Zala, 1949. május (54. évfolyam, 115-125. szám)

1949-05-19 / 115. szám

Ez a nyugati ,,civilizáció*‘: Fasiszta módszerekkel eirabelták Eislert, a nagy antifasiszta harcest Világszerte nagy a felháborodás Cerliadt Eislert, a nagy né­met antifasiszta harcost, az amerikaiak parancsára angol detektívek a »Báthory« nevű lengyel hajó fedélzetéről erő­szakkal elhurcolták. A me­rénylet világszerte halai más felhá­borodást váltott ki. Mihalowszki londoni lengyel nagykövet hétfőn délután sze­mélyesen tiltakozott Bevinnél u lengyel jogok és a Len­gyel lobogó megsértése miatt. A nagykövet kijelentette, hogy az eljárás a nemzetközi jog nyílt., megsértése, miután a rendőrség lengyel konzulátusi hivatali,ndkok engedélye nél­kül a hajóra szállt és arra egy harmadik ország képvise­lőit, az amerikaiakét is magá­val vitte. A hajó kapitányá­nak jogait súlyosan megsértet­te a rendőrség azáltal is, hogy erős-jakkal fülkéjében tar­totta és megfosztotta személyes sza­badságától. A m inősi the teilen orvtáma­dás miatt a Szakszervezietek Országos Tanácsa tiváratot in­tézett az angol Szakszervezeti Tanácshoz, melyben megbé- lyegzi a Hitler nyomdokain haladó munkáspárti kormány JOjSivf !P10Aoy so pgspjBfp, azonnali szabadonb öcs áfásat. j Hasonló tartalmú tiltakozó táviratot küldött a Magyar Er-i telmiség Nemzeti Bizottsága a' Nemzetközi Értelmiségi Ösz-J szekö'tő B zottság párisi titkár sálához. PAPP MISI MAR HATÁROZÓIT Iparos tanulók beszélnek a jövőről Amerika Mm az Egyesi ftazetetnél! Franco elismerése ügyében Az angol-amerikai imperialistá­kat újabb kudarc érte az ENSz •hétfői IközgyüSésén. A közgyűlés a politikai bizottságának azt a ja­vaslatát tárgyalta, melyszerint ,,a tagállamokra kell bízni, miképpen rendezzék a diplomáciai kapcsola­tokat Franco Spanyolországával.'’ Ahhoz, hogy a javaslatból hatá­rozat legyen, a közgyűlés % sza­vazattöbbsége lett - volna szüksé­ges. A szavazás során azonban a javaslat mellett csak 26 áítam sza_[ vázolt, ellene 15 állam, 16 állam! tartózkodott a szavazástól, két ál-1 lám képviselője pedig hiányzód.| így az angolszász , imperialistáik j Francoval kapcsolatos terve ismét) csődöt mondott. Jellemző, hogy aj nyugati hatalmak (kiküldöttei ma-j gmk is tartózkodtak a szavazás- j tói. Ez* azt jelenti, hogy tömegeikj felé nem merik nyíltan vállalni a felelősséget Franco támogatásáért. Jugoszlávia végleg eladta magát az amerikai imperialistáknak — Imre, hallottam, hogy te is felszabadulsz nemsokára. Mond, megniaradsz a cégnél* vagy tovább tanulsz ? Azért kérdem, mert én is szeretnék továbbtanulni, de még nem tudtam dönteni, mit csinál­jak ?... — Nézd, Misi, múltkor is mondtam neked, hogy mit csinálok. Elvégzem az általá­nos iskola utolsó két osztályát, aztán a Fémipari iskolára me­gyek. Te is lakatos vág1)-, azt ajánlom, gyere velem a Fém­iparira. Úgyis tudod, milyen nagy szükség van a jó szakemberekre. Hát még az ötéves tervben! Igazán nem ke l félned a mun­kanélküliségtől és jól fogaz keresni. A tanulás pedig, ha van tehetséged, teljesen in­gyenes lesz... Misi előrehajolva, feszült fi­gyelemmel hallgatja barátja szavait. Elégtétellel állapítja meg magában: — A7° lám, ez 1az Imre sokat tud, nem hiába a SzlT sportfelelőse. Es igaza van. Érdemes megfontolni, amit mond. Bár ő sokmindent hallott már. Vannak, akik azt mondják, maradjon csak a cégnél, az »biztosabb«. Mondta is akkor az Imrének, de az kinevette ~ Azt kérdezte: és te hiszel az ilyen átlátszó ostoba­ságnak ? Imre jól tudta, hogy a ba­rátja mire gondol, ezért foly­tát ta : —- Látod, M'Sk te tulságo­san határozatlan vagy még. Pedig tudod jól, hogy mit jelent nekünk a demokrácia. Magad is tapasztaltad, hogy \a felszabadulás előtt ütőitek, po­foztak bennünket és úgy kel­lett táncolnunk, ahogy a mes­ter fülyölt. Ma törvény védi jogainkat és emberhez mié.tó életünket. Misi bólint. Csakugyan, ez igy van, ő is tudja jól. Nem szabad tovább haboznia. — Köszönöm Imre. Most már határoztam: tovább tanu­lok !.,, Kezet fognak és hosszan, mélyen egymás szemébe néz­nek. Aztán Németh Imre la­ka Ins if júmunkás ehgjet a mű­helybe, Papp Mihály iharos- tanuló pedig belép az osztály­ba. A többiek már olt vannak, csak ő hiányzott még. Locsen- desedik a zaj, amfiíkor belép. — Na, elhatároztad már hogy tovább tanulsz ? — for­dul hozzá Padányi Attila. A feleletet nem várja meg, vi­dáman rikkant egy nagyot: — Éji tovább tanulok! — ^ fai tovéibb tanulóié’ Traktorista Eszek! A motor a mindenem! Erre aztán újra kitör a zaj. Mindenki közölni akarja, hogy ő mi lesz és mindenki > túl akarj a kiabálni a másikat. Csakúgy zeng tőlük a nagyka­nizsai iparostanulórskoli ódon épülete. A jugoszláv kormány ame­rikai vállalattal ál] tárgyalás­ban, Jugoszlávia földgázának kiaknázásiát ilfetőllieg. J. B. O. Conner, a clevelandi Dressen Industries vezér helye Ite se, ez ügyben már Belgrádiban tár­gyal. Előzőleg a vállalat Washingtonban tárgyalt Mi- (llenko Pilipoviccsal, á wash­ingtoni jugoszláv követség ta­nácsosával. Három más ame­rikai cég képviselete tartózko­dott Judoszl.áviában az elmúlt két hét folyamán, mint a jugo­szláv kormány vendége. Jugoszláv kommunista lap indult Bukarestben Tito rémuralma elől Romá­niába menekü l jugoszláv kom­munisták Bukarestben politi­kai napilapot indítót lak, mely­nek első száma .szombaton je­lent meg. A lap címe : »Az internacional izmu s zászlója alatt. Az első szám vezércik­kében a lap leleplezi az áruló Tito és klikkjének cselszövé­seit és harcra hívja ellenük a j ugoszláviai kom munistákat. Az olasz szocialistáknak semmi keresnivalója sincsen a háborús uszítok lakájai között Az olasz .szocialista párt firen­zei kongresszusán elfogadott bal­oldali határozati javaslat, mely a kommunista párttal való együttmű­ködés szorosabbra való fűzése mel­II 1949. május 19. 2 oldal lett foglalt állást, követeli, hogy tisztítsák meg a pártot mindazok­tól, akik nemi vétik alá magukat a párt fegyelmének. Elfogadta a (kongresszus a baloldaliaknak azt a javaslatát, hogy az olasz szoeia-t lista párt - váljon ki a Marshall szocialisták Komíszkónak nevezett szervéből. ,,Az olasz szocialista párt — mondja a baloldali javas­lat — a béke frontján harcol, te­hát semmi keresnivalója a hábo­rús uszítok lakájai Iközött,’1 Ez .a határozat azt1 mutatja, hogy a? olasz szocialista párt ellenhatáro­zata leszámolt a munkásosztály egységének megbontóival, a hábo­rús uszítok kiszolgálóival. A bolgár népi tanács választások eredménye A bolgár nemzetgyűlés elnöksé­ge .közzétette a népi tanács válasz­tások eredményét, A vidéki vá­lasztókerületekben 4),784j£l3Í vá­lasztó járult az urnákhoz, amely 94,89 %-nalk felel meg. A szavaza­tok legtöbbjét a Hazafias Arcvo­nalra adták le 29.01 %-t. Szófiá­ban a szavazásra jogosultaknak 94.89% szavazott le. Ebből a Ha­zafias Arcvonalra lea’tak 350.137 szavazatot, ami 96.83%-ot jelent, Csehszlovákia készül a Komnmoista Párt IX. Kongresszusára A csehszlovák fővárosban egyre fokozódó ütemben foly­nak az el.őíkészöletek a Cseh­szlovák Kommunista Párt má­jus" 25-én kezdődő IX. íkon- ■gresiszusáífca. A dolgozók oriszág- sízicrte elhatározták, hogy a kongresszus öt napja alatt fo kozott m.unkateljesdtmémyükikol ünnepli,k a nagy eseményt. A kongreszus alkalmából nemcsak a főváros utcái, hanem a vidéki városok és falvaik is ünnepi díszbe öltöznek. 3 millió held szikes talajt tesz termővé az ötéves terv során a Tál aj javítási Nemzeti Vállalat Aí agyar országon félmillió ka- tasztralis hold a gyengén ter­mő szikes terület és 3 millió hold a szikesedésre hajló sa­vanyú talaj. Egyik igen fontos feladatunk lesz az ötéves terv s az azt követő évek során ezeknek a texiUiótek;ne{k a, meg­javítása, jobb termővé .tétele. A Talaj javítási NV már meg is indította ezt a muííkát. Mi­vel a földek szikesedését luesz­ben való szegénységük okozza, mészkőporral, cukorgyári mész­iszapptal, vagy a talaj alsóbb rétegeiben található mésztar­talmú sárga főiddel terítik be a javításra szoruló földeket. A sárgaföld kiemelését már nem­csak kéz terűvel , h anem 150 lóerős nagyteljesítményű föld- gyalugéppel is végzik.. Az öt­éves terv során újabb gyalu­gépek beállításával tesznek to­vábbi nagy szikes -területeket termővé. A megjavított omlós, könnten, megmunkálható . föl­diák termése - megkétszereződik'. Rendelet az állati bőrök jelöléséről Az állatbőrök ipari használ­hatóságál csökkentette a régi, helytelen módon alkalmazott jelölés. A földművelésügyi mi­niszter elrendelte, hogy a szaryasmarhákal csak a fe­jen, az elülső lábak beljső szá­rán, a szarvon és a csülkönä lovat a fejen, a nyak fej fe­löli részén és a patán, juhot pedig csak a szarvon szabad he tűzéssel megjelölni. Bárá­nyokai jelölni tilos. Az Áljlfauii Lótenyésztő Intézetek, a Hon­védségi csikótelepiek és a rna- gáutienyésztők törzskönyvezelt lovai továbbra is megjelölbe tők nyeregtáji bélyegzéssel. Edény tipuscsomag 4 havi részletre Megszerette a vásárlókörön-- ség a VASÉRT »tipuscsoniag- jait«, amelyeknek kétharmad- része al urnán inni-, egy harmad­része pedig zománcedény és egyéb háztartási cikk. A 250 forintba kerülő tipuscsomag egyik összeállitás.a: húsdaráló, kr Lun.pljnyom ó, 1 áb asok, kávés- kanna, tésztaszürő és egy soro­zat zománcedény. A tipusoso- mag 4 havi részletre is .meg­vásárolható az Országos Áru­hitel,iroda utalványaira. Május, június, júliusban 10.000 tipus- esomag eladását irányozta elő a VASÉRT. NAPIREND. Május 19. Csütörtök, Róm. kát. Cölesztin, Prot. Ivó, Ujgör. Pat­rik. , 1849. Betiltják a Reinischen Zeitungot. A fajbika súlyosan megbetegedett. Ham­burg^ városából hozattak hoz­zá állatorvosit a megróni ü(lf német parasztok. Röntgenfel­vétel készült a ziháló ál latrótt', hogy baját megállapítsák. A felvétel sikerült és amikor a tudós állatorvos a világosság felé tartotta a lemezt, hogy megállapítsa, milyen rend­ellenességek történtek a bika belsejében — csodálatos ké­pet látott. A bika beiébe tűzve — mintha csak egy gavallér gomblyukában pompázna — a náci párt horogkeresztos; jelvény e tárult szeme elé. A bika lenyelte, a jelvényt, az átsz u rta a beleit és súlyos betegséget okozott. Az állat hasat felni©tszették, a jel­vényt eltávolították’ és a bika nyomban a javulás útjára lé­pett; pontosan fordítva, mint a kétlábú jel vén y esek, akik sohasem javulnak meg. Az esetnek nemzetközi jelentő­sége is van: Németország angol megszállási övezetében ugyanis ez volt az első nádrfc- 1 anitás. .—o—­Hajóágyuk és repülőgépek A dollár hatalmas ur, bő­ven akadnak kiszolgálói, akik készségesen adják el. országu­kat és népüket, jólétüket és jövőjüket. Olaszországban a Marshall-segély' megjelenés© óta hallatlan nyomor köszön­tött a dolgozó milliókra. A gyárak állanak, a munkabér értéke szét folyik, a megél he- tép jóformán lehetetlenné válik. De Gasperi rendőr legényei ezzel szemben amerikai tank­ról amerikai gépfegyverekkel lőnek a sztrájkoló inunkások közé. Üzlet-üzlet — mondja Amerika, a milliók nyomora pedig jó üzlet. Az olasz ha­zaárulók lapjai értetlenül is­mételgetik: »Nem értik mi az oka az olasz nép általános lehangoltságáiiak.» Ez a va­lamikor vidámságáról .sniert nép elfelejtett 'nevetni. Az olasz dolgozók ajkáról az ame­rikaiak és talpnyalóik valóban lelopták a mosolyt. D© az el­nyomás megtanítja harcolni a népet. A magyar nép dal­ban is megörökítette a nagy olasz szabadságharcos Gari­baldi emlékét. Az olaszok is megtanulták a mi nagy köl­tőnktől, Petőfitől: »Habár fölül a gálya s alul a tenger árja Azért a viz az ur!« Nagy juniáiis t rendez az MDP III körzete Az Ml)P nagykanizsai III. körzete június 5.-én, pünkösd vasárnap d. u. 3 órai kezdet­tel a volt Zerkowitz-kerthen nagyszabású j tini áll ist rendez. A kerti mulatság elé nagy érdeklődéssel tekint a nagykö­zönség. A rendezőség első­rendű műsorral, kitűnő zené­vel, tombolával, szerencsesá- torral, reggelig tartó tánccal gondoskodik a nagyközönség szórakoztál ásáról. — A SERTÉSVÁGÓHÍD épít­kezésének munkálatai olyan elő­rehaladott állapotban vannak Ka­nizsán, hogy a napokban már meg. rkezdik a vízvezeték beszerelését is. Ai sertésvágóhidat rövidesen át- adják rendeltetésének. Teljes üzem­ben naponta több, mint 200 ser­tést lehet majd itt vágni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom