Zala, 1951. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1951-01-27 / 22. szám

Jé Miefe! adott a pártépitésnek zalaegerszegi Magasépítési Vállalat taggyűlése A zalaegerszegi Magasépítési Vállalat ruhagyári épitkezéséne üzemi pár'szervezette a napol ban tartotta meg taggyűlését melynek két napirendi pontja a Pártkongresszus előkéS'Zilése és a tag. illeilva tagjelöltfelvétel volt. Az üzemi párt titkár, Matécz Lajos s Ivtárs, beszámolójában elmondja, bogy á kongresszu tiszteletére az építkezésnél dől gozó valamennyi brigád tett mimika felajánlásit. — Akik a 'építkezésnél dolgoznak — íoly lati a —, megértették a Pártkon gresszus és a béke megvédésé aek jelentőségét, amit az is ina lat, hogy a> teljesítmények ál tan dóan növekednek nálunk. — Az- ntán elmondta, hogy egyes dől gozók máris uultc-ljeisitetíélk azt a százalékot, amit a KongresZ szusra vállaltak. Kiváló leljesilinényeis a kongresszusi versenyben ja n do vies László brigádjával a felajánlás előtt 120 százalékra végezte munkáját, a, Kongresz- szus észleletére 130 százalékos felajánlásit tett, de már elérte a 180 százalékot. Némsitii István br'gádja szintén túlteljesítette Tálalását. A jó munka mellett uzonban vannak visszaesések is. Például Molnár István segéd munkás brigádja 110 százalékos ■teljesítményt vállalt, de csak 94 százalékot ért el. Jónás Gyula brigádja mindig jól végezte fel adatát. Azitáa egy-tkét nap visz- szaesés mutatkozott munkájuk ban, utána hirtelen nekikndii léssel 236 százalékos 'teljesiit- ményt értek el, amit tovább akarnak fokozni. — Még egy hónap van vissza — mondotta Matécz elvtárs —■. tehát még van idő, hogy a le­maradónak pótolják a hiányos­ságot. Aztán kitért az oktatás területén mutatkozó hibákra. Egyes elvtársak nem tudják, vagy nem akarja felfogni a-z elméleti képzés fontosságát. Az üzemi pártszervezet .itt is a dol­gok mélyére nyúl, és az okta­tásnál mufa tikozó hiányosságokat mielőbb- megszünie' jük. Nagyobb nyilvánosságot adunk a inankaversesvnek A takarékosságról beszélve megemlítette, hogy a takarékos- sági bizottságot megalakították de azért mindig látni elszórt faanyagot, téglát sdb. Állandó iV-adatként jelölte meg a taka­rékosság legmesszebbmenő be­tart ásáí. ilyen nagy építkezés­nél, mint a mienk — mondotta —. többszázezer forintra rúghat az az összeg, emit észszerű a1 -arékossággai elérhetünk. A munlcaversínnyíl kapcsolat ban bejelentett-:, hogy szervezés •alatt van a hosszúlejáratú szo­ciálist a műnk a v-ers ? nyszer ződés kötés. A versenyzőket, főleg akik szebb eredményeket árnak el. népszerűsítik . a sajtó, mega­fon és az üzemi faliújság utján. Hangsúlyozta -a kommunista pél- damu 1 a!ás fontosságát és a le­gyei .m megszilárdítását. A tagjeiiillfelvéte! lassúsága Az első hozzászóló Skard&li Lajos elvtárs volt, aki az anyág- t-akarékosságrót beszélve elmond ta, hogy ezen a téren máris szép előrehaladást értek el s itt a pártonkivaliek is követik a kommunisták példáját. Kovács István volt a következő hozzá­szóló, aki hiányolta a párté]»'tés vontatottságáí. — Az egyik dol­gozó, aki nem régó'a van a vál­lalatnál, a tagjelölt-felvételi ké­relméhez nem talált ajánlót. — Majd önkritikát gyakorolva be­jelentett-?, hogy ő is követeid el hiányosságokat a takarékosság terén. Az idővel is kell takaró tkoskodnunk. — mondotta. — Majd javaslatot: teil, hogy a munka megkezdése előtt minél gyakrabban tartsanak röpgyü- lést. Ilránicz Ernő elvtárs, akinek eddigi teljesítménye 150 száza­lék, még 10 százalékot felaján­lott cs már másnap egyéni ver­senykihívást tesz. Takács János elv! árs kéri a megyei és városi pártbizottság küldötteit, adjanak választ arra, miért kell a: építő­iparnál 6 hónapig egyhelyben dolgozni ahhoz, hogy valaki tag jelölt lehessen. Lövei Ferenc elvtárs felvetette, nem lehelne-e hasonló eseteknél a községi ká­dervélemény alapján foglalkozni a tagjelölt kérelmekkel? Jelentős hiI»iák a pártépitésben Sárközi Géza elvtárs, aki a megyei pártbizottság részéről véM részi a taggyűlésen, mind­járt meg is adta a választ. — A PcULikai Bizottság jimius 23-án hozod halározalu alapján az építőiparnál nincsen várakozási és ismeretségi idő, így tehát a kérelmeket ebben a formában nem lehelt visszaulasi'ani. — Az illegalitásban az építőipar egész sor kommunistát adod — foly- tjdlia Sárközi elvi árs. — lit t a várt építésnél még jelentékeny hibák vannak, aminek megjaví­tását súlypontként kell kezel iiünite. A továbbiakban a 'lömegszer- vezetekkel való kapcsolat elmé­lyítésének fontosságáról és ÁlSz szerepéről beszélt. Kiemel­te, hogy a termelési ér ekezlete kei módosítani kell. Brigádon kint és az egy szakmában dől qozóknak külön kell értekezletet 'anlaniok. Szóvá tett? a munká­mé dis ze-r á ta d ásnál m u t a-lko zó hiányosságoka' is. — Gyakran bfhatjuk, hogy a gépek üresen járnak — mondta Sárközi elv- árs. — Ennek meg »kell szűn­ni?! — A Párkongresszusró' zólva ezeket mond’a: — A Kongresszus a pártonkivülkk ■1 rk ép oly sziuügye kell legyen mint a párttagoknak, imrt od a legjobb bckeharcosok szabják meg feladatainkat. 10 tagjelöltei erősödőt« a Párt Ezután került sor a második napirendi pontra, a tagjelölt- hlvéelre. Tiz tagjelölt és két agfelvételi kérdem volt. Vala­mennyim fia'alok. Közük egy ány .is, Némeüh Irén vasbeton­szerelő tanuló. A tagság minden egyes kérelmet tüzetesen m?g- árgvalt. A fiatalság legjobb dől gozóinak fa-ívételérő! volt i't szó s igy a tagság Í1 felvételi kérel­met dfogadoit. A taggyűlés hibája volt, hogv nem foglalkoztak a városi pár'- bizof'ság határozatának m:gbr- zélésével, ami a vezetőség fel­adata lett volna. Lenne még egy kis javitsn való. A menye dolgozóinak kérése a MÁV Igazgatóság fele Egyre jobban szuporodih mohnak a dolgozóknak a szá­ma, akik faluról járnak az üze­mekbe. Egyre növekvő, mond- nanánk örvendetesen növek­vő ipari fejlődésünk megkö­veteli, hogy a falun felszaba- luló munkaerők mindinkább a város. a. üzemek felé húzódja­lak. Ezen a téren nem is mu­tatkoznak nagyobb hibáik. A nehézségek akkor jönnek elő, amikor a dolgozók a, napi mun­ka után hazautaznak család­jukhoz. Ugyanis Zalaegersze­gen jelenleg nincs még annyi lakás, hogy a, falun lakó ü,e- mi dolgozók munkahelyük kö­zelébe költözzenek. 4 Tűrte felől Egerszegre reggel érkézét dolgozok panasza A Tűrje felöl jövők három­negyed 8, do gyakran csak 8 órakor érkeznek a zalaeger­szegi állomásra Pedig szép számmal jönnek Tőrjéről, Za- labér Pakod KemendollárróLés a föbbi falvakból. A munka a? üzemek legnagyobb részében 7 órakor kezdődik. A do gozók nem akarnak késni, mert át­érzik a munkafegyelem fon­VastaghImre élmunkás a Megyei Pártértekezlet küldötte TJ olnap itt lesz Egerszegen a Párt megyei konferenciáján. Tegnap oft beszélgetném k vek a távvezeték telefonosztá Igéin, Lábán gumicsizma volt, ruhája a szerelők szürke overall ja szeme mosolygósán ugrált, arca fiatalos, értelmes. Éppen akkor nyomták kezébe a meghívót Ycntagh Imre elvJárs élmunkás, a tcfkfoivosziály brigádvezetőp részére. — Talán nem is érdemiem meg ezt a megtiszteltetést — mondja halkan, tulséigosan szerényen. — Hiszen nem is tudom műt tettem érte... Mit tett? Ez kiderül azokból a szavakból amelyeled a kérdésekre válasz of. ÉLETRAJZOM? Mit is mond­hat egy ilyen ember életrajza, mint «milyen én vagyok? Szo­morú gyerekkora volt az olyan embernek, akinek apja napszá­mos és ámellett kommunista volt a múltban. Ott éltünk B-a- latonszemesen, ahova csak „inéi óságos:‘ téliéit te be a lábát, nagyságos már kívül reked' és én, elemisfa szedtem nekik a labdát a teniszpályán, hogy az odavetett fillérükből otthon is üssön valami. Például lámpás, aminek világánál 15 éves korom­ban végigbujtam <a Kommunista Kiáltványt. Apám teke elém. nem udom hol szerezte, csak azt mondta: — Ez nekünk beszél fiam, ebből sokat megértesz, s úgy is élj. Vigyázz rá, megfogjuk még érni azt, amit ez a könyv hirdet. Es megértük. Mind a. ketten. Apám párltilkár. majd tanács­elnök lett ott, ahonnan még a méltóságos szag is eltűnt, úgy kis épért ék apámék. Magam? Persze, hogy beléptiem a Kom­munista Pártba. Hiszen nem akartam mégegyszer apámmai együtt méltóságosoknak kubi'kob ni. Hiszen én gyerekemnek nem labdaszedést szántani a tenisz­pályán, hanem iskolát, ot'honi, nyugodt éledet, sok szépet az ételiben, a räkeltet -az ő kezébe és a szemest Rálátott partot az ő és társai visongó kacagásának. Es magiamnak meg feleségeimnek és minden hozzám hasonlónak gondtalan életet akartam. ÉS MEGKAPTAM A Párt meg­adta, magam v?le harcoltam ér. Megadta a lehetősége!, hogy ó villanyszerelő lehessek, hogy telefonszakimunkás lehessek Éltem vek, az lettem. Erre büsz­ke vagyok és a Pártnak vagyok hálás ért?. így lehetők ón a nni 9 tagú brigádunk vezetője. Úgy neveznek bennünket, hogy Vas- a gh- telefon ép iöbrigád. Am i kor így munkát 9 'emberrel oldot unk meg. és máskor ilyen műn kán jóval többen, még negyve­nen is dolgoztak, akkor lettem ín élmunkás. Kommunista és élmun'kás. A kettő együtt, úgy éreztem, még n a g y o b b felelősséget ró rám. Még jobban éreztem a fe- elősséget Pártom iránt, csopor- om iránt. Az hogy Szekeres kínos, Tamás József, Hajas Kai tjá.i, Tóth György, Györkös La os hogyan dolgoznak, milyen módszerrel, milyen lelkesedéssel az az én ügyem. Nevelni poli'i- kailag, nevelni szakmailag min­den munkástársamat — tudtam, ez a kötelességem. Ezt megtanul­tam, a szemináriumon is. Ami kor kimegyünk vidékre, magam 'ártok politikai iskolát. Nem mulasztunk el egy saj'óértekcz leitet sem. Nem, nekünk tudnunk kell -akár ott Nagylengyelben 's amikor felszereltük azt a 800 méteres vezetéket és az egészet hulladékanyagból állít oP.uk ki ás megtakarítottunk vele 200 kiló bronzhuzalt, körülbelül 1600 ío­•intot, hogy miért tesszük. Nem ízért, mer. úgy talán könny-bb dől főzni. Szó se róla. Azért. m:r idjuk, hogy a bronz nagy ér­ék. Ha egy kilóval is több jut násfilé, már lilöl ünk egyet az mp erialis Iákon. MERT ÜTNI ŐKET minden Alkalommal keli. Minden ü és gyengíti őket, minket erősít és mm lesz háború. Béke kell ne­mink, mint növénynek a nap ’ény, s én úgy gondolom, ha nr djesitjük azt a kongresszusi felajánlásunkat, hogy ezután lem csökken 106 százalék alá eljesitményünk, ha é.i megfoga. lom Szekeres1 János feiszóii ását, hogy adjam át nekik -azt a tu­dományomat, ami az «Iomkábe- 1 ek sok-sok erének összekötésére alkalmassá tesz, mind biztosabb :sz, hogy békében élhetünk. Tg£n, meg kell 'anulniok Szék reséknsk is*, amit éo tudóik. Kö- elességean, hogy megtanítsam rá >'kei. Igaz, tanítottam eddig is. \ 200 órás szakmai tanfolyam ■gyil's előadója voltam, mindig megmutatom kint a munkán, egy­szer... ké.szrr, hogy mit, hogyan -ell csinálni, mindig ott vagyok, ahol látom, nem értik az össze :ö és't', a forrasztást és megma­gyarázom. De még jobban oda -leli állítani őket csa'asorba a bé kéért. Tó li György. Györkös La. ios tagjelöltek. Én ajánlottam őket. Jó munkások voltak. Még öbb jó munkást kell kikeres­nem, még 'öbb jó elvtárs legyen óh a Pártban. T/ astagh Imre elvtárs, a Megyei Pgrlérkikezltít telefonasxtályi " küldőbe körülbelül ennyit mondott önmagáról nyíltan halvéury mosollyal a szája sarkéiban. —- Mit is vigyek magammal a Páriértekezletve? — vdede fel aztán, szemöldökét felhúzva és nem mosolygott: — Talán azt, hogy újabb kongresszusi vállalá­sunkban a kanizsa-palini telefonvezetéket még rövidebb idő alatt, még nagyobb anyagmegtakar it ássál fogjuk elvegezni, mint a nagy lengyelit.. Ezt is meg fogom mondani... UJ KÖNYVEK ltok utcája“ című műve. Az „Ifjú |Gárda'‘-könyvkiadó kiadta Szeröej Az elmúlt két hétben a szovjet ' Antonov „Békés emberek" című könyvkiadóvállalatoknál számos új könyvét. A Külföldi Irodalmi könyv jelent meg. Megjelent pél- Könyvkiadónál megielent Howard dául Tolsztoj Válogatott Müvei Fast ..A szabadság útja’* című mű- bafkö etes kiadásának első kötete ve. Az Állam Politikai Könyvkiadó Borisz Polevoj „Arany” című re-| pedig megjelentette Lomonoszov génye, Olga Markova „Az acélön-1 válogatott filozófiai müveit. tosságát. Mégis késniök kell, mei’t gyalog nem indulhatnak el. a vonatok pedig,, mint az a fentiekből kitűnik nem iga­zodnak a munka kezdéséhez és befejezéséhez. A^ dolgozók hozzánk küldött leveleikben felvetik a kérdést, nem oldhatná-e meg a MÁV, hogy a 150, vagy ennél is több állandó utas részére egy né­hány kocsiból álló munkásvo- natot állítson be Erre nem fi­zetne rá a vasuf sem és ha­tása a munkánál is megmutat­koznék. Miért éppen 80 kilometer ? A másik dolog pedig,, amit szükségesnek tarjunk itt meg- em iteni, az. hogy az értelmi­ségi munkavállalók részére lé­tesítettek egy menettérti mun­kásjegy váltására jogosító ,ga- zoiványt. amelyet azonb n csak azon dolgozók -ehetnek igénybe akiknek munkahete 'alvásuktól 80 kilométeren tűi fekszik. Zalagegerszeg és Nagyka­nizsa között a távolság vas­úton 62 kilométer. Rengeteg olyan értelmiségi do’goző \7égzi munkáját a megvesztkhelyen. kinek családja Nagykanizsán akik, de mert a távolság nem éri el a 80 kilométert, ők csak te’jes áru jeggyel utazhat' k. Az érteim'ségi dolgozók nagy része munkáskád■-r Akad ezek közt o!j-an is, aki mint fizikai munkás ezelőtt is itt dolgozott s kedvezménves jegy- gyel utazott. Ugvan " or, ami­kor a Párt kitüntett" kiemelte és értelmiségi nunka végzésé­vel bízta meg. a MÁV ..meg­büntette“ azzal, ho"17 meg­vonta tőle a kedvezményes ieggyel történő utazád jogot, Nagyon sok értelmiség} dől- gozó kívánságát tolmácsoljuk, amikor a MÁV felé azzal a ké­réssel fordulunk, tegyék lehe­tővé, hogy az értelmiségi me­nettérti munkásjegy Zalaeger. szegtől Nagykanizsáig is érvé. nyes legyen. Találmány az olaj mennyiségének és minőségének mérésére Beszámoltunk arról, hogy az Ásványolaj Távvezeték te­lefonosztályának dolgozói ta­lálmányt dolgoztak ki a tank- a állomások olajmennyiségének központi mérésére. Ez a talál­mány eredetileg egy úszó be­iktatásával megoldott elektro­mos szerkezet, volt- A ta ál- mányt azonban továbbfejlesz­tették. A telefonosztály 2100 forintot kapott a kísérletezé­sek céljaira és a ki érletezé- sek sikerrel is jártak. Az uj szerkezet elektromos u:on nemcsak az olaj mennyiségét, hanem az olaj minő égét, tisz- tátakwságának- fokát is kimu- tatja tökéletes biztonsággal. Az uj olajmérő szerkezet amellett hogy számos embert szabadit fel a tankállomások- ról a termelés egyéb területei számára, jelentősen fogja c .ök- kenteni az eddig a munkafe­gyelem lazaságából elfolyó olajmennyiséget, komoly össze­get takarít meg a vállal? tok számára a minőség. a tiszjá*a- lanság pontos megalapításá­val. A találmányt va’amennyi tankállomáson bevezetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom