Zala, 1950. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1950-02-01 / 27. szám

Igazságos jövedelemelosztást jelen! a munkaegység“ A földmíveiésügyi miniszté­rium egyhetes tanfolyamán vettünk részt Keszthelyen. Termelőszövetkezeti könyvelők és járás; gépesítési ellenőrök voltak a tanfolyam hallgatói, akik a TSzCs-munkaegységgel való számolást sajátították el. Azért volt erre szükség, mert a munkaegységgel általában nem voltak tisztában a terme iőszövefkezeteknél, ami miatt aztán könnyén d is teríedlieleU az „egyenlítsd!“ teljesen hibás elmélete. Mind­azt. amit a tanfolyamon tanul­tunk, mos; megismertetjük a termelőszövetkezetek tagságé' vaj is. Ez a tanfolyam is — akár a többi, a TSzCs-k fejlődésé­vel foglalkozó tanfolyamok —- a kormányzat támogatását je­lentik a termelőszövetkezeti dolgozó parasztság részére- Ez is azt a célt szolgálja, hogy a szocialista mezőgazdaság út­törői minden téren képzettek legyenek. A munkaegységgel való bá- násnásmódra való oktatás már meg is indult a megyében. A kisszentgróti „Haladás“ ter­melőszövetkezet tagjai is nagy érdeklődéssel hallgatták meg Szekeres Albert elv társ. szö­vetkezeti előadó előadását. Példákat sorol fel a munka­egység használatának helyes­ségére. — Ha helyesen alkalmazzuk a munkaegységet — mondta Szekeres elvtárs — megbu­kik a reakciónak az a hírve­rése, hogy a termelőszövetke­zeiben mindenki egyformán részesedik a jövedelemből. Aki keveset dolgozik, éppen annyit keres, mint az. aki a legtöbb és legjobb munkát végzi. A munkaegység ennek a helyte­len felfogásnak a megsemmi­sítését jelenti. A termelőszövetkezet tagjai látható érdeklődéssel hallgat­ták ezeket a szavakat, amelyek világossá tették valamennyiük előtt, hogy minden csoporttag végzett munkája arányában részesedik hogy a gróf úr gondtalanul nyaralhasson a tengerparton. De hála ;i Vörös Hadseregnek ami szétzúzta azt a rendszeri és mi is megkaphattuk azt am bennünket illet. Miénk Jeti a föld, azoké, akik megművel lük. Még több hozzászólás volt, amelyekből kitűnt, hogy a „Haladás’4 termelőszövetkezet tagjai tisztában vannak már <■ érdeküket szolgálja ennek bevezetése. Szekeres elvtárs azonban felhívta a figyelmei, hogy továbbra is foglalkozza nak ezzel a kérdéssel a cső- oortértekezleteken, hogy min­den tag pontosan tudja, elvég­zett munkája mennyi értéket jelent a termelőszövetkezetnek s ezzel személy szerint neki is. PETŐ GYULA zalaszentgróti járási gépesítősj ellenőr. vti ii sí ka versenyről Hogyant kaphatóit koksoot a Nemzeti Banktól az eladósodott fasiszta Németh József? a termelőszövetkezet jövedel­méből. Kiglics József elvtárs, a termelőszövetkezet elnöke meg is jegyezte: — Megkaptuk ugyan a mun­kaegység-könyvet, de nem tud­tuk felhasználni. Hanem ez­után már nem lesz kétség, ho­gyan részesedjünk a jövede­lemből, mert most már tisztá­ban vagyunk a könyv haszná­latával. Húsz János csoporttag ezt fűzte hozzá: — Olyan igazságos jövede­lemelosztás. mint a munkaegy Ugyan ki ne ismerné még a rosszemlékű fasiszta idők­ből Németh József ötven va­lahány iparengedéllyel hen­cegő zalaegerszegi nagykeres­kedőt? Csak jellemzésül: g ,.Baros Szövetség“ me­gyei fő funkcionáriusa volt. Adóhátraléka: több mint 5 ezer forint. Csak a nép ellen­ségei nem fizetnek adót. A dolgozók társadalmának túl­nyomó része tisztában van ez­zel. Hiszen becsületesen le­rótt adófillérjeik az életszín­vonal emelkedése formájá­ban visszatérül hozzájuk- Uj üzemek Zalaegerszegen, uj kórház, tüdőgondozó Nován, minden zalai községnek vil­lanyfény, bekötő ut... így tér vissza a befizetett adó ősz- szege. Érdekük a fasiszta „Baros .Szövetség“ Németh József-féle vezetőinek mind­ez? Szó sincs róla! Most újabb és egészen fel­háborító „sakkhuzással“ lepte meg a megyeszékhely dol­gozó népét a múlt idők sötét­ségéből ittragadt manipuláns. Öt esztendő óta kitűnő jöve­delméből ,,nem volt lehető­sége“, hogy megjavittassa és lakhatóvá tegye emeletes há­zának két szobáját. Gondolt egy merészet és a NemzeH Bankhoz for­dult különböző utakon. Neki pedig adjon a dolgozó nép állama 40 ezer forint kölcsönt épület rendbeho­zásra! ... Jegyezzük még meg, hogy ,,apróbb-cseprőbb“ köztarto­zása 30 ezer forint körül mo­zog. Ezek után a kutya sem hitte volna, hogy a nép bank­ja egy fillért is kölcsönöz Németh Józsefnek- Ugylátszik azonban van­nak még csodák! 38.100 forintos kölcsönt kapott a ,,Baros Szövet­ség“ volt megyei ügyve­zetője. 122 havi részlet­visszafizetésre 5 és fél százalék kedvezményes kamattal!! Arra kér a megyeszékhely dolgozó népe feleletet, hogy 1950-ben ez a felháborító eset hogvan történhetett meg. Pálffy Jenő %ánkai kulák is megtanulja tisztelni i népi demokrácia törvényeit A kulák nem alszik; ahol tud. ott árt — szokták mon­dani. Hogy ez valóban így is van. bizonyítja a már számos leleplezett szabotázs, megvesz tegetési kísérlet, terményrej íegetés, de nem utolsó sorban a mezőgazdasági alkalmazot­takkal szemben elkövetett számtalan bércsalás. Pálffy Jenő zánlcai cséplő géptulajdonos kulák is azol közé tartozik, akik azt hiszik hegy a népi demokrácia törvé­nyei reájuk nézve nem kötele­zőek tehát megtorlás nélkül kivonhatják magukat alóla. Persze, Pálffy ebben az eset­ben éppúgy, tévedett, mint többi ravasz kuláktársa, aki­ség szerint lesz, úgy sem. volt | két eddig már rég lefülelt a még. Hiszen most már minden tag a munkájával kiérdemelt részt kapja a jövedelemből. Jól emlékszem rá, cselédso­romban alig tengettem élete­met mert a munkámmal jófor­mán csak azért dolgoztam; a munkaegység használatával és azt is tudják, mennyire az DéFOSz. 1030 forint helyett 300 Arról van itt sző, hogy en­nek a Pálffynak eszébe jutott, hogy a házában lakó Szabó Gáborból évi bérül 30 nap­számmunkát présel ki. amivei ugyancsak alaposan meg lesz Februar 8 an kezdődik Nagykanizsán a természettudományos e oadásscnoze* Hirt adtunk arról, hogy J hallgatásába a kanizsai üze­Nagykan i zsán rövidesen ki­lenc előadásból álló termé­szettudományos előadássoro­zat indul. Élénk érdeklődés előzi meg az előadássorozatot, amelyet a nemrég alakult Ke­reskedelmi és Pénzügyi Alkal­mazottak Szakszervezete ren­dez a szakszervezeti székház­ban. Bevonják az, előadások munkásságát és által á- a dolgozók széles lömé­inek ban geit. Már kitűzték az előadások időpontját is. Az első elő­adást február S-ún, szerdán > este 6 órakor tartják. Ezt kö­vetően kilenc héten át min den szerdán lesz előadás. fizetve az az egy szoba-kony­ha. így gondolta legalább is Pálffy úr, de most neki is el­húzták a nótáját és a törvény erejével kényszerítették az év; bér és q napszámban ledol­gozott munka értéke közti kü­lönbség. 