Zala, 1949. október (54. évfolyam, 228-253. szám)

1949-10-01 / 228. szám

Tervköicsön jegyzéssel vei a kékét, fiazánk fiíggeiienségét! ‘Megyénkben, az.Ötéves Tervköl csőn jegyzésében lapzártakor a kove(kező:k az eredmények, A megyei városok között legjobb Zala- eg-erszeg, utána Nagykanizsa következik. A 'legjobb járások a lete- nyei és a tapolcai. Harmadik helyen áll a keszthelyi járás, a ne­gyediken a sümegi. Leggyengébbek a zalaegerszegi és a novai járá­sok, Az üzemek között a pusztaszeritlászlói MAORT az első. Utána a MAORT lovászi üzeme következik. Eredményeik országos viszony- : ban is kimagaslók. A zalamagyei körjegyzőségek közül a\ leg job- t szécsiszigeti. A további sorrend: Orványosía, Komárváros és b latongyörök. A leggyengébbek Csatár, Sárhida, Kálócfa. Általá- •i r a megye üzemeinek dolgozói éviek el kitűnő eredményeket, de :n sokkal marad el a -szövetséges dolgozó parasztság sem. ÁRVÖLGY község dolgozó • isztsága is nagy lelktesedés- veszi ld részét a demokrá­n építő kötvények jegyzé- i >1. 25 dolgozó várvölgyi kis- r tszt 22.500 forint érté.k- ? , jegyzett kölcsönt. bzente ■ , ón 4 gyermekes kisparaszt ' ö forint értékben jegyzett Lötesöht, VINDORNYALAKON Nagy 4ár os — két hold földje ,van •k i tagú családja — 150 fö­vi öt ajánlott feli. — Ezt az öli reget — mondotta — kerék­ül . vásárlására tettem féltre, ÍJ az 5 éves terv biztosítja az számomra nemcsak ezt, ha­ir í ezenfelül még egy másik ékpárt. is. Szívesen adom íj te azt az összeget. Többiét- &dccfc nekem a demokrácia és k- Jogait adom, mert van. NYÍR ADJ b.auxit élntun- L {. Tálai Pál segédvájár, 800 ft intőt ajánlott fel, korbács os vájár pedig 1000 Ft.-ot. ; ,p István lí gyermekes családapa ezt mondotta: — l 7> gyen lenne az, hogyha mi > ;t\ külföldi hatalomra támasz- ' nánk kölcsönért. Hát akkor . sort vagyunk mi itt? — 1000 ntof adott. Mecseki Antal 1 ’ 0 forintot adott. — Öröm- tó; adom ezt az 1400 forintot, t gyermekem jövőjét építem i. Gyermekem a miskolci nehézipari egyetem hall­ója,-—0 — GAZSI község dolgozó pa­• ’itsága csütörtök estig 16.500 ? .ntot jegyzett. SÜMEGÉN Stapeltet Gyula, 4 iazialtbánya dolgozója, hat rmek apja, egy havi fize­ti ••át ajánlotta fel, — Orsós . .. os vállalatvezető Ja mész- rnál, 2000 forintot, fia pe- 1000 forintot jegyzett. —- ; sümegi iskolák a következő zegeket jegyezték. A körzeti óla 5700 forint, az általános óla 7800 forint, a gimná- •• m. 7500 forint. i. LETENYEI járás eddig i 22.450 forint kölcsönt jegy- x-'t, -ami 'á tervezett jegyzés ■' százaiéiba. Kiemelkedik a íszi MAORT 160, a ke- íyei MAORT 115.5, a szé- izigeti körjegyzőség 178.5, yenpuszta 356.6, a tormá­iéi téglagyár 250 százalékos jegyzése. Egyénileg kitűnt Tóth Má­tyás kerettyei 8 gyermekes munkás 500 forintos, Veres Károlyné kerettyei napszámos »zBr forintos, Tólkieft Ferenc 5 f yermelces kerettyei munkás 00 forintos, Nagy Lajos nap­számos 600 forintos, Miskovics István letrenyei íöl.dmüvesszö- vietkezieti alkalmazott 1000 fo­1949. október 1. oldal rmtos jegyzésével. KESZTHELYEN az általá­nos iskola VII./a úttörői spó­rolt zsebpénzükből két darab 501 * 3 forintos kötvényt jegyeztek és örömmel vitték a bankba. A kezdeményezők Szép Endre és Fensnczy Barnabás pajtások voltak. — A mi jövőnk biztos záloga ez a kölcsön. Saját érdekünk nekünk, tanulóknak is, hogy ebből jegyezzünk — mondták. HÉVIZE Ü RDÖN Vajda Gyula segédmunkás 1000 fo­rint összegben jegyzett köl­csönt. A felesége, akinek csak 120 forint heti fizetése van, ugyancsak 1000 forintot jegy­zőit. BALATONGYÖRÖKÖN Kó- czán Béla napszámos, 5 gyer­mek© van, 100 forintot jegy­zett. A SZÖGI bauxit csillése. Varga Ferenc, két és fél havi fizetésének megfelelően, 1400 formt összegben jegyzett köl­csönt. — Dél István vájár há­rom havi fizetését, 2000 fo­rintot ajánlott fel. Szőcön egyébként 130 munkásból 130 jegyzett kölcsönt, átlag 555 fo­rint értékben. ——:Ol-—­A NAGYKANIZSAI járás­ban az első napon meghalad­ták a 300.000 forintot. —• A nagyfák őri termelőszövetke­zetnél az első napon csak 2100 forintot jegyeztek. Ebből természetesen csak a csoport tagságának egy részle vette ki a részét. A zalaszántói szövet­kezet versenyfelhívására «ze­nélnének tőlük telhetőén ma­gas kői csőn jegyzéssel vála­szolni. Kiskora áromhan és Komán-árosban, ebben a két szomszédos községben egy mással vetélkedve folyik a kölcsöinjegyzés. Az első na pon Komárváros került fő lénybe. Közel 30.000 forintos jegyzéssel megelőzte > Ki sho­rn ár omol, ahoí 66 dolgozó pa raszt 16.600 forintot jegyzett. A népnevelők mindkét köz­ségben szorgalmasan dolgoz nak. A dolgozó parasztság megértéssel fogadta a terv­kölcsönt ezrekben a községek­ben, lahol — ez bizonyosra v hető — túljegyzik az előirány­zatot. A CSABRENDEKI földmű vesszövetkezet 14.950 forintot jegyzett. <--O — ZA LA GÁL SAN Kiss Jenő 7 holdas kisparaszt 500 forin­tot jegyzett. — így állítok em léket a háborúban olpusztu't fiamnak — mondotta, ami­kor a kötvényt ké hez kanta A PÖLÖSKE közelében 1c vő barnakpusztai . Sertéste­nyésztő NY 35 dolgozója csü­törtökön délig 14.700’ forint értéket jegyzett. 500 forintos kölcsönjégy- zéss'el akarom a magam ré­széről elősegíteni az ötéves terv sikerét — mondta Varga István kianász, akinek 380 fo­rint a havi fizetése. Egy má­sik kanász, Horváth István a következő szavak kíséretében jegyzett ugyancsak 500 forin­tot" — Hazafias kötelességem­nek tartom a fervkölesön jegy- zést, mert ezzel is hozzájáru­lok a béke megvédéséhez, hogy továbbra is - zavartala­nul építhessük országunkat. BUCSUSZENTL ÁSZLÖN már kora reggel nagy lelke- sjelessel megkezdték a terv- kölcsön jegyzését. /lován Já­nos nyugalmazott mozdonyve­zető iaz elsők közölt volt. — Ezzel a 4(X) forinttal aka­rok hozzájárulni ahhoz, hogv Magyarországon minél előbb megvalósuljon a szocializmus —- mondta. Megemlítette, hogy egyetlen fia egyetemen tanul. — Az ő boldog jövőjét is biz- tosilani akarom hólesőn jagy- zésremmel. hQ.-­FALSÁ N az erdőst tégla­gyár 48 dolgozója a jegyzés óráiban 8350 forint névérték­ben jegyzett. Kijelentették: ez a kölcsön korszerű gépek for­májában jut vissza hozzájuk, s ezekkel a gépekkel emelni tudják a gyár termtekenysé gét, hogy még több lakóházat, iskolát, " kórházat lehessen építeni abból a téglából, ámít ők gyártanak. GARABONC községben, ahol mindössze 200 család la­kik, .péntek reggel 8 óráig 41.000 forint ériekben jegyez­tek. Pártunk népnevelői késő éjszaka és kora hajnalban is végezték munkájukat, mely­ben jól segítettek nekik az EPOSz-ifjak. Különösen ki­tűntek Hantos József és Tóth Károly elv társak. Jó népne­velő munkát végeztek még Takács József földműves, Né­niéül József munkás és Sragli Lajos. A garabonciiak azt ígérik, hogy az első napi ered­ményt :a 22 népnevelő jó munkájával hamarosan meg­kétszerezik.--O-­A KESZTHELYI, JÁRÁS úttö­rői vörös kis kokárdákat készítet­tek és aki kölcsönt jegyzett, an­nak a gomblyukába tűztek Szeptember 29- 0, ®utób«r 12. C ütörtök, prn ek, szombat, vasárnap Legújabb német film Krisztina hadnagy Előadások kezdete: Hétköznap d. n. 5 és fél 8 Arakor, vasár- és ünnepnapokon á. u. 3, 5, 1 és 9 Arakor. a jugoszláv kormány mar hosszú idő óta ellenséges aknamunkát folytat a lel­sz abaci itó Szovjetunió elljen. Az utóbbi évek mérhetetlen galádságaira a Raj k-perben nyilvánosságra került adatok szolgáltatták a legékesebb bizonyítékot. A Tito-klikk hazug képmutatással álnokul betonozott a Szovjetunió és a népi demokráciák család­jába, barátsági szerződéseket kötött velük — s ugyanakkor kémkedéssel, gyilkos terviek­kel volt tele a szabad népek elten. Mint imperial ista meis­te ne iknél, náluk sem ér any- nyit az aláírás a szerződésen, mint a papiros, melyre bi­tang nevüket ráíirkantják. A Szovjetunió, mely kö­vet kezet asen kitart a kis és nagy népeidnek az egyenran­gúság alapján történő barát­sága és együttműködése mel­lett, most véget vét a YNo- klikk gyalázatos politikájá­nak: a Szovjetunió kormánya felmentre érzi magát a szer­ződésekből folyó kötelezett­ségei alól. A Tito-klikk moszkvai követe: kémfőnök; Jugoszláviában szovjet pol­gárok ezrei sínylődnek; az Ég\ esült Nemzetek Szerve­zetében a jugoszláv kor­mánymegbízott nyíltan az imperialistákkal tart. Tito szerződése tehát papinosogy, akár annak időjén Hitleréi voltak. A Szovjetunió a jugoszláv néppel kötött barátságot, nem pedig azokkal, akik a, jugoszláv nép gúzsbakötésé­vel a világ népei ellen ter­veket forralnak. S a jugo­szláv nép, melyben kiolt- hatatlanul, él a szovjet nép* Sztálin és a szocializmus iránti szeretet, te fog öz-iV- molni zsarnokaival.. Az MDP Zalamegyei Bizottsága elfogadta az MDP Veszprémmegyei Bizottságának kihívását az Ötéves Tervköicsön jegyzésére A Magyar Dolgozók Pártja Veszprémmegyei Bizottsága ver­senyfelhívással fordult az MDP Zalamegyei Bizottságához az Öt­éves Tervkőlcsőxi jegyzésével kap­csolatban. A verseny pontjaiul a megye lakossága álfái jegyzett ösz. szeget, a jegyzés befejezésének mielőbbi időpontját, valamint a verseny megszervezését, a népneve­lők politikai munkáját szabták meg Az MDP Zalamegyei Bizottsága elfogadta a veszprémiek kihívását, A verseny sikere döntő kérdését a népnevelők tömeges mozgósítása _ ban jelölte meg, hogy lehetőleg mindenki jegyezzen Tervkotecm j\ A Megyebizottság ezúton is félhiv. ja a népnevelőket, hogy lelkiisme­retes szorgalommá í végezzék mun­kájukat, az üzemek és városok népnevelői munkájuk befejeztével forduljanak felvilágosító munká­jukkal a dolgozó parasztság felé. Előre liáf népnevelők, nyerjük j meg v versenyt! Versenyben jegyez Tervkölcsönt a megye dolgozó népe Zala falvaiban tart, sőt egyre fo­kozódó erővel tart az ötéves terv* kölcsön jegyzése, A dolgozó pa­rasztok versenyre keltek, ZALABÉR KIHÍVJA BATY- KOT „Mi, Zalabér dolgozói átérezzük a fervkölesön céljait, tudjuk, hogy a mi érdekünkben történik. Tud­juk, bogy a teljesítés és túltelje­sítés a békénk és jólétünk záloga. Ezért vereenyre hívjuk ki kölcsön- jegyzésben Bátyk községet.,’1 S a két zalai kisközség közt áll a verseny a szocializmus építésére, A „VÖRÖS CSILLAG“ AZ „UJ ALKOTMÁNNYAL“ KELL VERSENYRE A Vörös Csillag is termelőcso­port, az Uj Alkotmány is. Előbbi Zailabéren, utóbbi Zalaszentlászlón harcol és dolgozik! fiatalon, de lel­kesen az uj renden, amely a föl­deken is születik. Mind a kettőre figyelő szemekkel tekint, a falu. Most a fervkölesön jegyzésben is példát akarnak! mutatni s a két termelő csoport versenyét követi a falu. Mert a versenykihívás is buz­dít, amelyet a zalaszentlászlóiak fogalmaztak: „Kormányunk a ferv sikeres megvalósításáért a dolgozó néphez fordult. A terv a miénk, becsülettel helytállunk érte.” PAKOD 365 , KÖZSÉGGEL VERSENYEZ Igaz, hogy a 365-ben máz Pa­kod is benne van, Ennyi Zala községeinek a száma. És Pakod 364 „ellenfelén“ kívül sajáf ma­gát is felül akarja múlni. Tetv- kölcsönjegyzéssel bizonyítjuk te hűségünket, ragaszkodásunkat a nagy szocialista Szovjetunióhoz, a dolgozók nagy Pártjához 6 ezen­nel versenyre hívjuk Zala összes községét — szól a nemes kihívás. SÜMEG — SZENTGRÓT A nagyközségek versenyére itt van Szentgrót és Sümeg példája Szentgróf a -versenyfeltételek köz: kiemeli, hogy az eredmények mel­lett súlyt kell fektetni a politika: felvilágosító munkára. Nem csal az a fonfos, hogy jegyezzenek a dolgozók, de mindenki Jegyen szivvcl-lélekkel meggyőződve, hogy a terv mindnyájunk jólétét szol­gálja és legyen könnyű érte min­den áldozat. Persze a jó munkáról eredményeink beszélnek — írja Szentgrót és azt üzeni: „Sümeg re­méljük elfogadja kihívásunkat.“ n zalaegerszegi pínzigyigazgaisíg versenyre hívja az ország összes pénzigyigazgafoságait és 198 ezer forint értékben jegyzett tervkölcsönt A z.akreciemziev2;i pénz%yigaz-| giaitósá^ dolgozói átlfa^ban havi gatósáí? Kossia. István eírtáes fizetésük: 200 százalékát ajim­ié’zügyminiezterhez a kövtet- kioző táviratot küldte : »Áthatva az ötéves terv és a szocializmus épitósének fon- tossáigától. te r vkö lesön jegyzés i versenyre hívjuk ki az ország- összes pénzügy igazgatósagjait. A zalaegerszegi pénzügyigaz­Lottá.k félj, összeg szerint 106 ezer forintot jegyeztek a terv- kölcfiöme. A zal.aeoB’eaegi pén z ügy igazgatóság dolgozói.« A pénzügyigazgatóság dolgo­zói már 29-én 8.10 órakor be­fejezték a nyoiem én vlkötvéíi^rek: jegs’zését. ’ , Hatalmas lelkesedéssel I a zalai városok, falvak dolgozói az Ötéves Tervkölcsönt 5 [4 „barát“ álarca alatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom