Zala, 1951. május (7. évfolyam, 101-118. szám)

1951-05-23 / 117. szám

Rendelet az őstermelők terményeinek értékesítéséről és szállításáról As üzemi lilSz-szervesetek járnak élen a fémgyűjtésben A25 MDP ZAJLAUlECTtfEJl PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA VII. évfolyam 117. szám. $ra 50 fillér 1951. májas 23. Szerda I termelőszövetkezeteit gazdasági megerősítése A földművelésügyi miniszter felhívása a növényápolási munkák és szénahetakaritás sürgős elvégzésére A Magyar Távirati Iroda je­„„.ok első és legfontosabb fel­adatiunk megerősíteni a már meg­lévő termelőszövetkezeteket és gondoskodni róla, hogy ezek a szövetkezetek jó példáikkal, jó eredményeikkel vonzzák a dolgo­zó parasztságot... Ezért minden erővel támogatnunk kell a ter- mslöszörvo!kezetek_ munkáját, se­gítenünk kell nekik a nehézségek elhárításában“ — mondotta Rákosi «Ívtárs a pártkongresszuson. Mit jelent megerősíteni a termelőszö­vetkezetieket, mit jelent minden erővel támogatni őket? Ez első­sorban erős, jólmüfcödő párt- és DlSz-szerveze-tet jeleni, amely po­litikailag 'tartalommal rölti meg, eggyélkovácsolj a a tagokat'irányt vszab a közös munka különböző formáinak, éberen ügyel, hogy az ellenség be ne iürukodhasson, kárt; ne fellessen. Mindez a ter­melőszövetkezet felemelkedésé­nek biztos alapja. De csak alap­ja. a falu szocialista átalkuiása, mint forradalmi mozgalom, nem érheti he lassú, egyenletes fejlő­déssel — gyors felemelkedésre van szüksége, népgazdaságunk­nak. dolgozó parasztságunknak. Ezért hozott: minisztertanácsunk olyan határozatot, amely gazda­sági tekintetben .a legmesszebb­menőkig segifi a termelőszövet­kezeteket, hatalmas anyagi esz­közöket megmozgatva. Az állam építkezések céljára fűrészüzemeket. téglagyárakat, romépületeket enged á(t a ter­melőszövetkezeteknek ; ren dk ívül kedvező feltételek között külön­böző kölcsönöket bocsát rendel­kezésükre. Maga a kölcsön fo­galma nem ismeretlen a dolgozó parasztság előtt. Megismerte a szűk esztendőkben, .amikor a jég, az aszály még a vetőmagnak va­lót is elvitte s ..választani’4 kellett az uzsorakölcsön és a cselédsors között. De micsoda „választás“ volt ez! A kölcsön — akár a banktól, akár az uraságtól, akár a kuIáktól jött — végrendelet volt a dolgozó paraszt gazdasá­gának. Amikor valahol efféle (kölesönüzletet irt alá a dolgozó paraszt, bízvást Írták már másat: a végrehajtási rendelvényt. A kis ház, az állatok felett megperdült a dob — s odaveszett nemegyszer egy élet keservesen összekupor- g at ott értelme. A mostani kölcsönt a nép álla­ma adja. Nem jár érte uzsora- kamat, sem súlyos gondokkal já­ró törlesztés, csak jó munka. Amaz a kölcsön — az urak köl­csöne —• ut volt a iönkremenés- hez. Emez — a dolgozó nép 'köl­csöne — ut a felemelkedéshez. Mire ad kölcsönt a dolgozók álla­ma? Épületek létesítésére, gépek beszerzésére, az állatállomány véuyápolási munkák a felsőrajki állami gazdaságban, ahol a dol­gozók elvégezték már többek kö­zött a cukorrépa első kapálását és egyeiését. A borsó kapálását befejezték. Elvégezték 20 hold ta­karmányrépa sarabolásáf is. Ezekben a munkákban a dolgo­zók kimagasló eredményekéi ér­tek el. Stummer László a bor­sókapálásnál pl éri 212 százalékos eredményével vezsf. Simon György 210 százalékot ért el a cukorrépa egyelésénél. Tóth Mar­git a borsókapálásnál 191, Takács Ilona 181, Horváth Lőrincz 180 fejlesztésére, gyümölcsös, szőlő- és erdő.elépítésre — vajamennyi olyan beruházás, amely rövid esz. t'endők alatt busásan kifizeti ön­magát. Az állam tehát nagy anyagia­kat mozgat meg a termelőszövet­kezetek megerősítésére, Azt je­lenti-e, hogy a manna most. már hullani fog — ha nem. is az égből — az állampénztárból? Nem,, nem azt jelenti, „Ennek a támo­gatásnak olyannak kell lennie — szól a mínuszt er,tanácsi határozat —. hogy kiegészítse és előmoz­dítsa a itermelőszövetkezetek (cso­portok) saját erőfeszítéseit, kez­deményezéseit, feltárja azok belső tartalékait“. így áll a dolog: se­gíts magadon, az állam is megse­gít! Számos példa van megyénkben is .arra. milyen sokra mennek termelőszövetkezeteink, csoport­jaink önerejükből is. Az 'elmúlt évben a zalaszentballázsi tszcs öt­szöri kapálással kiemelkedő ku­koricatermést ért el, az eg er sze­gi Dicsőség Sztálinnak-termelő- szö vetkezet jó növényápolással 200 mázsás cukorrépatermést vár. Messze környéken érdeklő­déssel figyelik a türjei és vöckön. di termelőszövetkezetek eredmé- rnényes munkáját, gyarapodását. Ezeket a tcnnelöcsoportokat, .szö­vetkezeteket becsülik a községben, a környéken. Természetes, hogy az állam segítsége is elsősorban az ilyen csoportok felé irányul, hogy el ne akadjanak a felfelé vivő meredek utón. A minisztertanács határozatá­nak a termelőszövetkezeteik meg­ér ősi léséről nemcsak az egyes szövetkezetek és csoportok életé­ben van nagy jelentősége, hanem egész termelőszövetkezeti moz­galmunkban. Hány tépelődő dol­gozó paraszt vonakodik belépni, vagy ha már belépett, vonakodik bevinni állatait a közös istállóba, mert az nem felel meg a követel­ményeknek, egészségtelen. S hány dolgozó paraszt vonakodik azért belépni, mert mdQ nem lát­ja elég meggyőzően maga előtt a társas gazdálkodás magasabbren- düségét. Tudott dolog, hogy ott alalkuHak megyénkben is termelő- szövetkezett községek, ahol már meggyőző példa volt a csoportos gazdálkodás fölényéről, Nagy ge­rn zsd, Vát Nagyszeieste, s'ib mind­megannyi meggyőző példa erre- S most itt a lehetősége, hogy sa­ját jó munkájukkal, az állam anyagi segítségét igénybe véve, uj sikerekkel bővüljön t érméin - s z öveik e z eleink, es op o rt j a ink' munkája, gazdagodjanak, gyara­podjanak, bővüljenek a szocialis­ta mezőgazdaság magasabbrendü. s ég éneik hírnökei, százalckot ért cl. Az ilyen és ha­sonló eredmények elérését az tette lehetővé, hogy a munkái jól megszervezték. A dolgozók egyénileg végzik munkájukat és ezért ki is 'Eher mutatni az 'egyé­ni teljesítményeket, nem úgy, mint a gelsei állami gazdaságban, ahol nagyon nehezen megy a végzett munka kiértékelése. A gazdaság 1.5 holdas szőlőjé­ben elvégezték az első mélykapá­lást és befejezték már a műtrá­gya alákapálását is. Egy másik, ló holdas szőlőben megtörtént már a második kapálás és az el­ső permetezést is megkezdték. lenti: Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter az alábbi felhívást ad­ta ki a. növényápolási munkák és a szénabetiakarEás sürgős el­végzésére: „A bőséges tavaszi esőzések nyomán a jóivégzcU őszi és ta­vaszi tialajművelés főleg a gép­állomások munkája eredménye, kép, tavaszi vetéseink kitünően kikeltek és gazdagon fejlődnek. Hasonlóképen lei tűnőén fejlőd­tek takarmányvetéseink, rétjeink, legelőink és olyan területen is gazdag fütermés nőtt. -ahol ked­vezőtlenebb időjárás mellett sem­mi. sem termett. Ebben az évben minden kilátásunk megvan arra', hogy kitűnő termést takaríthatunk be, felemelt ötéves tervünk ezévi előirányzatát túlteljesíthetjük és különösen bőségesen gondoskod­hatunk fejlődő állatállományunk takarmányszükségletének biz­tosításáról. Növényeink kedvező fejlődésé, vei együtt azonban megnöveked­tek és megsokasodtak tennivaló­ink is. . A növényápolás minden mun­káját, garaboCáif, kapálást, gyomlálást, egryelcst, valamink a takarmányterületek, rétek, legelők, utak, árokpartok és töltések szénatermésének be­takarítását a most következő néhány napon belül eS kell végeznünk, ha biztosítani akarjuk, hogy va­lóban nagy termést érjünk el és állatállományunk takarmány- szükségletét teljes mértékben biztosítsuk. Ezért a most követ­kező napokban mezőgazdaságunk dolgozóinak minden erejét és minden mozgósítható tartalék- erőt munkába kell állítanunk, hogy a növényápolás soronkö- vetkező égetően sürgős és egy Az Ásványofajkutató és Mély­fúró Vállalat ünnepi pártnap ke­retében jutalmazta meg az első negyedév, valamint a május 1-i versenyben élenjáró dolgozókat, adta át a legjobbaknak a Sztahá- novisfa oklevelét-, iitetvjl érmet. A lovászi üzem. étkezdéjében az ün­nepi pártnapot Tóth Géza ejvtárs, a fúrási -ak:pszervezet titkára nyi­totta meg, majd Varga Gyula elv. t-árs, a lovászi üzem pártbizottsá. gának titkára mondott beszédet. Rámü'atotit arra-, hogy a módosí­tott ötéves- ferv előirányzata fo­kozott feladat elé állítja a fúrási üz’em dolgozóit. Ennek a feladat, 'nak csak úgy tudnak megfelelni, hla az első negyedévi eredménye, két jobb munkával tütt-érnv? ják, éles harcot folytatnak 3z üzemen belüli ellenség leleplezé­sére, újabb, az eddiginél nagyobb csapásokat mérnek az imperialis. tó háborús usz,ij-ókra, aljas bé­rencükre, a Tito-bandára a terme, lés vonalán. — Ebben a harcban segitő kéz­zel áll mehettünk nagy barátunk, a békeharc vezető ereje, a Szov­jetunió, amely a napokban egy fúrási garni. furát küldött nekünk. Ezt a furégamiturát szétszedés nél­részében már-már elkésett mun­káit. valamint széna termés beta­karítását kellő időben és ered­ménnyel elvégezhessük. Hogy nagy és égetően sürgős növényápolási és széneubétakari- tási immkáinkat elvégezhessük, harcot kell indítani minden ne­hézség és akadály leküzdésére, minden halogatással és minden ellenséges akadékoskodással szemben. Egész dolgozó parasztságunk keljen versenyre a növény - ápolási és széna betakarítási munkák napok alatt történő elvégzése érdekében. a falu apraja-nagyj'» mozduljon meg e munkák haladéktalan megkezdése és minél gyorsabb befejezése érdekében. Község- községgel, járás-járással, megye- megyével vegye fel .a versenyt, hegy a növényápolás és szénabo. takarítás munkáit mielőbb, mi­nél nagyobb eredménnyel és mi­nél jobb minőségben elvégezzék. Az állami gazdaságaink, gép- á]felírásaink cs i ermelőszövet- kezeteink pedig járjanak élén, mutassanak példát a munka, he­lyes megszervezése, minden le* hetséges újítás alkalmazása és a munka minél gyorsabb befejezé­se terén. Az állami gazdaságok vezetői a -munkaerő biztosítását, a leszerződött dolgozók szükség­leteiről, elszállásolásáról és élel­mezéséről való gondoskodást te­kintsék legfőbb feladatuknak. A gépállomások dolgozói az ed­dig sikerrel alkalmazott újítások mellett mind több újítással, ész­szer üsiléssel, minden felhasznál­ható gép munkábaállitásával si­essenek segítségére elsősorban a termelőszövetkezeteknek, minden egyéb feladatot félretéve, teljes erejükkel segitsék elő a nö­vényápolási és szénabeitakaritási I munkák elvégzését, az eddigi I utasítások alapján haladéktalanul kiil tudjuk egyik helyről a másikra szállítani és lényege­sen meg tudjuk gyorsítani a fúrást. Legjobb szakembereivel segít bennünket a Szovjetunió. Ezek­nek e szakembereknek kiterjedt tapasztalatai, nagy tudása, legfej­lettebb olajiparának korszerű gé­pei hatalmas segítséget nyújtanak módosított ötéves tervünk mara­déktalan teljesítéséhez — mondot­ta többek között. Szatmári Ferenc elvtárs, az As. ványolajkutaitó és Mélyfúró V. igazgatója felszólalásában hangsú­lyozta — az eredmények mellett jelentős hibák is fordulnak elő. Igen komoly hiányosság a mun­kafegyelem lazasága. Sok esetben az egyes öntudatlan dolgozók it­tas állapotban jelennek meg a munkahelyen. — Hogy tervünket teljesíteni tudjuk, a munkafegyelem teljes megszilárdítására, ió munkaszer­vezésre van szükség. Ennek .ér­dekében műszóki vezetőink vé­gezzenek az eddiginél is jobb munkát- és a második negyedévi tervünk teljesítésében nem lesz ’emaraRás. Erre mutat az. hogy áprilisi tervünket a márciusi 87 szá­j dolgozzák ki a munkák végre- I hajtásának tervét, ellenőrizzék a kiadott intézkedések végrehaj­tását, gondoskodjanak minden akadály és nehézség leküzdésé­ről és nyújtsanak segítséget min­denütt, ahol lemaradás tapasz-. Laiható. Felhívom a helyi tanácsok végrehajtobizottságát, hogy helyi munkatervek kidolgozás sávál, a munkaerő biztosításá­val, minden munkaerőtartalék felkutatásává', az alsóbb ta­nácsok irányításával cs ellen­őrzésével, minden lehető se­gítséget adjanak meg az állami gazdaságoknak, a termei! őszö. veik özeteknek és az egyéni gazdálkodóknak, hogy növényápolási és szénabe- takaritási munkájukat mielőbb elvégezhessék. Felkérem a tömegszervezeteket, a DISz-t, az MNDSz-t. & DéFOSz-t és a földmüvesszöv'et- kezeteleket, hogy mozgósítsák tagjaikat, példamutató munkára, ■ai munkában való segítségre és faluról-falura, házról-házi'a foly­tassanak felvilágosító, meggyőző munkát annak érdekében bogy a lemaradást mindenütt behozzák és a munkák mielőbbi befejezé­sét elősegítsék. Felhívom a ’ta­nulóifjúságot is, hogy szabad ide­jükben siessenek szüleik, a termelőszövekezetek és az állami gazdaságok segítségé­re minden olyan munka elvégzé­sével, amire képesek. A féléméit ötéves tervünk megvalósítása, szocialista épí­tésünk és békeharcunk egy jelentős csatáját kell. meg­nyernünk a most következő napokban. Ennek tudatában vegye ki min­denki a részét a munkából és a harcból, emit tervünk teljesíté­séért, a nagy termés biztosításá­ért folytatunk és győzelemre vi­zaiékkai szemben 134 száza, lékra te/jesitetfük — mondotta'. Ezután kiosztotta a jutalmakat. Horváth Kálmán iu- rómesiter sztahanovista jelvényt, Berta Lajos kapcsoló sztahánovis- ta oklevelet, Gyuricza Imre fúró. mester, Szűcs László főfurórnes. jer, Horváth Elek kapcsoló, Má. tés György. Gyuricza János. Gar- zó Gyula gépkocsivezetők sztahá. novtisita okievelat és megfejelő összegű jutalmát kaptak. 11 dől. gozó 300, 7 dolgozó 200, 5 dol­gozó 150 forint jutalmat kapott. Horváth József, a szakma leg­jobb gépkocsi vezetője a szta­hanovista oklevél mellett 500 forint jutalomban részesült. Az üzemrészek közötti verseny, ben a kerettyei fúrási üzemrész nyerte el a vállalat vándorzászla. já't, mig a garnitúrák közötti ver­seny legjobbjának járó vándor, zászlót a,z R. 9_es garnitúra dolgo­zói kapták. Az oklevelek és a pénzjutalmak átadása után az újítóknak adták át az uji’tiásuk értékének megfe­lelő pénzösszeget. Molnár István II. 1800 forintot kapott. Rajta kí­vül még 10 újító kapott ICO—600 forintot. A jó munkaszervezés eredményei a felsőra j ki állami gazdaságban Eredményesen haladnak a nő­szunk.. Kitüntetlek az Isványoiajkutato és Mélyfúró V legjobb dolgozóit

Next

/
Oldalképek
Tartalom