Zala, 1950. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1950-01-01 / 1. szám

■MEaraaEBgi VE. évfolyam 1 szám. Ura 50 fillér Boldog újévet^ sok sikert eredményes munkál kúrán at% ötéves terv indulásakor a Magyar Dolgozik Páríja. Kalamegyei BizoUsá^a 1950. január 1. vasárníft 9*&t* «>• Ötéves tervünk napján Ítélet a Habarovszk-! perben Változatlanul ingadozó a francia kormán?/ helyzete Pénteken Bidauli-t mindössze nyolc ssavázul mentette ntegr " kzikrísiál kiszorítását-, a szocializmus teljes f elépi Lésének biztosi- tását. Hazánk önállóságának és függetlenségének inegs/.i 1 ár di tás á t, li on véd* * 11niink megerősödését., békénk híz tositása érdekében. így szabja meg ötéves jer vünk gazdasági fejlődésünk útját Igv biztosítja a jogo­kat, így szabja meg ,-i köti- lozettségeket. A mai naplói kezdve az ötéves terv» in in- den n an i munkánkká vált. A Szovjetunió példája é« gyakorlati tapasztalniai gaz­dag tárházának felhasználá­sa. megkönnyíti mindennapi munkánkat. A Szovjetunió példája adja az erőt a mag­valósításhoz. A Szovjetunió barátsága, segítsége a biz­tosítéka a terv sikerének. A Magyar "Dolgozók Pártja ve­zetése Rákosi elvtárssal az élen a garancia arra, hogy mint eddig, ezután is győze­lemre visszük a dolgozó népnek nagy ügyét: a szo­cializmus építését. A Z IPARI MUNKÁ­SOK, a dolgozó pa­rasztok, a néphez hű értelmi­ségiek, férfiak, nők- ifjak es gyermekek a gyárakban, az üzemekben, hivatalokban és iskolákban soha nem látott lelkesedéssel, határtalan h; zalommal hozzákezdenek az ötéves terv megvalósitásá hoz, átérezve a feladat nagy­ságát, tudatában annak a ténynek, hogy az ötéves terv nemzeti felemelkedésül uk, anyagi- és kulturális jólé­tünk, békénk, szabadságunk, függetlenségünk tóvá hiú megszilárditója, bi ztosi téka. Előre, az ötéves terv si­keréért ! GERENCSÉR RE RENG. kot 25 évi, Safo és Kárászévá vádlottakat 20 évi. Misii vádló: tat 18 évi Mitomo vádlók:: ir évi, Onoue vádlottat 12 évi, Hr: rizakura vádlottat 10 évi, Ki j- szima vádlottat 3 évi és Kikacsi vádlottat 2 évi javító munka,á- borban löl'endö büntetésre bébe. üZERKILENCSZÁZÖT- *-* VEN január elseje van ma, ötéves tervünk beindítá­sának napja. Soha. még uj esztendő elé nem nézett olyan várakozással népünk, mint most. Elérkezett a nagy fel­adatok ideje, elérkezett az njabb áldozatvállalások, az n.iabb nagy eredmények megvalósításának ideje, újabb győzelmek megvívásá­nak ideje. A magyar dolgozó nép készült erre a napra. He­tek óta az ötéves tervvel foglalkoznak városon és fal­vakon egyaránt. Megvitatta dolgozó népünk a tervet. Ma már ismerik célkitűzéseit. Es tudatában van dolgozó né­pünk: ha eddig dolgoztunk, ha eddig hoztunk áldozatot az ötéves terv megvalósítá­sáért, méginkább kell dolgoz­nunk, méginkább kell áldoza­tot hoznunk. A feladat nagy és felelősségteljes. Megvaló­sításához helytállás kell, fe­lelősség kell és határtalan nagy szeretet. Helytállás a munkában, helytállás az oda­adásban, felelősség a ránk- hizott értékekért, dolgozó né­pünk vagyonáért és határ­talan szeretet a dolgozók ál­lama iránt, a Párt iránt s mindazok iránt, akiknek kö­szönhetjük. hogy a mai nap­pal elindíthatjuk ötéves ter­vül- iket a megvalósulás ut­ján: a Szovjetunió iránt, Sztálin elvtárs iránt. N agy utat tettünk MEG, mióta a Szovjet Hadsereg felszabadította ha­zánkat. Államunk a munkás­ság és a vele szövetséges dolgozó parasztság állama lett s a munkásság Pártja az egész nép vezetője. A Ma­gyar Dolgozók Pártja, biztos kézzel vezeti az országot az ötéves terv megvalósulásá­nak utján, a szocializmus építésének utján, mint ahogy vezette a hároméves terv idője alatt. A hároméves terv a Magyar Dolgozók Pártja vezetésével, a Szov­jetunió baráti segítségével, az ellenséggel vívott kérlel­hetetlen harc és a, becsületes alkotó munka utján hozta meg azokat az eredménye­ke t, amelyek ma lehetővé te- I fiZ’.k ötéves tervünk elindítá­sa t. ötéves tervünk megvalósí­tásának a, hároméves terv si­keres befejezésén kívül leg fontosabb biztosítéka a Szov jetunió példája. Amikor nép gazdaságunk erre az útra tér, a Szovjetunió több év­tizedes tapasztalatainak ki­taposott útjára lép. Előttünk a példa- az útmutatás, amely­nek alapján uj országot épí­tünk a régi helyett. ' nltak. akik a hároméves tervet kétkedéssel fogadták. Nem _ ismerték a példát, a Szovjetunió ötéves terveit. A kapitalista országokban pe­dig nem volt erre példa. Nem hitték hogy rövid Három éT* Mati 07 százalékkal ! ulszár xiyal miauk az 1938-as ipa’-’ ' ■emelésünket és a Lábom Af.li fölé emelhetjük a d*d- '■r,Zok elei szili', onal-í I -\ v ellenség „magyarázta’1 an­nak idején a hároméves ter­vet. Persze úgy magyarázta, hogy az megvalósíthatatlan, hogy az keresztülvihetetlen. Nos, a kommunisták bebizo­nyították, hogy megvalósít­ható. Három év helyett már két év és négy hónap alatt el­értük, hogy ipari termelé­sünk nem 27, hanem több mint 40 százalékkal felül­múlja az utolsó békeév ter­melési színvonalát és a dol­gozók életszínvonala csak­nem ugyanannyival az akko­rit. Dolgozó népünk a há­roméves terv ideje alatt megtanulta: amit a kommu­nisták ígérnek ,az nem ma­rad ígéret, abból mindig va­lóság lesz. ÜZÉRT VAN AZ, hogy — amig a hároméves tervet annak idején itt-ott hi teilen kedés fogadta — az ötéves tervet a határtalan, osztatlan lelkesedés köszön­tötte a dolgozó nép részéről. Az eredmények beszélnek. Mutatja ezt a dolgozók élet­színvonalának emelkedése. Karácsony előtt az Állami. Áruházakban. NépboLtokban soha nem látott forgalom volt. A Divatcsarnokban az idén december 1—19 közót* háromszor akkora volt a for­galom, mint tavaly. Tavaly a decemberi vásárlások 30 százaléka OKA utalványra, részletfizetésre történt. Az idén az eladásoknak mind­össze 5—6 százaléka történt OKA utalvánnyal. Madarász Pál traktorista mondotta: „tavasztól őszig négyre ud munkaruhát, háramrend ün­neplőruhát vásároltam ma­gamnak, ezenkívül tavaszi és télikabátot s a kalap meg a cipő sem csekélység, ami minden ünnepi öltönyhöz került. A lakást szintén rendbetettük. Egyelőre több bútor a szoba-konyhás la­kásba nem is fér. Nagyobb lakás után kell néznünk mert a gyerekekre is számi tani kell.” Ha a hároméves terv ered­ményeit nézzük, méltán lel­kesedik dolgozó népünk az ötéves tervért. Hiszen a há­roméves terv az ujjáépité terve volt, mégis 37 százaié kos az életszínvonal emelkc lése a háború előttihez vi zonyitva, a hároméves terv en előirt S százalék helyett öolgozó népünk saját gyáré mdásán keresztül mérte 1 i hároméves terv eredmé­nyeit, Innen a határtalan hi­mlőm az ötéves terv iránt Heves tervünk m cg valósi­ása azt jelenti, hogy Ma •y arország fejlett mezőgaz 'maggal rendelkező ipari or mg lesz. Ez a nagy átalaku •is egész nemzetgazdaságun 'on, fle természetesen dől go ;ó népünk életszínvonalé'' A erősen érezteti hatásé4- Oál-rc. a magyar nón éle-4 "invon sía az 1938-as é'etsri'- •anal 1ST százalékát éri p1 " Megerősödik munkásosztá yunk, megerősödik a dol­gozó parasztság nemcsak anyagilag, hanem a kultúra területén is. H ároméves ter­hűnknek az újjá­építés volt a főfeladata s ma minden területen jelen­tékenyen előbbre vagyunk, mint 1938-ban, vagy a, felsza­badulás előtt bármikor. A hároméves tervben is épitet- ünk újat. Ma azonban min­denütt újat kell építeni. Uj, eddig nem ismert teljesítmé­nyeket kell kihoznunk a 'földből és a meglévő gyárak­ból. Százával kell egészen uj, nagy létesítményeket alkot­nunk. Az ötéves terv a szo- cialismus építésének eddig elért sikereit fejleszti tovább* Az ötéves tervben felhasz­náljuk a tervgazdálkodás te­rületén szerzett eddigi ta­pasztalatokat, bogy azokat uj tapasztalatokkal gazda­gítsuk. Az ötéves népgazdasági tervnek nagy feladatokat kell megvalósítania. Meg kell va­lósítani elsősorban Magyar- ország iparosításának meg­gyorsítását, a nehéz- és gép­ipar fejlesztését, mert ez a könnyűipar fejlesztésének, a mezőgazdaság gépesítésének és szocialista átszervezésé­nek, a közlekedés korszerűsí­tésének feltétele. Ez a döntő feltétele népünk további gaz­dasági felemelkedésének, ne mzetj független s ágü n k megszilárdításának, a szo­cializmus építésének hazánk­ban. Az ötéves tervnek kell megoldania mezőgazdasá­gunk elmaradottságának fel­számolását, hozamának je­lentős emelését, hogy bősé­gesen biztosíthassuk a lakos­ság élelmiszerszükségletéi, elősegítsük vele iparunk nyersanyaggal való ellátá­sát. A Z ÖTÉVES TERV B1Z- ** TO SÍT JA népünk élet­színvonalának további eme­lését, fokozott ellátását, szük­ségleti cikkekkel. Az ötéves terv biztosítja a lakás viszo­nyok _ megjavítását, az 'gészség’védelem fokozását, a lolgozók kulturális igényel­lek kielégítését, népünk ne­velését a szocializmus tam­ásainak szellemében, az Vilami, a gazdasági, kultu- ábs építőm unka irányitásá- a uj vezetők, mérnökök, or­mosok, pedagógusok, gazda- agi szervezők, üzemveze­tők, tisztek, állami tisztvise- ők, stb. kiképzését a mun- ásság és a dolgozó paraszt- ág soraiból. Az ötéves terv megvalósítja véderőnk ki fejlesztését a békeszerződés •en del kezesei szerint. Jgy 'adjuk betölteni a világ <za- hadsagszerető népeivel együtt •terepünket a béke vedeímé- ’ en, az imperialista háborús ’tógátókkal szemben. A 7, ÖTÉVES TERV *"*■ FELADATA megváló ani Magyarország átala Hasát agrár-ipari ország­ul ipari-agrár országgá, olyan __ országgá, melynek gazdaságában, az ipar súlya a döntő és melynek ugyan­akkor fejlett, korszerű me­zőgazdasága van Az egész magyar do1gozó nép részesül az ötéves terv eredményeiben, hiszen az öt­éves terv éppen őérte, az ő jólétének, kultúrájának, biz­tonságának emelésére szüle­tett. Ezért emelkedik a dol­gozó nép életszínvonala öt év alatt 35 százalékkal, el­érve a békebeli életszínvo­nal 187 százalékát. Az ötéves terv 7.4 milliárd forintot for- dit lakásépítésre, község- és városfejlesztésre, egészség­védelmi, szociális és kultu­rális beruházásokra. Az öt­éves terv iparosítása elviszi a rádiót, a villanyt minden faluba, minden tanyára, me­lyek e.ddig el voltak zárva az ország élő vérkeringésé­től. Az ötéves terv a dolgozók anyagi jólétének nagy emel­kedését jelenti: több húst, több tejet, jobb ruhát, jobb lakást. Az ötéves terv a dol­gozók egészségének meg ja­vulását, fokozott védelmét, a több gyógyszert, a több kór­házat. a több szülőotthont, több bölcsődét, több uszodát és sportpályát jelenti. Je­lenti a kulturális felemelke­dést: a több iskolát, több mo­zit, több színházat, több könyvet és azt. hogy a dolgo­zók gyermekei előtt nyitva áll a középiskola és az egye­tem. A Z ÖTÉVES TERV a ^ falu gazdasági és kultu­rális elmaradottságának fel­számolását jelenti a munkás­ság és a dolgozó parasztság anyagi és kulturális megerő­södését, a szocializmus szi­lárd alapjainak lerakását, a kizsákmányolás fokozatos A tengermelléki katonai kör­zet: töivényszék péntek esti tár­gyaláson ítéletet mondott a ja­pán hadsereg volt katonái fe­lett, akiket a bakié ri u m íegy ve r előkészítésével és alkalmazásá­val vádoltak. A bíróság Jainata, Kadzicuka, Takahosi és Kavaszima vádlotra­Az első félhivatalos adatok szer’nt a _ Bidault-kormány pénteken'304 szavazattal 256 ellenében bizalmat kapott a francia nemzetgyűlésben. Va­sárnap újabb bizalmi szava­zásra kerül sor az egész költ­ségvetésre vonatkozólag. Pén­teken reggeh öl kezdve az egész nap folyamán tartottak; az alkudozások a kormány és a kormánypártok képv'selöi között. A kormánynak nagy engedményeket kellett tennie a köz ép-pártok képviselőinek, hogy ^.többséget kicsikarják. A Bidault-kormány hely- zete változatlanul ingadozó és akár' a legközelebbi bizal­mi szavazás alkalmából, akár a Köztársasági Tanácsba.', még a jelenlegi köb ségve: ősi vitában leszavazhatják­A pénteki ülésen Fronte iu kommunista képviselő tie-, szavakkal követelte a kor­mány lemondása!. A kommu­nista képviselők — monao't;’, — a leghatározattabbsr ü- lásífoglalnak minden uj aaó ellen, mert véleményük sze­rint még a jelenlegi adók:'? Is csökkenteni ü-Iteb In-, vé- getvetnének a bábén, i-A- szülődé4? politikájának <«*, megadóztatnák a ! rüs, k jogtalan haszna1

Next

/
Oldalképek
Tartalom