Zala, 1951. augusztus (7. évfolyam, 177-202. szám)

1951-08-01 / 177. szám

Ä Szovjetunióban tartózkodó magyar parasztküldöttség csoportjainak táviratai Rákosi elvtárshoz A salai olajipari vállalatok műssaki értelmiségi dolgozóinak ankétjei VII. évfolyam 177. szám. A* MDP ZAL1WEGYKI PÁRTBIZOTTSÁGÁMAK NAPILAPJA Ära 50 fillér 1951. augusztus 1. Szerda 3 - H Ötéves a forint 1946 augusztus 1-én, öt eszten­deje teremtette meg dolgozó né­pünk ereje Pártunk irányításával és ai Szovjetunió baráti segítségé­vel a jó pénzt, a stabilizációt. Rákosi ejvtárs 1946. május 11-én a Ganz-gyár nagyüzemi gyűlésén vitte a dolgozók elé a követelést; a nyár folyamán jó pénzt kell adni az országnak. Nem sokkal később a Párt megjelölte az idő­pontot is, amely legalkalmasabb a stabilizáció megvalósítására'. Ez az időpont 1946. augusztus 1 v0lt_ Az értékálló pénz, a jó forint megteremtése a magyar dolgozó nép első, igazi, nagy győzelme volt. amelyet a felszabadulás ót!a elért. Nem fogadta el az imperia­listák felajánlott segítségét. A stabilizációt: saját erejéből valósí­totta meg. A forint szilárd valuta lett, amelynek aranyalapja a mi mun. kánk, a dolgozó nép áldozatkész­sége. Ez az alap erősebb minden másnál, mert a dolgozók feszülő izmaiban, a gépek termelő mun­kájában, a magyar mezők áldásos gazdagságában gyökeredzik. Mik voltak a stabilizáció alap­feltételei? A felszabadulás utáni időszakban, amikor az ország ro­mokban hevert, az ország gaz­dája, a dolgozó nép nem várt ölhetett kézzel. Dolgozó népünk, a kommunistákkal az élen, Pár­tunk vezetésével, irányításával hozzáfogott a munkához. Nem hallgatott, kishitüekre, akik hi- resztelfék, hogy az amerikai tőke segitsége nélkül az ország soha­sem tud talpra állni. A Párt ke­mény harcot vívott a spekulán­sok, feketézők és árdrágítók el­len. A reakció, amely látta Pár. tunk egyre jobban kibontakozó erejét, újra és újra megpróbál­kozott, hogy igénybe vegye 0 kül­földi segítséget. Olyan politikát akartak, amely kedvére lett vol­na a tőkéseknek. A dolgozó nép azonban nem akaha árubabocsá- fcani nehezen megszerzett szabad­ságát. nem akarta eladni orszá­gát. A dolgozó nép építeni akart. Visszautasította az imperialista^ ajánlatot és saját erejéből fogott hozzá a romok eltakarítása után az ország, .a dolgozók szabad, bol­dog országának felépítéséhez. A mi stabilizációnk lehetősé­gét a Szovjetunió Segítségével Pártunk jelölte meg s a kommu­nisták sí dolgozó nép segítségével valósították meg. Éppen abban rejlik a forint értékének szilárd­sága. vásárlóereje, hogy a dolgozó nép teremtő erejére épült és a szabad dolgozók millióinak mun­kájából, a munka egyre növekvő termelékenységéből meríti nö­vekvő értékét, mindinkább foko­zódó szilárdságát. A forint a dol­gozók munkájából, a munkapa­dok mellől, a gépek dübörgésé­ből, a traktorok és a kombájnok nyomán a gazdagon termő földek­ből indul el, hogy ismét vissza­térjen a dolgozókhoz, hogy mind­inkább emelje a dolgozók é^t- szinvonalát s szebbé, boldogabbá tegye a dolgozók éleiét- Valóban értékálló csak a mi pénzünk, a mi forintunk lehet, amelynek aranyalapja az élmunkások, szta­hanovisták, az ipari dolgozók százezrei. a dolgozó parasztok és a boldogabb jövőért küzdő, ha­ladó értelmiség, mérnökök, tudó­sok, pedagógusok jó munkája. De amíg nálunk, saját erőnkből megteremtettük az értékálló pénzt, mi történt 0 tőkés orszá­gokban? Az amerikai terjeszke­dés politikusainak a marshaHi- zált Franciaország részére nyúj­tott „segély*1 engedélyezésénél egyik követelésük az volt, hogy Franciaország „hozza rendbe" ál­lami költségvetését és szállítsa le a frank értékét úgy, hogy ezek­nek az intézkedéseknek a terhe a dolgozókra háruljon s Franciaor. szág még erősebben a WaU Streef pénzeszsákjától függjön. Mit eredményezett! tehát a Marshall- segitség? Azt, hogy a gépkocsi- gyártás az 1938-as termelés felé­re csökkent, azt hogy vasúti ko­csiból az előirányzott 20 ezer he­lyett csak 700 darabot gyárthat­tak, azt, hegy s. francia munkás- osztály éhezik, nyomorog és a leg- kétségbeesettebb jövő előtt áll. Ugyanakkor mi, akik megvetés­sel utasítottunk vissza minden­nemű imperialista segítséget, nem csak, hogy értékálló pénzzel ren­delkezünk, hanem dolgozóink kemény munkája, önzetlen áldo­zatvállalása nyomán pénzünk ér­téke egyre szilárdabb lesz. A Marshall-terv súlyosan rá­nyomta bélyegét, Anglia gazda­sági életére is. A pénzügyi, bi­zonytalanság alapjában ingatja meg Anglia gazdasági életét. A forgalomban lévő papírpénz há­romszorosa a háboruelöttinek. A Daily-Mail angol konzervatív lan ezt állapítja meg: „Kevés olyan ország van, ahol a nép olyan rosszul táplált, mint Angliában*1. A Szovjetunióban a rübel ér­téke hatalmasan emelkedett, vá­sárlóereje nagyra nőtt. A gaz­dasági élet sohanemlát.ott virág­zást ért el és a Szovjetunióval együtt, a Szovjetunió Segítségé­vel épülnek, fejlődnek a népi de­mokratikus országok is. A nálunk hatalmas méreteket! öltött építkezés, mely városa­inkban, falvai-nkban' látható, ipa­runk és mezőgazdaságunk roha­mos fejlődése, életszínvonalunk örvendetes emelkedése, a lehető­ség. hogy a dolgozók 10 ezrei üdülhetnek szebbnél-szebb nya­ralóhelyeken. annak is köszönhető, hegy Pártunk irányításával a : magyar dolgozók hite, törheíet- : len munkaereje, rendíthetetlen : bizalmai Pártunk és a Szovjet- : unió iránt, 1946. augusztus l-én : megteremtette a jó forintot- j Az öt év. mely a stabilizáció : óta eltelt, kemény harcokban ed- : zetíe egyre szilárdabbá valután- ; kát. azt 0 forintot, melyet a mun- : kásosztály ereje tett időtállóvá, \ melynek a munkásosztály terem- : tő ereje jelöli ki a boldog jövőbe ; ívelő diadalmas .útját*,.. Kövessük as élenjárókat kössük be a lemaradást a begyűjtésben! Az aratásban az elsők között jelenítettük Rákosi elvtársnak, hogy Zala megye elvégezte a Bé­kearatást. Minden okunk és lehe­tőségünk megvan, hogy elsők le. gyünk a begyűjtésben is. Néhány községünk máris példát mutat! ebben. A termés gazdag. Megyénk mégis szégyenletesen lemaradt' a begyűjtésben. Az országban nagy lelkesedéssel teljesitik és túltelje­sítik vállalásaikat a dolgozó pa­rasztok. Addig itt a határszélen Zala megye elaludt. Cséplőgépeink 40—50 mázsás cséplési „eredmény­nyel“ díszelegnek, s az elcsépelt gabona csak kis százaléka kerül a géptől a magtárba, Pártszerveze­teink és tanácsaink pedig nyugodt megelégedéssel veszik tudomásul, hogy nem megy a terménybegyüj- íés, hogy a „géptől a magtárba!“ jelszó nem a tömegek, csak keve­sek jelszava. Ezen a tűrhetetlen helyzeten a legsürgősebben változ­tatni kell. Pártbizottságok! Kommunisták! Népnevelők! Vigyétek harcba a községek dolgozó parasz'.ságál a terménybegyüjtés sikeréért Állja­tok a begyűjtési csata élére — az ország kenyeréről, a megye hírne­véről van szó! Induljon harcba minden népnevelő — győzelemre kell vinnünk a begyűjtést, helyt kell állni habárainkon! Községi tanácsok! Legyen harci riadó a „géptől a magtárba!“ jel­szó! Segítsétek ?. dolgozó paraszt. Ságot kötelezettsége teljesítésében! Félre minden opportunizmussal — érvényesítsétek következetesen, a nép törvényét mindazokkal szem­ben, akik elfelejtkeznek az állam iránti legelemibb kötelesség telje­sítéséről! Zala megye dolgozó parasztjai! Ne *ürj‘itek ajt a szégyent, hogy megyénk az utolsók között kullog a begyűjtésben! Mozduljon meg az egész megye! Előre, harcba, a begyűjtés győzelméért! Kenyérgabona beadás állása a következő: Búza Rozs év! heti évi heti % % ®/o •/« 1. Zegerszeg v, 23 123 10 53 2. Lenti járás 9 47 11 58 3. NkanJzsa v. 8 41 10 56 4. Zszeafgróti j. 7 37 9 50 5. Letenyei járás 6 30 9 47 6. Nkanizsai j. 6 30 8 42 7. Zegerszegi j. 2 13 4 19 Hatalmasan előretört Zalaeger­szeg város az árpa beadásban is. Alaposan, elmaradt Nagykanizsa város és a lenti járás, 'amelyeket most még az egerszegi járás is megelőzött. A járások versenyének állása a takarmánygabona beadásban: Árpa évi heti V» */« 1. Zalaegerszeg város 16 64 2. Letenyei járás 14 56 3. Zalaszentgróti járás 9 36 4. Nagykanizsai járás 7 27 5. Zalaegerszegi járás 6 22 6. Nagykanizsa város 5 18 7. Lenti járás 4 18 Valamennyi járásnak. de külö­kell ai begyűjtés ütemét, hogy minden szem felesleges gabona a géptől a mag'-árba kerüljön és a járás a verseny győztesei között lehessen. llgy érezzük magunkat, mintha otthon lennénk, mintha hazajöttünk volna A becsehelyi parasztküldött levele a Szovjetunióból Kedves Elvtársiul Az ukrán nép haf almas lelke­sedéssel fogadottbennünket, ami­kor átléptük a határt. Éttől kezd­ve lépten nyomon éreztük szere­lő gondoskodásukat; Ugjj érezzük magunkat, mintha otthon .len­nénk,, mintha hazajöttünk volna. Útközben találkoztunk, a. . Le- ningrádból szabadságra jövő gyár diákokkal Ök már két tantának a Szovjetunióban, dogok, de mi is boldogok gyünk, mert mi is tanulni- tünk A Kárpátokat alig hagytuk el, hatalmas síkságra, értünk. Sze­münknek szokatlan nagyságú búza, .rozs, árpa, zab táblák vál­togatták egymást. A termés, — ami ígérkezik — bő. A kapások táblái, szintén nagyok, de tiszták is. Gyomot sehol nem lehet lát­ni. Hogy mire képes a gép a szó. cialista építésben, ma­éve Bob­va* jog­arról most DICSQ8EGTÁBLA ZaLaSZENTLÁSZLó dolgozó parasztsága árpabeadását, 100 szá­zalékban lelkesiitette- A megyében a legjobb ered ményt érték el. HORVÁTH GYÖRGY bagolasánci 10 holdas középparaszt gabona­beadási kötelezettsége 701 kiló. Tiz mázsával meg. toldotta; 1701 kilót adott be. Kötelezettségét ezzel 242 százalékban teljesítette. HOSSZÚ JÓZSEF szentliszlói dolgozó paraszt 536 kiló gabonát adott be. Előirányzata 3í7 kiló volt, igy kötele zettsegét- 150 százalékban teljesítette. 2M) kiló ta- karmanygabona beadási kötelezettségét M3 száza­lékban teljesített e. Í04-0 kilói adott be. PALFl FERENC nemesrádói dolgozó paraszt kenyérgabonabe adását 170 százalékban teljesítette. 700 kiló elő­irányzattal' szemben 1193 kilót adott be. VASS ISTVÁN csesztrcgi 3 holdas dolgozó paraszt kenyérgabona- beadását 340 százalékban teljesítette. BERGÓS1 LÁSZLÓNÉ 2 és fél holdas babosdöbrétei dolgozó’ pa- rasztasszony beadási kötelezettségének 890 száza­lékban tett eleget. MAGYARÓDl ISTVÁN nagyrécsei 5 holdas dolgozó paraszt ke­nyérgabona beadási kötelezettségének 918 száza­lékban tett eleget­PUSZTASZENTLÁSZLÖ dolgozó parasztsága a begyűjtési verseny ben elérj eredményéért a, Megyei Pártbizottság vándorzászlaját kapta. CSORN 1E FÖL DE dolgozó parasztsága kiváló eredményéért a Megyei Tanács v undor zászlóját nyerte el. győződhettünk meg igazán, uta. zásunk harmadik napján. Berezr nyáfól 3 km-re lévő mocsarát termőfölddé változtatta .a szovjet ember. A terület körülbelül 80Ó— 1000 hold. Amerre vonatunk el­haladt, mindenütt folyik a nagy munka. Óriási gépek működnek. Szinte hihetetlen mennyiségű földet, mozgatnak meg. A szovjet ifjúság és a. vők min" denütt nagy számban dolgoznak. A vlackci állomáson a dolgozók több mint 50 százaléka nő, itt uj pályaudvar is épül. a harmadik emeleten egy férfi és egy nőt bri­gád. versenyben állt egymással Málterozást végezték akkor. Kár] hegy nem láthattuk a munka vé­gét. A nők méltó versenytársai volfak a férfibrigádnak. Amerre vonatunk elhaladt, mindenütt építenek a szovjet em­berek. Hatalmas alkotó munka fo­lyik. Szinte magunk is szeret­nénk mielőbb odahaza mindezt : megvalósítani. Most gyűjtjük a : tapasztalatainkat — aztán otthon : majd megmutatjuk, nem hiába : küldtek ki bennünket a Szov ► jetunióba! ► Elvtársi üdvözlettel: BALASSA JÓZSEF dolgozó paraszt. [Korán ünnepelnek :a Boncodföldei DISz fiatalok! Va­sárnap reggel nagy lelkesedéssel ^„dolgoztak" _ a padokat hordták a? . arató ünnepség megrendezéséhez, ;Mi váltotta ki ezt a nagy lelkese­dést? Talán az. hogy a* aratást az : utolsók között fejezte be Boncod- : földe? Vagy talán az, hogy a tar. lóhántást még csak 50 százalék­ban végezték el? Jobb lenne, ha a boncodföldei DISz-fíafalok ,a község győzelmé­nek érdekében jobban neki látná­nak a cséplés, begyűjtés, tarló- bántási munkák elvégzésének és nem az araióbál megrendezésén, hanem a munkák mielőbbi elvég. TTrvTTrmTmTTTTTTTTTT zésén törnék a fejüket!

Next

/
Oldalképek
Tartalom