Zala, 1950. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1950-02-01 / 27. szám

SZEL ES LANQ fed maláfok földién j A maláj; nép gyűlöltje hosx ézú ideje gyűlik már fel saját feudális urai és a tengerentúli rabszojgaíarfók iránt. A második világháború ide­jén sokmil]ió gyarmati dolgozó c#ett n japánok rabságába, de a nép fegyveres felkeléssel szállt szembe ■! japánokkal. Ez a népi háború megedzette a hazafiakat, népi hősöket te­remtett. A japánok elűzése után' az óhajtott szabadság he­lyett az angol gyarmatosítók jelentek meg felügyel ci kke', ren d őrei k ke 1 k i zsá k má n y o 1 á - sukkal, faji elnyomásukkal. A nép demokratikus jogokat kö­vetelt. A gyarmatosítók erre új „alkotmányt‘- állítottak ősz sze a m-dáji föld számára. — a mb! 7 biztosítja az angolok fennhatóságét. Tiltakozás vi­hara futott vég'g az országon. A több mint 450 ezer tagot számlám Szakszervezetek Or­szágos Szövetrége, a maláji if­júság szervezetei,' a japánéi- lenes népi hadsereg volt har cosainak egyesülete, a maláji föld haladó pártjai megalapí­tották az Együttműködés Or szágos Tanácsát s azt a köve­telést állították fel. — adják meg a népnek az önrendelke­zési jogot. edz füttyöt vérebek A hazafias mozgalmat az angolok, csakhamar „kommu­nista ügynökök összeesküvésé- nekí; nevezték el. a kommunis­ta pártot illegálisnak jelentet­ték ki és mindenkit, aki a sza­badságért küzd, kommunistá­nak nevezve, börtönbe vetet­tek, Ez az intézkedés csak fo­kozta a ’ nép ellenállását. A régi harcosok, akik a japán megszállók ellen küzdöttek, fegyvert ragadtak az új, vagy j óbb an mondva a régi táma­dók ellen. A maláj: föld vala­mennyi tartományában meg­alakultak a felkelő osztagok. Az angol elnyomás csak foko­zódott. Brit hadihajók fegyve­rekkel és csapatokkal teli szál­lítmányok érkeztek a maláj i föld partjai felé, rendőrségi osztagok szálltak parira, akik vérebeket hoztak és meg ndult az angolok szégyenletes hábo- rója a mrtláji föld szabadság szerető népe ellen. A népi har­cosok osztagai a dzsungelek- ben rejtőzve alakultak meg és a harcokban angol, amerikai és holland fegyvereket szerez­tek maguknak. A természet is szövetkezett az elnyomók ellen a népi harcosokkal, mert hi­szen a dzsungelek, 'ngovánvok, hegyek titkaival csak a ben- szülöttek voltak tisztában. -Ké­sőbb az angol stratégák 'úgy vélték, hogy megoldást talál 1ak erre a kérdésre is: a Bor­neo szigetén lakó dajákok fél vad törzséből kezdtek harco sokat toborozni. A daj akoli hadserege fapajzsokkal, mér- i gezett nyilakkal felfegyver­kezve özönlöttél-: el a dzsunge­leket. De az angolok velük is pórul jártak, mert közülük ip sokan átálltak a felkelők tábo­rába. Mátizótaty műiden äsendes Singapurban látszólag most minden nyugodt. De ez csak csalóka látszat. A Singapur ban töltött napok alatt a kínai taxisofőr amikor megtudta, hegy oroszok vagyunk, a ke­zünket kezdte szorongatni és ünnepélyes hangon ezt kérdez­te: „Mit szól Kínához? A nép ott hamarosan végleges győ­zelmet arat és ez mindanv- i-yiunk lelkét örömmel tölti cl." Qlj nap van kelőben A. sofőr azután elvitt' abba az iskolába ahol a felesége, mint tantítónő működik. A vá­rosszéli roskatag házacskában működik az iskola. Az osztály­ban ,, maláji gyermekek a föl­dön ültek maguk aj a húzott lábakkal. Amikor a tanítónő elmondotta a gyermekeknek, hogy mi oroszok vagyunk, ak­kor A növendékek lelkesen kö­rülfogtak bennünket. Aztán a tanítónő felszólítására éne­kelni kezdtek. De csak félhun- gon, mert az apróságok kínai nyelven ezt a dalt énekelték: . Drága föld, szülőhazánknak földje .. A Estefelé hagyjuk el az isko­lát. — A nap ptf távolabb a tengerparton leh-inyaMik az óceánba. De a matáji felszí-1 get fölött már egy új nap van, kelőben. Ez a nap a szent há­ború lángjában születik. ♦ építsük a pártot* A politikai tudás ellenőrzése \ * Az oktatási munka egyik leg­szebb része a tanulókörök veze­tése. Nagy tudást, kitűnő ember­ismeretet követel és nem tűri meg a sablont. Nincs ugyanis két tanulókör, amelyet pontosan egyformán lehetne vezetni. A tanulókörökkel kapcsolatos mun­ka legfontosabbika viszont a he­lyes ellenőrzés. A kérdések terve Ebben a munkában is csak tervszerűséggel lehet' sikereket elérni. Szagsinov, a kemerovol elektrotechnikai gyár egyik ta­nulókörének vezetője minden óra előtt elkészíti a feladandó kérdések tervét. Természetesen, nem köti magát mereven a terv­hez, mert az gyakran akadályoz­ná a vita kifejlődését. A kérdezés helyes módszere annyira fontos, hpgy a tanulókör- vezetők szemináriumainak is fog­lalkoznia kell ezzel a kérdéssé:. Azoknak pedig, akik az ellenőr­zést végzik, meg kell lanulnioka' jó kiértékelést és mindig szem előtt tartani, hogy munkájukhoz türelem, és idő kell. A tudás ellenőrzésének 'az & célja, hogy kiértékelje a tanu'ck munkáját. De a kérdések feladá­sánál mindig vigyázzunk, hogy a vitában mindem résztvevőt bevon­junk. Ne csak egyesektől várjuk a válaszokat, mert ezzel a több/ ek u.gy éreznék, hogy nem kelT gcndolkodniok a kérdésen, van, aki feleljen helyettük. A bízonytalneaság fess zúmnlá s a Akadnak olyan hallga'ók is, akik — bár ismerik az anyagot — mégsem tudnak felelni, mert félnek, vagy szégyenük magukat. Legyünk segítségükre abban-, hogy minél e'őbb legyőzhesék bi­zonytalanságukat. Gyakori a tanulókörökben, hogy a feltett kérdésekre mindig ugyanazok válaszolnak. Ez nem helyes és ha az ellenőr észrevesz:. feltétlenül figyelmeztetni kell ra a tanulókör vezetőjét, a tanuló­kör vezetőjének ugyanis minden esetben előre meg kell határoz­nia, hogy a következő órán, me­lyik tanulónak tesz fel kérdése­ket. Csak igy derül világosság arra, hogy egy-egy tanulónak meddig terjed a tudása. A jól dolgozó tanulók közül r.edig senki sem választhatja a hallgatást. Jegysef készítés A tanulók munkájának fontos része a jegyzetkészítés. Ez segéd­eszközül szolgál a felelésnél. Akad lanulókörvezető. aki meg­lőj ja a jegyzetek használatát az­zal gz indokolással, hogy az za­varja a tudás ellenőrzését. Ez nagyon helytelen. A jegyzeteknek éppen az a célja, hogy a hallga­tó gyakorlati hasznát lássa és megtanuljon — éppen a jegyze­tek segítségével — beszélni. Helytelen segédeszközök. Cáak. az elfogadhatatlan, ha valaki idegen segédeszközökké! '— brosúrával/ könyvvel, mások jegyzeteivel — igyekszik sajá~ jegyzeteit helyettesíteni. _ A jegyzet felhasználása mindig segítségére van a hallgatóknak, mert 'bátrabban felelnek és íel- itasz'nálasával általában aktívab­ban vesznek részt a beszélgetés­ben.- i-A tanulókörvezetők pedig mindig( gondoljanak-arra, hogy a helyes' kiértékeléshez nem a jegyzetbe való betekintést kell ^megtiltani, 'hanem jó emberisme­retre kell szert tenni, ami min­dennél fontosabb. A politikai oktatás színvonala ••melésének legfontosabb része a Umulókörveze'ők elméleti felké­szültsége. A fia'Aabb tanulókör- vezetőket .nagymértékben segít­hetik a" régebbi elöadókáderek, akik -már nagyobb tapasztalattal rendelkeznek és nemcsak a kiér­tékelést tudják jól elvégezni, ha­nem kitünően szervezik meg ?.?. ellenőrzést, is. A sportembere/' korty vt óva A fiatal rigai dolgozók nagy örö­mére a városi sportbizottság meg­nyitotta gazdag sportkjöny vtárál. A könyvek a legkülönbözőbb sport, agak történetét, elméletét, gyakor­latát, módszertanát, kiemelkedő tárban megtalálhatók a legrégib szovjet sportlapok és ío’yóirafok i‘ A sportra vonatkozó u i sajtóterük keket a könyvtár rendszeresen bt szerzi. A könyvtár keretében mer szervezték a tcsínéve’és és sporl eseményeit tarta mázzák A könyv. I kérdések tanácsadó-hálózatát Az angol tüntetőosztagok a xnaláji falvak békés lakosságán töltik ki mérgüket, falvakat gyújtanak fel, egész törzseket pusztítanak el, túszokat fog­nak. A felkelők azonban nem iasryják magukat. Minden kc- jzyetleneéget azonnal megbosz­caralnak. Szenté, £seméfn/(k sorokban Az osztrák demokratikus közvé­lemény követeli ,a letartóztatott osztrák antifasiszták szabadonbo- csálását. Most tartja első konferencia iát a kínai Micsurin tudományos' tár­saság. A Nemzetközi Újságíró Szerva» «t Párizsban tartja márciusi kon» gressznsät. Az Ango'-Szovjet Baráti T^ársa­ságv érlekezlete elitélte a brit rá­dióigazgatóság szovjetcücncs ma­gatartását. Hétfőn délelőtt megnyílt a román Szakszervezeti Tanács Központi Bizottságának teljes ü'és-e. A Budapesten megalakult Köz­pont' Országfásítási Tömegmozgal­mi Bizottság példájára egymásután alakulnak meg a vidéki városokban, községekben <fe tanyákon a helyi bizottságok. Sztálin arra tanit, hogy a szocializmus győzelme csak a munka termelékenységének a kapitalizmusénál sokkal magasabb fokával - valósítható meg. Természetes tehát, hogy a szocialista társadalomban az egyik legfontosabb fecidat az uj, jól képzett szakmunkás-g-me- ráció felnevelése. A Szovjelun'ób an gondosan és-sok-sok szeretettel v képezik kitűnő szalun likasokká a fiatal ipari tanulókat. KépüiiKÖn nz uralmaszovdi gépgyártóüzem sztah ánovista iskolájának hallgatóit lát­juk gépek között, gyakorlati munkájuk-közben. Döntő fontosságú természetesen a gyakorlati munka mellett at elméleti oktatás is. Az ipariskolákban mindazt megtanulják a tanulók, ami szükséges a jó gyakorlati m unkához. Képünk a moszkvai OS. számú Ipariskolában k&uáijt. Az ír Ki tanulók feszülten fígsstasfe as etfadisriL : ■ -' • nevelik az ipari tanulókat a Szovjetunióban A szovjet ipariskolákban jő! r elszerelt tanműhelyekben tanulnak a fiatalok. Képünkön a Sztálin-gép kocsigyár ipariskolájának termelé­si-oktatási tantermét látjuk. '

Next

/
Oldalképek
Tartalom