Az idén is legnagyobb ünnepünkre az Ok óberi Szocialista Forrada­lom 34. évfordulójára vállalá­sunkhoz méltón, Rákosi clvtáns- nak tett ígéretünkhöz híven teljesíteni fogjuk kötelességün­ket. Balogh Géza a VB.elnöke. mégis talál, Szanati József ta­nácstagot, aki minden kötele­zettségét teljesítette. Nem cso­da, ha a «hideg fut végig az elnök elvtárs hátán*, amikor az olyanokkal kell beszélnie, mint Dora Mária dolgozó panaszt, aki még egyetlen kötelezettségét sem teljesitette. A lemaradást sürgősen pótol­ni kell, elsősorban a tanács tagjainak példamutatásával. Érezze minden tanácstag, hogy elsősorban nekik kell példát mu­tatni kötelezettségük teljesítésé, vei. Javítson munkáján a ta­nács elnöke is, akit a község dolgozó parasztjai bíztak meg azzal, hogy vezesse a községet. Tegyen eleget a nép államának örvényével szemben. Az elmaradásért felelős a pártszervezet is. A népnevelő munkát ne csak kampányok idején hajtsák végre, hanem tar'sák állandó feladatnak. Csi­szár elvtárs, a pártszervezet tit­kára elsősorban felelős a köz­ségért. A pártszervezet tartsa éle ben az állandó népnevelő- csoportokat és érezzék állandó felada'uknak a begyűjtés sike­rének biztosítását. A zalaegerszegi járási tanács jelenti: ígéretünkhöz híven teljesítjük kötelezettségeinket Javítsa men munkáiét a csonkahegyiiáli pártszervezet és a tanács!

Next

/
Oldalképek
Tartalom