Zala, 1951. május (7. évfolyam, 101-118. szám)

1951-05-22 / 116. szám

Gondoskodjanak az állami gazdaságok aratási és csépiési munkaerőszükséglettikröi Az idei kedvező terméskilátá­sok állaim gazdaságainkat foko­zott mértékben kötelezik arra, hogy már most biztosítsák az ara. ■áshoz, toehordáshoz és cséplés- liez szükséges munkaerői. Állami gazdaságainknak és gépállomá­sainknak nagy segítségeit nyújta­nak a helyi tanácsok az aratási, csépiési szerződések megkötésében. A közeledő aratás miatt 'a' szer­ződések mielőbbi megkötése igen jelentős feladat Már eddig is jó eredmények mutatkoznak. Pél­dául a bács-kiskunmegyei állami 'gazdaság központja április 27-én szé-tküljdte a szerződéskötési ürla. gookat azzal, hogy a gazdaságok ‘azonnal kezdjék meg a szerződés, 'kötésekei. Ennek eredményekép­pen Bács-Kiskun megyében az ál. •üarni. gazdaságok már csaknem tel­jes egészében biztosították- flz aratási és csépiési muníkaerőszük, -ségle' ükét. Különösen- jó munkát végzett- « hüdapusztai, nemesnádudvari és bácsbeketdr állami gazdaság. Ezek már teljes egészében biztosították előzetes szerző­déskötés utján a rakó és cséplő munkásaikat A Heves me. gyei ÁGI központ és -a hozzáértő, zó állami gazdaságok ugyancsak jó munkát végeztek: a megyében •már valamennyi gazdaság szerződ­hette az aratáshoz és csépléshe-z ANYAKÖNYVI HÍREK NAGYKANIZSÁN Május lO.töl 18-ig Születés: Bagonyaf István és Hízó Ilona fia, László; Horváth Károly és Zala Olga leánya, Klá­rái Olga; Má'iés György és Kunic.s Katalin leánya, Mária; Bedi ’.László és Billeg© Mária leánya, 'Mária, Anna. Lakatos János és Kománovics Erzsébet fia, Sándor íPéter; Baksa János és Szálai Má­ria (Komárváros) . leánya, Mária Magdolna; Fülöp József és Szó. mojányi Mária fia,, József; Bende Márton és Vass Ilona leánya, Ilo­na. Anna; Cser László és Horváth Mária leánya, Mária; KovácsSán. clor és Vatrga- Erzsébeti leány-a, Er­zsébet; Táncsics Lajos és Tóth Aranka fia, László Gyula; ßeder. anyák Pál és Tüske Irén leánya, Ibolya; Anik József és Hcrczeg [Mária fia, Tibor István; Kancsal ■Károly és Mától a Mária (Becse. ihe]y) leánya, Mária; Varga Gyula jés Kantó Rozáliái leánya, Rozália, i,Unger Ferenc és Kocsis Kállaiin |íia. Ferenc; Kulcsár László és jNémeth Mária leánya, Mária; jKrasznai József és Szmojdics Má. iria leánya, Magdolna; Simon 1st-* jván és Papp Erzsébet, leánya, Ro. .zápa; Nagy József és Proszenyák ÍAima (Karód) leánya, Anna. Házasság: Fábián József György és Wéber Erzsébet, Tenk József és Németh Terézia. Barbály Já­nos -s Tislár Magdolna, Németh 1 Gyula és Krausz Margit, Red György és Cserép Erzsébet, Ha­-zükséges munkaerőt. Csongrád megyében kétl gazdaság jár elől jó példával. Vannak olyan megyék, ahol egyes állami gazdaságok különbö­ző kifogásokkal élnek és arra hi­vatkoznak, hogy a megye terüle­tén úgysem találnak szabajd mun­kaerőt. így munkaea-őszükségje tű­ket más megye területéről fog­ják szerződtetni. Nem maguk jár. nak utána a szerződéskötéseknek, hanem helytelen érvek hangozta­tásával a központitól és a helyi tanácsoktól várják munkaerő- problémájuk megoldását. Ezeknek az állami gazdaságoknak a veze. tői nem értik meg, hogy a szer­ződtetések időbeni megkötésének ők maguk a, felelősei, senki he­lye, ütük ezt a munkát elvégezni nem fogja. Kárt okoznak az álla­mi gazdaságnak, de kár0 okoznak ate állami gazdaságokat, környező falvaknnak is, akik szívesen vál­lalnának munkát, szívesen köpné­nek szerződéseiket, ha az ál. lanti gazdaságok nem késfelked- nének a szerződéskötések megin- ílitásával. " A szerződéskötésekkel elmaradt állami gazdaságoknak el kell kö­ve tniök minden! anniafk érdeké­ben, hogy a helyi tanácsokra és a t önt égsz ery ezetekre t ámasz,k o d. va, jó felvilágosító munkával be­hozzák lemaradásukat. iász István és Túri Margit, Virág lm,re József és Péter Erzsébet, Koller József és Betnkő Julianna1, Szabó Imre Károly és Balogh Piroska, Papp Nándor és Takács Irma, Nováczki Gyula Sándor és Vörös Rozália: Halálozás: özv. Bányai Aurélné sz, Ros'ü Szabó Katalin 61 éves; özv. Tóth Ferencné sz. Tornán Anna 75 éves; Liplin József 76 éves; Dilién László 2 hónapos; An­ger István 43 éves; Andri István­ná sz. Popesnyák Katalin 70 éves; Kiss László 47 éves, özv. Stpazsek Istvánná sz. Hofsfetter Mária'- 75 éves; Beck Emil 63 éves; efev. Fischer Jánosné sz, Horváth Verőn* 36 éves; Kovács József 16 éves; Kútfej Ottó (RÍ. gyác) 1 éves; Kiit:fej Imre (Ri- gyác) 3 éves; Kárpát Sándor 57 éves. Apróhirdetés MATRAC-ŐS gyermokágy, író­asztal, 500 kg-cs mérleg és egy sötét teleháló eladó. Cint a nagykanizsai kiadóban. (376) GÄZFÖZÖT (gázrezsót) nyomás­szabályozót vennék. Szabó An­tal, Nagykanizsa. Deák-tér 15. Olvasd a Zalát BURGONT ABO GÁR KERESTETÉSI NAPTÁR: 22- én: Csődé. Zalaiövő, Budafa, Zalaháshágy, Zalacséb, Kéménfa, Salomvár, Kávás, Böde, Hottó, Dobronhegy, BoncodíÖ'lde, Tes- kárud, Zalaszen tgyörgy. IUgyáros. börönd, Vaspör', Ozmánbük, Ba. godvitenyéd, Felsőbagod, Eber- gény. Babosdöbréte, Bazita, Szenj- erzsébethegy, Andráshijda (Vor. hota), Zalaegerszeg, Zallnboldog. fa, Nagylengyel. 23- án: Kiskutes, Nagykutas, Nagypáli, Kispáli, Ságod, Pózva, Zaíaszentiván, Zalaszentlőrinc, Al- sónemesapáti, Nemesipáti, Kisbu- cse, Nemessándorháza, Nemes, szen-tandrás. Pölöske, Zalaszeni- mihály, Bucsuszentlászló, Nemes, hetés, Csácsbozsok, Egervár, Vas­boldogasszony, Gősfa, Zalabese. nyő, Botfa, Csatár, Bocfölde, Sár. hi'da. FORRADALOM A VILÁGÍTÁS TERÉNí Az 5 éves terv végrehajtásának egyik forrós tényezője, a tökéle(es világítás. A szocialista ipar büsz. kesége a fénycső, biztosítja a nagyméretű energia megtakarí­tást. az egyenletes és káprázak meht'es fényt; ami lehetővé teszi a munka fokozottabb termeié, kenységét ^ A fénycsővilágitásf népgazdao sági szempontból a legszélesebb körben kívánatos bevezetni és en­nek érdekében a budapesti Vilá. gitástechnik-ai Állomás f, hó 27-én déldőnt 10 órakor Nagykanizsán, Szabadság-tér 23. sz. alatti Kul­túrtermében ve'jteUképeg elő­adást tart, amelyen a fénycső- világi fással kapcsolatban részle­tes tájékoztatási fog nyújtani. Az előadás rendkívül rVgy fon­tosságára +ekintettel, nemcsak az ipari üzemek, hivő,falok és in­tézmények képviselőit, de a, vá. ics minden hlaüiadó dolgozóját meghívjuk és -szívesen látjuk a dipaian eió'aldáson. Avesz nagykanizsai üzletigazgatósága. ZALA A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja, — Fele lös szerkesztő: Szántó Jenő — Felelős kiadó: Darabos Iván — Szerkesztőség: Za’ -gerszeg, Kossuth Lajos.utca 22- Tel. 250. Nagykanizsa, Zrínyi M-u- 20. Tel. 54. — Kiadóhivatal: Zalaeger. szeg, Széchenyi_tér 4. Tel. 102. Nagy. kanizsán Zrínyi M..n. 29. Tel. 54. Ké_ szült a Vasrnegye nyomdában Szóm.- bathely, Kossuth L..u. 6. Tel: 75. — Felelős vezető: Hegedűs Gynla. A ZALAEGERSZEGI MAGASÉPÍTÉSI VÁLLALAT KŐMŰVES szakmunkásokat felvesz. Jelent­kezés Kossuth Lajos-utca 11. szám alatt a 16.os szobában. S. BRODZKI: A TITOFASIZMUS TÖRTÉNETE 9. MacLean leleplezi Titot MacLean régi, tapasztalt1, kém. Hajlamos az önreklámozásra és a sikerek jelentős részét saját mű­ködésének tulajdonítja, küldeté­sének eredményeit egyéni sike­rének tünteti fel. Jól tudjuk azonban, hogy mindez nem Mac- Lean személyi politikája volt, ha­nem az angol imperializmus régi, kipróbál t politikája, MacLean, ele. mezve a helyzetet abban az idő­bén. mikor megérkezett Tito ve­zérkarához, a következőket ir3a: .Bizonyos fényeket figyelembe kellett venni. Minidének:előtt a partizánok, tekintet nélkül arra, hogy segitünk-e nekik, vagy sem, az uj Jugoszlávia döntő fényezői lesznek. . . Másodszor pedig a- par­tizánok kommunisták.. . Világos; hogy nem nézhettük lelkesedéssel cgv kommunista jugoszláv állaim kialakulását. De vájjon tőlünk íügg.e a politikai jövő? Amennyi, re tájékozódni tud? am ezekben a kérdésekben — egyáltalán nem. Az én küldetésem, semmiben sem változtathatta meg a helyzetét, inert erre csak nyílt katonai be­avatkozás leit volna alkalmas. Ez viszont a háború folyamán, mi­kor a Szovjetunió szövetségesünk volt,.. kivihetetlen... Ezenkívül, ha a partizánok lesznek majd a döntő erő a háboruütáni Jugo­szláviában — minél hamarabb lé­pünk velük jóviszonyba, annál jobb... VöL't még egy megfonto­landó tényező. Az emberi jelle­met a tapasztalatok alakítják-.. Tito hosszú utat; tett meg 1937 óta... mikor a JuKP főtitkára Ietf. Azóta számtalan nehézséget és viszontagságot éjt át. .. Vájjon nem változott.© meg e súlyos esz. lendők folyamán?.. Már régóta csodálkoztam gonldölikodásmódj á- nűk függetlenségén. „Sok függ majd attól — irtain első jelené­semben, — hogy Tito a Komin- ternfől függőnek tartja.e magát, vagy pedig a független Jugoszlá­via urának.“ Az igazság elkendőzésén és Tito reklámozásán kívül két1 dolog tű­nik ki világosan MacLean írásá­ból. Először is a nagyzási hóbort­ban szenvedő belgrádival szemben MacLean kertelés nélkül az'fc ál­lítja. hogy ha nem volna Szov­jetunió— éspedig nem is a Szov- . jetunió segítsége, hanem magának a- szocializmus országának léte — g Jugoszlávia nemzeti 'felszabadi'Ó mozgalmát fegyveres beavatko­zással nyomnák el az angol impe­rialisták, amint ez 1944 decembe­rében Görögországban történt. Má sodszor pedig az angol imperializ­mus kezdettől fogva belülről akar­ta megkaparintani a nemződ fel­szabadító mozgalom irányítását, MacLean feladata az volt, hogy ezeket a terveikét valóra: v ál tea; MacLean azonban érthető szem­pontokból nem közölte a követ­kező tényt: Titot nem nagyon kellett meggyőzni arról, hogy ne já%sza tovább a „kommunista“ szerepét, hanem legyen „Jugoszlá­viai abszolút urává“. Tito már ré­gen nem volt kommunista, bár ezt még hosszú ideig titkolta. Tito és klikkje már aktkor .az imperia­lizmus ügynöksége vont! és csak a felszabadító háború körülményei és ;i nemzetközi helyzet folytán köv'eteht ilyen vagy olyan takti­kát. 10. Tito-rendszer csápjai a Balkánon, 1943—44-ben a Tifo-rendszep már annyira megbízható ügynök. SPORT Ismét kikapott a Lokomotiv Csillaghegyi Vörös Lobogó—N. Lokomotiv 1:0 (1:0) Nagykanizsa, 2000 néző. Vezet­te: Vécsey. Csillaghegy: Horváth I. -- Békési, Dombóvári, Stecker — Csiszár. Tóth — Tyeplák, Zombel. la. Kults, Varga, Horváth II. — Nagykanizsa: BöUa — Gazdag, Né­meth, Munkácsi — Nagy II., Both — Szabó I„ Pefrovai, Piacskó, Szabó II., Schweitzer, Már az első percekben a Csil­laghegy támad. Sorozatos táma­dásainak eredményeként a 14. percben Zömbe Ha áradását Kuís a hálóba lövi. A gólra a hazai csapat heves támadásokkal vála­szolt, azonban csatárai tehetetlen­sége miatt gólt elérni nem tudott« A második félidőben a Lokomotív: nól kiütköztek erőnlétbeli hiá-i nyosságai és a csillaghegyi csapa(j tervszerű és kitűnő játékával! szemben a kanizsai csapat tehetet­len volt, Újabb góloktól csak Bob la jó védése mentedé meg a Lo* komotivot. A mérkőzés az első félidőbert magyiramu, változatos küzdelmet' hozott- A szünet u^lán azonban mindkét csapat erősen visszaesett A csillaghegyi csapatban Horváüü Csiszár, Tóth és Tv epük, 0 Le- komolyban pedig Bolla, Gazdag és Nagy II játszottak jól, 1 Balszerencsés mérkőzés Pécsi Lokomotiv—Nagykanizsai Szikra 2:1 (1:0) Pécs, 5000 néző. Vezette Kőhal­mi. Lokomotív: Kovács — Kelenfi, Hegyi. Mike — Meggyes, Hor­váth I. — Horváth II.. Túra, Szuh, iSzabó, Horváth * III. _ Szikra,: Zal án — Németh. Ge­nes. Kisgál — Kemény, Forgács — Andris. Bencze, Balogh, Hor­váth, Kapornoki. Balszerencsés mérkőzést vívott a Szikmi Pécsett. Az első félidő­ben közrpesiramu játék alakult ki és a hazai csapat Túra révén szögletből szerezte meg az első gólt. A második félidőben Kisgál ment centerbe és félidő elején közelről a kapus fölött a hálóba, fejelte az egyenlítő gólt. A pécsi csapaton idegesség lett úrrá az egyenlítés után. A mérkőzés ira­ma fokozódott.’ A félidő közepe­táján a. játékvezető kiállította) Benczét, de a Szikra még tiz em­berrel is kemény ellenfélnek bi­zonyult. A második félidő végén Gerics hibájából szöglethez ju­tott a Lokomotiv, amit a kapu előtti kavarodásból Horváth I. rúgott be, s ezzel megszerezte a pécsi csapat győzelmét. Jók: He­gyi, Meggyes. Horváth I., illetve Gerics, Kisgál, Forgács. NB II-ES EREDMÉNYEK Győri Vörös Meteor—Tatabá­nyai Építők 3:2 (3:0); Pécsbánya- telepi Bányász—Soproni Loko­motiv 1:1 (0:0); Szombathelyi Vörös Lobogó—M. Dinamó 2:2 (2:2), Tatabányai Bányász—Pápai Vörös Lobogó 2:1 (1:0); Komlói Bányász—P. BD3E 3:3 (3:1). KASZA NEM JUTOTT EL A DÖNTŐIG Vasárnap bonyolította le Bu­dapesten a SzOT idei kötötlfpgá su birkózóbajnokságát. A verse­nyen. -a Nagykanizsai Lokomotiv birkózói közül Kasza indult a ne­hézsúlyban. Az elődöntőben, két­vállas győzelmet aratott Kerék­gyártó (Nyíregyházi Kinizsi) el­len. A középdöntőben Riheczky- töl és Vasváritól (Ceglédi Loko­motiv) szenvedett pontozásos ve­reséget. SZIKRA II—N. ÉPÍTŐK 2:1 (1:1) A technikás Építők támadtak •többet, de csatársoruk a döntő helyzeteikben állandóan hibázott. Góllövők: Sztraka, Gabi, ilietve| Horváth. Jók: Magasházi, illetve1 Déffalvi és Horváth. sége voft az imperialista kérnszoi. gálatoknak, hogy az angol ural- kcjdó körök komoly tételt helyez-, heftek a'TÜ'o-féle kártyára. Akad. nak még ugyan egyesek, az Intel­ligence Service.ben, akik Mihaj- lovicsra építenek, hiszen az an­gol és amerikai összekötő rnisz- sziók csaknem a háború végéig együttműködnek vele, (Így McDo. veil ezredes, amerikai összekötő liszt., aki egész idő alaltf rendsze­res kapcsolatokat tartó? t fenn a hitlerista megszálló seregekkel). Az angol vezérkar azonban Tinóra és csoportjára alapítja politikája*" és ez a csoport ebben az időben igen fontos felaldatoka-t hajt. végre imperialista urai érdekében. A ju. goszláviai diverzión kívül a leg' fontosabb feladat az. hogy dezor- ganizálják, próbálják kezükbe ka­parintani a szomszéd országok nemzeti felszabadító mozgalmai­nak irányítását. így akarják azo­kat az angol imperializmus politi­kájának szolgálatába állítani. Az angol kémszolgál'Ü1 egyrészt Mi- hajlovics segítségével az EDESz-t (Zervas osztagai) és más görögor­szági fasiszta csoportokat. Maniut és a román vasgáríd.istákat, ma­gyarországi horl|:h!ys|ta elemeket magábanfoglaló hálózatot épít ki, Másrészt. . . (Folytatjuk). A TOTO 12 TALÁLATOS SZELVÉNYE Bp. Honvéd—Bp. Kinizsi 1 8:2 Csepel—Di. Vasas 1 3:1, Sz. Petőfi—Dorog x 3:3 Salgótarján—Sortex 1 1:0 Sz. V. Lobogói—P. Dinamó x 2:2 Gy. V, Me’teor—Tatab. É. 1 3:2 Pécsi Lók.—N, Szikra 1 2:1 Nyiregyh.—Salg. Vasas 1 2:1 MÁVAG—Bp. Szikra 2 2:4 Gázmüvek—BDSE 2 1:4 Ganzvagon—Eilék'iromos, x 1:1 Ssztpéter—Bp. Postás 2 0:2 26 TELITALÁLAT Totoeredmények: 12 talájatos 26 Idarab, fejenként 2988. 11 találat tos 567 darab, fejenként 137, 10 találaí’os 4149 darab, fejenkénti 18.30 forint nyereménnyel, ifjú béke harcos SPORTVERSENY KEHIDÁN Sohasem fogjuk elfelejteni a Farinak és Rákosi elutársnali atyai qonclosikodúsát az ifjúságj ról. ' Mi valóban elmondhatjuk, hogy gyermekéveket élünk A múltban g falusi iskolák tanulói nem ,dicsekedhettek tanulmányi és spoj't eredményeikkel — mert a multbdn ilyen nem volt. A ke- hidal úttörő-körzet csapatai, Zaj iacsány. Kustány, Tilaj, Ligetfal­va és Kéhida úttörői pünkösd másnapján ,békeharcos sponger, senyt rendeztek annak bizomfitd- sául, hogy a tanuláson kívül a sporttal is a békéért harcolnak. A fiuk ‘versenyében első Keli idei lett 3S pqnttal, míg a második helyet a kastyáni úttörők nyer- lék el A lányok versenyében ugyancsak-Kehida került, nz elsó helyre, második Zalagspinj és d harmadik Kustyám-lett. A~ ezévi verseny, ugij áz egyé- ni, mint, a csapatverseny messze túlszárnyalta a tavalyi eredmé■* nyékét. Jövőre pedig még sokkal jobbak akarunk lenni. mert Ind­iákhogy csak úgy válunk való­ban hasznos építőivé hazánknak ha úgy a tanulásban, mint a sportban a legjobbat tudjuk fel­mutatni. szakál Miklós Sportfeldes, Kckld*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom