Zala, 1950. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1950-01-01 / 1. szám

! »LírASTUK Nagyon tetszik l?Jeíékes helyről kfözllk: ' Az ■ *949. XX. száma törvényerejű i‘e>v!eieínek 12. §-a alapján a . áll. mosiíásra került vál’ala- volt tulajdonosai részére az K'lctékes miniszter legfeljebb , 15 zer forintig terjedő kártalanítási előleg folyósítását engedélyezheti. A Minisztertanács határozatot hozott, hogy az illetékes minisz­terek a törvényerejű rendeletben szereplő egyhónapos határidőnél is rövidebb idő alatt döntsenek az előelgek folyósításáról. A kár­talanítási előleggel kapcsolatos kérvényeket az érdekelték a vál­lalat tárgya szerint illetékes mi­nisztérium elnöki főosztályához címezzék, lakáscímük pontos megjelölésével. A kérelemben fel kell tüntetni a kérvényező anyagi és személyi körülményeit. Hans Dieter düsseldorfi volt SS vies Jugoszláviában való szol címzett levelében megirjk, hog mint 1944-ben. Az egységben, vannak s közülük csak három nappal ezelőtt egymásután nég ban, hogy észretéritsék a „ke retérités“ fasizmusban annyit kisembert, aki tiltakozni meré utolsó állatja elrablása ellen, szenveznek egymással Rankov őket fogják észretériteni a ke stuhrmführe.rnek a Tito-Rarvko- gálát. Egy másik mákvirághoz y Jugoszláviában minden olyan, melyben szolgálatot teijesit, tizen nem volt SS. Mint írja, néhány yszer voltak ugyanabban a fahi- ményfejü parasztokat“. Az „ész- jejení, mint e'hurcolni, megölni a szel utolsó véka gabonája, vagy Úgy hisszük, bármennyire rokon- ics és a volt SS-ck, előbb-utóbb ményfejiiek. Hazaérkezel! a moszkvai küldöttség I | Hozsannát zengenek Berki Mihályné, Muszka Imre és Csillag Miklós beszélnek moszkvai élményeikről A magyar iiáp ajándékait Sztálin elvtársi iák átadó küldöttség1 csütörtök délután rkezet; vissza a Nyugati- pályaudvarra. A .küldöttség i ag’.jui: Berki - 2'lihályné, ?lux.ika Imre és CsUliág Mik­lós ol v! úirsak na'gy lelkesedés­sel beszéltek szovjetunióból! íar!''/kodásukról. Elrüondot- ták, hogy hatalmas élmény voll számukra a» ünnepsé- ,y: kon való részvétel és a­Szovjetunióban eltöltött IS nap. A magyar küldöttség1' tagjait mindenhol a legme­legebb barátsággal, minden képzeletet felülmúló vendég- szeretettel fogadták a Szov­jetunióban. A búcsúzáénál s z eb b n é! -szebb aj án dékokk öl halmozták el Őket. A baráti szeretet és szívé­lyesség, amelyben a magyar küldöttségének egész/ moszk­vai tartózkodása alatt része volt, tovább kisérte a ktil- ’"4iség tagjait a hazafelé ye- >.eí.ö ulou is. Kiev város pá­lyaudvarán az ukrán szocia­lista szovjet köztársaság kor-' v■.ánykiildöt.1 seprő várta őket és háromnegyed óráig köz­vei len- raologhangu beszél ge­löst folytattak Berkiné, •Vtn^zka és Csillag elvtársak­kal. M anvils zkij elvtárs, az Ukrán Szocialista Szovjet Köziá rsaság miniszterelnök- k dyotiose és külügyminisz- ' ."re n fogna try óbb szerelet ’"■.•.Pírján beszéli a szocializ­must építő magyar népről és kérte, a küldöttség tagjait, •(dmácsolják az ukrán nép ödvözhdél a magyar dolgo­zóknak. Az ajándékok A . ■•■>:u!fur dolgozók ajütt- ‘•'kí-ittok elkel’jezéséröl CAl- leg Miklós beszél; — A Pus- l i-muzevjn hatalmas ter­vi cihői ajándékaink kél ler- i töltötték meg. Killőn kell beszél'nőnk a Szovjetunió né­pi- inca ajándékairól, ezek kö­zi;' is áriéul szépségben,. mind lí <: méreteikben kiemelke­dő ff/y néuttj méter magas, a .' .■•■'urán:! mied"}) szenében gr-nettáuó> m< / izeií-ö vég kris- fr,/' ira és egy 70 négyzet- r nagy.-.águ úzerhai/fzsá- v'. szőnyeg, amvlynekr köze­péim gondos kezek nagy ve­zet áruk. és km Hónk alakját szőnék. Muszka Imre veszi át a. sBá. Elmondja, milyen ér­bal üsse! lek intett a. kiálli- - /’ló. Svernik, a 'Szovje-t- !’Ujo legfelsőbb •. Tanácsá­nak elnöke Sztálin generá­ló zimusz nevében mondott, kös,töltetet a. magyar dolgo- r képviselőinek a gyönyö- j t ajándékokért. A nagy szinházbaü ~ Merki Mihály né, Muszku íz,, re es Csillag Miklós réőzt- ( "‘‘k a nagy évforduló ul * a! maiból rendezett hivatalos * ■'1'öregeken. Berki Mihály- ■ swskrol az finnepségőjt rel, élmények közül is a legna- gyobbról beszélt, felidézve emlékezetébe a moszkvai nagy szí nbázbeli ünnepséget és a kremlbeli ünnepi va­csora mozzanata i t. — Bennünket, a magyar küldöttség tágjait — mondja — az a hatalmas megtisztel­tetés is ért, hogy egy páholy­ban; a diszemelvényen helyct- foglalo ■ Sztálin elvtárstól mintegy 20 méterre, kaptunk helyet. Az ünnepség’ hat óra hosszat tartott. Ez alatt az idő’alatt állandóan Sztálin elvtársat néztük, aki barnára sült arccal, fiatalosan fogad­ta a színház nézőterét meg­töltő 3000 ember szűnni nem akaró tapsát, éljenzését, a feléje áradó szeretet és ün­neplést. — A könnyem is ki­csordult —. folytatta. Berki Mihály né —. mikor láttam, hogy a mi szeretett vezé­rünk és tanítónk, felszaba­dítónk, az egyszerű .emberek reménysége, százmilliók láng/ eszü vezére, milyen szeretet­tel öleli magához a kis szov­jet pionírokat, akik virággal köszöntötték őt, második édesapjukat. A kremlbeli vacsorán a cárok egykori báltermében háromezer, ember ünnepelte Sztálint. Nagy boldogság volt ezen a vacsorán együtt látni Sztálint az útmutatót, tani lót és mellette legna­gyobb magyar tanítványát, a mi szeretett vezérünket, Rákosi Mátyást. Népünk képviselői j amel­lett, hogy resztvettek ezeken a világraszóló ünnepsége­ken, tapasztalatokat is gyűj­töttek a Szovjetunióban. Muszka Imre azonnal átadja tapasztalatait Muszka Imre a WM-gyár sztahanovista esztergályosa, akit kiváló szovjet sztahano­vista, Bikov indítóit el több­ezer százalékos eredmények utján, igy számol be a Szov­jetunióban szerzett tapasz­talatairól: — Vendéglátóink jóvol­tából közel egy nap ót tölthet­tem a legnagyobb autógyári ban, a moszkvai Sztálin- aií tógyárban. Olyan gépe; két láttam, többek közt, ame­lyek 4 kalapácsütéssel ké­szítik el az autó főtenge­lyeit. . Nálunk a WM-beh és áltáléiban az üzemekben. az öntők azt szokták mondani, hogy nem is öntöde az öntö­de, ha nem piszkos. A Szov­jetunióban erről máskép vé­lekednek. mert az öntödék­ben nyomát se látni piszok­nak, minden ragyog a tisz­taságtól. Ezzel szemben az öntödei nmük a a legtökéle­tesebben gépesített. Az ön­tödékben dolgozók legna­gyobb része nő. Befejezésül Muszka Imre elmondta, hogy' a- Szovjet­unióban szerzett tapaszta­latokat • azonnal átadja a magyar sztahanovistáknak. örömükben az imperialist szláv gazdasági és kereske goi rádió igy beszél: „Troc veszélyes (?) a kommunizm parlamentben ezt mondotta tanniához, Franciaországko hoz vedé viszonyában javu állott he a jugoszláv nép é „javulás" a fasiszta klikk értendő.'Kard élj szerint „m a, háború kilátása. Hát cső a volt Í!S Hans Dieter? Tanácsokat kér a, szócsövek az angol-jugo- delrni szerződés felett; Az an- kij óta senkisem volt oly usra, mint Tito.” Kordelj a, : „Jugoszláviának A a gybri- z és az Egyesült Állaémok- lás állott be.” Azaz: romlás lei körülményeiben. Mert a és a. nyugati tőkések között cgjavult” a rabszolgaság és da-c, ha nagyon megelégedett a szakértőktől Snyder amerikai <pénzügyminiszter, mert ar úí évben a kormánynak 57 milliard dollár államadósságot kei! visszafizetnie. Ez. a hatalmas összeg azonban csak _ ecr- öröcle az egész amerikai 'államadósságnak. Snyder tanácsta­lan." Ez a tanácstalanság nyílt bevallása ,annak, hogy nem segítet a Trumcn.eiv, a MarshaH-terv, az Atlanti Szerződés, a -hathatalmi egyezmény, a nyugati bábkormány felállítása. Kudarc kudarc után, az amerikai államháztartás csak nem billen helyre. Ha Snyder azoktól vár javaslatot, akik 'dejüN iaii'ívk Amerikát, nem sok jót reméhet. Ha a tömegekre hall­gatna, akkor volna honnan előteremteni a pénzt. Csökkenteni a fegyverkezést, progresszív adókulcsot bevezetni, felvenni ej kereskedelmi kapcsolatokat a jómódú, szabad országokkal -- ez volna a megoldás. De ebből nem lesz semmi, mert ez imperializmus — az imperializmus. Bftoldpjg uj évi-líl Angliában sem lehet ázó. Nem sirig tartó „pillanatnyi“ pénzz Crippsnek is. Angi!;! négymilíi lését kelj megkezdeni az ujeSz kölcsönt, azóta a font rekord könnyű dolga Crippsnek. Nagy lanságát, Ha olyan dublóz kin1 Cripps Angliájának kölcsönző csak Srvydern.ek okoz fejtörést a avar, hanem angol kollégájának, árd doláros tartozásának törlerz- íendőben. 1946-ban vették fel a alacsonyságct ért ei. nincsen on is megértjük Snytíer tanác' t i- leveséger vannak, mint Bevin és tt négy milliárd dollár. Január 1-töi olcsóbb a telefon A lengyel nagykövetség ellent merénylet, ; a béke elleni merénylet A üengyelellehes hadjárat pröpangandistái felelősek a párizsi lengyel hagykövefiség ellen, elkövetett merényletétr hangsúlyozzák párizsi ha­ladó körök. E körök szerint a merénylet végrehajtóit való- szinüleg a páriksi fasiszta lengyel emigránsok között kell keresni A Lengjrel-Fran- cia Baráti Egyesület, közle­ményt adott ki, amelyben a lengyel követség ellen elkö­vetett pokolgépes merényle­tet a béke elleni merénylet­nek minősíti. A francia külügyminiszté­rium protokollfőnöke megje­lent a lengyel követségen Os -»sajnálatát“ fejezte ki a fran­cia kormány nevében­Lemorzsolódott az utolsó Kuomintang szárazföldi haderő A kínai néphadsereg Sze- ceuan tartományban telje,sen lemorzsolta Hu-Csung-Nan csapatát. A tábornok hadse­rege jelentedé a még mag­lévő utolsó komoly Kuomin­tang szárazföldi haderőt. A Kuomintímgnak most már 40 ezernél kevesebb katonája van a szárazföldi harcok cél­jaira. A délnyugatkinai fő­hadiszállás helyettes parancs­nokai és Sikíang tartomány Kuomin iang-kormányzója Mao'­Ce-Tung elnökhöz gs Cí/u-Te főparancsnokhoz intézett táv­iratokban közölték, hogy megszakiíják kapcsolataikat a Kuomintr.nggal és együtt- Uiüködhók a kínai néphadse­reggel. Pekihgből jelentik: A kínai szovjet nagy követség .szovjet főkonzulátust létesített Sang­hajban. A szovjet nagykövet­ség B. Bladimirovoii nevezte ki sarghaji főkonzulié. . A posta 1950 január I -főt Pár­tunk' kezdeményezésére csökkenti a távbeszélődíjakat. A különvarvciú és iker lávbe- sxétőállomás belépési díja meg­szűnik, A me Hók átlóm ás és meí- lékbefendezés után azonban vái- tozáflaruil jár belépést díj. Ha a i-ávbeszélőáHamas felszet-eSésénéi 20Q méternél hosszabb .új vona­lat kei! .építem, a 200 méteren felüli vonalrész építési köiüégéí az előfizetőknek kell megtérite- niök, A távbeszélő alapdíj a küjŐn- vonalá áflgmásná! — a hálózat nagyságáinak megfelelően — 25—40 forintra, ikerálíomásná! pedig a különvonaiú állomás a!<jpdí|ának felére csökken. Az előfizetői állomásról folytatót! helyi beszélgetés díja nem vál­tozik, íeháf Budapesten 60 fillér és vidéken 40 fillér marad. A nyilvános állomásról folyta­tóit helyi beszélgetés díja Buda­pesten 80 fillérről 60 fillérre, vi­déken 60 fillérről 50 fillérre csök­ken. Az er ős forgalmú órák okit* (7— 22 ói'áig) folytatott háromperces beszélgetés díja az első és tr-o. sotí'ik díjövben (50 ki!oméíe>'tq változatlan), a harmadik díjöv­ben (5Ó—100 kilométerig) 7.20 forintról 6 fotinlra, a negyse'.- díjövben (100—150 kiícn> le* 9.60 forintról 8 főúrira, ez Ótö tíik díjövezetben (150 k:'o’r éteren felül) 12 forintról 10 íorsnlra esek ken. A gyengeforgalmú órc.K alatt folytatott beszélgetés dija tov ábbra is fele ar ercsi erge h' órák alatt folytafott beszélgetés díjának. ' ■ MacÁrlhur szabadon enged; a japán háborús bűnösöket Tokiói jelentések szerül Mae Arthur, a japáni amerikai meg­szálló csapatok főparancsnoka pa­rancsára a tokiói Sugamo-bör­tönben őrzött japán háborús bű­nösöket egymás után szabadon- bocsátják. Megjelent* Öt hét MEGJELENT CB Ví íág bgf *j!e*?ebb mezőgazdaságában FEHÉR LAJOS viportkönyve „ magyar parttsztkttl* döítiég sjüovjefiuiiíőbeli trasuhuányútjáról. 1S2 oldal. Ara.- 3 formt. 48 oldalon eredeti fény képiéi vételek I nsi áliansM vállalatok mii Mijtasai I ezer íraiig hánalanitási tlfflsge! itárheiaek .1, miniszter taraács laag'yloníosság'u határozata

Next

/
Oldalképek
Tartalom