Zala, 1950. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1950-02-01 / 27. szám

T A Vasas és Nagykanizsa válogatott röplabdacsapata Zalaegerszegen A zalamegyei Röplabda Alszövet- ség értesítést kapott a’A/asas ve­zetőségétől, hogy a megbeszélés szerinti hírverő mérkőzésre Zala­egerszegre látogat. A mérkőzésen Kanizsa válogatott röplabda csa­pata is részt vesz. Megrendezése a pedagógiai gimnázium tornater­mében lesz. Az ünnepélyes' meg­nyitó egynegyed 11 órakor kezdő­dik. utána. -Nagykanizsa válogatott —Zalaegerszeg B. válogatott majd Vasas—Zalaegerszeg A. válogatott és Vasas—Nagykanizsa bemutató mérkőzése kerül lebonyolításra. A délutáni műsor, mely 2 órakor foly­tatódik Nagykanizsa válogatott— Zalaegerszeg A. vá'ogaíott, továb­bá Vasas—Zalaegerszeg B. vá'oga. tott, legvégül pedig Zalaegerszeg A. és ZaEegerszeg B. csapata méri össze, tudását. A mérkőzést, és az esti kultúr­műsort (melyről majd kimeriiőbben foglalkozunk) a Magyar Szovjet Társaság, a Magyar Röplabda Szö­vetség Zalamegyei Alszövetsége és Pedagógiai Gimnázium Szülői Mun­kaközösségével karöltve rendezi meg.' Az egész napot betöltő műsor a Magyar-szovjet barátsági hónap keretében zajlik le. Zalaegerszeg dolgozóinak ugv a süort. mint a kultúrműsor ritkaságszámba menő élményt nyújt majd. A röplabda-sport a zalaegerszegi terembajnokság kezdete óta hatal­mas fejlődésnek indult. Egyes mér­kőzéseken a nézőközönség száma az ötszázat is meghaladja. A Va­sas csapata iránt már most olyan nagy érdeklődés nyilvánul meg, hogy a rendezőségnek a. nézőkö­zönség elhelyezése komoly gondot okoz. Szombathelyi Lokomotiv—MNTE 49:34 (22:9) Nagv érdeklődés előzte meg va­sárnap Nagykanizsán a szombat­helyi Lokomotiv kosárlabda-csapa­tának szereplését. A vendégek igen jól játszottak, főleg cseleikkel és gyorsaságukkal ragadtatták el a kanizsaiakat. Az MNTE fiuk a má­sodik félidőben erősen feljöttek. Hetyei hiányát nagyon megérezték a Magasépítők. Ld: Oláh 15, Tóth 14, Lukács 10, illetve Okváth 16, Vitális 14. Jók: Gál, Tóth, Oláh, illetve Okváth, Vitális-. A DVSE távolmaradása miatt két kiegészí­tő mérkőzés is volt. A Közgazda- sági Gimnázium—NVSE 38:28 (13:14). Olajmunkás—N. Leány- gimnázium 38:8. Két érdekes változás az ökölvívás szabályaiban Az ökölvívó BT legutóbbi érte­kezletén határozatként kimondták; hogy ezentúl az eredményhirdetés­nél nem kell középre hívni a ver­senyzőket, hanem a mérkőzésve­zető odamegy a szorító sarkában álló versenyzőhöz és a győztes kezét feltartva hirdeti ki az ered­ményt: Döntetlen cselén a mér­kőzésvezető a szorító közepén áll­va a két versenyző felé mutatva hirdeti ki az eredményt. Ä kiütés esetén az eddigi gya­korlattól eltérően a kiütő verseny­zőnek nem kell a leütött ellenfelét a sarokba segíteni, miután a nagy kesztyű miatt nem tud komoly se­gítséget nyújtani. Az MYSE 15 éves Február elseje jubileumi dátumot jelent az NVSE életében. 1935-beh 15 évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon kezdte meg a vasutas dol­gozók sporteg-yesülete a N. VOGE a működését. (Az NVSE. sport­jelvényein 1934 év szerepel alaku­lási dátumként, de ebben, az- év­ben csak az alakulást határozták el-) Évek hosszú sóra ajaít kemény, küzdelmet kellett vívnia -az egye­sületnek a Horihy-reakció gáncsos. kódásai ellen. Ennek ellenére már az első évben fejlődésnek indult a labdarugó-szakosztálv és még alig volt egy éves az egyesület, máris hozzálátott a pályájának építésé­hez, amely az egyesület nehéz anyagi viszonyai közölt" 1937-ben készült el. A kanizsai munkás-fiatalság egy­re inkább a vasutas sportegyesü­kbe tömörült, amely a 3C-as évek végén NVTE-rc változtatta^, a ne­vét. 1940-ben a labdarugócsapat már az NB Ill-ban szerepel. Az egyesület fiatal játékosai egymás­után kerülnek 1 fel az élvonalba. ,1943-ban megnyeri a csapat az NB Ill-as bajnokságot és az NB IT-be kerül az együttes. A háború és a fasjszíák féke­vesztett lombolása azonban meg­akadályozta az együttes további szereplését. A Szovjet Hadsereg di­csőséges felszabadítása uíán üres szertárt és szétszéledt játékosgárr dát talál a vezetőség. Újból kellett mindent kezdeni és még az inflá­ció tombolása sem India megállj- lani az egyesület fejlődéséi. A labdarugócsapat az NB Il-be ke­rül, a vezetőség megteremtene a tömegsport alapjait, megaUkiütak a különféle szakosztályok. 1949-ben újabb fejlődés ábt be .az egyesület­nél. A Párt iránymutatása mellett, szorosan a szakszervezet mellé lö- -Qlörülnek a vasutas sportók. Az egyesület felveszi az ..NVSE nevet. A hároméves terv végére pedio- az _ppv szakoszf álvos sportegyesük­ből 10 s7aVosrtálvos sportkör lesz. Szerda, 1950. február í, , Hosszú fáradságos ut után ér­kezett ej az NVSE a 15 éves ju- bjleumhpz. A vasutas sportolók ün­nepük spóríegyesületüket, de nem feledkeznek az 5 éves tervben fenn­álló feladataikról, amelyen keresz­tül az egyesületüket is tovább építhetik és fejleszthetik. MOZI VÁROSI 'MOZGÓ NAGYKANIZSA Szerda: A bajtársisasság nagy filmje TENGERÉSZBECSÜLET Főszerepben: Jersova, Zsaijov Mindenféle használt ruhát és öltönyt legmagasabb árorr vesz Gálosházi ószeres Nagykanizsa, Deák-tér 14. “ (1730) Cs^ke József és Koch György' Autóbusz - vállala'a, WEEíREND Evényes október 2 öl Oeák-térrö!: Vasutállo­3.10 13.10 másról; 3.55 14.0'l , 4U5 14.25 Visszain- : 7.25 16 40 dulások a 8.00 19 00 8. j5 20.30 •* vonatok 1045 21.15 érkezése 12.40 után. Vi eldij: Deák-tér— , Szerriere-utca 80 fill. Deák-tér— Vasútállomás 150 „ jj Tanuióiegy: Deákné?-* , I Vasútállomás @0 Üli | v'DP hírek Hagvkanizssn A Magyar Dolgozók Pálija nagykanizsai Városi Bizottsága február 1-én, szerdán este 6 óra­kor ELMÉLETI PÁRTNAROT tart a Szakszervezeti Székház nagytermében. A pártnap előadója Gazdag Ervin elvtárs, az Országos Oktatási Osztály ki­küldöttje. Az elméleti pártnap anyaga Pártunk Központi Vezetőségének január 22-i, a szocialista munka­verseny eredményeinek megszilár­dításáról és továbbfejlesztéséről szóló határozata alapján: Lenin és Sztálin a szocialista munkáról és a munkaver- scnyről. Az elméleti pártnapra meghívó' val lehet bemenni. Jőirek — Állatállományunk minőségének fejlesztése érdekében törzskönyve­zési akciót indított a vm. Mező- gazdasági Igazgatóság. Azok a gazdák, akik állataikat törzskönyvi ellenőrzésre be akarják jelenteni, jegyzőségeiken jelentkezzenek. Be lehet jelenteni kancát, kocát és anyapuhot. Minden gazda saját ér­dekét szolgálja, ha törzskönyve­zésre alkalmas állatait bejelenti, mert a hivatalosan törzskönyvezett állatokat, valamint azoknak termé­nyeit jóval magasabb áron értéke­síthetik. — Sármelléken, január 29.-én az EPOSz agilis ifjúsága a földműves- szövetkezet nagytermében bátyus- bált rendezett. Február 5-én az MNDSz, tart álarcosbált Sármel-. léken. — Hévízen február 4-én 'az MNDSz rendez táncmulatsággal egybekötött műsoros előadást, melyre úgy a műkedvelő szinész- gárda,, valamint a daloscsoport pró­bái már szorgalmasan folynak. *-r Fadöntésnél vigyázatlanul jár­tak el Lendvai József és Iyán Ist­ván nagykanizsai lakosok és a tele. fonhuzalt leszakították, ami a vas­úti sínekre esett. Emiatt késett a vonat is és órákon át a telefont sem lehetett használni. Gondatlan­ságért 300—300 forintra ítélték őket. . — Szabadon hagyta kutyáját özv. Németh Józsefné nagykanizsai la­kos. Az utcán szaladgáló kutya megharapia Simon Sarolta 6 éves kislányt. Némethnét 300 forint pénzbüntetésre ítélték. — 400 forintot sikkasztott a íel- söőrsi jegyzőségről Szalay István- né: 6 havi börtönre ítélték. Nvilit ét Kosa Jánosné, sz. Gráf Ágnesért, aki Bonvhád, Nádasdi-ut 16. szám alatt lakik és akitől különváltan élek. semmiféle anyagi és- erkölcsi felelősséget nem vállalok. Kosa János. *) Ezen rovatban -közöliekért lsem a szerkesztőség, sem a kiadó­hivatal felelősséget nem vállal. APRÓHIRDETÉS Megbízható' .bejárónő felvétetik. Cim a nagykanizsai kiadóban. (105) Eladó bundává] bélelt léüka'bát és egy könyvszekrény. Cim- a nagykanizsai kiadóban. ' (d) ,, Figyelem! Eladó bármilyen ki- sebb-nagyobb 'ingatlan. Eladási-vé­teli- megbízást ál’andóan vállal, ér­tékre felbecsül, teljes bizalommal közvetít Horváih ingailanközveFtö Nagykanizsa, Sugár-ut 42. (T061 ZALA politikai napilap Felelős szerkesztő: Szántó Jenő Felelős kiadón Lakatos Dezső Szerkesztőség: Zalaegerszeg.- Széchenyi-tér ,4.'Telefon: 250 >'< Nagykanizsa. Fö-ut’7 Tel.,:'54 Kiadóhivatal- Nagyk"'n'7sa, ■Fő-ut -5 Telefon: 3-98. Nyomatott: a Szabad Vasmegye nyomdájában Nyomdáért felel: Dr. Keresztes Imre. Egyesült a Kereskedelmi Alkalmazottak és Magánalkalmazottak Szakszervezete Hétion ünnepélyes keretek között megrendezett egyesitő közgyűlésre gyűltek össze a Szaktanács megyei titkársága székházában a Magyar Ma­gánalkalmazottak és Kereske­delmi Alkalmazottak Szak­szervezetének funkcionáriusai. Ez alkalommal történt meg a két szakszervezet egyesítése a Kereskedelmi és Pénzügyi dolgozók Szakszervezetébe. Ez a jelentőségteljes tény egyben komoly lépést jelent az eddig különváltan működő szak- szervezetbe tömörült dolgozók helyesebb szervezésére a terv­szempontok kívánalmainak megfelelően. Segit a Párt Az ünnepélyes gyűlésen pregjelent Dajka. József elv­társ, központi kiküldött, aki kimerítően foglalkozott beszá­molójában mindkét szakszer­vezet eddig elért eredményei­vel, ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a két érdekkép­viselet egyesítése — a közel­jövőben megoldásra- váró fel­adatok szempontjából — elen­gedhetetlenül szükséges. — Nem kétséges — mondot­ta —, hogy mind a kereskede­lemben, mind pedig pénzügyi vomrlon dolgozók örömmel fogadják egyetlen szakszerve­zetbe való tömörítésüket an­nál is inkább, mert az egysé­ges szervezeti forma még’in- kább lehetővé teszi munkánk összehangolását, célkitűzé­seink, terveink közös megva­lósítását. Ezen túlmenően tá- gabb lehetőségek nyílnak a már komolyan fejlődőfélben lévő szocialista' munkaverse- nyek egységes szervezésére irányítására és ellenőrzésére Ötéves nemzetgazdasági terj vünk ránk háruló feladatait így jobban meg tudjuk oldani, s a bankokban, különböző pénzintézetekben, valamint a kereskedelem szocialista szek­torában dolgozók mereven szét nem választható tevé­kenysége most még inkább közös nevezőre tesz hozható. Ezt a szerepet tölti be az újon­nan létre hozott Kereskedelmi és Pénzű"tH Dolgozók Szak- szervezete. A Párt ebben a munkánkban megadja a leg­messzebbmenőkig a segítséget és erre a szilárd alapra, Pár­tunkra, a Magyar Dolgozók Pártjára biztosan építhetünk. Megtaláltuk a helyes utat Ezután Lelkes Jenő elvtárs, a most beiktatott uj szakszer­vezeti titkár beszélt az uj szakszervezet soron következő feladatiról, majd vázolta a legközelebbi tennivalókat. — A két szakszervezet Pár­tunk. Rákosi elvtárs vezetésé­vel megtalálta a helyes utat a szervezeti egyesülésre. Most egdöutőbb feladatunk a dol­gozók érdekeinek képvise­ltét összeegyeztetni a terme­rs és a termelékenység foko­zásával, harcolni a békéért és felvértezni a dolgozókat Marx, Lenin és Sztálin elméletével, hogy- ennek birtokában egysé­gesen tudjanak haladni a szo­cializmus utján. A gyűlésen résztvevők ez­után lelkesen éltették a Pár­tot, Sztálin és Rákosi elvtár­sat — és mint a hozzászólá­sokból kitűnt — aktiv támo­gatásukról biztosították Lel­kes elvtársat további munka* t á h a u. „laranyec es a többiek“ — Zalaegerszegen Vasárnap este a Pedagógiai Gimnázium szépen dekorált tornatermében a MINSz ren­dezésében került bemutatóra Makarenkónak „Az uj ember kovácsá“-ból átdolgozott 3 fel- vonásos színdarab: „Taranyec és. a többiek“ címmel. Az elő­adást a sümegi Diákszövetség jóképességü kuVur gárdája adta elő nagy sikérrel. A mindvé­gig tanulságos színművet fe­szült figyelemmel nézfe a ter­met zsúfolásig megtol1 ő kö­zönség. Az előadás világosan muta­tott rá arra. hogy a jó peda­gógus szocialista nevelési mód­szerrel, szívós, kiTartó munká­val hogyan nevel a megrög­zött országúti csavargókból a szocialista államnak becsületes dolgozóka1'. Makarenko' az uj embertí­pus nevelőjének nagy mesterét, a Gorkij nevelötelep vezetésér vei bízták meg■ A felepre fia­tal bűnözők, csavargók gyűl­nek összei Ezeket a fiatalokat a cári Oroszország bűnös tár­sadalmi rendje taszította a zül­lés útjára. Makarenko türel­mes munkával neveli tanít vá­nyait. Önkormányzati jogot biztosit a fiataloknak. Sajóit maguk köréből válasszák meg vezetőiké1. A vezetők a legna­gyobb ,,vagányokból“ -kerül- -■'pk 'ki. Ezeknek a befolyása alatt áll a telep egész tag­sága. Makarenko 'a megválasz­tott vezetőket, ébreszti először is öntudatra, akik irányiják a tagságot és ndgy mértékben előseaiHk munkáiét. Két év le­forgása alah eov teljesen ön­álló kolhozt állítanak fel. A munkatervit mamik- dogozzák ki és munkájúikkal virágzó kolhozzá varázsolják az ’addig siralmasan kinéző- Gorkij fe-, l Jepet, - ­így nevelt Makarenko a semmirekelő, iTonálló csavar­gókból a Szovjet, államnak be­csületes, öntudatos dolgozókat. A kitűnő előadást a zala­egerszegi közönség minden fel­vonás uTán hosszas tapssal ju­talmazta. Kitünően alakította T arany ec szerepét Szíjártó Endre, aki élethűen visszaadta a társadalomból kitaszított csa­vargó gondolkozását és modo­rát Nagy sikert aratott még Szindekovics Jenő a kuláte szerepében. Molnár Béla a Makarenko és- Rothastater Va­léria a kispolgári gondolko­dású tanítónő * alakításával. Az előadás után a MINSz nagykanizsai zenekara kitűnő hangulatot teremtett és még a hajnli órákban is telve volt a 1erem táncolókkal. A jólsikerült est gondos és zavartalan megrendezése a MINSz megyebizottság érdeme. Újabb 7 vándoiianfolyam indul a megyében , A napokban .befejeződött ván­dortanfolyamok tanulnivágyó dol­gozó parasztságunk hatalmas ér­deklődése mellett zajlottak le. Mint már megírtuk, megyénkben eddig 21 tanfolyam fejeződött be s ezeken mintegy 900 hallgató vett részi. A komoly érdeklődésre jel­lemző, hogy a megye több közsé­gében kérik a szaktanfolyamok be. indítását, nemcsak termelőszövet­kezeti csoportjaink, hanem az egyénileg gazdálkodó kis- és kö­zépparasztjaink is. ' Most újabb 7 községben indul vándortnnfoívam, négy termelőszö­vetkezeti csoporlriál. báróm pedig csoporton kívüli dolgozó parasztok részére, mégpedig a kővetkező he. 'veken: kacorlak!, nemesrádói, őt- vöspusztai, nagytárkánypusztai TSzCs-néi, . valamint 1 Alsófakos, Pusztaederícs és Pet riven te közsé­gekben. SHIVMi ;^PV^VJHWgWVW!l!CT''g '.WliMMIWWBWBWWBfflWWMIil———

Next

/
Oldalképek
Tartalom