Zala, 1950. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1950-02-09 / 34. szám

mrnm. A Szovjetunió Legfelső Tanácsa meghosszabbította a jelöltek bejegyzésének határidejét VI.' év^Syam 34. szám. Ära 50 fillér 1950. február 9, csütörtök S5EES8SS Válasszuk a legjobbakat a sztahanovisták tanácskozására A magyar sztahanovisták első tanácskozására jönnek össze február 25—26-án Buda­pesten üzemeink legjobb dol­gozói, munkásosztályunknak az a része, amely a szocializ­mus építésében élenhaladva, Pártunk és Rákosi elvtárs iránytmutató szavát követve, a szovjet sztahanovisták _nyom­dokaiba léptek. Részesei lettek annak a mozgalomnak, amely forradalmasítja iparunkat, s amely Sztálin elvtárs szavai szerint szocialista épitőmun- kánk egyik legfényesebb lap­ja lesz; - amely példaképe a munka olyan magas termelé­kenységének, amelyet a ka­pitalizmus nem tud adni, amelyet csak a szocializmus adhat. 1935. november 17-én mon­dotta Sztálin elvtárs ezeket a- szavakat. Akkor, amikor a Szovjetunióban első Ízben jöt­tek össze a sztahanovisták, hogy megvitassák addig vég­zett munkájuk eredményét, megrajzolják azt az utat, amely előttük áll a szocialista haza építésében, további meg­erősítésében. A mi sztahano­vistáink hasonló céllal jönnek össze alig három hét múlva. Megyénkben máris komol^ előkészületek folynak a szla- hánovisták országos tanács­kozására való küldöttválasztá­sokkal kapcsolatosan. Nincs egyetlen- üzemünk, ahol a dol­gozókat , ne foglalkoztatná ez a nagyjelentőségű esemény, amely a jövőre^ nézve egy újabb, kezdődő korszak elé ál­lít emlékezetes kilométerkö­vet. Érzi minden dolgozó, hogy ez a^ tanácskozás nemcsak a, kiválasztott küldöttek sajátos ügye, ellenkezőleg: az üzem egészének az ügye, s mint­hogy a konferenciára való je­lölésben valamennyi dolgozó egészen közelről érdekelt, nem közömbös tehát éppen az üzem egésze szempontjából, hogy kit tart érdemesnek erre a nagy-nagy megtiszteltetésre. A termelésben élenjárók, a legjobbak kell, hogy képvisel­jék az üzemet és ha mérlegre tesszük a választás milyensé­gét és módját; megállapithat- hatjuk, hogy nem is olyan egyszerű a sok jó közül a leg- kivalóbbak kiválogatása. Február 25-én jönnek tehát össze az ország fővárosában munkásosztályunknak a ter­melésben élenjáró harcosai, az erre a nagy megtiszteltetésre méltó legjobb sztahanovisták, hogy beszámoljanak az ország szine előtt eddig végzett mun­kájukról, felvessék problé­máikat. ismertessék eredmé­nyeik létrejöttének körülmé­nyeit. A munkásság e nagy napjára nemcsak sztahano­vistáink készülnek lázas izga­lommal, hanem az üzemek va­lamennyi dolgozója. A szo­cialista munkaverseny során felszínre került ' felbecsülhe­tetlen értékű tapasztalatok, t > i ó d szer ok, te eh n ik a i e 1 j á r á ­sok a tanácskozásokra még inkább kicsiszolódnak, töké- Jelesednek és válnak a tapasz­talai csere révén az egész dol­gozó magyar nép közkincsévé. Hatalmas fel a (la,1 vár léhát megyénk küldöttedre csakúgy, mint azokra, akik a választó A francia diplomaták lengyelországi kémtevékenysége támadó jellegű volt megbízatásokat adotfc számára. Bardet alkonzul. Főképpen szovjet katonai egységek elhe­lyezése és ereje érdekelte. Amikor megkérdeztem tőle, ki­nek . van szüksége ezekre a felvilágosításokra, Bardet azt felelte: ,,a francia második irodának“. Ez azonos a Rajk- perben leleplezett, hírhedt ,,2-iéme Bureau-val“. Azután Drouet felsorolta azokat a ké­meket, akikkel összeköttetés­ben volt. A bíróság ezután áttért Klimczak vádlott kihallgatá­sára. aki elmondotta, hogy Bardet alkonzul utasításai alapján felvette a kapcsolatot a háború alatt hozzá beosztott Juchum tizedessel, aki katonai értesüléseket szerzett számára. Klimczák elismerte, hogy adu­tokat szolgáltatott, a kémszer- vezetnek katonai egységekről, ipartelepek termelési eredmé­nyeiről. Vallomása során Klimczak elmondotta: a kém- szervezet vezetői utasították, hogy lépjen be a Lengyel Munkáspárba, hogy alkalma, legyen később további kéme­ket becsempészni. Ez azonban nem sikerült-neki: L Duclos elvtárs: Bidault sohasem fogja megnyerni a nép bizalmát Megalakult az aj francán kormány Vezetőség határozatának vég behajtása során felmerültek. Az országos tanácskozás je­lentőségét még inkább aláhúz­za,' hogy bizonyosan résztvesz- nek azon a Szovjetunió szta­hanovistái is. Nem kell mon­danunk, hogy ez a'tény, még inkább alkalmat ad a szovjet t ap ászt ala tok tan ul m any o zá - sara, egyben azonban módot is népi demokráciánk és a/ szocializmus _ hazája közötti forró barátság elmélyítésére. Készüljünk tehát február 25-ére újabb eredményekkel, a termelékenység fokozásá­val. a sztahanovista ,,200-as1’ és ,,300-as” brigádok kifejlesz­tésével. A párt- és Szakszerve­zetek hassanak oda, hogy a bizalmiak és népnevelők meg­felelően előkészítsék az üzemi értekezleteket és a küldött vá­lasztásokat. (győzelmeink szer­vezője, a Párt és a dolgozó magyar nép ezt joggal elvár­ja tőlünk! 1 Összefoglalva: ennek a ha­talmas jelentőségű tanácsko­zásnak sikerét úgy tehetjük teljessé, ha pártszervezeteink, üzemi szakszervezeti vezető­ink jól szervezik meg az üze­mi küldöttválasztó értekezle­teket, ellátják a küldötteket munkájuk végzéséhez szüksé­ge.-; adatokkal. A megválasz­tott küldöttek pedig a tanács­kozásig vissza lévő időben erre a nagy kitüntetésre úgy kell válaszolniok, hogy még nagy­szerűbb termelési sikerekkel készülnek fel a tanácskozás­ra, üzemük dolgozóival egye­temben. lott a francia nép ellenállása miatt. A szociaistn miniszterek kiválása porhintés a dol­gozók szemébe, hiszen a szocialista párt képviselői továbbra is támogatják ? kormányt. é v átalakított kormány még reakciósabb, mint az előző volt. A gaullisták jó szimattal meg­érezték ezt és éppen ezért úgy határoztak, hogy nem lesznek „türelmetlenek1’ irányában. A szocialista képviselők is támo­gatják ezt a kormányt. A fran­cia nép tudja, hogy az a párt, amely ilyen kormányt támo­gat, éppen nnnvira felelős, mint a kormány. A jelenlegi kormányt Leon Blumék támo­gatják, De Gaulle és a Wall- Street jóindulatot mutat irá­nyában. A francia nép bizal­mát azonban sohasem fogja megnyerni Bidault miniszterei nők. „Hu szükség van szénre, szálljon le Truman a tárnákba“ Terjed az amerikai szénipari sztrájk Az amerikai szénipari munká­sok január 9-én kezdődött sztrájk­ja egyre szélesebb méreteket és kiéleződő jelleget ölt. A kor­mány kisérletei, hogy megtörjék a bányászok szilárdságát és hogy a vállakozók feltételeinek elfoga­dására kényszeritsék őket, csak a sztrájkmozg'alom terjedését ered­ményezte. Máris félmillió bányász szüntette be a-munkát. E kísér­letek kudarcának láttán Truman bejelentette elhatározását, hogy nyiltan közbelép a sztrájk meg­szüntetése érdekében, a sztráj­koló bányászok élesen elitélik Truman elnöknek azt az eljárá­sát, hogy a Taft-Hartley törvény­hez folyamodott. Az Associated Press tudósítója kiemli a bányászok nagy elége­detlenséget Truman eljárása mi­att. Idézi egy sztrájkoló bányász következő nyilatkozatát: „Ha szüksége van szénre, szálljon le maga Truman, Tail és Hartley a tárnába.° A Szovjetunió, Lengyelország és Csehszlovákia küldöttel elhagyták az ENSz két tanácsának ülését Kedden nyílt meg az ENSz, Gazdasági és Társadalmi Ta­nácsának tizedik ülésszaka. Az ülés kezdetén Carapkin, n Szovjetunió képviselője ja­vaslatot terjesztett elő a Kuo­mintang képviselőjének kizárá­sáról a Gazdasági és Társa­dalmi Tanácsából. A Szovjet­unió javaslatát támogatták Lengyelország és Csehszlová­kia küldöttei is. Mivel a Szov- jetúnió javaslatát a Tanács tagjainak többsége — élén az Egyesült Államok képviselőjé­vel — elutasította, a szovjet küldöttség elhagyta az ülést, be.ientve, hogy addig nem vesz részt a Gazdasági és Társadalmi Tanács munkájában, amíg a Tanácsból ki nem zár­ják a Kuoniiniang-csoüort képviselőjét. á Szovjetunió nem isméi i el törvényesnek a Tanács egyet­len olyan határozatát sem. amelyet a Kuomintnng-küldÖtt részvételével hoz. Hasonlóan cselekedett a csehszlovák és a lengve! kül­dött.

Next

/
Oldalképek
Tartalom