Zala, 1951. november (7. évfolyam, 255-279. szám)

1951-11-01 / 255. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJE! EKJ Ma kezdődik Becsben a Béke Vitágtanács ülésszaka Visinszkij liülíigyminisztcr vezeti az EÍ\Sz közgyűlésen résztvevő szovjet küldöttséget AZ MDF Z1L4MEGYE1 PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA m Vll. évfolyam 255. szám. Erősítsük pártunkat! Pártunk II, kongresszusán Rákosi elvtárs így jelölte meg a pártepités terén előttünk álló fölad a'tol: Fokozni kell pártunk elméleti színvonalát, legyeimét, a példamutatást, az áldozatkész­séget, a bátor elszántságot. Ha­dat kell üzennünk a megalkuvás, a gyáva magatartás minden meg­nyilvánulásának! Ennek a szel­lemnek a megerősítése és felszi! tása . kongresszusunk egyik fő feladata.“ Ennek szellemében folynak mórt vezetőségválasztó taggyű­léseink, ahol a pártszervezetek vezetői számot adnak arról,, hogy mit tettek . a pártszervezetei.ik ennek megvalósítása érdekében, az elmúlt évben lezajlott vezétő- fiégváéasztás óla milyen eredmé­nyeket értek ul. Ugyanakkor fel­tárják azokat a hibákat is, ame­lyek még akadályozzák a továb­bi munkák, feladatok végrehaj­tását és megjelölik azt az utat, amelyen az elkövetkező időben pártszervezeteinknek járnia kell, hagy a még meglévő hiányossá­gokat kiküszöböljük­A most folyó vezet őségválasztő taggyűléseken van miről beszá­molni. hiszen pártszervezeteink több, mint egy év óta hatalmas c redménvvket értek el. Az ered­ményekért vivőit harcban meg- orősöd'+ek, tok'.Mélyük megnőtt a dolgozók előtt. Pártunk politikai tennivalóit mindinkább szerve­im össze tudják kapcsolni az elöltünk álló gazdasági felada­tok' megoldásaival. . magyarföidi (szcs. pártlit- kár beszámolójában elmondotta: -.mióta a pártszervezet megala­kult. a község, a tszcs hatalmas változáson ment' keresztül-. A pártszervezet segítségével min­den munkájukat idejében elvé­gezi ék‘‘ ...igy számolnak be párt- vezetőink taggyűléseiken, ahol a párttagság 90—1Ü0 százaléka je­lenik meg, hogy ők is hozzászól­janak a beszámolóhoz, kiegészít­sék azokat, bírálatot gyakorolja­nak a vezetők felé és saját ma­guk munkája felett is. Párttagságunk nagyrésze meg­értette és magáévá tette a bírá­lat és önhirála't jelentőségét. Rákosi elvtárs pártunk II. kon- girsszusán azt mondotta erről: „Az előttünk álló hatalmas fel­adatok megkövetelik, hogy foko­zottabban biztosítsuk a pártele, mokrácia érvényesülését soraink­ban s szakadatlanul vegyük igénybe a bírálat és cnbirálát fegyverét“.-Ácsból! Gábor elv,társ, a kallósdi pártszervezetünk ti[- kára élt ezzel a joggal. Beszá­molójában megbírálta a saját munkáját, de megbírálta a párt­vezetőséget és a párttagokat is. Személy szerint mondott bírála­tot azok felé, akik taggyűlésekre, értek; zletek re nem jártak el rendszeresen, nem voltak példá­ra utal ók. Zaljaszentivánon a párt­tagság joggal vetette fel a veze­tők felé, hogv a párt erősítésé­nél nem vették figyelembe azo­kat. a becsületes pártonkivüli dol­gozó parasztokat, akik jó mun­kájukkal, az állammal szembeni kötelezettségük teljesítésével mu­tálták meg, hogy ott harcolnak a kommunistákkal együtt a szo­cializmus felépítéséért, a béke m.gvédésééi'i A párttagság részéről elhang­zott bírálatok azi mulatják, hogy párttagságunk érzi azt a felelős­ségei, mellyel a párttal és a dol­gozó néppel szemben tartozik. Ez mutatkozik meg abban is, hogy olyan elvtársakat javasolnak a pártvezetőségekbe, akik az eddig végzett jó munkájukkal kiérde­melték, hogy helyet, foglalhassa­nak a pártszervezet vezetőségé­ben. Akik élenjártak minden munkában.- s nem riadtak meg egv-egy nehezebb feladat megol­dásánál sem, akiket becsülnek a falu dolgozói. Nem egy eset van olyan, mint Pórszombaton, ahol a párttagság elutasította a föld. müvesszövetikezefi ügyvezető . ja­vasolását a vezetőségbe, mert ha. nyaguC; végezte párt munkáját, nem hajtotta végre g. pártszerve­zet által reábizoR feladatokat, így erősödnek pártszervezeteink, hogy az elkövetkezendő időben még nagyobb, még hatalmasabb feladatokat tudjanak megoldani. Meg kell azonban említeni, hogy a vezetőségválasztások eddigi eredményei m elhitt több helyen hiányosságok is mutatkoznak, amire nekünk fel kell figyelnünk és menetközben ki kell javítani. Ilyen hiányosság, hogy párt- szervezeteink még mindig nem nézik meg gondosan, hogy kik kerüljenek be az- uj vezetőségbe, 'melynek aztán az a következmé­nye, mint ahogy .az egyikét alap- szervezetnél megtörtént, hogy a párttagságnak nem a legjobbjait javasolták Nem hangzik el elég bírálat <* javaslatok felett, nem tárják fel •azoknak meglévő hiányosságait, hogy ezen . keresztül is segítenék őket ahhoz, hogy hibáikat kikü- .szöbölvé ‘ ténylegesén be tudják tölteni'szerepüket, melyet elvár tőle párttagságunk, dolgozó né­pünk. Ne történjen meg egy alap szervezetünkben sem, mint a tűr irt. tnagyarszerdahelyi, fel- sörajki állami gazdaság pártszer­vezetének vezetőségválasz'tó tag­gyűlésén megtörtént, hogy egy­szerűen csak felolvasták a vezető, ségbe javasollak névsorát és a párttagság nem szólt hozzá, nem mondták el véleméuyü'kte't a ja­vaslatokkal kapcsolatban. Eset-, leg megtapsolták őket. Az ilyen helyeken nincs biztosítva az, hogy' a legjobb párttagok kerüljenek a vezetőségbe. Az ilyen esetek tág teret nyújtanak arra, hogy ellen, séges, opportunista, nem odavaló ■elemek furakpdjanak be párt­szervezeteink éléne.­Minden egyes párttag érezze kötelességének harcolni a párt tisztaságáért, érezze a felelőssé­get mellyel tartozik a párttal, a dolgozó ncppul szemben azért., hogy kik kerülnek az újonnan megválasztott vezetőségbe­Pártszervezeteink akkor végez­nek jó munkát,, ha nem eléged­nek meg áz eddigi.. eredmények és a hibák megállapításával, ha­nem érzik a felelősséget azért, hogy a, taggyűlés, mint a párt- szervezet legfelsőbb szerve mi­lyen határozatokat hoz a további feladatok silteress meg valósítása érdekében. Ehhez kell hozzájá­rulni minden egyes párttagnak javaslataival, amely elősegíti a párt erősítését, a dolgozók leg­jobbjainak a pártba való felvé­telét, a párttagság és a legjobb pártonkivüitek oktatását, nevelé­sét, sikerre viszi a begyűjtést öt­éves tervünk második évének ma. radéktalan végrehajtását, aminek érdekében mozgósít ják a párttag­ság és a . dolgozók széles tömegeit. így válik a vezetőségválasztás újabb erőforrásává pártunk to­vábbi erősítésének, a béke védel­mének. Pohánka József Ara 50 fillér 1951 november 1. Csü öriök Vállalásaink teljesítéséért! Alin egy hét választ el beimiin. két november 7-c, a Nagjj Októ­beri Szocialista Forradalom 34- évfordulójától. A mindjobban ki- bontakozó versenyben üzemeink és mezőgazdaságunk dolgozói sorra teljesítik vállalásaikat, vált­ják valóra adóit szavukat. Olajbányászok A lovászi komplexbrigáü októ­ber 26-ára már 162 százalékra teljesítette vállalását. A csösze- relöbrigád igénybevétele nélkül saját erejükből 628 méter gáz­vezetéket építettek ki. Ezzel 520 munkaórát takarítottak meg, 3 ezer forint értékben. Kanizsai István a komplezbri- gád vezetője munkamódszerát­adással segíti társait a vállalás teljesítésében. A kútjavító csoport a leállt 90-es kutat éjtszakaí munkával 4 óra alatt hozta üzembe igy biztosították, hogy a vállalás teljesítésében kiesés ne legyen. Vasút A nagykanizsai fütöházban a vállalás óla mindjobban Cmelked­nek á telj éviimé nyék. A mosást ól­mosásig mozgalomban 6836 kilo­méterrel tulteijesdejték a célki. liizésf. A mozdonyműhely Í12, a vontatás no, a kocsiműhely ll5, a villamosműhely pedig 134 szá­zalékra teljesítette tervét. Kövest Károly mozdonyvezető, Dcrvalics László és CsUneJd Fe­renc fűtők a kilómét éri. er vét 42 százalékkal túlteljesítették. Szén. megtakarításban 12 százalékos eredményt értek el. Pálfalvi János sztahánovis\ta asztalos vállalását 212 százalékra teljest telte. A 150.000 tonnás mozgalomnál 26.5 tonna pernyét 'takarítottak meg. a Gazda-mozgalom kereté­ben 1672 kiló vas és 142 kiló gyapot a megtakarításuk. Értéke: 6502 forint. Dolgozó parasztságunk A nagykanizsai járás a be­gyűjtés versenyében az élre tört. A tanácsok hiányosságait felszámolták, megjavították a népnevelömunkát, naprakész ál­lapgfba hozták a nyilvántartó sokat. A községek vállalásaik teljesítésével a járást a verseny élére segítették. Vasboldogasszony vállalását 167 százalékban túlteljesítette. Ezzel megszerezték maguknak a szabadpiac jogát is. Nem elé­gedtek meg adott szavuk tel jesifésével a vasboldogasszo- nyiak! Újabb vállalást tettek: tovább fokozzák a begyűjtési tervüket! Állami gazdaságaink AZ andráshídai állami gazda­ság október l5-re teljesítette ve­tési tervét. Most n betakarítást és az őszi mélyszántást szorgal­mazzák, hogy november 7-e fisz. teleiére azt is '100 százalékban befejezzék. A zalalövői és gelsei állami gazdaságok is befejezték az őszi vetést. Ezt nem mondhatjuk el az elséfakosi és zalaapáti gazdasá- nokról. Náluk az adott szó tel­jesítése nem kötelez? Megyénk a harmadik as őssi vetésben A begyiiitéssel együtt gyorsítsuk meg as ősziek vetését is! #j) Az '-ősziek begyűjtésében újabb sorrend alakult ki a járások kö­zölt!' versenyben, A lebenyei já­rás- erősítette a beadási igy a hamu: dik helyet tart ja. A lenti járás a burgonyafceadással elma­radt, így visszaszorult a negye­dik helyre A kanizsai és zala­egerszegi járások továbbra is küzdenek az el|ő helyért — igy a verseny további kimenetele még sok; meglepetést Ígér. A nagykani­zsai járásban ezen & napon is . jéfeni'ősén eme’-ked ek zz eredmények. Kukoricából . 68. burgonyá­ból 43, napra­forgóból 52 százalékot értek el. Eredménye­ikkel jeKspít ősén túlszárnyalták a többi járást, csupán naprafor­góból maradtak el a letenyeiek mögö-t. A gnbonabesdásban ha_ ta.mas visszaesés mir.Akozik va­lamennyi járásban — igy náluk is. Mindössze 22 mázsát gyűjtői­tek be ezen 'a napon. A verseny .ovábbi lendületéért a népnevelők folytassák ezt a munkáit, amivel az első helyet megszerezte' a já­rás A zala­egerszegi járásban veszélyes ellenfele mutatkozik a ' nagy ka ni zsaluk­nak. -Kukoricából 66 burgonyá­ból 37, napraforgóból 37 százalé­kot.. értek el. A járásnak több gondot kell ford! ani a burgo­nya és napraforgó begyűjtésére is hogy a versenyben továbbra is az elsők közölt lehessen. Ga­bonából mindössze 13 mázsái gyűjtőt ek be. Az előző napi 118 mázsához viszonyítva — ha el- mas visszaesés! Népnevelők! Az ősziek begyűjtéséi együ-t végez­zétek a g a bon abegyü j l éseel! A lebe­nyei járás is erősí­tett. így a harma­dik he­lyen áll. Kukoricából 59, burgo­nyából 41, napri; forgóból 78 szá­zaléknál. tartanak. A kukorica és burgonyabegyüj ésben eléli eredményeik azonban jelentősen gyengébbek az előrte járókénál Ez meg ke’-l emelniök. A gabona- begyüj ésben teljesen elmarad­tak — eredményük 4 mázsa. A lenti j—^ járás a ICV' Lw’ ") negyedik y all a ver­senyben. Eredményeik: kukorica 1 65, burgonya 35, napraforgó 51. A burgonyisfoegyüjtés emelésével az elsők közé jutháftiak! Gabo- nabegyüjtés eredménye a járás­ban 13 mázsa. Lend járás dolgo­zó paraiszi jai! Előre m verseny el_ cői közé! A zsfa­szé n grófi járás bár __na ég az rt-V'utolsó he­lyen áll, minden eshe.őségé megvan ar­ra. hogy előrejusson. Kukoricá­ból 57. burgonyából 48 (a máso­dik a járások között!), napra­forgóból 27 százaléknál tárt. Ja­vítsák meg ai napraforgó begyűj­téséi is! Ne feledkezzenek meg a kenyérgabonáról sem. amiben ezen a napon uííolsók — 3 mázsa eredménnyel. A városok közök! versenyben Z.alargertzeg vezet. Kukoricából 143, burgonyából 109, naprafor­góból 113 Százalékos eredmény- nyel. Nagykanizsa város ered­ményei: kukorica 55. burgonya 60. ni praforgó 144 százalék. A megyei eredmény a követke­ző: (október 29-i értékelés) ku­korica 64, burgonya 42, napra­forgó 45 százalék. Vas, Veszprém, Zala megyék végezték eddig a legjobb munkát az őszi vetésben Megyénk eddig a. második he­lyei tartotta az őszi ve. ésben, verseny ársa Vas megye mögött. Az elmúlt napon Veszprém me­gye megelőző t bennünket. Vas megye 102.6. Veszprém megye 96.2, Zala' megye 95.2 százalék­nál tartanak. Dolgozó parasztok, népnevelők! Gyorsítsuk meg iaz őszi vetések elvégzését, jussunk a megyék kö_ zötli versenyben az első helyre! A jó terméseredmény biztosi- ása érdekében a vetést minél korábbon, de feltétlenül az előír, határidő elől: kejl elvégeznünk. A már megszántok föld'erüle er. is gondozni kell a vetésig, szük­ség szerint fogassal, kul iválor- ral. esetleg hengerrel, hogy ai fő de. állandóan aprómorzsás ré*eg fedje és jó vetőágyat tud­junk biztosítani. Közvetlenül vetés előtt fogasoljunk. a vető­gép után pedig magrtkaró boro. nái' járassunk. Cask ve.őgéppsl szabad vélni, mert egyenletes ke]éen. és ,a vetés jó beállót'ságá! csak igy érhetjük el, A nagyobb és biztosabb terme. érdekében alkatra, zza lehet.őleg mindén termelő a keresrf.ben- hosszában való vetést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom