Zala, 1951. november (7. évfolyam, 255-279. szám)

1951-11-01 / 255. szám

Kerüljünk a legelsők közé a begyűjtési versenyben! Az élelmezési minisztérium jelentésű adott ki a begyüj’ési verseny állásáról. Eszerint: Kenyérgabonabegyüjtésben: 1. Békés, 2. Szolnok, 3. Csonprád, 4. Hajdu-Bihar, 5. Pefít, 6. Bács- Kiskun, 7. Baranya, 8. Heves, 9. Borsod, 10. Tolna. 11. Nógrád, 12, Zala, 13. Fejér, 14. Vas, 15. Szabolcs, 16. Győr, 17. Komá­rom, 18. Veszprém, 19. Somogy. Kukoricabegyüjtésben: 1. Bé­kés 82.1 %, 2. Pest 80.2 %, 3. Baranya 75.9 ,%, 4. Vas 75.1 %, 5. Iíajdu-Bihar 73-4 %, 6. Cson- grád 72.2 %, 7. Somogy 64.7 °/o, 8. Veszprém 63.1 %, 9. Bács-Kis. kun 59.8 %, 10. Szabolcs-Szat­már 58.5 %, 11. Heves 56-7 %, 12. Tolna 56.6 %, 13. Zala 56 %, 14. Győr-Sopron 55.9 %. 15. Szol nők 55.3 %. 16. Fejér 54-3 %, 17- Borsod 54 %, 18. Komárom 53 4 »/«, 19. Nógrád 53 %. Burgonyabegyüjtésben Vas a rangsor közepén áll, de fokoznia, kell a begyűjtés ü leniét, mcrt a mosdani ütem még ezt a helyet sem biztosítja számára. Zala a megyék rangsorában az utolsók között kullog. A burgonyabegyüjtésben ■& járások versenyében a cebdö- mölki járás a kilencedik helyet érte el eddigi ei-edményévek Tovább élesedik a helyzet a Szuezi-csatorna övezetében Kairó. (TASzSz) Az egyiptomi sajtó jelenti, hogy ci Szuezi.csa- toraa övezetben a helyzet egyre feszültebb lesz. Az Al-Ahram értesülése Sze­rint Szomáliból. Adenböl és Basz- rából (Irak) sok angol csapat érkezett teljes hadifelszere­léssel. Az egyiptomi sajtó jelentése szerint az egyiptomi „felszabadí­tó hadtes“ Szuezi-csatorniai övezeteben őrségeket állít ott az angol katonai táborokhoz veze­tő összeg úriakra, elsősorban a Zirgazigot Izmaiiiával összekötő katonai útra. Kairó (MTI) Az egyiptomi nép függetlenségi harcának első so­raiban a munkásosziály halad. A cätetomaövezetbeli angol fő­hadiszállás közölte, hogy napról-napra növekszik azoknak az egyiptomi dol­gozóknak a száma, akik el­hagyják a csatornaövezetbe- li angol katonai berendezé­seket. Hősiesen állják a harcot Port Said és Szuez dokkmunkásai — mint ai Reuter jelenti a Szuezi csatorna menti kél kikötőváros­ban az általános dokk-sz'rájk szerdán 12. napjábai lépett A dokkmunkások sztrájkját támogatva] a kikötői vontatógőzö­sök és dereglyék személyzete Port Sóidban és Szuezben be­szüntette a munkát — jelenti ni BBC. A kikötői forgalom irányi- ttását, a hajók kikötéséti és ki von­tatását most az angol haditenge­részet látja el. Kairó. (TASzSz) Az Al-Ahram cimü lap közli Haffiz Ramadan Koreai hadiíelentés A néphadsereg alakulatai, szo­ros együttműködésben .a kínai önkéntes egységekkel, valameny- nyi arcvonalon sikeresen vissza­verték az angol, amerikai beavat­kozók és a liszinmanista csapatok 'támadásait, s emberben és hadi anyagban nagy veszteségeket okoztak az öllénségnek. A torleti arcvonalon Janggutól északra si­keresen visszaverték az ellenség támadásait. A partokon elsül­lyesztettek 2 aknaszedőt, súlyo­san megrongáltak egy torpedó­rombolót. eark az ellenséges ha­jók ugyanis Von szánt akarták ágyuzni. Október 30-án a nép­hadsereg egységei 4 repülőgépet rőttek le. Október 13-án az amerikaiak újabb légitámadást intéztek egy észiakkioreai hadifogolytábor •el­len, .amelynek körzetében semmi­féle katonai célpont nem volt. A támadásnak hét halálos és 14 sebesült áldozata van, köztük amerikai és angol hadifogoly tisztek. A koreai néphadsereg egyik légvédelmi egysége foglyulejtette Paul Dosson amerikai onepülőhad- nagyot. Az amerikai tiszt vallo­másában elmondotta, hogy a fo­goly kínai és koreai katonákon és az északkoreai menekülteken az amerikaiak uj baktériumfegy- verokefc próbálnak ki, s a koreai ükötökben horgonyzó titokzatos hajókon nagy iramban folynak ezek a kisérktek. A kínai népi önkéntesek főha­diszállásán október 25-én ünnepi ülést rendeztek az önkéntesek koreai harcba szállása első évfor­dulóján. pasa. az egyiptomi nemzeti párt elnöke nyilatkozatát, amiben bí­rálja a négy hatalom javaslatait. Ramadan pasa a néav hatalom javaslatát „elejétől-végólg imperialista tervnek“ nevezte. „Ez a terv — hangsúlyozza a nyilatkozat — ellenünk irányul és kizsákmányolásunkra törek­szik. Ez a terv elősegíti a háború kirobbantását és nem járul hozzá az egyetemes béke ügyéhez. Anglia és a mö‘ gölte felsorakozó országok Egyiptomot és a Közép-Keletet háborús támaszponttá akarják változhatni, amit nem védelmi célokra. Iranern hídfőként hasz­nálnának fel más országok el­len irányuló agresszió érdeké­ben." A kínai néphadsereg Lhasszába érkezett Az Uj Kina külön! udósi tojni beszámol arról, hogy a kimi népi felszabadító hadsereg egy­ségei október 26-án elérkeztek Lhasszába. Tibet fővárosába. Ez alkalomból Lhasszábam ünnepi gyűlésen Kalun Ngabu, a tibeti helyi kormány küldö-te megkö­szönte Cseng Csing Vu tábor­noknak. hogy az elmúlt két hó­nap alatt t támogatták >ai lakossá­got. Felszólította a tibeti népet, támogassa a/ felszabadító hadse­reget. űzze ki Tibe bői ez impe­rialist álcáit és erősítse meg az anyaország védelmét. Csang Csing Vu tábornok han­goztatta, hogy a tibeti népnek és a felszabadító hadseregnek össze kell fognia, hogy teljesítse az anyaország védelme megszilárdí­tásának fontos feladatait. Az Országos Béketanács tiltakozása a görög monarchoíasisz-ták tervezett merénylete ellen Az Országos Béketanács szer­dán ülést Hantot ti. hogy hangot adjon a magyiar dolgozók és bé­keharcosok felháborodásának az athéni monarchofasisztai kormány ujfebb tervezett merénylete ellen. Mihályfi Ernő népművelési mi­niszterhelyettes beszámolójában elmondotta, hogy a görög nép szabadságvágya megnyilvánult a legutóbbi választásokon, amikor képviselőivé választotta. Mami- losz Glezosat és 9 olyan társé', akik börtönökben sínylődnek. A képviselőket azonnal szabadon kellett volna bocsátani. ®i görög monorchofasiszta kormány azon­ban amerikai parancsra továbbra is ha Iái táborokban tartja őke'.'. Elmondotta azt is. hogy újabb aljas pert indítottak a Görög Kommunista Párt egyik vezeőj'e Nikosz Beloinnisz és 92 népi harcos ellen, A görög szabadság- mozgalmak a Béke Világtanács­hoz irt tiltakozásokban követel­ték ezek és a többi békeharcosok haladéktalan sztabadonbocsá'ását. Ezérti <£z Országos Béketanács egyhangúlag elfogadta, hogy til­takozó táviratot intéz a gö­rög kormányhoz. Ebben elítéli a görög kormány eljárását a sza­badságszerető görög nép ellen és követeli Manilosz GRzosz és ki­lenc társa azonnali szabadlábra helyezését, követeli továbbá, hogy szüntessék be a pert Nikosz Beloinnisz és 92 társa ellen, akik ai náci megszállás alant az ellen­állási mozgalom élére álltak. Végül hangsúlyozza a Hévira*, hogy a görög nép szabadságvá­gyát és békevágyát nem fogják letörni, mert mellettük áll a Szovjetunió vezette hatalmas, győzelmes béke-óbor. mellettük a szocializmust építő magyar nép. — ORSZÁGOS NEGER MUN­KÁSTANÁCS alakult az USA- ban, amely a faji és vallási meg­különböztetés ellen száll síkra, követeli a megkülönböztetések eltörlését. Becsben ma kezdődik a Béke Világtauács ülésszaka. Az előké­születekben lelkesen rész'tvett az osztrák főváros lakossága. Az ülésszakra megérkezett már a szovjet, a kínai küldöttség. A saovjet békeb i zo ttságokat A lök­sz and r Fagycjev, Nyikolaj Tyi- honov, I'jja Erenburg, Aíekszandr Kornejcsuk, Vanda X'asziljcvsz. kaja írók, Zinaida Gagarina, a Szovjet Nők Antifasiszta Bizott­ságának elnöke, Nyikolaj métro- polita, Guljajev újságíró és Vja­cseszlav Kocsemaszou, a Szovjet Ifjúság Antifasiszta Bizottságá­nak elnöke képviselik. Megérke­zett már Frederic Joliot-Curia is, a Béke Yilágtanács elnöke. Ezenkívül megérkeztek a brazil, a francia és a közefkele'ti kül­döttek. A Svéd Országos Békebizott- ság tiltakozott az osztrák köz- társasági elnöknél, hogy a stock­holmi osztrák követség a svéd küldöttektől megtagadta a vizűm kiadását. Visinszkij külügyminiszter vezeti az EHSz közgyűlésen résztvevő szovjet küldöttségei Moszkva (TASzSz) A Szovjiat- unió Minisztertanácsa kinevezte az Egyesült Nemzetek Szervezete Parisban, 1951 november 6-án kezdődő ülésszakán résztvevő szovjet küldöttséget. A küldött­ség vezetője A. J. Visinszkij. a Szovjetunió -külügyminisztere. Kiev (TASzSz) Az Ukrán Szov. jet Szocialista Köztársaság kor­mánya kinevezte az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlé­sének hatodik ülésszakán részt­vevő ukrán küldöttségét. A kül­döttség vezetője A. M. Bara­novszkij, az Ukrán Szovjet Szo­cialista Köztársaság minisztert«-) nácsának elnökhelyettese. Minszk (TASzSz) A Bjelorussz Szovjet Szocialista Közi társaság •kormánya kinevezete az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésé, nek: hatodik ülésszakán résztvevő bjelorussz küldöttséget. A kül­döttség vezetője K. V. Ki szélöv, a Bjelorussz . Szovjkt Szocialista Köztársaság minisztertanácsának elnökhelyettese és 'külügyminisz­tere, A nemzetközi gazdasági értekezlet előkészítő bizottságának közleménye Kopenhága. (TASzSz) Október 27—28-án Kopenhágában ülést tartott a nemzetközi gazdasági értekezlet előkészítő bizottsága. Az előkészítő bizottság héifői saj­tóért ekezle lén a következő köz­leményt hozták nyilvánosságra. 1951 Oktober 27—28-án Kopen­hágában véleménycserét folytat tak különféle körök és különféle országok képviselői. Megállapí­tották, hogy a nemzetközi gazda sági kapcsolatok egyre fokozódó romlása) veszélybe dönti sok or­szág népeinek éle: fel tételeit és elhatározták, hogy nemzetközi gazdasági ta­nácskozást hívnak össze. Ezen e tanácskozáson a leg'kü lönbözőbb nézeteket képviselő és % nemzetközi gazdasági együtt­működésé elősegíteni kívánó közgazdászok. nagyiparosok, földművelők, kereskedők, mérnö­kök, szakszerveze.i és szövetke­Titoék szabadonbocsátják a náci háborús bűnösöket Berlin (MTI) A lUito-banda a náci háborús bűnösök felkarolá­sában is a nyugati imperialisták buzgó tani-ványánaik bizonyul. A Die Welt cimü nyuga németor­szági lap jelenti, hogy október 28-án további 87 náci háborús bűnös érkezett Jugoszláviából Nyugat.Németországba. Ezeknek a sujyos fegyházbüntetésre i'élt háborús gonosztevőknek a Tifo- banda kegyelmet adott. A lap szerin: Titoék azzal a tervvel foglalkoznak, hogy kegyeimben részesük és szabadonbocsátják a jugoszláviai bőr önökben lévő összes náci háborús bűnöst. SIESS! November 7-ig kapsz csak a „C“ vételi jenyre beadott gabona után ipar­cikk vásárlására jogosító utalványt! November 7-ig váltják be a Vásárlási Utalványokat a Földmüvcsszövetke- zeti és állami boltokban! Pamuíárut, olcsó szövetet és sok más iparcikket vehetsz az utalványokra. Kössél kukorica szállítási szerződést! Mázsánként 35.— forint értékű Vásárlási Utalványt kapsz, melyért pamutárut női- és férfioipőt, női gumicsizmát ve­hetsz! — A szállítási szerződéi nélkül, „C“-vé!eJí jegyre be adott kukorica után mázsánk cin 25.— forint értékű Vá­sárlási Utalványt kapsz! mmmm zeti funkcionáriusok vesznek majd részt. A tanácskozás célja, hogy fel­kutassa a különféle országok, különféle gazdasági és társadal­mi rendszerek békés együttmű­ködését elősiegi-ő eszközöket. A tanácskozás el fog kerülni min­dennemű vitát, amely a különfé­le gazdasági és társadalmi rend­szerek mélte'ásával foglalkozik. A tanácskozást 1952 április 3—10-i.q tartják meg Moszk­vában. A résztvevők száma 400—450 fő lesz. A következő napirendet terve­zik: „Az emberi életiek ételek rraeg- javitási lehetőségeinek felkuta­tásai a különféle országok és kü­lönféle rendszerek békés együt'J- működésének segítségéve], vala­mennyi ország gazdasági kapcso­latainak fejlesztése ú ján.“ A tanácskozás arra törekszik majd, hogy munkáját gyakorlati javaslatokkal fejezze be és lehe- • ővé teszi résztvevői számára, hogy személyes kapcsoja ot te­rem senek és gazdasági tevékeny­ségük körére vonatkozó eszme­cserét folytassanak. Őszi védekezés az amerikai fehér szövőlepke eiien A növényik, főleg a gyümölcs­fák egyik legveszedelmesebb hernyókártevője az amerikai fe­hér szövőlepke hernyója az idén eddig igen nagy puszti ást végzet a gyümölcsösökben. A hernyó jövő évi kárté elével már most számo’ni krU. Ezért minden eszközzel meg kell akadályozni ovábbszsporodását. A eredményes védekezés, fel­tétele a kártevő éle tanának is­merete. A hernyó egy évben két­ezer pusziit: május.júniusban és julius-augusztus_szepísmber hó­napokban. Az első nemzedék kárté ele mindig kisebb, alig őrzrevehető 2 másodiké a ve- zedelmes, ami' az idei nyár ta­pasztala a is bizonyít. A hernyó a hidegebb idő beköszön'ésévcl bábbá al' kul s a lehullott levél- ömegb n. 2 fa kéregrepedései­ben várj., meg a tavaszt. Ősszel ezeket a báboka. kell elpuszti a- ni. A megtámadott fa fia'al ági-- i . h?. azok erősen fertőzőt ek. lo kell vágni és eltüzelni.. Ugyan. c;.Lik meg kell semmisíteni a l^ hüllőit fal ve' ke*. Még 2 fagy beállta élőt végzőit kértek, pá­rás és a lekapar anv.g elégeté­se i? nagymér-ekben hozzájárul következő évi pusztítás elhári fásához. Ma kezdődik Becsben a Béke Világtanács ülésszaka

Next

/
Oldalképek
Tartalom