Zala, 1950. augusztus (6. évfolyam, 176-202. szám)

1950-08-01 / 176. szám

Augusztus 7—12-ig koreai hét (béke-műszak) lesz ipari üzemeinkben Zalaszenlpti dolgozók munkafelajánlása a járási tanács megalakulására TOTO-EREDMÉNYEK i VI. évfolyam 176 szám. JKra 50 fillér 1950. augusztus 1 hedd Zala megye dolgozó parasztsága nagygyűléseken megfogadta: Alkotmányunk ünnepére? augusztus 20-i*a teljesiti a terménykegyüjtési terwet Komárváros lelkesítő példája uj harcokra, uj győzelmekre serkenti Zala megye dolgozó pa­rasztságát, Nagy tisztesség, büszke becsület, hogy egy község már a múlt hét végén örmmel jelent­hette népünk nagy tanítómesterének., a mi szeretett Rákosi elvtársunknak: eleget (ett népünk és hazánk iránti kötelezettségének és 100 százalékban teljesítette termény begyűjtési tervét. Komárváros első- De a verseny megy tovább, melyik lesz a második, a harmadik, ki viszi hamarabb, ki ad többet az ez évi gazdag termésből! Uj versenyre keltek megyénk községei, dolgozó parasztjai. „Vállaljuk, hogy Alkotmányunk ünnepére..“ — „Augusztus 15-re...“— „Augusztus 10-re-.— „100 százalékra“ .„110, 120, 130 százalékra teljesítjük kötelességünket.“ Vasárnap megyeszerte nagygyűléseken csafokozott dolgozó r arasztságunk ezekhez a nagy és nemes vállalásokhoz. Becsehely dolgozó parasztsága vállalta Pacsa kihívására: Augusztus 15-re 130 százalékra teljesül a termé-ybegyiijíést A szállítási szerződéskötési verseny győztes községe Becse­hely, 14.5 vágón gabonára szer­ződött, hogy a géptől egyenest a szövetkezet magtárába viszi ezt a mennyiséget. Kissé von­tatottan indult a cséplés. Két kisteljesítményű masinát kap­tak, De a gépállomás segített rajtuk. Most három gép dolgo­zik a községben. Lankadatlan erővel, megújuló lendülettel folytatja a falu népe a béke megvédéséért, a terménybeta­karításért vívott harcot, a dön­tő győzelemért. Különösen, amióta Pacsa község versenykihívását meg­kapták, olyan a párszervezet, meg a földmüveszövetkezet iro­dája, mint valami főhadiszállás, Nem különb a községháza sem, A Párt népnevelői feltérképez­ték a községet. Sorra járják a dolgozó parasztcsaládokat. Ma­gyarázzák a gyors begyűjtés fontosságát, A győzelem szervezője: A Párt Jelentéseket hoznak Kovács elvtársnak, a párttitkárnak, majd újból szétszélednek a szélrózsa minden irányában, Kovács elvtárs pedig többször is naponta ellátogat a cséplőgé­pekhez, rendesen megy-e a munka. Érdeklődik a cséplő- munkások között, nincs-e vala­mi hiányuk, milyen az élelme­zés, aztán elbeszélget, mint népnevelő a csépeltetö dolgozó parasztokkal is. Még arra is fi­gyelmes, hogy a három cséplő­szekrényen minden nap veze­tik-e, mennyit teljesített az egyik is, másik is az elmúlt na­pon, Melyik gazda mennyit adott be a szövetkezetbe. Egy­szóval tervszerűen megy-e a munka. A vasárnapi nagygyűlésen egybesereglett a falu apraja, nagyja. Magukévá tették Szeg­vár versenykihívását és vála­szoltak Pacsa dolgozó paraszt­jainak versenykihívására. Auguszlus 6-ra elcsépeltínk! — Alkotmányunk egy eszten­dős évfordulóját úgy ünnepel­jük legméltóbban — szól a ha­tározatuk hogy augusztus 6-ra befej ezrük a csépi ást. Az október 1-i terménybe gyűjtési előirányzatot augusztus 10-re teljesítjük, augusztus 15-re pe­dig még 30 százalékkal meg- toldjuk. A Népfroníbizotíság, az MNDSz-asszonyok, DlSz-fiata- lok, a közigazgatás részéről Vajda István vezetőjegyző tett határozott ígéretet, hogy jó fel- világosító munkával, személyes1 példaadással vállalásukat vég­re is hajtják. Kovács István elvtárs, a ter­melőszövetkezet mellett most újonnan alakult csoport öntu­datos dolgozója a nagygyűlé­sen vállalta, hogy a termelőcso­port tagjai jó népnevelő munká­val 82-ről az. Alkotmány ünnep­napjára 90-re emelik a taglét­számot. A holdak száma pedig túl lesz a kettőszázon! A szállítási szerződéskötés sikere ú/abb nagyszerű teljesít­ményre ösztönözte Becsehely dolgozó népét- Újabb szakaszon is megindult az eredményes küzdelem. A falu kulákjaival szembeni éber ellenőrzés ered­ménye, hogy már pénteken 100 százalékos vált a tarlóbuktatás. A másodnövények el vannak vetve, A szerződéses termelés­kötés is kész. Visszaverték a kulákok itt megmutatkozott el­lentámadását is, mert a népne­velők a gyakorlati példák ered­ményeivel meggyőzték a dol­gozó parasztokat a bíbor-, szö­szösbükköny-, repcetermelés előnyeiről fontosságáról. 78 gazda 818 mázsára kötött versenyszerződést A versenyszerzödés is jól megy. Az elmúlt héten 78 gaz­da 818 mázsa kenyérgabonára szerződött. Egyenest a géptől viszik a szövetkezetbe. Eddig A.—B-vételi jegyre 91, C-re 78 százalékos a teljesítésük A községi versenytáblára büszkén tekint Acs István elv- társ, 7 holdas kisparaszt. Ott a neve a dicsőségtáblán. Kommu­nista. Példát mutat. Hatszoro­sát adta be a kötelezőnek.. — No, lássuk, ki lesz a falu legderekabb gazdája — mondta, amikor versenyre hívta a falu minden dolgozó parasztját. Volt ám követője jócskán. Biró József, Balassa István, Czer- pán János rögvest elfogadták a kihívását, — Az államé legyen a ga­bona. A munkásoknak adjuk. Mintha hazavinnénk. Még pré­miumot is kapunk! — mondták felszólalásaikban. Versenyben .gyűl a termés Becseheiyen, Van bőven, mit hozni. A termelőszövetkezet és a termelöcsóport jó példával jár az egyénileg dolgozó pa­rasztok előtt: ok már minden felesleget beadtak. Es bizonyos, hegy a község dolgozo paraszt­sága diadalra viszi a Párt zász­laját. Párosversenyben a zalai községek dolgozó paraszttal ZALAVÉGEN ZALASZENTMIHÁLYON úgy határoztak, hogy' augusz­tus 18-áig az október 2-ára megállapított ütemtervet ABC vételi jegyre 200 százalékban teljesitik. Jelenleg az előirány­zat 117 százalékban bent van már a földművesszövetkezeti magtárba. Megmozgatta Boc- földe községet is a versenyfel­hívás. — Behozzuk a lemara­dás! és augusztus 15-re lelje- sitjük gabonabeadási tervün­ket Így ünnepeljük Alkotmá­nyunk egy éves évfordulójá­nak nagy napját —- mondták a bocföidei kis- és középparasz- tok. tegnap befejezték a cséplést. A terménybeadást augusztus 13-ára vállalták. Párosversenyre hívta ki ZALABÉR PAKODOT. Pakodon volt ugyan vasárnap a nagygyűlés, de a Zalabér község dolgozó parasztjainak küldöttjei még mielőtt, a pako- diak szóhoz jutottak volna felálltak az emelvényre, aztán azt mondták: Mi,.is köszönhe­tünk annyit az Akotmányiink- nak. mint a szegváriak, vagy a zalabérieki Vállaljuk az or szagos versenykihívás feltéte­leit. követjük a komárvárosiak példáját, mert tudjuk, hogy minden beadott mázsa gaboná­val a béke táborát erősítjük. Óvári Károly mintagazda TÜSKESZENTPÉTEREN 19 mázsa. 99 kiló gabonát adott be a kötelező 180 kilogramm helyeit egyenesen a géptől. Hazafias kötelezettségét ezen a téren a nép . államával szem­ben becsülettel teljesítette. Tizengyszeresét adta be az előirt mennyiségnek. Ugyan­akkor a zalaszentgróti járás valamennyi dolgozó parasztját versenybe szólította ,,a járás legjobb terménybeadó gaz­dája“ cimért. ZALAAPÁTIBÓL a nagygyűlés táviratot küldött népünk szeretett vezérének Rákosi elvtársnak, hogy meg­gyorsítják a gabonabeadás és a cséplés ütemét is, mert augusztus 18-rat minden, szem felesleges gabonát beadnak a földműveszövetkezetbe. Bánok szentgyörgy Pusztamagyaród községgel, Várfölde pedig Bá- nokszentgyörggyel kelt nemes versenyre. Augusztus 10-re mind a három község elcsépel. 13-ára pedig 100 százalékban teljesitik terménybeadási köte­lezettségüket. ZALASZABARON mintegy 400—500 dolgozó pa­raszt tartott gyűlést amelyen Vágó Kálmán elvtárs, az orosz- tonyi gépállomás helyettes ve­zetője számolt be Mindszent és Szegvár kezdeményezéséről- A zalaszabari dolgozó paraszt ság lelkesedéssel határozta el. hogy versenyre hívja Nagyrada dolgozó parasztságát és vál­lalja. hogy a cséplést augusz­tus 10-ig, a begyűjtést, pedig 2 nappal később, auguszlus 12-ig fejezik be. HOSSZUV ÖLGY ÖN is nagy lelkesedéssel zajlott le a gyűlés, melynek végeztével a községből 3-tagu kerékpáros küldöttség indult el Bocikéra, hogy az ottani dolgozó parasz­tokkal tudassák versenykihí­vásukat. A hosszuvölgyi dol­gozó parasztok vállalták, hogy augusztus 8-ra a cséplést, 12-re pedig a terménybegyüjtést is befejezik. SORMÁS ÉS FÜLÖPMAJOR dolgozó parasztjai vállalták, hogy augusztus 10-re. Alkot­mányunk tiszteletére befejez­nek minden munkát. Galam­bok dolgozó pai-asztjai augusz­tus 15-ig fejezik be a Legyűj­tést ... A füzvöigyi dolgozó parasz' tok PALINT hivlák ki begyűjtési versenyre. Ők azt. vállalták, hogy augusz­tus 15-ig befejezik a termény begyűjtést. A palini' dolgozó parasztok erre nyomban ellen­tervet dolgoztak ki és értesí­tették a füzvöigyi dolgozó pa­rasztokat, hogy ők már augusz­tus 13-ig befejezik a termény- begyűjtést. Augusztus 18-ra Zalabaksa 115 százalékban teljesíti a terménybegyül test Kedves Eluíársak! A zalabaksai békebizottság felismerve feladatait, minden erejével igyekszik résztvenni a gazdasági munkák gyors es si­keres elvégzésében. Az aratás, behordás, cséplés és begyűjtés mielőbbi elvégzé­sére belekapcsolódtunk a nép­nevelő munkába. Az aratásnál azonban annak is utánanéztünk, hogy a kulákok szerződtettek-e elég aratót a munka gyors, szemveszteség nélküli lebonyo­lítására. Ugyanakkor arató bri­gádjainkkal segítségére siettünk az elöregedett, nem elég mun­kabíró családoknak. A jó szer­vezésnek köszönhető, hogy az aíatást határidő előtt két nap­pal fejezhettük ke községünk­A behordásnál megszerveztük, hogy azok, akik nem rendelkez­nek elég igaerővel, szintén idő­ben készen legyenek ezzel a munkával. Biztosítottuk a foga tokát. Az ÁMC cséplőgépéhez j kerre is visszük! segítettünk a munkások tester- ződtetésében. Aktíváinkkal mi is háziagitációt folytatunk a versenyszerződések kötésében. Megmagyarázzuk dolgozó pa­rasztságunknak a ,,géptől a föld- művesszövetkezetbe‘‘ jelszó je­lentőségét, valamint annak elő­nyeit. így a begyűjtés üteme tervszerűen folyik. A. békebi- zciiság tagjai eddig minden a géptől szállították feleslegüket a szövetkezetbe. Július 20-án békegyűlést tar­tottunk községünkben. Ezen is­mertettük a koreai dolgozók szabadságharcát és a budapesti békenagygyűlés határozatát. Községünknek mindössze 1400 lakosa van és túlnyomórészt kisparasztok lakják, ennek elle­nére 1.200 forintot gyűjtöttünk a Koreába küldött kórházvonat céljaira. Az adakozásból Nagy Kálmán, volt nyilas községve Te­tőn kívül mindenki kivette ré­szét. Vállalta a község dolgozó népe, hogy Alkotmányunk ün­nepére befejezi a terménybe­gyüjtést és 15 százalékkal túl is teljesíti augusztus 18-ra. Si­CSESZNYÁK JÁNOSNÉ a zalabaksai bélcebizotfság elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom