Zala, 1949. május (54. évfolyam, 115-125. szám)

1949-05-19 / 115. szám

Megkezdte működését Zalában a Tenyészállatforgalmi NV Nagy felhozatal, morzsolódó árak a piacokon 54. évfolyam 115 szám. Nagykanizsa, 1949. május 19. csütörtök Ara 60 fiSBér Zala felzárkózott (&Z. J.) Vasár map i vezéreik- ván az ösiszes szavaz ókor zethen klünkben ©zt irta Lakatos Dezső meghaladta az. eredmény. Mi ©Ívtárs, az MDP zaLamJögyei ez, ha nem uannaik bizonyítéka, titkára, megyénk országgyűlési hogy a dúsan ■lennő zalai told képviselőt]’©: • imm ár nem a nép bolond itá »...Elf az ünnep talán még élősködők melegágya! Mi mást jelentősebb Zalában, murit az jelenthet ez, mint azt, hogy ország más részében. Ennek Zfala a reakció egykori tártaié­rt megyének dolgozó népe nem- kából a népi demokráciát he- csak elért eredményei' és jövő lyeslő és építő varmegye lett. Itervei felett ítélkezik, nemcsak A világsajtó bőven méltatja a béke kérdésében hallatja a magyarországi szavazásokat. hangját. Megyénk dolgozót Barátaink örömmel és, megelé- ezen a napon bebizonyítják, gedéssel Írnak a magyar népi hogy •— félrevezethették őket demokrácia elsöprő erejű, győ- 2945-ben, 47-ben, de most már zelmérői. Még az imperialista kinyílt a sÁ&mtjjk és egész szí- sajtó nagyobb része í;s fogcsi- éiikkeb)lelkűkkel « Népfront korgatva, de tárgyilagosan meg- mailed állanak. Ezért hitlön állapítja, hogy a magyar nép jÜnnepe. Zala megyének ez a káprázatos erőműmmén© volt aj választás, mert most felzárkó- vasárnapi szavazás. Nekjünk,! zik a politikailag haladottabb Zalának azonban külön öröm,L megyékhez...« hogy a .hagy hazai, lapok egy­Senki sem vonhatja két- egy "községünkről, mint orsza- ség-b©: a felzárkózás megtör- gös viszonylatban a legjobbak itént. Megyénk többé nem a közül valókról Írnak. Nem kell reakció fészke, búvóhelye, ha- már szégyenkeznünk, amikor nem erős támasza a népi de- a táblázatos kimutatásokat ol- mokráciának. A hatalmas fej- vajasuk. Büszkék lehetünk: nem lödé», mely országunkban az mamdtionk el a több1 niegyék elmúlt évek során végbement, mögött. \ aloban büszkék le- éppenséggel nem ment el hetünk — de nem- elbizako- nyomtalanu.1 Zala mellett. Dp- dottak. pen az a tény, hogy két év A fordulat megtörtént, az előtt nem álltuk ki a demokrá- eredmények örvendetesek, de cia. próbáját s most semmivel a munka dandárja még hálva sem maradtunk el az akkor van. A választási küzdelem élenjáró megyék mögött, azt csak az első erőpróba volt, ahol mutatja, hogy a fejlődés a mi frontális győzelmet aratott Za- megyénkben még mélyebb nyo- Iában a népi demokrácia. Csak mókát hagyott. A-tények soro- ostobák hihetik azt, hogy a . zata szól emellett. Már a vá- 'megvert, állásából ki,kergetett I ásatásokat megelőző felvilágo- el'ensóguiegykönmen feladja ,a sitó munka során látnivaló harcot. Nem, annál, dühösebben volt, hogy megyénk dolgozói- harcol ezután, 'hogy elkerülje nak .érdeklődésében dönti for- a végső megsemmisülést. D© dillat állott hje >— a politikai a megoldás adva van: tovább, kérdések irányában. Ez az ör- szemét nélkül tovább kell fej- vendetes változás elsősorban az lesztem a dolgozó .töm egek kö- elmaradottabb falvakban szem- zötti felvilágosító munkát. Zala betünő. Ahol azelőtt hallani népe bebizonyította, hogy még­sem akartak politikáról, a ma- éiti az igazságot. Szavazatával guk kis körében (és a reakció nemcsak a földet, az egyéb bűvkörében) éltek a dolgozók, eredményeket, a biztonságos ott most agy fogadták a nép- élétet hálálta meg, hanem — nevelők világ-osságot gyújtó nem utolsó sorban a nép­szavait, mint a szomjas föld nevelők jó ni unkáját. Az a sízjO- a májusi esőt. Megtanulták az retet, ahogy a zalai dolgozók igazságot, rádöbbentek az ősz- övezik a Magyar Dolgozók sízeíüggésekro saját sorsuk és Pártját, .Rákosi “Mátyást'és a országunk, népünk egészének Népfrontot, lelkesíts© tovább sorsa között. Ezért érezték kő- népnevelőink munkáját. Ilyen telesisóg'üknek, hogy valóban egymásra talált, egységes még egyemlerként, olyan létszám- soha nem volt a magyár nép. ban szavazzanak, mólt eddig Az'összetartozás szellemét falu még soha, beleértve a felsza- és város között, a munkás-pa- badulás utáni időket is. raszt szövetség erejét tovább Zalának sok tartozása volt és beit mélyítenünk, van a demokráciának. Vasár- Ida a'ránk váró feladatokat nap törlesztettünk ebből. Me- olyan egységben, fegyelmezet- gyénk szavaz ókor zetei között ten hajtjuk végre, mint azt, Í70-ben minden szavazójogo- választási eredmény Ígéri, ezt| Függetlenségi sült leszavazott, mind egy szá- a nagy győzelmet biztosan kö-1 egyesül t pártol Zala megye választási végeredménye: 96 05% Népfront-szavazat Átadtál^ a Képviselői megbisóleveleKet Szerdán délben ünnepélyes keretek kö­zött hirdették ki Zalaegerszegen a vármegye- házán a megyei választási eredményeket s ad­ták át a megválasztott képviselőknek a man­dátumot. Zala vármegye országgyűlési képviselői választásának végeredménye: Leszavazott 219.812, vagyis az összszavazók 96.05%-a. „Nem“-mel szavazott 5101, érvénytelen volt 3579 szavazat. A leadott 219.812 szavazat így oszlik meg: Férfi: 103.623, Nő: 116.189. A Népfrontra szavazott 99.808 férfi és 111.324 nő. A szavazat kihirdetése után került sor az országgyűlési képviselők megbízó levelének átadására. A választói törvény értelmében 16.000 szavazat jelent egy mandátumot, tehát Zala megye 13 képviselőt küld az uj parla­mentbe. Ezek^a következők: 1.) RÁKOSI Mátyás, 2.) Dobi István, 3.) Kissi Károly, 4.) Lakatos Dezső, 5.) Horváth János, 6.) Balogh István dr. 7.) Mílleí István, 8.)Szekeres János, 9.) Gerencsér György, 10.) Batícz Jánosné, 11.) Forgács István, 12.) Matécz János és 13.) Ba­kos István. A pótkép viselők a következők: Fülöp Péter, Szántai Imrei és Baratt József. Amennyiben a megválasztott képviselők közül valaki lemond mandátumáról, a soron következő pótkép viselőt hívják be. * A megye válasz/tási végeredményéből ki­tűnik, hogy az 1947-beni leado!tt 197.831 sza­vazattal szemben az idén 12 ezerrel szavaztak többen, 209.812-en. Jele ez a demolkrácia szé­lesedésének és a dolgozó tömegek politikai érdeklődésének. Szembetűnő, hogy a legutób­bi választásokon a még, jobbára a reakciós, pártokra szavazó nőik az országosnál maga­sabb százalékarányban szavaztak a Népfront­A Függetlenségi Népfront a választásokról Megvalósítjuk mindazt, amire választási programunkban elköteleztük magunkat Egy hónappal ezelőtt a Ma­gyar F üg’ge tlenségi Népfron t választási felhívással fordult a magyar néphez. E felhívá­sunkban felszólítottak a ma­gyar dolgozó népet, hogy a május 15-i választáson mondja meg véleményét • helyesli-ie az ország gaz dá­sági és társadalmi életében két év alatc végbement gyö­keres ■ változásokat; helyesli-ie a nagybirtokos és nagytőkés reakció és a külföldi imperialisták ügynö­keinek eltávolítását a poli- tikai életből; jóváhagyja-e az ország függetlenségének, . népünk épitőniimkáj ánaik és szabad - »ágának megvódel mezősére ir aüyu 1 ó hékep o 1 i tik Inkát; támogatja-e hazánk to­vábbi felemelkedését bizto­sító uj országépitő ötéves terv megvalósítását; rábizza-e az ország kor­mányzását a Magyar Függiet lenségi, Népfrontra, a dol­gozó parasztsággal: szövetsé­ges munkásosztály erőskezü k iprob ált vezetésére ? A választásokon a Magyar Népfrontban közös listán ligr a Népfrontra. Se szeri, se vetik soron újabbak, dolgozói indultak. Nem engedtük, hogy száma a 98—99o/0-os ered- népmik üdvére, hazánk bői-féket verjenek közénk a-nagy- méiYvnftk. A 9n0/n-nt, u (rvsy.nl- dmomlásiá.i’a. ilnVf.nl.-n. nra,n-mnV.<,a,o.l.' .üd ménynek. A 95o/o-ot úgy szól- dogul,ására. 0 csehszlovák kormány megerősítette a Magyarországgal kötött barátsági és kölcsönös segélynyújtási egyezményt A csehszlovák kormány * keddi minisztertanácson meg­erősítette a Magyarországgal kötött barátsági, együttműkö­dési és kölcsönös segélynyúj­tási szerződést. birtokosok, a nagytőkések és' a külföldi imperialisták ügynö­kei. Nem engedtük, hogy áldat­lan pártversengéssel megbont­hassák dolgozó népünk egy­ségét! A választáson a magyar dol­gozó nép mindezekre a kérdé­sekre igennel válaszolt. A Ma­gyar Függetlenségi Népfront mindent elsöprő választási győ­zelmet aratott. Május 15. az uj, független és demokratikus Magyarország egyik legfénye­sebb diadalnapjává vált. A választás megmutatta, hogy négy esztendő kömény harcai nem voltak hiábavalók. E harcok eredményeként ha­zánk az urak országából a dol­gozó nép hazájává (ott. A vá­lasztás megmutatta., hogy né­pünk a maga egészében he­lyesli ezt a történelmi jelentő­ségű változást, ragaszkodik a népi demokrácia vívmányaihoz ■és.* a Magyar Fjuggetlpnslégi Népfront által megjelölt pro­gram, alapján kivan haladni a népi demokrácia utján a szo­cializmus felé. A magyar dol,gozó nép ma egységes nagy család. A népi demokrácia legfőbb „pillére: a mu n k ásó s z tály ol dal ár a felsora kozott a magja egészében a dol­gozó parasztság s ezzel végleg megszilárdult a munkás-pa­raszt szövetség. Az ifjúság és a nők tábora-szintén a Nép­frontot támogatta. A demokra­tikus nemzeti erők egysége soha nem látott fejlődési fokot ért el. A választás megmutatta, hogy a magyar dolgozó nép egybeforrt sikereink és győzel­meink szervezőjével: a Magyar Dolgozók Pártjával. A válasz­tási győzelem elismerése an­nak az áldozatkész,ségnek és p él damn tát ás nak, amit a ma­gyar kommunisták a felszaba­dulás óta tanúsítottak és elis­merése annak a yezetőszerep- nek, amely a nemzet életében a munkásosztályt és pártját az egész dolgozó nép véleménye alapján megilleti. A Magyar Függetlenségi Népfront köszönetét és bálá­ját fejezi ki a Magyar Dolgo­zók Pártjának és a dolgozó magyar népnek a fényes győ­zelemért s forró üdvözletét küldi mindazoknak, akik e nagy győzelem kivívásának ka­tonái voltak. Tudatában vagyunk azon­ban ionnak, hogy a fokozott bizalom fokozott kötelességgel jár. Nem ittasadtünk meg a hatalmas választási győzelem­től, hanem még nagyobb kedv­vel, még nagyobb erővel és elszántsággal látunk hozzá az előttünk álló történelmi fel- a da tok megold ás ához. CnnPpó- lyes Ígéretet tesztünk, hogy megvalósítjuk mindazt, amire választási programunkban el­köteleztük magunkat. Megvaló­sítjuk, mert tudjuk, hogy a dolgozó magyar nép továbbra is ugyanolyan egységben, lel­kesen és fegyelmezetten áll. mögöttünk, mint május io-én. Népi demokráciánk e nagy győzelmének pillanatában há­lás szívvel és forró szeretettel, forduljunk felszabadítónk, a nagy Szovjetunió és bölcs ve­zére, népünk nagy barátja: Sztálin generalisszimusz felé. A munkások és parasztok nagy szocialista államának barátsága egyik legnagyobb hiztositéká. Magyar Dolgozók! Megváltásitj uk segitségtekkel az ötéves tervet, megvédj ük országunk függetlenségét, ha­zánk békéjét. Méltók leszünk bizalma tokra. A Magyar IMlqgellensége Népfront elnöksége. * A Magyar F üggetlensógi Népfront elnöki tanácsa keddien délben 12 órakor Rákosi Ma­ty ás elvtárs elnökletével a vá­lasztásokkal kapcsolatban ülést tartott. Az elnöki tanács a fen­tebb közölt felhívást fogadta el. IS con i áll :ezé­cs.ak félé­ifeh Ha* tara aligj lm- n,g lesó !len ol­ÍI’US kul­im n sek. in yzo t ö 11 lár­tott irló ■en_ ive- jiák i ást kő­én- tán ke- •tés kai lla- ny­sa- v a ak la- az )st Il­ir­ől n- al e­i a I- \­ÍS i- : L- •­L- P d U V 1 ! j

Next

/
Oldalképek
Tartalom