Zala, 1949. október (54. évfolyam, 228-253. szám)

1949-10-01 / 228. szám

Pénteken délután 5 órakor Rákosi Mátyás eivtárs beszél a nagybudapesti aktivaértekezleten A. beszédet este 7 órakor a rádió közvetíti Pártszervezeteink mindenhol szervezzék meg a csoportos rádlóhallgatást 54 évfolyam 228. szám. ■Iina .......I ii iiMUMumm Hl n Ilii irimn-im Na gykanizsa, 1949. október 1. szombat Ára 60 fiiSár AGYŐZELEM ÜNNEPNAPJAI Minden, kornak megvannak a maira hősei. A. mi korunk, a asocial izmus győzelmének kora, a dolgozó embert emeli hősi magaslatra. Voltak hőseink, kik századokkal előttünk jár­lak, voltak látnok-márti rjanik. De most milliók váltódtak át a hcsi akarat lázával s nem ismérv© akadályt, széttörik a már levetett bilincsek utolsó törmelékeit is. Végre értelmitt inert az élet, van jelenünk és még' szebb jövőnk. Szinte nem lehet megmon­dani : népünk vezetői vannak-e nagyobb bizalommal' irántunk, vagy mi, a dolgozó nép bí­zunk-e jobban bennük. Kor­mányunk felhívása megnyitotta a zsilipeket s azóta már mint gátezakadt folyam, árad a sző­reiét: ek, bizalomnak ezernyi tette. Melyik kedvesebb ? Az i parcstanuió, ki havonta ki­lencven forintot keres s most szájáéit jegyzett kölcsönt, vagy a nyoicgyermeke® munkás csa­ládapa, aki szerény keresetének máé,ólszeresét Íratta fel a köl­csönre. »A pénznek száz helye ia volna nálunk, különösen igy tél slőtt. De a legjobb helyre igy adom, ha tovább építjük, orőeitjiik az országot önma­gunknak, családunknak« irja. Az ( tjéíves1 terv — hatal­máé munka lesz, nagy erőfe­szítés. Es mindenki már most tudja, hogy az ország békéje, szabadsága mellett neki egyé­nileg is érdeke. »Tudom, hegy ezzel a mi országunk szocia­lista jövőjét ópitjüx« — igy ir Ide rezeg Jenő élmunkás Sü­megről, hangot adva milliónyi műnk áetávsának. »A népi de­mokrácia földet adott és gépe­ket. Most még több gépet fog­adni, meg; vetőmagot és mű­trágyát. Ezért kell a Tervköl- eeön, ezért jegyzek én is 1600 forint értékben« — szólal meg1 a dolgozó parasztság hangja Szakács János zalalövői minta- gazdft leveliben. »Az ötéves terv több iskolát, magasabb népi kultúrát, újabb lehetősé­get ad a dolgozók gyermekei­nek tanulására. A Tervkölp esönból mi, pedagógusok is ki­vesszük részünket« — ezt Vaudra Jenő általános iskolai igazgató Írja. Az anyák véle­ményét fejezi ki Horváth Láezlóné Zalaegerszegről: »Eb­ből a kölcsönből bölcsődék, napközi otthonok, csecsemő­gondozók, kórházak épülnek. A magyar anyáknak kötelessé­gük, hogy gyermekeik érde­kében jegyezzenek Tervköl- esönt.« Újabb nagy győzelem ez, ab öntudati-a ébredés nagy bi­zony itóka. Minap zuztuk szét ellenségeink veszedelmes sás- kahadát. Üzemeinkben a há­roméves tervből immár való­ság lesz. S most, a hivó szóra ■■HM •nn-'TirmiimnTiin Tfwn i . iij. újra mindenki felismerte az összefüggést az ellenség le­győzése, a termelékenység fo­kozása, a Tervkölcsőn jegyzése és saját, egyéni sorsa között. Most itt a bizonyíték: nemcsak kiáltottuk a halált az árulókra, hanem tettekkel is helytállunk, ahogy helytálltunk mindig, amióta szabadok viagyurik. Az első napok mincllnieg- annyi példáját adták az áldo- zatvállglásnák, melyben a dol­gozó nép legjobbjai, a kom­munisták és a munkásosztály jártak elől. Úgyszólván! még meg sem. száradt a tinta a jegyzési íren a névaláíráson, ti kommunista népnevelők tud­ták: magával a jegyzéssel még nem tettek eleget kötelességük­nek. Népnevelők ezrei keres­nek fel mindenkit munkahe­lyén és lakásában, megmagya­rázzák a Tervkölcsőn jelentősé­gét és versenyezve hozzák a t elajánlásókat. A szervezettség és tervszerűség iskoláját mu- "ák be, így van azután, hogy például Zalaegerszegen már az első nap délelőttjén özei 200 o/o az eredmény. De a népnevelők ott vannak falun is, szövetségeseik, a dolgozó parasztok között, előhírnökei­ként a traktoroknak, villany­fénynek, kultúrának, amelyet majd az ötéves terv hoz el. Beigazolódott ismét: nagy feladataink megoldásának leg­jobb eszköze a verseny. Báza- kerettye az üzemeket, a zala- szántói termelőcsoport a far­méi őcsopor to kát, a sümegi já­rás a járásokat, Zalaszentba- lázs a falvakat, Tótszerdahely a horvát községeket hívta ki versenyre. De száz meg" száz kihívás történt üzemrészek, vállalatok és egyének között is. Olyan verseny ez1, melynek nyertese mindenki, aki részi- vész benne: az egész dolgozó niép. Dicsőség volt a májusi szavazásnál első Lenni, dicső­ség élen járni a munka verseny­ben. Es dicsőség a Tervkölcsőn jegyzése is. ^ A szocializmus és már épí­tésének korszaka is, tengernyi alkalmat teremt a dicsőség]©, így keletkeznek a gigászi mun­kateljesítmények s igy a nagy1 Ter vköl cső n - jegy zésok is. A Tervkölcsőn jegyzése: az ötéyes terv sikere. Az ötéves terv pedig a béke, a szabadság, a jólét, a szocializmus. Ennek tudata sokszorozza meg az b építő ember teljesítőképességét a gépiek mellett, künn a földe­ken, az Íróasztal, rajztábla mellett. Az ilyen teljesítmé­nyek hajtják mind előbbre az idő kerekét, melyet erős kézzel mi iorgatunk. S az ilyen győ­zelmek ^teszik ünnepnapok so­rozatává munkás hétköznap­jainkat is. 9SSW JEGYEZZEN MINDENKI TER VICÖECS ÖNT! A Népfront Zalamegyei Népi. Bizottságának felhívása Zala megye dolgozó népéhez Zala megye dolgozó népe! A Magyar Népköztársaság kormánya szeptember 29-én ‘elhívással fordult Magyaror­szág dolgozó népéhez, melyben 1 özli, hogy 500 millió forint összegben Ötéves Tervkölcsőn kibocsátását határozta el. A hároméves terv a munkás- csztály, a dolgozó parasztság, ja néphez hü értelmiség és a kisemberek Önfeláldozó mun- ája következtét©]í ez év vé­gére 2 év és 5 hónap alatt _ te fejeződik. A hároméves terv jiniagyÉnkbKn is begyógyította a háboru-íitötte sebeket, ter­melésünk ipari és mezőgazda- sági vonalon emelkedik s vele növekszik dolgozó népünk etet­sz in vonala, gazdasági, kultu­rális és szociális jóléte. A ha­talom végérvényesen a mun­kásosztály vezette dolgozó népé lett. A hároméves terv befejezé­sével a magyar dolgozó nép újabb, még hatalmasabb fel­adatot vállalt. Nekikezdünk öt­éves tervünkniek, melynek spó­rán az elmaradt Zala megyé­ből fejlett mezőgazdasággal rendelkező iparosodó vármegye lesz. Ipari üzemek, lakóházak, iskolák, kórháziak, bölcsődék épülnek; falvainkba bevezetik a villanyt, trak tor állomások lé­tesülnek, egészségügyi közpon­tokat állítunk fel. Zala megyé­ben a;z ötéves terv soha nem. látott fellendülést hoz. Zala megy© dolgozói a má­jus 15-i választásokon is bebi­zonyították törhetetlen hűségü­ket a népi demokrácia és ßz ötéves terv mellett. Nem. ké­telkedünk benne, hogy most az Ötéves Tervkölcsőn jegyzé­sével újra hitet tesz szabadsá­gunk', függetlenségünk és bé­kénk mellett. Tegyünk hitöl arról is a Raj k-ban dániait és felbujtóinak, hogy a mi né­pünk legyőz minden zsarno­kot, miért a munkásosztály ve­zetésére! helytáll a termelés­ien, a béke megvédésében és az ötéves Tervkölcsőn jegy zé­sében is. A. boldog, erős, független ólágy aror sz ágért j egyez zen mindenki ötéves Tervkölcsönt! A Magyar Függetlenségi Népfront Zala meg vei Népi Bi­zottsága Lakatos, Dezső s. k. elnök Gerencsér György s. k. titkát’ A jelenlegi jugoszláv kormány aknamunkája felmenti a Szovjetuniót kötelezettségei alól Szovjet Jegyzék a jugoszláv kormányhoz év szeptember 28-xín A. I április 11-én megkötött ba- Iko szovjet külüjgymi-1 rétsági, ^ kölcsönös segély­Diósgyőr üzeni: „Kövessétek példánkat^ Az üzemek között a Diósgyőri üzemeknek: ,Et vagytok maradvat Vasgyár vezet 700 forintos átlag- „ gab A diósgyőri gyár dolgozói azt erősítsétek magatokat és kövessé- űzenik a többi a jegyzésben álló fék példánkat!'1 Ez év Gr óraik niszterhelyettes fogadta Jugo­szlávia sztevjetuniób éli ügy­vivőjét és a következő tar­talmú jegyzéket nyújtotta ál neki: Az álLainelienes, bűnös, kém, Rajk és cinkostársai ellen, akik egyúttal a jugo­szláv kormány ügynökei is voltak, Budapesten, ez év szeptember 24-én véget ért per folyamán kiderült, hogy a jugoszláv kormány már hosszú idő óta mélyen ellen­séges aknamunkát folytat a Szovjetunió ellen, amit kép­mutatóan a Szovjetunióval való »barátságról« szóló ha­zug kijelentésekkel álcázott. A budapesti birds ági'tárgya­lás bebizonyította azt is, hogy a jugoszláv kormány vezetői nemcsak saját kez­dem ényezésükre folyta t lak és folytatnak továbbra is el­lenséges aknamunkát a Szov­jetunió ellen, hanem a kül­földi imperialista körök egyenes megbízásából is. Az ebben a perben feltárt té­nyek bizonyították továbbá, hogy a mostani jugoszláv kormány teljesen függő hely­zetben van a külföldi impe­rialista körökkel szemben és ezek^ agresszív politikájának eszközévé vált, aminek a jugoszláv köztársaság ön­állóságának és függetlensé­gének felszámolására kellett vezetnie és valóban vezetett is. Mindezek a tények arról tanúskodnak, hogy" a jelen­legi jugoszláv kormány dur­ván sárba tiporta rés pap'ir- ronggyá tépte a Szovjetunió nyújtási és háború utáni együttmüködési szerződést. A fent mondottak alap­ján a szovjet kormány ki­jelenti, hogy a Szovjetunió és Jugoszlávia között 1913 mától kezdve felmentve érzi magát az említett szerződés­ből folyó kötelezettségek alól. A Szovjetunió kormánya megbízásából A. Gromiko külügy miniszter helyettes." A jugoszláv kommunisták vezetésével partizánegységek fegyveresen karcéinak a íítoistn árulók ellen Tucsin, a Szovjet Tájékoztató Iroda munkatársa írja: Rajk és cinkostársainak bünpe- re leleplezte Títónak és klikkjé­nek, mint az angol-amerikai impe­rialisták ügynökeinek igazi arcát. A szocialista demagógia, melybe a tifióísta fasiszták hivatalos megnyi­latkozásaikban kap asz kodnak, már senkit sémi téveszt meg. A jugoszláv nép felismerte ezt a képmutatást és hazugságot. Legjobb fiai, az őszinte hazafiak, élükön a marxiz- mus-leninízmushoz bü kommunis­tákkal, bátor és önfeláldozó harcot folytatnak az árulók, a kémek és a terrori-s- táik megvetett bandája ellen. A nép napról-napra szervezettebben folytatja hősies1 harcát a titoista, fasiszta Gestapo-rendszer ellen, A néptömegek a szocializmushoz hü kommunisták vezetésével partizán egységeket szerveznek és fegyvere­sen harcolnak az ellenség ellen. Nemrégiben a Jalpolja kerület­ben felkelés robbant ki, amit Tito a felkelők erejét súlyosan megha­ladó fegyveres erőkkel fojtott «1, Legyükoltatfa a jugoszláv kom­munista párt kerületi bizott­ságának 14 tagját és börtön­be vejejt sok hazafit. Az egész Jugoszláviában egyre fo­kozottabban bontakozik ki a Tito ellenes földalatti mozgalom. A földalatti mozgalmat a marxismus. leninizmushoz hü kommunisták irányítják. Sok partizánegység élén a jugoszláv hadsereg tisztjei álla­nak, A jugoszláv proletáríátus Tito politikája ellen döntő ellen­állást tanúsít, s ez az, ellenállás napról-napra nagyobb méretéket ölt­A Tito-Rankovic-s Gestapo-rend- szer elleni a dolgozó parasztság is harcos ellenállást tanúsít. Tüntetőén távolmaradnak a Tito. klikk által felfogadott propagan­disták üléseiről és szabotálják a súlyos adók befizetését- A Títo- klikknök az a szándéka, hogy az ifjúság körében támaszra találjon, meghiúsult. Az ifjúság és az ifjú­munkások többsége csatlakozott a földalatti mozgalomhoz. A belgrádi legfőbb hadbíróság megtagadta, hogy Ítélkezzék azok­nak a kommunistáknak az ügyé­ben, akiket! azzal vádoltak, hogy szembehelyezkedtek a Tito-klikkel. Jugoszlávia sohasem felejti eb hogy a Szovjetunió baráti kézzel nyujtotj segítséget, amikor Jugoszlávia népének gaz­daságát kellett újjáépítenie. Rajk és áruló tájainak budapesti bün_ pere a jugoszláv nép tömegei kö­zött, úgy mint egész világ né­pei körében, mélységes haragot keltett. A béke és demokrácia erői szégyenbélyeget sütnek a belgrádi fasiszta bandák, a háborús gyújto­gatok és ügynökök arcába és> még szorosabbra fűzik soraikat-

Next

/
Oldalképek
Tartalom