Zala, 1951. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1951-01-27 / 22. szám

R T Lelkeshangiilafu üzemi értekezleten az u Hermák falté!,esitéslt vállalták az asitirásiiisfai állami gazdaság dolgozói S P o Országos labdarugó értekezlet J Az Országos Testnevelési és Sportbizottság a labdarugó ET közreműködésével január 27-én és 28-án országos iabd:rugó értekez. lettet tart Budapesten. Az értekez­letre meghívják az OTSB tagjait, a SzOT sportosztályát, a fővárosi üzemeik, egy-egy szakvezetőjét, az összes NB I és NB II-es csapatok cs pa(.kapitányait edzőit, a válo­gatott keret tagjait, az MLSz né­hány szakemberét, az ország va- ’ amennyi megyéjének egy-egy megbízott edzőjét. Az értekezle­ten a magyar Tabd: rugósport min­den fontos kérdése, problémája, hiányossága és az eddigi tapaszta­latok kerülnék letárgyalásra. Az értekezlet anyagát már nagy. részben összeállították. Sebes Gusztáv, az OTSB elnökhelyette­se a magyar labdarúgás jelenlegi helyzetéről számol be. Tabák End re, a JT főtitkára a játékvezetés időszerű kérdéseiről beszél. Bukó vi Márton, a Textiles edzője r ■ a labdarugó edzéseikről fart e-':o adást Ember József rendőralezre­des pedig a politikai neveiőmur; ka fontosságát domborítja ki- Lsbdarugóvezeiőink ezen az ér iekezleten elhangzott beszédekés 'tapasztalatcseiék segítségével bi zonyára nagy mériékiben fogják* majd elősegíteni a magyar labdr { rúgás további fejlődését. A vasárnapi kosárlabdatorna eredménye: üflVIE—DlVSK (női) találkozó Fellobogózott szekereken, vidám nótaszóval érkeznek a különböző üzemegységekből az andráslvdai ál­lami gazdaság munkaértekezletére a dolgozók. A ködei, kálócfai, be- keházai üzemegységből már jóval nyolc óra előtt megérkeztek a munkások. A gyönyörű kultúrott- honban harmonikaszó mellett igen vidám, lelkes a hangulat. László István elvtárs vezetésével most ér­keznek a zalabcsenyőiek és a gá- lafejiek. Felházi Sándor elvtárs, az álla­mi gazdaság agronómusa emelke­dik most szólásra. Ismerten, hogy a mai értekezlet célja a kollektív szerződések kiegészítéséről szóló határozat megtárgyalása. Majd Si­mon Kálmán elvtárs, az állami gazdaság vezetője tartja meg be­számolóját. Suiyos milliókat rátfzei államim* állami gazdasága nm —■ Nem jól működtünk az el­múlt esztendőben. Példát kell ven, nünk az ország üzemi dolgozóiról, akik munkateljesítményükkel jó­val túlszárnyalták évi tervüket. Nem mehet tovább, hogy súlyos milliókat ráfizet a mi államunk a mezőgazdaság szocialista üzemeire, csupán csak azért, mert eddigi hi­báinkat még nem vetkőztük le. La­za a munkafegyelem is. — Előfordult nálunk is többek közt, hogy a nyáron az ezerhétszázas cséplő kapacitását nem tudtuk ki­használni, mert a cséplőmunkások fele elment például a vásárra, be­teget jelentettek. Pazarlás volt a takarmányban, az üzemanyagfo­gyasztásnál. Önkritikát gyakorol Simon elvtárs, mikor arról beszél, hogy ő is elaprózta, szervezetlenül végezte a munkát, aminek főként az az oka, hogy politikailag nem képezte magát. — Voltak szép eremények is a mi állami gazdaságunkban — foly­tatja, — Negyvenmázsás kukorica- termést értünk el. 260 mázsa mag­répát termeltünk egy holdon. Pél­dát mutattunk az egyénileg gaz­dálkodó dolgozó parasztoknak a helyes növényápolásban és termesz- lésben. Áz uj Hoirnák fuíieiíesitéssve erosilsüü a béke táboréi Most, amikor a nemzetközi helyzet egyre élesedik, amikor erő­sítenünk kell a béke'.ábort, akkor nekünk is az eddiginél sokkal jobb munkával kell őrt állanunk a bá- kefront, ránk eső szakaszán. A régi, elavult normák teljesítésével azonban egyformán ebből a mun­kából nem tudja mindenikünk ki­venni a részét. Kovács Béla elvtárs, a DéFOSz Országos Központjának küldötte hozzászólásában arról beszélt, hogy a Kongresszusra tett munkafelaján­lás teljesítése ne legyen kamoány- szerű, kössenek a dolgozók hosz- szúlejáratú szocialista versenyszer­ződést. Rámutatott, hogy vannak még az állami gazdaságokban meg­húzódó ellenséges elemek, akik­nek nem érdeke, hogy az ország erősödjék, hogy a dolgozók többet termeljenek és többet keressenek. Ezek ellen szakadatlan harcot kell folytatni, most az új normák be­vezetése során. Szólott a tanulás fontosságáról, az üzemtervek fel­bontásáról, valamint a tszcs-moz- galom további kiszélesítéséről. — Ne feledkezzünk meg a párt­építés fontosságáról és a dolgozók legjobbjaival erősítsük a mi Pár­tunkat-. Vá a om, hogy az u? normái 129 százalékra lelies^m Az állami gazdaság dolgozói egy­másután emelkednek szólásra, mi. után már tegnap az üzemegységek­ben megtárgyalták a népnevelők, az ÜB-k tagjai közösen a munká­sokkal a mezőgazdasági normaren- flezés kérdését. Paizs Pál elvtárs rámutatott, hogy a múl ban alkalmazott s'a- tiszükai normák mennyire helyte­lenek, az élettől elvonatkoztaíoctak voltak. Amíg a gyalogmunkások könnyebb munkával 60—80 forin­tot kerestek naponta — náluk is —, addig azok a fogatosok, akik hajnali ötkör keltek, nehéz munkál végeztek. 13—16 forintot kerestek. Kellett ez a kollektivszerzödés- módosítás. — Én vállalom a Kongresszus tiszteletére, hogy az új normát 120 százalékra teljesítem egész év­ben. Azon töröm a fejem, hogy tudom túlteljesíteni, újításokkal, új munkamódszerrel. Imre Árpád traktorbrigád vezető így beszél: — Nálunk is hibák vol­tak. Pazaroltak, de megszüntetjük! Ő ís helyesli az új normák beve­zetését, mert még fokozottabb munkára serkent, ahogy Tóth Gyula, Ágoston Imre és Májer Imre traktorosok, ö is vállalta, hogy az üres járatot 10 százalék­kal csökkenti és egész évben a normát H0 százalékban teljesíti. Őszi árpátról 13 heiyett 15 mázsát termelünk egy holdon A növénytermesztő brigádok sem hagyták ám magukat. Egymás­után emelkedtek szólásra és hosz- szúlejáratú szocialista versenvszer- ződéseket kötöttek egymással. László István élvtárs vállalta, hogy holdankint búzából 11 he­lyett 12,5 mázsát, rozsból 11 he­lyett 13, őszi árpából 13 helyett 15 mázsás átlagtermést érnek el, a műtrágyahasználat és helyes nö­vényápolási munkák elvégzéséről. Versenyre hívta ki a bekeházi üzemegység növénytermelési bri­gádját. Bekő János elvtárs a versenyfel­hívást elfogadta. Kluger Sándor a zalabesenyöi tehenészek nevében versenyre hív­ja az andráshidaíakat a Kougresz- szus tiszteletére. Vállalja, hogy február 24-ig a 4-5-ről 7, majd to­vább egész évben 9 literre emelik a fejési átlagot. Dóra Gézia elvtárs is a norma­rendezés szükségességéről beszél. Vállalja, hogy pontos etetéssel a gőbölyök súlygyarapodását 32-ről 35 kilogramra emeli havonta. — Szőke Dezső tehenész Hobor Fe­rencet hívja versenyre az évi 2.700 literes tejhozam teljesítésében, — Apróhirdetés AGYKANIZSAI gőzfürdő nyitva reggel 7-től este 6-ig. NAGYKANIZSAI gőzfürdő nők ró szére kedden egész nap és pénteken délután van nyitva. ÍRÓGÉPET vennék. Egy könyvszek­rény eladó. Nagykanizsa Zrinyi Miklós_u, 46. (38) ELCSERÉLNÉM belvárosi szobás konyhás előszobás lakásomat, 'ki_ sebb szobás előszobással. Cim- a Nagykanizsa-i kiadóban. *-(46) JÓKARBAN lévő varrógépet vennék. Cim Nagykanizsa, Somogyi B. utca 25. ‘ (47) ASZTAL, ebédlőlámpa, szekrény, tel­jes konyliaberendezés, dupla ágyte­ritő, rekamiéteritő, kocsiteritő és más berendezési tárgy' eladó Za_ laegerszeg. Marja-utca 6. ’ (146) ZOMÁNCOZOTT fürdőkádat, esetleg fürdőszoba berendezést' vennék. Cí­meket a zalaegerszegi kiadóba kéj/ rek. ' (eh); ELCSERÉLNÉM két szoba -konyhás/ speizos olcsó béri) lakásomat ha­sonlóért, amely a belváros terülő, tón fekszik Cim: a Nagykanizsai-)1 kiadóban. (45) SZÉP babakelengyét veszek. Csen geri utca 7. fsz. 3. 12—2_ig. (49)^ PGY szoba-konyhás lakás a város : belterül étén költségmegtér i téssjri február 1-re átadó; Cim a nagyka, rúzsai kiadóban • , (51) ■ 1 i 'fEG VÉTELRE keresek egy családi- házat. Mezőfi. Nagykanizsa, Ki(, rály Pál u. 2. (40) Peics János fogatos 120 százalé­kos normateljesítményt vállal. — Vajai Ferenc zalabesenyöi takar- mányos az egész állami gazdaság takarmányosait takarékossági ver­senyre hívja. Ismerjék meg a szovjet tapasztala oka* Felházi Sándor elvtárs. agrorió- mus ígéretet tesz, hogy mindenben segítik az állami gazdaság szak­emberei a dolgozókat, hogy válla­lásaikat maradéktalanul teljesít­hessék. Vállalja, hogy a szakmai tanfolyamok után az öt legjobb eredményt elért hallgatót szakok­tatásban részesíti továbbra is. Óvári Károly mintagazda, a DéFOSz megyei titkárságának ki­küldötte az újítási és munkaver* senymozgalom kérdésével, a helyes munkamódszerek és munkaszerve­zés alkalmazásával foglalkozott ki­merítő részletességgel. Szólott ar­ról, hogy a munkaversenyt legalább hétenkini értékeljék ki és a leg­jobb dolgozókat népszerűsítsék a sajtó és faliújságok útján. Foglal­kozzanak a szovjet tapasztalatok megismerésével. Használják fel megfelelő módon a munkaerőket. A felszólalásokra Simon Kálmán elvtárs részletesen válaszolt, majd a lelkes hangulatú munkaértekez­let az Iníernacionálé eléneklésével ért véget. hírek — Ügyeletes orvos Nagykani­zsán, január 28-án, vasárnap: dr. Henne József Rozgomyi-u. lő/a. — Kisbianizsán dr. Sey László Szent Flórián-té^r 12. _ Ügyeletes dohányosboltok Nag ykanizsán január 28-án, va­sárnap Görög Károly Szabadság­tér, Németh Lajos Sugár út, Sárai Lajosné Kiskanjzsa, Babies Jó­zsefire Csengeti-u, 109. Goric£án©r Viola CSe-ngori-u. 5, Reiter János- né Kossut-tér, Czakó József Piac­tér. — A SzövOSz megyei központ részéről Kondor Imre főellenőr vállalta a Pártkongresszusig, hogy Nován és Tormaföldön megalakít ja a szőlőtermelő csoportot. _ A íö dmüvcssrövetkezet igaz­gatósági értekezletén megtárgyal­ták hogy ,a kongresszus tisztele­tére Miklósién is megalakítják a ■szőlőtermelő csoportot. A Szent- péteruron előkészített csoportot pedig ZsigrÄ ügyvezető vállalta, hogy megalakítja. HI RDETMÉNY Zalaegerszegi és nagykanizsai vá­rosi tanács pénzügyi osztálya közhírré teszi, hogy az alábbi adózók kötelesek az 1931 évre va­gyonadó beválást benyújtani: 1. Akinek az elmúlt évre va­gyonadó a apja az 500.000 forintot meghaladja­2. Akiknél az elmúlt évre kive. tefP vagyonadó nem jogerős. 3. Akiknél az adóztatás helye (lakóhely) megváltozott-' 4. Aki az előző évben a vagyon adónak nem volt alanya, de az 1951 január 1. n-api állapot szerin­ti, vagyona a 20.000 forintot elé’* he, vagy meghaladta­5. Aki a vagyonadónak az elmúlt ,évben is alanya volt. azonban va gyonáivk értéke az előző évvel szemben 25 százalékkal emelke ; dett.­A felsorolt adózók bevallásaik*« egkésöbb február 28-ig kötelesek benyújtani. .Azon adózók, akik fentiek szé­fet- uj bevallás benyújtására netn 'öté esek. azonban az előző évre rpegáliapitott vagyonadóalapot va­gyoni viszonyaikhoz mérten sok­nak tarják, jogosultak 1951 ja­nuár 3 lüg beválás benyújtása mellett uj megáPapitást kérni Pénzügyi osztály vezetői Vasárnap ismét egésznapo-s ko­sába bdatornát rendeznek a kani­zsai kosarasok valamennyi csapat részvételével. A kosárlabdatornán a soproni Lokomotív Országos Bajnokságban szerepeit férfi és női csapatai vesznek részt. A soproni csapatok nagyon jó játékerőt képviselnek, amely biz­tosítéka annak, hogy a közönség szép küzdelmeknek lesz tanúja, a soproni csapatok mérkőzésein ki- vül a nap legnagyobb mérkőzését az MNTE—NVSK női csapata vív­ja. Ennek a mérkőzésnek érdekes, sége, hoigy a két csapat találkozá­sára már régóta kiváncsi a kani­zsai kosaras közönség, de eddig erre nem kerülhetett sor, mert az MNTE mindig kitért a találko­zó elől. Ezen a mérkőzésen fog eldő'ni, melyik a legjobb női csa. Megirluk már, hogy a Zala me­gyei Röplabda Szövetség meghív­ta Szombathely és Nagykanizsa városok válogatottjait röp abda te­remtorna körmérkőzésre. Mindkét helyről megérkezett a válasz: örömmé} jönnek Zalaegerszegre, így január hó 28-án, Vasárnap egésznapos sportesemény lesz a megyeszékhelyen. Zalaegerszeg két csapatot indit a tornán. Nehéz lenne jóslatokba bocsátkozni, hegy melyik város csapata kerül ki győztesként, mert most találkoznak elsőizben egymással. Hírek szerint a szom­bathelyi csapat kitűnő játékerőt képvisel és a torna legesélyesebb résztvevője- A csapatukban sze­replő játékosok valamennyien vé. gíg’fitszották iaz egyfordulós NB II. mérkőzéseit. A mulst évben Zalaegerszeg A. ' csapata nehéz küzdelemben legyőzte ugyan a A HONVÉDSÉG KÖNNYEN GYŐZÖTT AZ ELSŐ RANG ADÓN Szerdán a röplabda terembaj­nokság A. csoportjában három mérkőzést játszottak le a csapa­tok. Honvédség A—Határőrség 27:15 (17:7). Ez volt az első rangadó a terem baj nők ság során. A Honvéd­ség csapata kitűnő játékkal köny- nyen győzte le a multévi bajno­kot. Már az első percekben ki­domborodott a honvédek na­gyobb tudása. Labd-kezelésük ki­fogástalan volt, feladásaik és le­csapásaik úgyszólván kivétel nél­kül nagyszerűen sikerültek- Ezzel a győzelmükkel a honvédek nagy- lépéssel jutótok előbbre a baj­noki cim e1 érése felé. ZMTE—Árpád-utca 27:21. A mérkőzés elején úgy látszott,, hogy az Árpád-utca könnyen győz. Már 10 pontos e'önvt szerezték ellen­felükkel szemben, amikor csapa tűk érthetetlenül visszaesett s nem is tudott magára találni a mérkő­zés végéig sem. Nem ez vo't az első eset, hogy ?z Árpád-utca osta: pata mérkőzés közben egyik perc­ről a másikra teljesen m-egzava rod ott­SzTK—Erdőgazdaság 32:2G (18:15). Alacsonyszinvonalu mér-, pat Kanizsán, az NB II-ben utol só helyen végzett MNTE-e, vagy a kerületi bajnokságot nyer, NVSK. A mérkőzéseken előrelátni'olag szépszámú közönség fog .észíven. ni. A rendezőség komoly élőké.! szüleieket tesz, nogy közönség nek megfelelő számú ülőhely ált jón rendelkezésért­A mérkőzések déleid: í 9 órakor kezdődnek és egyfolytában e-te 6 óráig tartanak. A főbb mérkőzé­sek kezdési ideje: 10.35 órakor NVSK—S. Lokomotiv női. 11.20- kor: NVSK—S. Lokomotiv férfi 14.45-kor MNTE—S. Lokomotív nőd, 15.30-kor MNTE—S LokörnB. tiv férfi és 16.10-nor Áerül sor az NVSK—MNTE női helyi rang. adóra. nagykanizsaiakat .azonban ők az óta az NB II-ben szerepeltek és ennek folytán most sokkal erő­sebbek. Valamennyi találkozó igen nagy küzdelmet, szinvonalB-s játékot Ígér­A mérkőzéseket a Pedagógiai gimnázium tornatermében Loryo lit ja le a megyei szövetség. Az egész n-spon át tai*-o műsor Így alakul: 10 óra 30: Nagykanizsa—Zala­egerszeg B. 11 óra 15; Szombathely—Zala egerszeg A. 12 óra: Szombathely-—Zalaeger­szeg B. 14- óra: Nagykanizsa—Zálaeger. szeg A, 14 óra 45: Szombathely—Nagy­kanizsa­15 óra 30: Zalaegerszeg A-—Za­laegerszeg B. kőzésen az SzTK első gySzelrrA szerezte meg az Erdőgazdaság eh len Az első félidőben kiegyen­súlyozott vc)t a játék a második félidőben az SzTK val-amiv A jobb volt. Mindkét csapat igen sport­szerűen játszott­— A DéFOSz zalaudvarnokl szervezete a. Szabad Föld kam­pánnyal kapcsolatban vallatta, hogy 25 előfizetőt szerez. A 25 előfizető helyett 114-et szerezte!; Legjobb eredményt érte el Fe- renczi Imre, száz előfizetőt szer­zett. Lázár Jenő 10 és Kerbt Jó­zsef pedig 4 előfizetőt. * 29 * 29 ZALA A Magyar Dolgozók Tártja Zala megyei Bizottságának lapja — Fele­lős szerkesztő: Szántó Jenő — Felelős kiadó: Darabos Iván — Szerkesztőség: Zalaegerszeg, Kossuth Lajos_ütea 22. Tel. 250. Nagykanizsa, Zrínyi M.-O­29. Tel. 51. — Kiadóhivatal: Znlaeger. szeg, SzóeUcuyiJér 4. Tel. 102. Nagy­kanizsán Zrínyi M.-u. 29 Tel. 34. Kő. zült a Vasmegye nyomdában Szotn. bnthely. Kossuth L.-u. 6. Tel: 74. — Felelős vezető: Hegedd» Gynl*. Szombathely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg városok közötti röplabda teremtorna Zalaegerszegen

Next

/
Oldalképek
Tartalom