Zala, 1951. március (7. évfolyam, 50-75. szám)

1951-03-01 / 50. szám

IíalaUnas lelkesedésed készül Nagykanizsa a kongresszusi beszámold nagygyűlésre Lovászi az élen as olaj üzemek kongresszusi versenyében AZ, MŰI* ZALIME6IVC;i PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA VII. évfolyam 50. szám. 0TB 5© fillér amn 1951. március L Csütörtök Gei*o Eien» elvtái*s beszámolója az ötéves terv első évének sikeréről, az aj, felemelt ötéves terv korszakalkotó feladatairól a Pártkongresszus szerdai tanácskozásán Az. MDP Kongresszusának har­madik napján az ebédszünet után eiz elnöklő Jeqyinák János elv társ először Csór pák Jánosáé elvtárs, orosházi dolgozó pa rasztasszonynak adta meg a szó'. Csorpá'.viié elvtárs heszámol termelőszövetkezetük ' hatalmas eredményeiről, hogyan tizszere- ződő'.t meg másfélmillióra va gyonule, hogyan épileltek száz­férőhelyes hizlaldát. Rákosi elv- társ megdicsérje a csoport mun­káját. A Németország egységéért liar, coló nyuga'ncmet dolgozók üdvöz­letét, a Német Kommunista Párt :küjd&tfce tolmácsolta,. Elmondot­ta, hogy a Német Kommunista Párt* igen nehéz körülmények között harcol Nyuga’-Németor. szág urafelfegyverzése ellen a békéért, a dolgozók életszínvona­lának emeléséért, mert az Ade nauer-ikormány és jobboldali szocialista támogatói az anier:- Aai imperialisták cinkosaivá vál- ak. A Néme. Kommunista Párt a jobboldali szociáldemokrata vezetőid ellen harcol a munkás- osztály egységéért s ebben a küz delemben máris jelentős eredmé­nyeket ért el. A néme: elv-árs felszólalását nagy tapssal fogad a a kongresszus és lelkes taps­sal üdvözölte a német testvér­párt vezetőjét, Max Reimann elv társat. Hónai Sándor elvtárs: Leiiisi»S%(álin tanítása, Rákosi elvtárs vezetése összekovácsolt bennünket a közös harcban Szólásra következett Rónai Sándor elvtárs, Pártunk Po;liti- *kai Bizottságának tagja. — Rákosi elvtárs beszámolójá­ban beszélt a munfeásegység meg­teremtésének jelentőségéről — kezdte felszólalását, — S a Ma­gyar Dolgozók Pártjának meg­alakulásával egyetlen hatalmas politikai párt mögé tömörülhetett a dolgozó nép. Azt mondja to vábbú Rákosi elvtárs, hogy eb­ből az alkalomból újra elisme­réssel kell megemlékeznünk azok­nak a szociáldemokrata pártta­goknak és fu.ikcionáriusokuak az. és százezreiről, akik 19-18 . tavaszán és nyarán lelkesen, meggyőződésből' léptek át Lenin és Sztálin győzelmes zászlaja alá és ezzel elévülhetetlen érde­meket szereztek maguknak a szerves munkásegység megterem­tésében. Rákosi elv-társnak ez a megemlékezése és elismerése — meggyőződésem .szeriig; — olyan visszhangra talál, hogy azok az elvtársak, akikről sző van, a volt s z ódáidén i okraiók még sz atya Ima- sabb tanulással, a termelésben még jobb munkával, vas fegyelemmel fogják bizonyítani, hogy méltók nagy Pártunk, tagságára és arra. hoqy Lenin-Sztálin zászlaja alak Rákosi elvtárs vezetésével har­colhatnak és dolgozhatnak a bé ke megvédéséért, és a szocializ­musért. — Mindjárt hozzátehetiem hogy Pártunk oktatásán és taní­tásán keresztül mindinkább vé­rünkké válik Lenin-Sztálin tani. tás,a és ezen keresztül — bár nem hosszú idő telt el I. Kon­gresszusunk óla — szilárdan ö s s Zilk o vácsoló d; u nk a közös harcban, a közös munkában. Egy érzés azonban nem múlik el be­lőlünk soha: a megvetés, az un­dor és a gyűlölet érzése a volt Szociáldomokrahi Párt opportu nisía, osztályáruló vezetőivel szeniben, akár a jobboldalon akár *& baloldali álarcban szol­gál iák az imperial!zmilst, az ősz- úlyellcnség érdekeit. Hogy mit végezlek, hogy csi­nálták ezt — folytatta —. arra nézve csak egyetlen példát emlí­tek. Kíad'ak egy brosúrát „Mi Igen legyen a terv gazdálkodás" címén. Az egész füzetben azt igyekeztek bebizonyítani, hogy a kapitalizmuson belül lehet olyan tervgazdálkodást folytatni, amely a munkásosztály, a dolgozó nép érdekeinek megfelel. S erre nem lehet azt mondani, hogy ezek fából akarlak vaskarikát csinál­ni. Nem, mert ezek tudatosan szolgálták a kapitalizmust, ezen kérész ül is tudatosan árulták a munkásosztályt. Szemléltetően bizonyítja ezt az angol mmkáskormánv, amelynek — mint tudjuk — eszc-ágábar sincseli a szocialista tervgazdál­kodás útjára lépni, de annál hű­ségesebben szolgálja ki a-z impe rializmust. Ma már világosan látjuk, hogyan vezették a párto az árulás útjára a - kapitalizmus szolgálatában. Rákosi elvtárs .elismerő nyilat­kozat avail kapcsolatban hadd mondjam meg őszintén,, hogy Rákosi elvtárs tanácsai és felvi­lágosításai, a Kommunista Pár' támogc&tás-a nélkül nem tudtuk volna a Szociáldemokrata Párl árulóival szemben aránylag rövid idő alatt a harcot sikerrel befe­jezni. Rákosi elvtárs azt mondja, hogy a szociáldemokrata töme­gek érdeméből semmit sem yon le, hogy vezetőinek -egv részérő1 azóta kiderüli hogy az ellenség szolgálatában állottak. Ezzel kap csolatban hadd mondjam meg; számunkra sovány mentség, hogy nem tudtunk ezekről az árulá­sokról nem voltunk éberek én magam sem voltam elég éber nem láttam meg, hogy a nagy kijelentések mögött az impe­rializmus áll. a mi Pártunk ne­velésének köszönhetjük, hogv vakokból látókká váltunk: kö­szönjük Pártunknak, Rákosi elv társnak, hogy rávezetett bennün­ket az egyetlen helyes útra. hogv a marxizmus-leninizmus tanítá­sát mindjobban elsajátíthatjuk, örök hűséget fogadva felszabadi- ónknak. a «agy Szovjetuniónak részesei lehetünk annak a hala lomnak» részesei lehetünk 'annak a hatalmas béke-tábornak, melye- a forrón szeretett Sztálin elvtár­sink vezet. A következő felszólaló Lengyel József elvtársi főmozdonyve-zető az ország legjobb mozdonyveze- ője arról beszélt, hogy a szov­jet tapasztalatok meghonosítása indította el vasutsainknál a Sztahá- nov-mozgalmat. Lengyel elvtárs, a munkaverseny kiszélesi'ésének feladattal között a kampány?ze- Hűség leküzdését, valamint a fizi­kai és értelmiségi dolgozók kap­csolatának megszilárdítását emli- e-tie. Végül arról beszélt, milyen hálás a dolgozó nép a Pártnak is a kormányzatnak, hogy a nő vekedéssei járó jelenlegi nehézsé­gek közepep-e biztosit ja a dolgo­zók ellátását. Lengyel elviúrs végül eddigi eredményeinek fo­kozására tét1- ígéretet, A magyar asszonyok üdvőzle- ét Vass Istvánná elvtárs, ag MNDSz főtitkára adta át a Párt kongresszusnak. Elmondok a, hogi az azelőtt elnyomod nők számára a Szovjet Hadsereg hozta el a felszabadulást s a Párt adott u Hetet. Az MNDSz-nek ma 5203 szervezete és 697.000 tagja van A továbbiakban az MNDSz hi- mvosságáival és feladataival fog 'ajkozott- Fon'os feladatként je ölte meg az MNDSz munkáját a nunkaerőtoborzásban, továbbá a női munkások továbbképzését. A dolgozó nők' bebizonyították hogy minden területen m*egá;ll- iáfk helyűiket. Nagy feladat vár az MNDSz-re a dolgozó parasz'- asszonyok valódi egyenjogúsítá­sában, amely csak a termelőszö vetikezelekben lehetséges. Jó poli 'i;kai munkával, növekvő ön tűd a aj a magyar dolgozó nők a béke «vének szilárd harcosai, Feró Popivoda elvtárs: A jugoszláv nép nem lesz az imperialisták: és a Tito "Rankovics» klikk rakja Ezután a jugoszláv forradalmi emigránsok küldötte, Pero Popi- voda elvtárs, tábornok mondok •beszédeit. Küldöttségünk örömmel üdvözli a. Magyar Dolgozók Pártjának lí Kongresszusát a Szovjetunióban és a. népi demokratikus orszá­gokban tartózkodó erőinket a bü nöző Ti to-Rankovics klikk ellem harcra egyesítő jugoszláv forra­dalmi emigránsok nevében. Az imperialista agresszív erők és szekértolóik — Tifo-ék — ma egységfrontot alkoTmjc a béke, a demokrácia és a szocializmus tá­bora ellen. Az imperialisták Tito és Rankovics fasiszta klikkjét harci fegyvernek használják a népi demokratikus országok, köz­ük a Magyar Népköztársaság el 'en, hogy aláássák szabadságát és "ügge-tlenségét. A kémek és gyil­kosok klikkje. amely csalással mtolt hatalomra Jugoszláviában, piszkos r'ágalomhadjáraí’o; foly­at a demokrácia és a szocialíz- nus tábora ellen, ezzel akarj1? "élrevezetni Jugoszlávia népét. Népeink azonban saját tapaszta­lataik alapján meggyőződtek ar lói, hogy Jugoszlávia mai veze- ői az amerikai, angol imperialis­ták cinkosai és hogy az egész titoista propaganda az imperia­listák céljait szolgálja. Az imperialista rabság és a Tito-Rankovies klikk fasiszta rendszere ellen nehéz harcot vívó jugoszláv hazafiak a ma­yor nép eredményeinek és si­kereinek láttán ismét meggyő­ződnek arról, hogy egy ország kulturális felemelkedése és a, dolgozó tömegek jólétének nö­vekedése csak ott lehetséges, ahol a dolgozó nép van hatal­mon, ahol biztosítva van az ország függetlensége. ahol nincs lehetősége az imperialis­ta ragadozók uralmának és önkényének, ahol szoros a ba­rátság és testvéri együttműkö­dés a Szovjetunióval. A Tito klikk semmiféle fa­siszta. propagandája nem. ké­pes elfojtani népeink szerete­ttet felszabadítójuk, a Szovjet­unió iránt, nem képes a jugo­szláv nép soraiba a szomszé­dos demokratikus országok népeivel szemben ellenséges érzést elhinteni. Mélységesen meg vagyunk győződve róla, ho0^- a jugoszláv nép sohasem fogja elhinni azt a Tito-féle rágalmat, hogy a Szovjetunió Magyarország, Románia, Bul­gária, Albánia és a többi de­mokratikus állam népei ellen­séges érzéseket táplálnak Ju­goszlávia népei iráut, Jugoszlávia népei a háború éveiben nem hajtották _ meg fejüket a hitlerista hódítók előtt és a Szovjetunió hatal­mas segítségével kivívták sza­badságukat és függetlenségü­ket. A jugoszláv nép ma sem ereszkedik térdre és nem lesz az amerikai-angol gyarmato- itók és bérenceik — a. Tito* Rankovics banda — rabja, Jugoszlávia dolgozói tud- 'ák, hogy a titoista önkény- uralom és az imperialista rab­ság ellen vívott igazságos har­cukban a demokrácia és a szo­cializmus táborának hatalmas erkölcsi segítségére és legyőz­hetetlen erejére támaszkod- íak­Jugoszlávia forradalmi erői iá a terror és provokáció el- enére is folytatják a munkát, bogy me gteremtsék Jugo­szlávia valóban kommunista; marxista-leninista pártját, amely hű a proletárinterna­cionalizmus elveihez. Nincs már messze az a nap, amikor pépeink ennek a Pártnak a ve­zetésével újból kivívják Jugo­szlávia amerikai-angol impe­rialistáitól való függetlenséget. Eljön az az idő, amikor Ju* goszlávi a felszabadult népei temen ugv fogják építeni uj boldog életüket, ahogy ma Magyarország és a Szovjet­unió körül tömörült többi nép! demokratikus országok dolgo­zói építik azt. A nagy tapssal fogadott be­széd után Kuczka Péter elv­társ költő, a magyar írók üd­vözletét tolmácsolta. Megkö­szönte a Pártnak és Népköz- ’ávsaságunknak a rengeteg" se­gítséget, amelyeknek követ­keztében irodalmunk soha nem 'dióit színvonalra emelkedett "teugsulvozta, hogy a szovjet 'rók példája cte közvetlen se- %ne. valamint Rákosi elv- lárs személyes gondoskodása vezették a felemelkedés útjára a wanurtr irodalmat. Vadon Antal elvtárs, a Ba­ranya megyei siklósi járás '■'ári bizottságának titkára a ‘árá-s pártmunkájában fellel­hető hibák felszámolásának ltját, az egyénileg dolgozó pa­rasztok fokozottabb tag- és ' agjelöltf elvételében jelölte meg, A spanyol küldőit felszólalása Ezután a Franco-fasiszták ellen hősiesen harcoló spanyol dolgozók és spanyol kommu­nisták üdvözletét adta át An­tonio Mije elvtárs, a Spanyol Kommun i sfca Párt Politikai Bizottságának tagja- Kifejezte örömét, hogy látja hazánkban, a szocializmus építését. El­mondotta, hogy a mai Spa­nyolország Amerika támasz­pontja és háborús hídfője, azzá züllesztette a fasiszta Franco rendszere. A spanyol nép azonban a Kommunista Párt vezetésével fokozatosan szervezkedik, Ebben a munká­iéban a Bolsevik Párt tapasz­talatai, Sztálin elvtárs lelke­síti a spanyol pépet. Nehéz harcok várnak még ránk a vé­res Franco-rend szer ellen — mondotta —, de győzni fogunk, ■mert népünk győzni akar! Rövid szünet után Nógrádi Sándor^ elvtárs, altábornagy, a honvédelmi miniszter első helyettese vette át az elnök- lést és Major Tamás elvtárs, a Magyar Népköztársaság Kossuth-dijas kiváló művész^, a Nemzeti Színház igazgatója beszélt. Arról szólott, hogy a Párt s Rákosi elviárs mutál­ták meg a színház feladatait a klasszikus magyar haladó ha­gyományok folytatásában, va­lamint a Szovjetunió művésze- *ének tanulmányozásában. A Párt támogatása rengeteg uj erőt bontakoztat ki, de még hiányosság, hogy intézménye­sen nem gondoskodnak eléggé a felmerülő nj tehetségekről, noha népünk kulturszomja ki­fogyhatatlan. Kiss Dezső cl vtárs, a Rá­kosi Mátyás Müvek pártbi­zottságának szervező titkára a tag- és tagjelöltfelvétellel kap­csolatban hiányként említette meg, hogy a Rákosi Művek pártszervezetei nem fogadták meg eléggé Pártunk útmutatá­sait. hogy a dolgozók legjobb- iait vegyék fel Pártunk sorai­ba, Ezt a célkitűzési sablono­sán alkalmazták, de nem taní­tottak meg a szervezeteket, hogyan kutassák fel ezeket a ’égj óbbakat. Végül elmon­dotta. hogy a koűgr'esszusí verseny során a termeléssel együtt megjavult a tag- és ielöltfelvétel! munka is­Meleg* szeretettel köszöntőt; ék a kongresszus résztvevői ■To an esz Joanidesz elvtársat, a Görög Kommunista Párt Politikai Bizottságának tag- iát. — Görögországban a mo- narcho fasiszta rendszer és az amerikai megszállás alatt az egész dolgozó nép nehéz kö­rülmények között ól — kezdte felszólalását — majd elmon­dott a, milyen földi pokol a fasiszta koncentrációs tábor, az erkölcsi züllés monarch o- fnsisata Görögországa. Végül leszögezte: — Az angolok, ^meri halak és monarchofasiss- 'ák rá fognak jönni, hogy a görög népet nem lehet bevonul sö lét I er ve i k b e. A g grog nép

Next

/
Oldalképek
Tartalom