Zala, 1949. június (54. évfolyam, 126-146. szám)

1949-06-03 / 128. szám

Megérkeztek a DéFOSz tagsági könyvek a. nagykanizsai járásba Megkezdődött Nagykanizsán és a járásban is a DéFOSz tagsági könyveinek kiosztása, A tagok két­féle könyvest kapnak. A volt Fé- KOSz-tago'kj, valamint , az uj Dé- FOSz-tagok közül azok, akik saját földjük megművelésén 'kívül mun­kát is vállalnak, munkástagozat'' megjelölésű tagikönyvet kapnak. A többiek (a volt UFOSz-tagok is) rendes tagsági könyvet kap, A falusi kízsálkmányolókat, a ku- lákokat már eddig is távőltartot- ták a DéFOSz-tól. Ennék megfe­Kellemes meglepetést készített | elő a MAORT vezetősége a lab­darugó csapat számára — ha meg­nyerik a bajnokságot. A csapat tagjait jutalmul egy hónapos bal­káni portyára viszik, A balkáni ki. rándulást a legfelsőbb isporthatósá- gok már engedélyezték is, sőt már a mérkőzéseket is lekötötték1 az egyesület' vezetői. A csapat a 10— 12 mérkőzésből álló túrát Bulgá­riában *és Albániáiban bonyolítja le. Heti megjegyzéseink Jelvényszerző tornász»-versenyt' tartottak Nagykanizsán. Minden sportrajongó örömmel vette tudo­másul, hogy végre ebben a klasz- szikus sportágban is megindult a komoly nevelő munka, A verse­nyen résztvevő fiatal leányok és fiuk már egészen ügyesen mozog­tak az egyes szereken, úgy, hogy a torna is komoly fellendülés előtt áll a városban. Feleslegesnek tar­tottuk azonban azt, hogy a verseny pontozói (akik egyben a szakosz­tály vezetői is) úgy igyekeznek a tornászokat további munkára meg­nyerni, hogy teljesitményeiket va. lószinütlenül felértékelik. Láttuk a bemutatott1 gyakorlatokat, Kezdő­ket tekintve méltóak az elismerés­re, de közel sem a pontozás ará­nyában. Nem hisszük, hogy különö­sebben használnak a versenyzők­nek, ha a kezdő teljesítményeiket a rutinos olimpiát és egyéb világ- versenyeket' megnyert magyar baj­nokok és éltornászok képességei­vel azonos színvonalra emelik. Ennek károis következményei is lehetnek egy komoly versenyen és inkább ki vannak annak téve a szakosztály vezetői, hogy la tor­nászok egy-egy megfelelő pontozás után kedvüket vesztik. Ez nem ér­deke a most induló kanizsai for- nász>-sportnak, de az egyetemes sportnak sem. Körültekintőbb, igazságosabb pontozást kérünk a jövőben. Hosszas huza-vona és sok ne­hézség leküzdése után vasárnap végre a kanizsai úszóknál is meg-1 indultak az, iedzések. Az tegyik leg­eredményesebb sportágunk ebben az évben nagyon helyesen a kiörege­dett versenyzők foglalkoztatása mellett az utánpótlás nevelésére fekteti a fősulyt. Különösen az MHK mozgalom tagjainak a be­kapcsolásától várnak sokat, akik­nek ha csak tíz százaléka válik be az uszósport számára, az is ko­moly fejlődést jelent. A kanizsai vízilabdázók minden évben vidéki viszonylatban azt élvonalban szere­peltek, Már több ízben bajnoksá­got is nyertek. Azonban itt a gár­da kiöregedése a szembeötlő. A frissítés itt is bekövetkezik majd. Reméljük sikerrel. Az idei évtől nem várunk kimagasló teljesítmé­nyéket, de ha az úszók terveinek csak hetven százaléka válik való­ra, akkor is büszkén tekinthetünk a jövő felé, mert ebben az eset- ■ zu egy-két éven belüi az uszó- sportunk/ is az élvonalba kerül. —I TENISZEZŐINK Varsóban nagy küzdelem után 5:4 arányban megnyerték a_ magyar-lengyel ba­rátságos nemzetközi viadalt. leiden most, a tagsági könyvek ki­osztásánál még fokozottabb éber­séggel kell eljárni, mert kuláknem kaphat tagkönyvet, más iszóval nem lehet tagja a DéFOSzínak, Csoportos tag könyv-osztás előre­láthatóan nem lesz, ezért ajánla­tos, hogy minden DéFOSz-tag mi­előbb jelentkezzék annál a szerve­zetnél, amelyikhez 1 tartozik. Itt megkapják a tagsági könyvet asze­rint, hogy munkástagozati, vagy egyszerű tagkönyv jár az egyes ta­goknak. | — Természetesen a portyára csak abban az esetben kerül sor, ha a fiuk/ megnyerik a bajnokságot — jelentette 'ki Csapka*' edző. Az ajándék már meg van, már csak a bajnokság hiányzik, Bizo­nyára a MAORT-os munkásfiuk lelkesen és eredményesen fognak majd küzdeni, hogy a bajnokság mellett ,aj szépnek Ígérkező balkáni portya is valóra válhasson, Toro-jouMii Mi** Újpest—Vasas elmarad. MTK—Ferencvárosi 2, x. P. Lokomotiv—MAORT 2, 2. Perutz—PBTC 2, x. SZAK—Eléktromois 1, 1. KMTE—SVSE 1, x. Ózd—D, Lokomotiv 1, 1. NySzDSE—MÁVAG 1, 2. SSE—Wolfner 2, 1. SzMTE—Orosháza 1, 1. Dunakeszi—MASE 2, x. FSE—Gázgyár 2, 2. P ótmiér\k'ő zések; STK—M. Lokomotiv 1, 1. DSzMTE—Pereces 2, x. NVSE—Postás 1, 1. Postás—Cs. Posztó női kézilabda 1, 1. — ÉVVÉGI /TORNAVIZSGÁT rendez pünkösdvasárnap (rossz idő esetén hétfőn) délután 3 órai kez­dettel a keszthelyi állami gimná­zium. A tornavizsgára minden ér­deklődőt szeretettel meghív az is­kolai igazgatósága, — Á BAKI " EPOSZ röplabda csapata ismét nagyszerű győzelmet aratott. Ezúttal a pölöskei EPOSzt győzték le fölényesen Pelikán és Bangó nagyszerű irányítása mel­lett. — AZ MHK SPORTMOZGA­LOMRA benevezettek személyi lap járnak feldolgozása most van fo­lyamatban. Az igazolványokat az alapszerveken: keresztül e hó kö­zepéig juttatják el a nevezőkhöz. RÁDIÓMŰSOR péntek; junius 3. Kossuth Rádió: 7.45 Előadás. 8. Orosz muzsika, 11.30 Hanglemezek Bizet müveiből, 12.15 Szalonzene. 13.00 Asztali muzsika. 14.15 A Vlach-zienekar játszik. 15,00 Ka­landozások a zenetörténetben Oí- fcnbkch, 16.40 Marxista-leninista negyedóra, 17.20 Hangszerszólók. 17.35 Termelési Híradó. 18.15 Elő­adás a stúdióban. 19.15 Keríngők. 20.50 A rádiózenekar játszik. 23,00 Tánczene, 0.30 Hirék eszperantó nyelven. Petőfi Rádió: 7,20 Okosan sze­ressük a gyermeket! 7.30 Derűt? percek. 8.10 Szórakloztató muzsi­ka. 9.00 Langer Harry együttese játszik. 9.30 Zongoramuzsika. 10.15 Sipos Erzsi énekel. 14.30 Népek zenéje. 14,55 Nagy Világszínház: A király mulat... 16.05 Jazz-kamara- zene. 16.30 Hangos Újság. 17-00 Tánczene. 18.00 Az Ifjuság i Hang­ja.. 18.30 A Magyar Női Vonósné­gyes játszik. 19.00 A magyar rá­dió népiskolája. 19.30 Operettrész»- tetek. 20.30 Gépesítés a bányák­ban. 20.50 Magyar nóták. 21.40 Kiváncsi mikrofon. 21.55 A Svéd rádió a j ándékllemezeiböl. 22.35 Szív küldi szívnek szívesen. HÍREK — ÁTHELYEZÉS, A belügymi­niszter Noll Jänoß elvtársat, Nagy. kanizsa város volt főjegyzőjét ha, sonló minőségben Szekszárdim helyezte. Noll elvtárs már el is foglalta uj állomáshelyét. Rövide­sen gondoskodnak utódjáról. . Mig ez megtörténik, a főjegyzői hiva­talt dr. Szűcs László városi ta­nácsnok vezeti. — MÁV NYUGDÍJASOK FI­GYELMÉBE! Értesítem a MÁV nyugdíjasokat, hogy a nyudijas családfők arcképes igazolványához kiállított — julius hó b-től október 31-íg érvényes — személyzeti jegy váltására jogosító igazolvány-füze­tet állomásom ,,B” segédhivatalá­ban naponta 9—12 óráig átvehe­tik. Az állomásfőnák, — A NYÁRI DIVATCIK­KEK ára az utóbbi időben is­mét Erősen csökkent. A tava­lyinál sokkal jobb minőségű pólóing például 36 Ft helyett már 29—32 forintért kap­ható. Rövid ujja férfi kötött mg 41 forint helyett 32 Ft. A pamut úszónadrág ára 24-ról 18 forintra csökkent, a nőimü- eelyemnadrág pedig már csak 17.50 forint. — A KÖZGAZDASÁGI GIM­NÁZIUM (kereskedelmi) és a Dől. gozók Kereskedelmi iskolájának I osztályában jelentkezéseket már elfogad az iskola igazgatósága. (Nagykanizsa.) ^ — SERTÉSÁLLOMÁ­NYUNK az ötéves terv végjén eléri a hatmilliót. A háború végén alig egymillió sertésünk volt. A hároméves terv befe­jezésékor sertésál lományuník meghaladja a. 3 és félmilliós létszámot. A minőség is jelen­tősen javul. — ÉRTESÍTÉS. Értesítem aj ka­nizsai tényleges és nyudijas vas­utas tagtársakat, hogy jun, hó 7- én d, u. 4 órakor taggyűlést tar­tunk szakszervezeti székhazunkban, Gsengery-u, 67. szám alatt. Veze­tőség. Jön Gazdag Cirkusz Nagykani­zsára! — AZ IDEI NYÁRON más­fél-százezer fiatal üdül a MINtSz üdülőtáboraiban. Az ország számos helyén sátortá­bor épül. A rövidesen befejező­dő vezetőképző táborokban 160 fiú és 60 leány tanult, akik az üdülőket vezetik majd. — TIPUSBERENDEZÉS, tipusparkett kórházak, -óvodáit és iskolák számára. Tervezik már a típus i nádak Prendez ése- ket i.s. A fennísz sem lesz töb­bé luxussport : a tenniszütő ára a közeljövőben jelentősen olcsóbb lesz. Százával állítják elő az MIiK mozgalom verse­nyei részére az egyre olcsób­bodó ping-pong asztalokat is.- UJ TÜDŐBETEG SZA­NATÓRIUM nyílt junius 1-én Szombathelyen. A 25 ágyas, gy önyörűen felszerelt' szana­tórium 26 millió forintba, ke­rült az OTI-nak, amely ma már nem kíméli a pénzt -és fáradságot a dolgozóik egész­ségének védelmóér t. —i SEGÉDVIZSGÁKAT junius elsejétől kezdve nem az Ipartes­tület, hanem az Iparostanuló isko­la végzi a szakmaközi bizottság, a RIOSz, a munkavállalók és a mun­káltatók egy-egy képviselőjének a bevonásával. — ZALASZENTMÁRTON köz­ségben megalakult az MNDSz. Egyelőre busz (tagja van, de ez a létszám emelkedni fog, mert nagy az .érdeklődés. A község asszonyai megértik az idők 'szavát, ezt meg mutatta a 100 százalékos válasz­tási eredmény is. — NE JÁTSZ A (PISZTOLLYAL Csondor József kerkateskándi 21 éves földművest testvéröccse pisz­tolyával való játszás közben fej- belőtte. Csondor József azonnal meghalt. Az ügyben megindult a nyomozás. Nagykanizsai gőzfürdő nyitva reggel 7-töl este 6-ig. SPORT Balkáni pertfára megy a MB8RT — ha megnyeri a bajnokságot MDF hírek Nagykanizsa A Magyar Dolgozók Pártja I. körzete Csengery-u, 4, sz. alatt pénteken d. u. 6 órakor pártnapot tart. Vezetőség. BMDP III. körzetének junlálisa Mint mar korábban jeleztük, hogy junius 5-én. pünkösd­vasárnap d. u. 3 órai kezdet­tel az MDP III. körzete a- voll Zer k o \v itz-kert he n juniálist rendez. A kerti mulatságon a nagy­közönség szórakoztatásáról a rendezőség a legmiesszebbme- nőlieg kíván gondoskodni. A kerti mulatság különböző meg­lepetésein kívül, a reggelig tarló tánc miellett fogják jól érezni miagukat városunk dol­gozói, akiket szeretettel vár a Rendezőség. Úttörő nap Letenyén Letenyé-n a napokban járási ut- íörönapot 'tartottak. Összesen 700 úttörő vett részt, 'közülük 500-nak teljes fel szerelésié, egyenruhája volt. A pajtásokkal eljötték a szü­lők is, közel 1200 főnyi közönség gyűlt össze. A forgalom zavarta­lanságának biztosítására a MAV- AUT 4 külön autóbuszjáratot in­dított ezalkalomból. A délelőtti folyamán fiú és lány röplabdacsapatok mérkőztek, majd szavalóversenyt tartottak 32 részt­vevővel, Délben az MNDSz meleg tejjel éis süteménnyel vendégelt meg 700 pajtást. Délután 14 tánc­csoport, énéklkar és szinjátszócso­port versenyzett egymással1. Feltű­nően jó volt a bucsutai bábcsoport előadása és a horvát anyanyelvű tótiszentmártoní csapat nagyszerű énekszámai. A versenyt végeredményben a bu­csutai csapat nyerte. A második és harmadik helyre a Kútfej-lová­szi és a bázakerettyei csapat ke rült. Ezután kiosztották az MD'P járási bizottság, és az MNDSz ál­tal adományozott díjaikat: vándor- zászlót, röplabdafelszereíést, aszta­li tenisz-felszerelést és futballab- dat. Vasvári Ferenc záróbeszédé­ben felhívta a kispajtások figyel­mét arra, hogy jelenleg legfonto­sabb feladatuk a tanulás. KIVONATOS VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY A pécsi 2. honvéd kerületi pa­rancsnokság építési osztálya Szé- chenyí-u, 9—10 szám, telefon: 12— 52, 12—53, az alább megjelölt munkálatokra 1949. junius hó 8- án 11 órakor nyilvános vers-enytár­gyalást tart. Az ajánlatokat leg­később e napnak 9 órájáig kell a megrendelő hivatal helyiségébe III. em. 66. ajtószám alatt benyújtani, vagy a megrendelőnek postán meg­küldeni. Ugyanezen a helyen le­het a hivatalos órák alatt az aján­lat mintáját és mellékletiéit megte­kinteni és megszerezni. A 'köz- szállítással kapcsolatos kérdések­re a fenti hivatal ad a hivatalos órák alatt felvilágosítást. A iközszállítási (tárgya a. pécsi 2. honvéd kerületi parancsnokság területén szükséges tüzoltóeszkö- zök szállítása. Pécs, 1949 május fe7. Pécsi 2. Honvéd Kerületi Pa­rancsnokság építési osztály. Mai (K&táhk&Ói Kérjük t. olvasóinkat, hogy hozzánk intézett leveleiket telje névvel és címmel lássák el. Te kíntettel arra, hogy helyszűke miat nem minden levelet közölhetünk le, a többiekre csak úgy van mó­dunkban válaszolni, ha levélírónk címét és nevét ismerjük, így dolgozik egy erdei brigád Kedves elvtársak! Beszámolót szeretnék küldeni a pózvai erdőgondnokság brigádjá­nak munkájáról. Az Erdőgazdasági Nemzeti Vállalat — mint minden gondnokságon — itt is az állandó munkásokból brigádot alakított, akiket it a nldlyamok o n | szakmun'- kássá képeznek. A brigád tagjait a DéFOSz jelölte ki. Nálunk Pózván és másutt is a brigádmunkások soha nem látott lelkesedéssel dolgoznák. Mi az, ami a munkást ennyire lelkesíti? A megnövekedőit önbizalmunk,. Úgy végezzük valamennyien1 a mun. lkunkat, mintha az erdő a mienk volna, hiszen a mienk is. Sokan azt mondják, hogy a magyar em­ber összeférhetetlen, meg kötekedő. Hát nézzenek meg minket. Van köz­tünk Zalaegerszegi, tékát városi, meg falusi is. De az együttes mun­ka és a DéFOSz munkástagozata. u‘gy összekovácsolt minket, hogy a legnagyobb egyetértés, munkás, testvériség és fegyelem van. Elöl- jártunk a május 1-i felvonuláson ér. a választási népnevelő munká­ban. Meg is látszik munkánkon: sehol igy nem csökkent a sclejt, mint nálunk. Végül nagyban, emeli a teljesít­ményt és fokozza a lelkesedést, hogy az 5 éves tervben nagy erdö- s lesz. Tehát etetünk biztonsá­gos, doíiigozhatuTik (becsülettel és megélhetéssel. Minden üzemben, minden muríkahejyen állítsanak fel brigádot, mert ez már a szocializ­mus előszobája. Faragó Mihály, erdei munkás.-n ■nn oh I " I B * A virágágy nem pázsit T. Szerkesztőség! Az Eötvös-téri gyermekek legna­gyobb öröme a Pap-kert, ahol ked­vükre játszhatnak, futballozhatnak, j szaladgálhátndk a jó levegőben, a napfényben. Ez a mi örömünk is, Eötvös-téri Szülőké, hogy van egy hely itt a közelünkben, ahol gyermekeink nyugodtan szórakoz­hatnak. Éppen ezért aggódunk most és fordulunk a it. szerkesztőséghez, mert nemrégiben egy hatósági kö­zeg elzavarta a gyermekeket a fű­ről, s. közölte velünk, hogy nem szabad a Pap-kertben játszani. Kérjük a t. szerkesztőséget járjon el ebben az ügyben, s hozza tudo­másunkra az igazságot. Tisztelettel: Eötvös-téri anyák (Illetékes közlés szerint szó sincs arról, hogy a Pap-kertben megszűnne a gyermekjátszótér. A hatósági közeg közbelépése való­színűleg onnan ered, hogy a gyer­mekek nem a fiivön játszottak, hanem beleszaladgáltak a virág­ágyakba is. Már többször megír­tuk, a város vezetősége szigorúan ellenőrzi a Virágágyak rongálód. A gyermekiek játszanak, szalad­gáljanak kedvükre a zöld pázsi­ton, de ne gázoljanak bele a par­kot otthonossá, széppé varázsoló virágágyakba. A fü a gyermekeké a virágok mindenkié.) Jókarban lévő sertésólat ven­nék. Cim a nagykanizsai kiadó­ban. [ 791 Különbé járatú bútorozott szobát keresek azonnalra, lehetőleg a színház közelében. Cim a: nagyka'- nízsaí kiadóban. 792 Bútorozott szoba kiadó azonnal- ra, Cim a nagykanizsai kiadóban. _____________ 794 Mé hkaptárak, keretek és külön­böző bútordarabok eladók. Megte­kinthető Nagykanizsa, Bagolai-'sor 27/a. ' . 790 Belterületen lévő 2 szobás nagy- kanizsai lakásomat elcserélném ha. sonló budapesti lakással. Cím a nagykanizsai kiadóban. 785 Eladásra az összes ingatlanok nyilvántartva, érdeklődni, bármikor Kováts irodája, Nagykanizsa, .Sza­badság-tér 1. szám. (Centráilai szemben.) TELEFON 151. Vasárnapi elfoglaltságra bicik­lizni tudó újságárusokat felvesz fixxel a nagykanizsai kiadóhiva. tál. d. ZALA politikai napilap Felelős szerkesztő: Szántó Jenő Szerkesztőség: Fő-ut 7. Tol.: 54. Kiadóhivatal: Fő-ut 5. Telefon: 31. Nyomatott a Közgazdasági R.-T, Nagykanizsa nyomdájában, Nagykanizsán. Felel ős ki a d ó és a nv omdáért fel*'? > Szénáról Géza

Next

/
Oldalképek
Tartalom