750 forint megfizeté­sére. Mármost nézzük részle­teiben is az ügyet. Szabó Gá­bor, aki 1946 augusztusától 1948 végéig napszámban ka­pálta Pálffy űr szőlőjét, érték ! ben kifejezve 1.050 forintot keresett volna 75 munkanap alatt, a helyben szokásos nap számbér figyelembevétele mel­lett. Ezzel szemben a ház. il ietve a lakás valóságos haszon­bére erre az időre nem több, mint 3000 forint. Hol itt az arány? Szabó 1.050 forintot keresett volna — mint említet­tük — a ledolgozott 75 nap alatt, azaz 750 forinttal fize tett többet lakbérül a törvé­nyesen megállapított lakbér nél. Pálffy természetesen minderről hallani sem akart amikor néhanapján felhozta neki Szabó, sőt még meg is fe­nyegette „szemtelenségéért“. 3 napon helül hoteles visszatéríteni A közelmúltban azonban a zánka; DéFOSz és a járási jegyző kezébe vette az ügye- és úgy határoztak, hogy Pálffy Jenó' kulák köteles 3 napon belül visszatéríteni a 750 fo­rintot. A kulák mo3t legalább meg­tanulja, hogy n népi demokrá cia törvényeit nemcsak be­tartjuk hanem be is tartatjuk, U ányszor hallottuk az utób­** bi hónapokban Sztálin elvtársnak azt a megállapítá­sát, hogy ,,a munkaverseny a szocializmus építésének kom­munista, módszere", Hogy mennyire igaz ez a megálla­pítás, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy munkás­osztályunk nagyszerű lendü­letű munkaversenye képezi az alapját hazánkban is a szo­cializmus építésének. Persze ez így egyedül még nem elég­séges. hiszen Magyarország — mint a Tervtörvóny is meg­állapítja — ma még agrár­ipari állam és csak az ötéves terv végére helyeződik át a súlypont az iparra és válik hazánk ipari-agrár állammá. Ez tehát azt jelenti, hogy a szocializmus építésében egyál­talán nem lebecsülendő fel­adatok várnak mezőgazdasá­gunkra, különösen pedig an­nak szocialista szektorára. Eb­ből pedig az következik, hogy a mezőgazdaság szocialista szektorában is úgyszólván nél­külözhetetlen a munkaverseny. A tények azonban azt bizonyít­ják, hogy a munkaverseny szükségességéfc mindezideig nem ismerték fel, s nem látták át mennyire igaz Sztálin elv­társ megállapítása a mezőgaz­daságban is. A szocializmus útjára lé­pett mezőgazdaságunk­nak egyik legelhanyagoltabb területe éppen a munkaver- seny. de ezen a téren is az egyéni verseny volt. Tgy volt ez Zala megyében is. A terme­lőszövetkezetekben éppen csak halvány jelei mutatkoztak va­lami munkaverseny-félének, de a kezdeményezések annyira betegesek voltak, hogy a kez­det kezdeténél nem is jutottak tovább. Innen van az, hogy a termelőszövetkezeteknél az el­múlt gazdasági évben úgyszól­ván nem is volt verseny a ter­melésben. Komolyabb formát kezdett ölteni a mezőgazdaság szo­cialista. szektorában a munka- verseny Sztálin elvtárs szüle­tésnapja előtt, amikor me­gyénk termelőszövetkezetei sztálini munkafelajánlásukban egymással versenyeztek azon. melyik végzi el előbb az őszi mélyszántást. Egyéb vonatko­zásban aztán nem is volt mun­kaverseny. Ha pedig feltevő- dött ez a kérdés (az őszi hóna­pokban), rendszerint arra hi­vatkoztak, hogy „nincs már komoly munkai’. Viszont ami­kor még volt munka, akkor verseny nem volt. Ebben pedig a termelőszövetkezetek munká­ját irányitó szervek hibáztak. p ersze ez nemcsak helyi * jelenség volt. Hasonló volt a helyzet az ország vala­mennyi termelőszövetkezeté­nél. A munkaverseny, az egyé­ni verseny mindenütt egyfor­mán gyengén ment és ez ki­derült a termelőszövetkezeti küldöttek kétnapos tanácsko­zásán. Pártunk, Rákosi elvtárs felhívta a figyelmet a termelő­szövetkezeti munka verseny el­hanyagolásának helytelensé­gére és rámutatott arra, hogy a hiba forrása sok esetben az elszámolás körül mutatkozó zavar volt. Rákosi elvtárs ezt mondta a tanácskozáson: Nemcsak a gépnek, a földnek is vannak művészei, akik ugyanabból a darabból sokkal többet tudnak elővarázsolni- mint mások”. Ezzel pedig meg is mutatta Rákosi elvtárs az utat a munkaversenyek to- váW)i kiszélesítésére. A kétnapos tanácskozás . határozata is felhívta a figyelmet a versenyre: ,,Na­gyobb terméseredmények el­érését. tagjaink munkateljesit- ményének állandó emelésével biztosítjuk”. A munkateljesít­mény emelése pedig szükség­szerűen maga után vonja a verseny mielőbbi beindítását is. Mert az magátólértetődő, hogy a mezőgazdaságban munkaverseny nemcsak a szántóföldeken végzett mun­kákban lehetséges. Munkaver­seny lehet, sőt kell a belső munkákban, az állattenyész­tésben is. Milyen nagyszerű versenylehetőség például a te­ttének tejhozamának növelése, vagy a. gőbölyök hízásának növelése. Bizonyosra vesszük, hogy megyénk termelőszövetkezetei is megtalálják a módját an­nak, hogy mielőbb széleskörű munkaverseny induljon meg. Erre különben már van kez­deményezés is. A nagykani­zsai Vörös Csillag termelö- szövetkezet kertészeti ver­senyre hívta ki például a me­gye valamennyi termelőszö­vetkezetét. Ennek azonban nem szabad egyedülálló ver­senynek lennie. Ezt a ki hi vast egyre uiabb és újabb kihívá­soknak kell követnie, köztük egyéni versenykihívásoknak is. Be kell indítani termelő- szövetkezeteinkben is a szé­leskörű munkaversenyt, a szo­cializmus építésének kommu­nista módszerét. Tovább folyik az építkezés a kanizsai Liaetvárosban A kanizsai Ligetvárosban újabb két épület helyreállítása és lakhatóvá tétele fejeződött be. Az uj lakóházakba hama­rosan beköltöznek a lakók is. Most két újabb romos épü­letet adtak ki helyreállításra a Magasépítési NV-nek. Az egyik épületben nyolc, a má­sikban kilenc lakás lesz. Több, mint 200.000 forintos költség­gel állítják helyre ezeket az épületeket. De van más újság is a Liget­városban. Az épülő iskola épületében kapnak kultúrter­met az itt lakó dolgozók. He­lyiséget kap az MNDSz is. Segíteni akar a város egy ba­jon is. A Ligetváros elég távol esik a várostól és az ott kint lakóknak gyakran van bent dolguk. Hogy egyebet ne mondjunk, a gyerekeknek minden nap be kell jönniök az iskolába. Úgy akarnak ezen segíteni hogy egy autóbusz menjen ki a nap meghatáro­zott szakában azokért akiknek a városban dolguk van, vagy az iskolába jövő gyerme­kekért. Az autóbusz vissza is vinné őket a ligetvárosba. Ujj helyiségben az MNDSz UH. körzete Az MNDSz harmadik kör­zete uj helyiséget avatott Nagykanizsán. Fényszárosi Károlyné tartott ünnepi be­szédet. Bel- és külpolitikai beszámolót tartott. Az asszo­nyok lelkes felszólalása kö­vette beszédét. Az uj vezető­ség kérte a tagságot, hogy legyenek segítségére a vezető­ségnek m i nden ra unkában, mert csak közösen és megér­téssel lehet a szocializmust építeni. Az asszonyok lekese dése felülmúlta az eddig meg­tartott minden taggyűlést. SagSfdSj 19*ü. tebrwár L

Next

/
Oldalképek
Tartalom