Zala, 1951. szeptember (7. évfolyam, 203-228. szám)

1951-09-01 / 203. szám

Ünnepélyesen megnyitották a budapesti Könyvnapot Budapesten a Magyar írók Szö­vetségének a Nemzeti Színháznál felállított könyvsátra előtt teg. nap nyitották meg, ünnepélyesen a könyvnapokat. A megnyitó ünnepségen resztvettek Pártunk és kormányunk vezetői, a Ma­gyar írók Szövetségének tagjai és a baráti államok diplomáciai képviselői. Jelen voltak a Buda­pesten tartózkodó csehszlovák Írók is. Darvas József közoktatásügyi miniszter mondott ünnepi beszé­det. — Kétszeres, sokszoros köte­lességünk — mondotta többek Meghatározták a kenyér szabadforgalmi árát A minisztertanács vasárnap megjelenti rendelet« értelmében szeptember 1-től kezdődően Bu_ dapes'-en, a; kiemelt városokban, bányavidékeken és a fontosabb építkezéseken a jegyre kiszolgál­tatott kenyérmennyiségen kívül szabad áron is kerül kenyér for­galomba, különféle minőségben. A szabadforgiaimu félfehér ke_ A szovjet emberek sztahanovista munkával erősítik a szovjet haza halalmát és a világ békéjét A Szovjet Békevédelmi Bizottság határozatának visszhangja Moszkva, Valamennyi szovjet lap több jelentésben és tudósítás­ban számol be arról, hogy a szovjet, emberek miként fogadták a Szovjet Békevédelmi Bizottság határozatát. Mindenütt folynak a gyűlések, röpgyüiés-sk, valamint beszélgetések, melyek során a szovjet emberek egyöntetűen (ki­jelentik, hogy készek megvédel­mezni a béke nagy ügyét. Jakub Kolasz, Bjelorusszia né­pi költője a többi között ezeket Írja a Pravdában: — A békét reális veszély fe. A A koreai néphadsereg főpa­rancsnoksága közli augusztus 30-án: & néphadsereg egységei szorog egy ült működésben a kínai önkéntesekkel, visszaverték az; el­Koreai hadijelentés Ridgway tagad és rágalmaz Ridgway tábornok válaszolt Kim ír Szén és Peng Teh Huai tábornokok üzenetére, amely a> keszoni semleges övezet pllien in­tézett amerikai provokáció ügyé­ben újabb vizsgálatot javasolt. Ridgway válaszában nem felelt a feltett kérdésekre és „ felsorolt bizonyítékokra, ehelyett mereven IJjabb amerikai provokáció a keszoni semleges övezetben A Keszonban tartózkodó kül­földi tudósítók jelenük, hogy az amerikaiak újabb légiprovokációt követtek el a keszoni semleges övezel ellen. Szerdán hajnalban 02.42 órakor egy repülőgép ha­tolt be a semleges övezetbe, körö­zött a város fölött és a konferen. cia színhelye közelében egy ej­tőernyőre szerelt világi'-órákét át dobott le. Ezt a tényt megerősíti: C. T. Sim, iái Telepress, Alan Winning- ton. a londoni Daily Worker és Willfred Burchet. a párizsi Ce. Soir tudósítója, akik megállapít­ják: a semleges övezet légiteré­nek megsértése annak ellenére történt, hogy az amerikaiak au. Iám ír tábornok tiltakozása az amerikaiak újabb keszoni lég-iprovokáeiója miatt ngeqeti. Ezt szemléUátően mu­tatják a koreai események. Az amerikai intervenciósok gyerme­keket, asszonyokat és aggokat gyilkolnak és megsemmisítik a koreai nép városait, falvait. —Ezért keli az egész haladó emberiségnek — élén a nagy szovjet néppel — korunk minden becsületes emberének a legtevé­kenyebben résztvennig-a harcban, amely a békéért és az összes né­pek testvéri együttműködéséért folyik. Ki kell ütni a fegyvert az uj háború gyújtógatóinak bű­nös kezéből. '.épségnek. az arcvonal különböző szakaszain indítod 'támadásait, miközben egyes helyeken ellen- támadásba mentek át. elzárkózott az elől. hogy utasítsa az amerikai összekötő tiszteket: menjenek Keszonba és folytassák ■a vizsgálatot. Válasza tele van el. lentmondásókkal. s azzal rágal­mazza a; néphadsereg és a kimi önkéntesek főparancsnokságát, hogy ők nem voltak 0 hajlandók folytatni a vizsgálatot. gusztus 16-án írásban megígérték az átrepü'ések megszüntetését. Az Uj Kina hírügynökség megállapítja, hogy ö keszoni tér­ség semlegességének kérdésében a kél fél eredetileg julius köze­pén egyezett meg. Ennek ellenére az amerikai légierő gépei rend­szeresen behatoltak a nemleges övezet fölé és ezt 3. tényt maguk az ENSz-összékötő tisz.ek sem ta­gadták. Az Uj Kina jelentése részletesen felsorolja az amerikai repülők berepüléseit, s megálla­pítja, hogy az amerikai gépek jog­talanul. sorozatosan és lelkiisme- retfurdafás nélkül hatolnak be semleges terület fölé. A belkereskedelmi minisztéri­um közli: A dolgozók és fiatalkorúak a szeptember hó 1 napján érvény, belépő felemelt: kenyérfejadegokai kenyérpótjegyük szelvényeire vá­sárolhatják meg. A pótjegyek egyes szelvényeire a következő kenyérmennyiségek adhatók ki: a) 211 és 311 jelzésű pótjegy valamennyi szelvényére 750 gr helyeit, 1000 gr., b) 212 és 312 jelzésű pótjegy 500 gr érté­kű Szelvényeire 800 gr. b) 212 és 312 jelzésű pótjegy 1000 gr. érté. kü szelvényeire változatlanul 1000 gr. c) 214 és 314 jelzésű pót­jegy 500 gr. értékű Szelvényeire 800 gr. c) 214 és 314. jelzésű pót­jegy 250 gr. értékű szelvényeire változatlanul 250 gramm, d) 217 és 317 jelzésű pötjegy szept. 1— 25-ig érvényes 250 gramm értékű szelvényeire 350 gramm, szept. 26 —30-ig érvényes 250 gr értékű szelvényeire 500 gramm, e) 35 jel. zésü póijegy valamennyi 400 gr.os szelvényére 600 gramm, f) 34 je.- zésü pótjegy valamennyi 200 gr-os szelvényére 300 gramm, g) 34/a jelzésű pót jegy Valamennyi 200 gr-os szelvényére 300 gramm. A havi zsiradékjegy beváltása A belkereskedelmi minisztérium a szeptember havi zsiradékjegyek Az ipari és norma/rendezéshez hasonlóan az erdőgazdaságokban is rendezték a béreket és normá­, MEGJELENT „A szemléltető agitáció a politikai felvilágosító munka fontos esz­köze“ cimü képes füzet. A kiadvány a népnevelők jó tapasztalatait, mód­szereit gyűjti egybe. A füze’ben lévő képek, faliújságok, szatirikus rajzok 3 szemléltető agitáció leg­jobb eszközeit ismertetik. Ára: 1.80 forint. Kapható pártszerveze- teiknéJ. között —. hogy mi az igaz sza- uak erejével erősítsük magunkat — védve mindazt, amiért élni és dolgozni érdemes: a békét és az építő életet. Ez a Könyvnap le­gyen a kultúra még szélesebb el­terjedésének segítője, legyen újabb gijőzeltln kultur fórra dal­műnk, békés építésünk, a béke megvédéséért folyó küzdelmünk utján. A költő szavait kissé át. alakítva igy indítjuk útnak a könyvek százezreit a dolgozók otthonai felé: Menj köngv„ s légy békeharcos! nyér ára 2.60 forint, a fehér cipó (félkilós) ki-ónként 3.60, a rozsci­pó (ugyancsak fél kiló) kilónként 3.60 forint. A jó termés lehetővé tette több­fajta péksütemény gyártását, így szeptember 1-től változatlan áron újból forgalomba; kerül a császár, zsemlye, óriáskifli. pacsni és sok másfajta péksütemény. Minden pótjeggyel rendelkező dolgozó zsiradékjegyét sertészsír­ra váltba", ja be. Az alapjiegyek beváltásakor csa. tojni keli a pótjegy 54. sz Szelvé­nyét is. annak igazolására, hogy ez alapjegy tulajdonosa sertészsír­ra jogosult dolgozó. A pótjégy az alapjegytöl függetlenül is bevált, ható­A dolgozók fejadagjukat kíván­ság szerint seriészsir helyed ét­olajban vagy margarinban is ki­válthatják. Pótjeggyel nem rendelkezők szeptember hónapban teljes fej­adagjukat étolajban vagy marga. rinban kaphatják meg. A zsiradékszelvények: sertészsír, ra szeptember 1-től, olajra és margarinra szeptember 15-éőj & hó végéig folyamatosain válthatók be. Az étolajat a sertészsírral azo­nos súlyban (1 kiló zsír — 1 kilo olaj) kimérve kell kiszolgáltatni. Palackozott olajból fél liter 45 deka, 1 liter 90 deka, súlynak fe­lel meg. Margarinból 20 dekás zsiradék szelvényre 25 deka margarint kell kiadni. Az olaj vásárlásához célszerű szélesszáju üveget (edényt) vinni. kát. Az OMB határozatával jóvá­hagyott uj bérezési rend-szer meg. szünteti ez eddigi hibákat és tel­jesítménybérben jóval magasabb alapbért biz’ősit. így például a csemetekerti kapálás al'apórabére időbérben 1.60 forint', teljesít, ménybérben pedig 1.80. Az uj bérrendszer fokozatosan érvénye­síti a szocialista bérezés elvét, & nagyobb szakképzettséget és na­gyobb fizikai megerőltetést' igény, lő munkát jobban dijjazzák. A munkavállalók minden köb­méter szerfa (bányafa, vasúti talpfa, fürészrönk stb.) után pót­lékban részesülnek. A pótlék fe­nyő: erme] és esetén 3.— forint, lomblevelű fák termelésénél, ahol a tervben előirt szerfa' kihozatali aránya 20 százalék felett van 3.50 forint, ahol pedig 20 százalék alatt van. ott' köbméterenként 6 forint. A bérezési rendszer ok'óber l.vel — fjz uj fakitermelési idő­szak kezdetével lép életbe.- A KÖZELLÁTÁSI KIJE- LENTŐN az egyes rovatokat olvasható írással, lehetőleg géppel, vagy tintával kell ki­tölteni. Az uj lakóhely mellé fel kell tüntetni, melyik me­gyéhez, járáshoz, kerülethez 1 tartozik. A minisztertanács ülése AZ MTI jelenti: A minisztertanács Dobi István elnökletével pénteken délelőtt ülést tartott. A minisztertanács az Ellöki Tanács elé terjeszten­dő törvényerejű rendeletterveze­tet fogadott el, a „Tudományok doktora“ tudományos fokozat be­vezetéséről és az egyetemi okta­tói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások szabályozásáról. A földművelésügyi miniszter előterjesztésére rendeletet foga. doitt el a minisztertanács a szer­ződéses Termelésről. Az Országos Testnevelési és Sportbizottság javaslatára a mi­niszteri aoács rendeletct hozott a sportszervezetekről. Megérkezett J. G. Csekmarjov, a Szovjetunió bányász- küldöttségének tagja Pénteken reggel megérkezett Budapestre jakov Grigorjévics Csekmarjov, a Szocialista Munka Hőse, a Szovjetunió kemerovi te­rületén Leninsz-Kuznyecki me­dencéjének bányamestere, a ma­gyarországi bányásznapon rész­vevő szovjet küldöttség negyedik ■tagja. Átadták a kitüntetést Háj László elvtársnak Az MTI jelenti; Dobi István a minisz leróná cs elnöke és Vas Zoltán az Országos Tervhivatal elnöke, a Magyar Dol­gozók Pártja Politikai Bizottságá­nak tagja pénteken reggel a mi­nisztertanács elnökének dolgozó- szobájában átadták Háy László­nak, a külkereskedelmi miniszter első helyettesének a Magyar Műnkaétdömrend arany fokoza­tát. melyet 3 Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsa 60. születés­napja alkalmából adományozott részére. A kitüntetés alkalmából Dobi István méltatta, azokat az érdé* meke't. melyeket Háy László a magyar nép felszabadításáért és a szocializmus építéséért kifej­tett. Darvas Józsei rádióbeszédet mond a fanévnyitás alkalmából Az iskolaév első napján, szép- itember 3-án reggel 8 órakor a Kossuth adón Darvas József (köz­oktatási miniszter beszédet intéz a pedagógusokhoz és tanulókhoz. — ä szovjetunió kül­döttsége Mihail PeszLiak és Magyarország küldöttsége Szabó Károly DlSz mtézőbizottsági tag vezetésével! megérkezett Varsóba a Nemzetközi Diákszövétség Ta­nácsának ülésére. — A BIZTONSÁGI TANÁCS legutóbbi ülésén Izrael panaszá­val foglalkozott• A panaszban a Szuezi-csatörna hajóközlekedésé­nek egyiptomi korlátozásáról van szó. Á Szovjetunió képviselője javasolta, halasszák el két napra a szavazási a határozati javaslat feleft, hogy kifejthesse vélemé­nyét, — HARRIMAN a felfegy- vérzésről és a hadiipar kiépí­téséről tárgyalt McCloy főbiz­tossal és Adenauerrel — az USA párizsi nagykö­vete, Bruce kijelentette az in­dokinai háborúról, hogy ez Fran­ciaországnak politikai szempont­ból nem érdeke. Ha azonban Franciaország kivonná csapatait Iiidofkinábói1, az valóságos „ka­tasztrófa leine1'. Bruce szavak­kal nem mondta ki, de nyilván az USA-ra értette a katasztrófát. — DÁNIÁBAN augusztus 29-én megünnepelték annak nyolcadik évfordulóját, hogy a dán nép át­tért a német megszállókkal szem­beni aktiv ellenállásra, jellemző a dán kormány politikájára, hogy ugyanezen a napon helyezték szabadlábra Best háborús bűnöst, aki a német megszállás idején Hitler teljhatalmú képviselője volt Nám ír tábornok Joy aitenger. nagyhoz intézett tiltakozásában a többek között ezeket írja; „Augusztus 2S-én 2.42 órakor az önök haderőinek egy katonai repülőgépe behatolt a keszoni semleges övezetbe. Csekély ma. gasságban körözöt t és az értekez­let színhelyének közelében raké­tát dobott le. Ez nyilvánvalóan újabb törvény- ellenes provokációs cselek, mény, az Önök katonai repülőgépe által Koszon semleges öveze'.e ellen augusztus 22-én végrehajtott bom­bázás után. Az Önök katonai re­pülőgépei a keszoni tárgyalások megkezdése óta állandóan beha­tolnak a keszoni semleges öve­zetbe, fenyegető légkört teremtve az, értekezlet számára. Önök mind­máig nem mulattak semilyen hajlandóságot arra. hogy katonai repülőgépeiket korlátozzák a ke­szoni semleges övezet légiterébe való behatolásban, hogy katonai repülőgépük augusztus 22_én éj­jel bombázta és lőtte küldöttsé­günk székhelyét, jóllehet heve­sen tagadják súlyos felelősségü­ket ebben 3 komoly incidensben. Az Önök katonai repülőgépeinek a keszeni semleges övezet felé Augusztus 23.áíól eugusz'us 28-áig mind nappal, mind éjjel történt folyamatos behatolásairól szóló teljes jegyzőkönyv azt bizonyig'3, hogy Önök a szó szoros értelmében az egyezmények vakmerő és leIkflsmeretlen megszegői. Augusztus 29-én 2.42 órakor ez Önök katonai repülőgépe világító, rakétát dobod a konferencia szín­helye közielében a semleges öve. zetbe. Az Önök részéről elköve* tett ez a. zabolátlan, megbánás nélküli provokativ lépés ismét be. bizonyította, hogy Önök semmiképpen sem hagy­tak fel incidensek további előidézésével. Tekintetlel ezekre o provoká­ciós cselekedetekre, — amelyek­nek során sugusz'.us 29-én 2-42 órakor a keszoni semleges öve2et fölé behatolt, katonai repülőgé­pekkel folyamatosan behatolnak a keszoni semleges övezet fölé. re.’ pülőgépük világitó r'kétát do= bott. 3 semleges övezet fölé, to­vábbá erélyesen tiltakozom és követelem 3 felelősek szigorú megbüntetését. Teljes bizíosi'ékot követelek továbbá önöktől a semleges öve­zetről szóló egyezmény önök ré. szóról történő megsértésének bár- miiven megismétlődésével szem­ben.* — a nyugatnémetorszá­GI Szövetséges Főbiztosság meg­szüntette a nyugatnémet iparra kiszabott háború utáni rendelke­zéseket. Ezzel lehetővé válik a nyugatnémet acélipar termelésé, nek emelése ..a védelmi erőfeszí­tések céljára.“ TART A HŐSÉG Várható időjárás: Nyugaton mák lehet kevés felhő és néhány helyen záporeső. zivatar. Mérsé. kelt szél, A hőség tovább tar*. Rendelkezés a felemelt kenyéradagokról beváltásával kapcsolatban közli: Uj bérek és normák az erdőgazdaságban

Next

/
Oldalképek
Tartalom