Zala, 1950. augusztus (6. évfolyam, 176-202. szám)

1950-08-01 / 176. szám

Gódor Gyula választott: az ősszel belép a termelőcsoportba Még egy éve sem múlt, hogy labosdöbrétén ,,Göcseji út­törő“ elnevezéssel; 11 dolgozó iarasztcsalád 21 taggal ter­melőcsoportot alakított. Azóta sok minden megváltozott éle­tükben, olyannyira, hogy nyu­godtan el lehet mondani Ko­losa Péter elvtárs, a csoport- elnök szavaival1: — Uj életet kezdtünk, olyat, hogu még csak hasonlítani sem lehet a cégihez. És az a legnagyobb boldogságunk, hogy igazában ■most lettünk sajátmagunk gaz­dái vé­volt valamikor a fél falu ha­tára, de most is még 23 hol­don gazdálkodik. Cselédet tart, igy maga természetesen nem dolgozik, ellenben arra jut elég ideje, hogy áskálód­jon a termelőcsoport, a béke és mindenki ellen, aki a de­mokrácia, a béke oldalán áll. „Majd hely re jön ivt minden, csak jöjjenek a mieink“ — hangoztatja Kovács Kopácsi Lajossal a község rémhirter- jesztő plébánosával együtt, akivel siilve-főve van a „mél- tóságos asszony“ — ahogy még 1950-ben cimezteti magát. Az asszonyok között apostolkodik Walterné, de már nem na­gyon hisznek neki. Látják, honnan fuj a szél. A koreai események, az imperialisták újabb gaztette mindenkiben világossá tette, hogy mit is ért azalatt a kiúákasszony. hogy „majd helyrejön itt minden Érti ezt Gódor gazda is és még sokan mások akik most gondolkoznak. Belépjenek-e1? A választás csak egy lehet: az. amit Gódor Gyula is válasz­tott: — a termelőcsoport. Amikor1 jóleső tekintetük vé- gigsiklik a magasan feltor- ayosodó gabonahegyeken, ki­csit még a szivük is összeszo­kik „Ez most mind a miénk, dolgozókék Ahányan vannak, mindannyiuknak az a meg- másithatatlan véleménye, hogy nem adnák semmi kincsért csoporttagságukat, uj életüket, örömüket. Az első aratásnak a gyümölcse hever itt előttük, a gép már az utolját veri, az­után mehet mind a 200 má­zsa a magtárba. Ennyire szer­ződtek le. „De lesz az még több is. nálunk egy szem feles­leges gabona sem marad“ — kemónyedik meg Kolosa elv- társ. Azután megleszünk ha­marosan a tarlóhántással is. A bagodi gépállomás végzi el ezt a munkát, meg mi is segí­tünk 4 pár lovunkkal.“ A helyes ut: termelőcsoport Aki csak látja a csoporton- kivüliek közül ezt a, lázas sür­gés-forgást, kicsit irigykedve nézeget be a csoporttagok há- zatájára. „Ez igen! — véleke­dik Gódor Gyula 5 holdas dol­gozó paraszt. — Gépekkel szántani, jó talajmunkát vé­gezni — ez az igazi. Hozzá még műtrágya, ahol kell! Lesz ift jövőre is jó termés, de már abból én is részesedek ám!‘l Ez pedig érthető, hiszen maga is a belépni szándékozók kö­zött van s hát illik néha körül­nézni a tszcs portáján. Pia a pölöskei gépállomás _ Sztáli- nyec-szerelője, tőle is sokat hallott a nagyüzemi gazdálko­dás előnyéről. Meg azután majd megjönnek a Szovjet­unióból a zalai küldöttek, mennyi mindent beszélnek majd a kolhozok, szovhozok munkájáról! „Mégis belépek" — így lehet is termelni ■ zomszéd — szólt át csak. úgy komám-módjára“ Németh Elek .elvtársnak a csoportba. -- Hallom 5 hold repcére, 15 hold biborherére. 10 hold szö- ;zösbükkönyre, meg 5 hold őszi borsóra már le is szer­ződtek a Növény termeltetővel'. — De le ám! — büszkélkedik íz öreg. — Mi előre gondol­kodunk, nem úgy, mint ti. De ;a te is itt leszel az ősszel, te is igy gondolkodsz. Hallod-e, jó pénz lesz ebből jövőre. Mézesmadzagot érzett a szá­ján Gódor gazda, de hirtelen az jutott az eszébe, hogy az imént Vass Péter 14 holdas középparaszt azt mondta neki: „Gondold csak meg jól a dol­got, szomszéd, ne hamarkodd el!11 Mit is akart ez ezzel mon­dani? Azt mondják róla, hogy gyakran forgatja a köpönye­gét. Talán a Barth elmés Wát­térné beszél ennek is a fülébe, vagy mi a szösz 1 De csak be­széljen. én tudom, mit teszek! — határozta el magában. — Az ősszel mégis belépek a cso­portba! A tszcs esküdt ellenségei Ki is ez a Barthelmes Wal­terné? Úgy hírlik a faluban, hogy valami angol, asszony, ilestve.%7, angol kulák“. övé Könnyebb lett az életünk“ Régi és uj tagok együtt fejlesztik tovább ,Rákosi“-termelőszövetkezetet a Egyik este együtt ült a becse- helyi Rákosi-termelőszövetkezet minden dolgozója. Azok is, akik most léplek be a termelőszövet­kezetbe és először vettek részt tagértekezlelen. A 16 uj szövet­kezeti' tag a régiekkel együtt a termelőszövetkezet őszi fejleszté­séről és az ennek érdekében ki­fejtendő népnevelő-munkáról tár­gyalt. A 16 uj tag is magáévá telte a többivel együtt a fejlesztési tervet: a Rákosi-termelőszövetkezet tag­jainak létszámát ősszel 120 főre — 60 családra — kell felemelni, a földterületet pedig 700 holdra kell emelni. A 16 uj tag is résztvesz a felvilágosító munká.- ban, mert most már ők is meg­győződtek arról, hogy a helyes útra léptek, amikor a szövetkezet tagjai lettek. — En magam, is gyakorlatból tudom már — mondja Hajas Jó­zsef —, hogy amióta a szövetke­zet tagja vagyok és itt dolgozom, nem fáradok ki annyira, nem kell 16—18 árát dolgoznom. Meg aztán a fejem sem fáj arra a gondolatra, hogy ha kimegyek a mezőre, hát mi lesz odahaza az állatokkal. — Való igaz ' ez “ fűzi hozzá Csabai István. •— De boldogok és büszkék lehetünk azért is, hogy {tagjai lehettünk an­nak' a termelőszövetkezetnek, amelyüvnek harcos dolgozói 19 mázsás rozs-átlagtermést hoztak ki a földből, amikor az egyénileg gazdálkodó parasztok csak 11—12 mázsás átlagot tudtak elérni. — Csaba István azelőtt három hete még 5 hold földjén gazdálkodott egyénileg, innen tudja, milyen nagy a különbség a szövetkezeti és az egyéni gazdálkodás között. Korcsmáros Károly 6 hold földjét hozta be a fiával a ter­melőszövetkezetbe. Most már ő is megelégedett. így beszél: —■ Könnyebb lesz az életünk nem kell ilátástól-vákulásig dol­goznunk és a nagy ^ond sem nyofnja már a vállamat. Így nagyüzemileg könnyűszerrel meg tudunk oldani minden ne­hézséget. És Hajas József, meg a többi uj tag bátran vállalja a szövet­kezet. fejlesztése érdekében a népnevelő-munkából rájuk há­ruló feladatot Megmondták már, miért látják ők maguk is egye­düli helyes útnak a szövetkezés útját. — Ezért akarjuk megmagyaráz­ni minden egyénileg dolgozó pa­rasztnak — mendia Hajas József —, hogy csak a nagyüzemi gaz­dálkodás biztosíthatja elmaradott parasztságunk számára a iobh emberibb életet. A Rákosi-termelőszövetkezet nél ezzel meg is indult a népnevelőmunka. A szövetkezet tagjai népnevelőcsoportokat alakí­tottak. hogy feladatukat sikereseb ben hajthassák végre. Az egyik népnevelőcsoport munkájába be­kapcsolódott Vajda István elv­társ, Becsehely község jegyzője is. akinek kezdeményezésére a csoportok versenyre keltek egy­mással. Tamás Imre zaíahárshágyi kulák-plébános ismét bebizonyí­totta, hogy esküdt ellensége a magyar dolgozóknak. Persze ,,szegénynek“ mióta alig 67 bold földből kell „eltengetnie földi gazdagságra sovárgó éle­tét, egyre fokozódik benne a gyűlölet a dolgozó nép ellen,, Bosszúvágyát gondolta kielé­gíteni azzal is, hogy el akarta szabotálni a zab aratását, A község becsületesen dolgozó pa­rasztjai szégyenkeznek papjuk viselkedése miatt, akit azonban utolér igazságszolgáltatásunk keze. A DtPOSz járási titkár­sága a Járási Pártbizottság szö­vetkezeti osztái/ vezetőjével le­leplezte népünk ellenségét és azonnal megtelte ellene a fel­jelentést. Hasonlóképpen viselkedett a becsvölgyi kulákság egyrészt is. így például r.Vök Mihály 33 holdas, Ban Miklósné 12 hol* 2 Kedd, 1950- augusztus das, Kovács Sándor né- 56 hol­das, Bán Lajo.- 49 holdas becs­völgyi kulákok, akinek nem volt „kedvük“ hozzákezdeni a zab aratásához. Ki pergett a szem. Az ellenőrzés során a felje­lentést mindnégvük ellen meg­tették. Dolgozó parasztságunk mind nagyobb megvetéssel és gyűlö­lettel fordul el tőlük. Amíg dől-' gozó parasztjaink minden ere­jük megfeszítésével harcolnak a begyűjtés mielőbbi teljesíté­séért, a kulákok és a fekete reakció igyekeznek elszabotálni ez idei termés gyors betakarí­tását. A dolgozó nép azonban az erősebb! Elmélet! színvonalunk emelését segíti elő az Anyag és adatszolgáltatás h. rendszeres olvasása. Rni és Kocsang felszabadult A koreai néphadsereg tovább támad és bekerítéssel fenyegeti az amerikaiakat az arcvonal minden szakaszán A phöngjangi rádió közli a Ko­reai Népi Demokratikus Köztár­saság néphadserege főparancs­nokságának jul.30-án reggel közzé­tett hadijelentését. A néphadse­regnek azok az alakulatai, ame­lyek Ani (Angi) város körzeté­ben, Dél-Kenszan tartományban támadnak, miután megtörték az amerikai csapatok ellenállását, július 28-án felszabadították Anit. A néphadsereg alakulatai az Ani felszabadításáért folytatott har­cokban foglyokat és sok zsák­mányt ejtettek. Az ellenség nagy veszteségeket szenvedett. HATALMAS ZSÁKMÁNY A phöngjangi rádió közli a kor. reai Népi Demokratikus Köztár­saság néphadserege főparancsno­kának julius 30-i esti hadijelen­tését A néphadsereg alakulatai valamennyi fronton folytatták heves harcaikat az amerikaiak ellen. Julius 29-én a néphadsereg alakulatai elkeseredett harcok után megtörték az ellenség erős ellenállását és teljesen felszaba­dították Kocsang (Kioszio) várost. A Kocsang felszabadításáért folytatott harcokban a néphad­sereg alakulatai több mint 100 foglyot és sok zsákmányt ejtet­tek, többek között 45 gépkocsit, 8 géppuskát, sok puskát és más fegyvert. AZ AMERIKAIAK VISSZA­VONULNAK A KÖZÉPSŐ- ÉS DÉLI ARCVONALON Az AFP tudósítója jelenti Mac Arthur főhadiszállásáról: Az északkoreai erők az amerikaiak által tartott. front valamennyi szakaszán fenntartották nyomá­sukat Erős támadásokat intéz­tek Hadongtól északkeletre és a kocsangi szakaszon. A hétfőre virradó éjszaka az első amerikai gépesített lovas hadosztály a sú­lyos nyomás következtében bal- szárnyán visszavonulást hajtott végre. A 25. amerikai hadosztály frontszakaszán ugyancsak vissza­vonulásra került sor. Andong körzetében a Li-Szin- Man-féle egységek újból teret vesztettek. MacArthur főhadiszállása hiva­talosan közli: A Taezson-jong- dongi froníszakas2on támadó északkoreai erők Csirie szom­szédságában bekerítő hadműve­letbe kezdtek. Lionel Hudson, a Reuter-iroda harctéri tudósítója jelenti, hogy az amerikai csapa­tok Csirie város körzetében visz- szavonultak. A Csirieből Kum- csonba vezető útvonal mentén az északkoreaiak átkaroló mozdula­ta az amerikaiakat a mögöttes vonalak elvágásával fenyegeti. Csiriét. amelyet az északkoreai erők megszálltak, mint a tudó­sító jelenti, az amerikaiak nehéz hadfelszerelési anyagok visszaha­gyásával ürítették ki és az ame­rikai géppuskákat az észak- koreaiak a volt tulajdonosaik el­len fordították. RÉSEK AZ AMERIKAIAK ARCVONALÁN Az AFP tudósítója jelenti: Erős északkoreai páncélos és gyalogos csapatok Csindzsu köze­lében folytatták támadásukat. A Reuter-iroda tudósítója meg­állapítja, hegy az .északkereaiak két rést ütöttek az amerikaiak Csindzsu körül húzódó vonalá­ban. A tudósító szerint Csirie kö­zelében az északkoreaiak hatal­mas erősítéseket vonnak össze Az ADN tudósítója ieler hogy Kumcson térségében a ne hadsereg kötelékei bekerít eh az 1. amerikai gépesített lov. hadosztály felderítő osztagait. A KOREAI PARTIZÄNCSA- PATOK BESZIVÁROGTAK PUSZAN KÖRZETÉBE A Koreai Távirati Iroda jelen­tése szerint a koreai amerikai fegyveres beavatkozók körében nagy megdöbbenést keltett, hogy Puszan kikötőjébe vezető közle­kedési vonalakat néhány helyütt megrongálták. Az amerikai katonai szóvivő —mint az UP közli — már jú­lius 26-án beismerte, hogv varti- zán-erők beszivárogtak Puszan körzebébe és néhány mérföldnyi- re közelítették meg a várost- Puszan tudvalévőén az amerikai csapatok- egyedüli utánpótlási ki­kötője Koreában. A Kiungcsu. Jungcsun, Jungil és Jungtuk környékén, Kiung- szang tartomány északi részében működő koreai partizánok szin­tén megbénították a .közlekedést Az amerikai hadsereg, utánpót­lási vonalain megrongálták azo­kat' ez utakat, amelyek Talgut összekötik a keleti partvidék menti városokkal. A Koreai Népi Demoferafíkus Köztársaság nemzetgyűlésének elnöksége kitüntetett több hadosztályt és egy káplárt A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nemzetgyűlésének elnöksége julius 26-án két ren­deletet bocsátott amelyekben kitüntetésekben és érdemrendek­ben részesítette hősies magatar­tásukért a népi hadsereg három egységét és egy káplárt. Az első rendelet értelmében „gárda“ ki­tüntető címet a szöuli 105. tank­hadosztály .a szöuli 3. hadosztály és a 18. ezred kapta. A második rendelet kitünteti Kim-Szi-Ceng káplárt a „Köztársaság Hőse“ érdemrenddel. az elsöosztályu Zászlórenddel és az Arany Csil­lag éremmel. Megalakult az Országos Népművelési Bizottság Pénteken tartotta alakuló ülését a népművelési miniszté­riumban az Országos Népmű­velési Bizottság. A bizottság tagjait részben a tömegszerve­zetek delegálják, részben pe­dig a népművelési miniszter Jobban szórakozik a nyári kupa mérkőzéseken, ha TOTO szelvény is van a zsebében nevezi ki. A bizottság a nép­művelési minisztérium mellett tanácskozó testületként műkö­dik. Az alakuló ülésén Nemes De­zső elvtárs, a népművelési mi­nisztérium politikai csoport­főnöké ismertette a bizottság feladatait, utána Biró Vera ’elvtársnő, .a népművelési mi­nisztérium helyettes főosztály­vezetője a kulturotthon-moz- galom kérdéseiről beszélt. El­mondotta.. hogy még ebben az évben száz üzemi, háromszáz falusi és 20 városi kulturott- hont létesítenek. Alkotmá­nyunk ünnepén egész sor uj kulturottbont avatnak fel. Ezután Redő Ferenc elvtárí, a minisztérium osztályvezetője az augusztus 20-i képzőművé. szeli kiállítás előkészületeiről tájékoztatta a bizottságot. Ismét kezet fogott a kulák és a fekete reakció Igazságszolgáltatásunk együtt súlyt le rájuk

Next

/
Oldalképek
Tartalom